intTypePromotion=3

Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục và kinh phí các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 4 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 50/2008/NQ-H ND Qu n 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V PHÊ DUY T DANH M C VÀ KINH PHÍ CÁC D ÁN U TƯ T NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG DO Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PHÂN C P CHO Y BAN NHÂN DÂN QU N 4 QU N LÝ TRONG NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 4 KHÓA IX KỲ H P TH 14 (T ngày 18 n ngày 19 tháng 12 năm 2008) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 29/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v phê duy t danh m c và kinh phí các d án u tư t ngu n v n ngân sách t p trung do y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n 4 qu n lý trong năm 2009, ý ki n phát bi u c a 2 Ban và các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n 4 th ng nh t thông qua danh m c và kinh phí các d án u tư t ngu n v n ngân sách t p trung do y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n 4 qu n lý trong năm 2009 như sau. + Ngu n v n phân c p năm 2009 (d ki n): 20,0 t ng (hai mươi t ng); + V n vư t d toán thu năm 2008: 3,0 t ng (ba t ng). T ng c ng: 23,0 t ng (hai mươi ba t ng). Trong ó: - Công trình chuy n ti p: 08 công trình; - Công trình kh i công m i: 20 công trình; - Công trình chuNn b u tư: 10 công trình. ( ính kèm danh m c v n các d án u tư).
  2. i u 2. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n t ch c th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân qu n. i u 3. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, các Ban, các T và các i bi u c a H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n danh m c và kinh phí các d án u tư t ngu n v n ngân sách t p trung do y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n 4 qu n lý trong năm 2009 theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX kỳ h p th 14 thông qua và có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký ban hành./. CH TNCH Nguy n Văn Tư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản