Nghị quyết số 50-HĐBT về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
28
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 50-HĐBT về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 50-hđbt về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện do hội đồng bộ trưởng ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 50-HĐBT về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50-H BT Hà N i, ngày 17 tháng 5 năm 1983 NGHN QUY T C AH I NG B TRƯ NG S 50-H BT NGÀY 17-5-1983V TI P T C Y M NH CÔNG TÁC XÂY D NG HUY N VÀ TĂNG CƯ NG C P HUY N I. TÌNH HÌNH VÀ NHI M V Thi hành các ngh quy t i h i toàn qu c l n th IV và l n th V c a ng, trong nh ng năm qua các ngành, các c p ã làm ư c nhi u vi c trong công tác xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n. Nh ng c g ng c a các ngành, các c p trong vi c th c hi n nhi m v có tính chi n lư c này tuy chưa áp ng yêu c u nhưng ã bư c u em l i s chuy n bi n trong tình hình phát tri n kinh t - xã h i m t s a phương. Th c ti n ngày càng ch ng minh ch trương xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n là r t úng n, ng th i cũng làm sáng t thêm n i dung c th c a công tác này nh ng vùng khác nhau c a t nư c. Bên c nh nh ng k t qu bư c u, trong công tác xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n còn có nh ng thi u sót c n kh c ph c: Ch t lư ng quy ho ch huy n còn th p, chưa th hi n y tính ch t m t quy ho ch kinh t - xã h i, chưa phát huy th m nh c a a phương; chưa g n ch t nông, lâm, ngư nghi p v i công nghi p, giao thông v n t i, xây d ng; chưa g n s n xu t v i phân ph i lưu thông, t ch c i s ng dân cư v v t ch t và văn hoá. Công tác k ho ch hoá huy n chưa ư c c i ti n, nhi u chính sách khuy n khích huy n m r ng s n xu t, kinh doanh chưa ư c ban hành, b máy huy n chưa ư c phù h p khi n cho huy n thi u ch ng phát huy ti m l c lao ng và t ai, còn n ng tư tư ng l i, trông ch các i u ki n v t ch t t c p trên giao xu ng, chưa bi t t mình tìm ra các ngu n t cân i các nhu c u. Vi c phân c p qu n lý cho huy n chưa ư c th c hi n t t, nhi u nơi làm hình th c, không ng b . Vi c tăng cư ng b máy t ch c và cán b cho huy n chưa áp ng yêu c u. Các m i quan h gi a huy n v i t nh và các ngành kinh t k thu t chưa th t phù h p v i v trí ch c năng c a c p huy n. Nhìn chung nh n th c, quan i m v xây d ng huy n c a các ngành, các c p chưa th t sâu s c nên có nh hư ng n vi c ch o th c hi n công tác này.
  2. Thi hành ngh quy t c a i h i ng toàn qu c l n th IV, V, ngh quy t c a Ban ch p hành trung ương l n th ba (khoá 5), các ch th , ngh quy t c a ng và Nhà nư c ã ban hành v công tác xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n, H i ng b trư ng ch trương ti p t c Ny m nh hơn n a vi c xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n, coi ó là m t trong nh ng nhi m v ch y u nh m thúc Ny s l n m nh c a các ngành, các a phương và c a toàn b n n kinh t , t o cơ s th c hi n t t k ho ch kinh t , xã h i năm 1983 và m c tiêu ph n u n 1985 c a ng và Nhà nư c ã ra. Các ngành, các c p ph i n m v ng n i dung ch y u c a công tác xây d ng huy n và phát huy quy n làm ch t p th c a huy n và ơn v cơ s , ti n hành ng th i ba cu c cách m ng, l y cách m ng khoa h c k thu t làm then ch t, th c hi n t ch c l i s n xu t, phân b l i lao ng, xây d ng cơ c u kinh t nông - công nghi p huy n, làm cho huy n t áp ng ư c nh ng nhu c u cơ b n c a i s ng nhân dân và làm nghĩa v i v i Nhà nư c. i ôi v i phát tri n kinh t , ph i phát tri n s nghi p giáo d c, văn hoá, y t , th d c th thao..., t ch c t t i s ng v t ch t và văn hoá, xây d ng nông thôn m i, xây d ng con ngư i lao ng m i, b o m v ng ch c qu c phòng, an ninh và tr t t xã h i. Ph i quán tri t quan i m huy n là a bàn quan tr ng t ch c l i s n xu t, phân công l i lao ng và i lên s n xu t l n xã h i ch nghĩa. Kinh t huy n g m các cơ s thu c nhi u ngành s n xu t, nhi u thành ph n (qu c doanh, h p tác xã, cá th ) là b ph n h p thành kinh t c a t nh, thành, n m trong m t cơ c u kinh t qu c dân th ng nh t và ph i t dư i s ch o và qu n lý c a Nhà nư c II. NHI M V C TH Trong ba năm t i (1983 - 1985), các ngành, các c p ngành ch o th c hi n t t nh ng công tác quan tr ng sau ây. A. V XÂY D NG KINH T C A HUY N. 1. C n soát l i quy ho ch t ng th và quy ho ch t ng ngành c a huy n b sung và hoàn ch nh thêm, trên cơ s nh n th c y hơn v ư ng l i phát tri n kinh t trong bư c i ban u c a th i kỳ quá và nh ng hi u bi t sâu s c hơn v ti m l c kinh t và th m nh c a huy n. Quy ho ch t ng th c a huy n ph i mang tính ch t m t quy ho ch kinh t - xã h i toàn di n, phù h p v i quy ho ch c a t nh và trung ương, ng th i th hi n úng n s phân b s n xu t chuyên môn hoá c a t ng ngành trên lãnh th . Ph i k t h p nông nghi p (và lâm nghi p, ngư nghi p) v i công nghi p, xây d ng, giao thông v n t i...; k t h p s n xu t v i phân ph i lưu thông, xây d ng các khu dân cư, phát tri n s nghi p giáo d c, y t , văn hoá, t ch c i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân; k t h p phát tri n kinh t , văn hoá v i c ng c qu c phòng và an ninh. Các cơ quan qu n lý ngành t nh và trung ương ph i hư ng d n quy ho ch phát tri n ngành mình trên a bàn huy n, phù h p v i t ng lo i hình huy n và theo phương châm trung ương và a phương cùng làm, Nhà nư c và nhân dân cùng làm. T nh ph i ch o huy n th c hi n vi c xây d ng ho c b sung, hoàn ch nh quy ho ch c a xã, th tr n, h p tác xã và các cơ s s n xu t khác c a huy n.
  3. Các t nh ph i d a theo cơ c u kinh t và trình phát tri n mà phân lo i hình huy n nh m m c ích xác nh úng phương hư ng u tư và i tư ng u tư thích h p, s m t o nên th phát tri n ng u gi a các huy n, song c n t p trung trư c h t vào nh ng vùng tr ng i m có ti m l c v kinh t hàng hoá, c bi t là nh ng huy n tr ng i m v lương th c, th c phNm và cây công nghi p, v s n phNm xu t khNu. 2. Công tác xây d ng k ho ch huy n và cơ s ph i ư c i m i ngay t năm 1983 theo tinh th n dân ch hoá k ho ch, phát huy y quy n t ch u trách nhi m và tính ch ng c a huy n và cơ s . K ho ch c a m i huy n ph i xây d ng và t ng h p t cơ s lên (t xã, h p tác xã ho c t p oàn s n xu t, tr m, tr i, xí nghi p...), dư i s ch o tr c ti p c a huy n u và U ban nhân dân huy n. K ho ch c a huy n ph i c g ng t gi i quy t ư c các m t cân i trong s n xu t và i s ng t 4 ngu n kh năng sau ây: a) T k t qu t n d ng v i m c cao nh t ti m l c kinh t c a huy n (lao ng, t ai, r ng, bi n, ngành ngh , các cơ s v t ch t k thu t hi n có và i ngũ cán b khoa h c k thu t). b) T quan h h p tác, liên k t kinh t v i các huy n khác ho c các ơn v kinh t khác trong khuôn kh ch , chính sách c a Nhà nư c cho phép. c) T ngu n v n ư c b sung thêm (k c v t tư hàng hoá) do vư t k ho ch xu t khNu. d) T ngu n v n, v t tư c p trên giao xu ng. U ban K ho ch Nhà nư c có trách nhi m hư ng d n v n i dung và phương pháp tính các cân i, v t ch c xây d ng k ho ch t cơ s . b o m hi u l c th c hi n các ch tiêu k ho ch c p trên giao, ph i s d ng t t h th ng òn bNy kinh t , c bi t ph i m r ng th c hi n ch ký k t h p ng kinh t . 3. Ti p t c xây d ng cơ s v t ch t, k thu t trên a bàn huy n. Trư c h t c n s d ng có hi u qu nh ng cơ s v t ch t k thu t hi n có, tính toán k hi u qu kinh t khi xây d ng các cơ s m i, ưu tiên t p trung vào nh ng công trình tr c ti p ph c v cho s n xu t như h th ng thu nông; các tr m, tr i gi ng cây tr ng và con nuôi, thú y, b o v th c v t; cơ s ch bi n nông, lâm thu s n, ch bi n th c ăn gia súc; tr m máy kéo, cơ s s a ch a và s n xu t các lo i công c cho nông, lâm, ngư nghi p; m ng lư i giao thông v n th i thu , b ; cơ s s n xu t v t li u xây d ng; các kho tàng và c a hàng thương nghi p xã h i ch nghĩa (bao g m c a hàng cung ng v t tư, thương nghi p qu c doanh, h p tác xã mua bán). c bi t coi tr ng xây d ng nh ng cơ s ch bi n và s n xu t nh ng m t hàng ti u, th công nghi p ph c v cho s n xu t, i s ng ngay trên a bàn huy n và ph c v xu t khNu. Ph i trên cơ s quy ho ch ã có, quán tri t phương châm trung ương và a phương cùng làm, Nhà nư c và nhân dân cùng làm; kh c ph c tư tư ng l i trông ch c p trên. i ôi v i coi tr ng vi c c ng c xây d ng cơ s qu c doanh, ph i h t s c chú ý xây d ng cơ s kinh t t p th . V trang b , chú ý k t h p th công v i cơ gi i.
  4. 4. Ph i t ch c, s p x p l i l c lư ng s n xu t c a huy n và cơ s theo hư ng g n nông nghi p v i công nghi p, g n s n xu t v i phân ph i lưu thông, th c hi n s liên k t gi a các thành ph n kinh t (qu c doanh, h p tác xã, kinh t gia ình), gi a các huy n trong t nh, gi a huy n v i t nh ho c ngành trung ương. M c ích cu i cùng ph i t ư c trong vi c t ch c l i s n xu t là nâng cao hơn trư c m c s n xu t c v s lư ng và ch t lư ng, tăng năng su t lao ng, tăng thu nh p qu c dân, nâng cao ch t lư ng qu n lý kinh doanh, ph c v t t hơn cho s n xu t và i s ng. Trong khi s p x p, phát tri n các cơ s v t ch t k thu t c a huy n, ph i chú tr ng xây d ng các c m kinh t - k thu t các vùng trên a bàn huy n, v i các cơ s v t ch t k thu t (tr m máy kéo, xư ng s a ch a cơ khí, tr m thú y và b o v th c v t, cơ s ch bi n th c ăn gia súc, v.v..., các c a hàng v t tư, c a hàng thương nghi p, tr m thu mua, các xí nghi p ch bi n nông s n, s n xu t v t li u xây d ng, các cơ s giáo d c, văn hoá, y t , th d c th thao...) nh m g n li n huy n v i xã, k t h p công nghi p v i nông nghi p, s n xu t v i phân ph i lưu thông, kinh t qu c doanh v i kinh t t p th , liên k t kinh t gi a các h p tác xã cùng phát tri n. Ph i có k ho ch c ng c , s p x p l i các cơ s kinh t qu c doanh và t p th qu n lý t t hơn và t hi u qu kinh t cao. Trong năm 1983, các t nh ph i làm xong vi c phân c p cho huy n qu n lý các cơ s v t ch t k thu t ph c v trên a bàn huy n; nơi chưa i u ki n thì ph i chuNn b và phân c p t ng bư c. Cùng v i s phát tri n l c lư ng kinh t qu c doanh và kinh t t p th , phát tri n m nh kinh t gia ình (bao g m c chăn nuôi, tr ng tr t, ngh r ng, ngh cá, ti u, th công nghi p, v n t i...) ưa kinh t gia ình tr thành m t b ph n h tr c a kinh t h p tác xã, có s giúp hư ng d n c a h p tác xã và g n v i kinh t qu c doanh trên nh ng m t hàng c n thi t. 5. V phân b lao ng huy n có trách nhi m n m ch c lao ng trên a bàn huy n và ch ng xây d ng k ho ch phân b l i lao ng trong huy n cho phù h p v i yêu c u t ng bư c xây d ng cơ c u kinh t huy n. Ngoài các ch tiêu pháp l nh v phân b lao ng do c p trên giao như tuy n quân, tuy n lao ng i ra ngoài huy n, ch tiêu v biên ch hành chính s nghi p, ch tiêu phân ph i cán b và i u lao ng n, v.v... huy n ư c quy t nh i u hành lao ng trong huy n, tuy n lao ng vào các cơ s s n xu t, kinh doanh c a huy n m r ng s n xu t, kinh doanh t o nên cơ c u lao ng m i c a huy n. V m t qu n lý biên ch thu c khu v c s n xu t, các cơ quan k ho ch, lao ng và qu n lý ngành t nh ch qu n lý các nh m c v lao ng và ti n lương trên ơn v s n phNm ho c kh i lư ng hàng hoá kinh doanh. Gi a các huy n mi n núi, trung du và các huy n mi n xuôi, có th h p tác lao ng nh m Ny m nh s n xu t nông nghi p và lâm nghi p, xây d ng các cơ s v t ch t k thu t c a a phương. 6. Công tác phân ph i lưu thông huy n c n ư c t ch c l i theo tinh th n ch ng g n v i s n xu t và nh m thúc Ny s n xu t, ph c v t t i s ng nhân dân. Huy n có trách nhi m th ng nh t t ch c vi c thu mua các hàng hoá nông, lâm, thu s n (tr các vùng nông nghi p chuyên canh t p trung, vùng tr ng i m ngh cá ã
  5. giao cho các xí nghi p ch bi n tr c ti p thu mua) và ch p hành nghiêm ch nh các ch tiêu k ho ch giao n p các s n phNm nói trên. Các cơ quan c p trên có yêu c u thu mua nông, lâm, thu s n huy n, ph i thông qua ký h p ng kinh t c th v i cơ quan thu mua c a huy n và giúp huy n th c hi n ch tiêu k ho ch thu mua ã giao cho huy n. i v i hàng bán ra, huy n ư c quy n ch ng b trí k ho ch bán theo úng chính sách ch c a Nhà nư c quy nh và ch u trách nhi m v hi u qu trao i thu mua s n phNm hàng hoá thông qua h p ng kinh t hai chi u. Huy n có qu lương th c và ư c ch ng s d ng qu lương th c c a huy n phân công l i lao ng, t ch c l i s n xu t, phát tri n kinh t ... (H i ng B trư ng s có quy nh c th v n i dung c a qu này). Huy n có trách nhi m i v i vi c xây d ng th trư ng xã h i ch nghĩa c a huy n trên cơ s các quy nh c a Nhà nư c. Trong năm 1983, các ngành trung ương và t nh có trách nhi m giúp các huy n xây d ng và c ng c các công ty: - Công ty lương th c (thu mua, cung c p, ch bi n, b o qu n). - Công ty thương nghi p t ng h p (c mua và bán). - Công ty cung ng và thu mua v t tư, làm c nhi m v cung ng và i lý thu mua v t tư cho c p trên. Huy n nào có i u ki n có th thành l p công ty v n t i thô sơ và cơ gi i (k c v n t i ư ng b , ư ng thu ,...). Tuỳ theo th m nh và nhu c u c a s n xu t và kinh doanh, huy n có th l p công ty chuyên làm vi c thu mua hàng xu t khNu. Các công ty trên do U ban nhân huy n cùng các s ch qu n qu n lý, ho t ng theo ch h ch toán kinh t , có tư cách pháp nhân. Trong vi c phân c p, cho huy n qu n lý công tác phân ph i lưu thông, các ngành trung ương và t nh ph i t o i u ki n cho huy n ch ng n m ư c qu hàng hoá, s d ng có hi u qu cho s n xu t và i s ng. C n gi m b t c p kinh doanh trung gian t công ty c p I xu ng huy n. Các cơ quan thương nghi p, v t tư huy n sau khi làm xong nhi m v thu mua, giao n p s n phNm lên c p trên, ư c phép lưu thông s hàng hoá, v t tư vư t k ho ch th trư ng huy n và trao i v i các huy n khác trong t nh có thêm tư li u s n xu t (k c trâu, bò) và hàng tiêu dùng. Trong trư ng h p c n bán nh ng hàng thu mua c a huy n vư t k ho ch ra ngoài t nh, ph i ư c s ch o c a U ban nhân dân t nh, và ph i ưa vào k ho ch s n xu t, phân ph i lưu thông c a huy n và th hi n vào ngân sách huy n. Vi c tiêu th hàng ra ngoài huy n u ph i ch p hành úng chính sách, nh m ph c v cho kinh t qu c doanh, kinh t t p th ho c ngư i s n xu t hàng hoá cho Nhà nư c, không ư c l t vào tay k u cơ tr c l i. Các cơ quan qu n lý v t tư, thương nghi p c p trên c n quy nh t l tri t kh u h p lý cho công ty c p huy n, b o m cho công ty c p huy n bù p chi phí lưu thông h p lý và có lãi thích áng m r ng kinh doanh. T ch c kinh doanh thương nghi p và v t tư huy n ph i ho t ng theo úng các ch qu n lý c a Nhà nư c,
  6. nh t là các quy nh v qu n lý th trư ng, giá c và ph i nh m m c ích ph c v s n xu t, ph c v i s ng nhân dân, t o ngu n tích lu cho a phương, h tr cho t nh và trung ương, ch ng xu hư ng ch y theo cơ ch th trư ng. V m t tài chính, ph i b o m cho ngân sách huy n th t s là k ho ch tài chính cơ b n c a chính quy n Nhà nư c c p huy n, là công c xây d ng huy n v ng m nh. K ho ch tài chính ó ph i trông vào ngu n lao ng và tài nguyên do huy n qu n lý và khai thác b ng m i bi n pháp ư c pháp lu t cho phép. V n u tư xây d ng cơ b n cho các công trình do huy n qu n lý t nay ph i cân i vào ngân sách huy n. Các t l i u ti t các ngu n thu tài chính trên a bàn huy n ư c gi n nh trong ba năm t i (1983-1985) và c m i k ho ch 5 năm m i quy nh t l i u ti t m t l n khuy n khích huy n tăng ngu n thu ngân sách. C n quy nh ch trích l i cho huy n m t t l thích áng l i nhu n c a các xí nghi p t nh ho c trung ương n m trên a bàn huy n, các kho n thư ng v thu mua tính t l theo giá tr hàng thu mua ư c l i cho huy n huy n k p th i khen thư ng các ơn v , cá nhân có thành tích và tăng cư ng trang b m r ng kinh doanh. khuyên khích các huy n Ny m nh s n xu t hàng xu t khNu, t o i u ki n cho các huy n d a vào ngu n xu t khNu mà nh p khNu tư li u c n thi t, các t nh ph i dành cho các huy n ư c t nh giao ch tiêu hàng xu t khNu m t t l thích áng trong s ti n thư ng xu t khNu mà t nh ư c hư ng v nh ng m t hàng ã giao. M i kho n thu, chi ph i ư c ph n ánh Ny vào ngân sách và ph i ch u s ki m soát c a ngành tài chính c p trên. Trong công tác u tư qua tín d ng ngân hàng, huy n có trách nhi m v ch rõ phương hư ng u tư và ch o th c hi n k ho ch u tư. K ho ch tín d ng c a ngân hàng huy n ph i ư c U ban nhân dân huy n thông qua. 7. V xây d ng quan h s n xu t xã h i ch nghĩa, các huy n mi n B c và mi n Trung ph i ti p t c hoàn thi n quan h s n xu t xã h i ch nghĩa nông thôn; c ng c và nâng cao trình qu n lý c a h p tác xã nông, lâm, ngư nghi p trên cơ s phát huy quy n làm ch t p th c a xã viên, tăng cư ng qu n lý kinh t k thu t, qu n lý t ai và tài s n xã h i ch nghĩa, hoàn ch nh ch khoán s n phNm n nhóm và ngư i lao ng, b o m làm t t nghĩa v i v i Nhà nư c, tăng cư ng phúc l i t p th và b o m quý tích lu ngày càng phát tri n. Các huy n Nam - b cũ ph i coi vi c c i t o quan h s n xu t trong nông nghi p là m t nhi m v quan tr ng hàng u, ng th i không xem nh c i t o công thương nghi p, ngh cá trong vi c xây d ng huy n, g n vi c i u ch nh ru ng t v i xây d ng t oàn k t, t p oàn và h p tác xã s n xu t, g n vi c c i t o quan h s n xu t v i t ch c l i s n xu t, phân ph i l i lao ng, xây d ng cơ s v t ch t k thu t, phát tri n m nh s n xu t, xây d ng nông thôn m i và th c hi n các nhi m v khác. t t c các huy n ph i m r ng ho t ng c a các h p tác xã mua bán, h p tác xã tín d ng nông thôn h tr cho thương nghi p qu c doanh trong vi c mua và bán, ph c v s n xu t, i s ng c a xã viên, u tranh ch ng bóc l t, u cơ tích tr . B. V XÂY D NG I S NG V T CH T VÀ VĂN HOÁ HUY N
  7. 1. Huy n ph i có k ho ch t ng bư c nâng cao i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân trên cơ s phát tri n s n xu t. Ph i có k ho ch s d ng có hi u qu ngày càng cao m i ngu n nguyên li u, ph li u và s c lao ng trong t ng h p tác xã, t ng xã, p, k c lao ng ph và th i gian nông nhàn có thêm công ăn vi c làm, tăng năng su t lao ng, phát tri n ngh ph và kinh t gia ình. H t s c chăm lo i s ng cho ng bào dân t c ít ngư i, vùng cao, biên gi i, h i o, i s ng c a gia ình b i, thương binh, li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng, i s ng c a tr em m côi và nh ng ngư i già y u, neo ơn, tàn t t. 2. Có k ho c phát tri n s nghi p giáo d c, văn hoá, thông tin, y t , th d c th thao trong huy n và t ng xã, p; xây d ng các trư ng h c, b nh vi n, b nh xá, các công tình như nhà văn hoá, r p chi u bóng, thư vi n, ài truy n thanh, sân v n ng v.v... huy n l và các xã tr ng di m, t o i u ki n phát tri n n n văn hoá m i, bài tr mê tín d oan, bài tr n p s ng l c h u và văn hoá i tru . Vi c xây d ng và duy trì ho t ng c a các cơ s giáo d c, y t , văn hoá, thông tin, th d c th thao huy n và xã m t ph n do ngân sách huy n, ph n khác ph i huy ng s óng góp công s c c a h p tác xã và nhân dân. Huy n và xã ph i r t quan tâm n giáo viên, th y thu c nông thôn, tuỳ i u ki n c th m i nơi mà có ch ãi ng , giúp thi t th c anh ch em n nh i s ng và ph c v t t nhân dân. 3. m b o m c tăng dân s h p lý c a c nư c, m i huy n nh t là các vùng ng b ng và trung du, ph i th c hi n t t vi c sinh có k ho ch, giao ch tiêu cho t ng xã (tr nh ng dân t c có s ngư i quá ít) và giúp , hư ng d n th c hi n. 4. Các huy n ph i tuỳ theo c i m c a mình mà có k ho ch t ng bư c xây d ng các khu dân cư, xây d ng nông thôn m i. Vi c này ph i th c hi n theo quy ho ch, phù h p v i i u ki n thiên nhiên, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và t p quán sinh ho t a phương. C. V B O M QU C PHÒNG VÀ AN NINH TRÊN NA BÀN HUY N Ph i xây d ng m i huy n tr thành m t pháo ài gi v ng an ninh qu c phòng trong th i bình và s c ti n hành cu c chi n tranh nhân dân khi có chi n tranh. Huy n ph i có k ho ch c ng c và nâng cao năng l c chi n u c a các l c lư ng vũ trang c a huy n, xây d ng, rèn luy n l c lư ng dân quân t v và công an xã, chuNn b y l c lư ng d b hoàn thành nhi m v g i thanh niên nh p ngũ hàng năm và ng viên th i chi n. Giáo d c và b i dư ng nhân dân v tinh th n c nh giác cách m ng, oàn k t quân dân, v ki n th c quân s c n thi t, v ý th c b o v tài s n xã h i ch nghĩa và v chính sách h u phương. Quy ho ch và k ho ch kinh t c a m i huy n, c a t ng ngành ph i g n v i nhi m v qu c phòng, b o m s n sàng làm t t nhi m v h u c n t i ch ho c chuy n hư ng sang kinh t th i chi n khi c n thi t. các vùng biên gi i phía B c là nơi thư ng xuyên x y ra các v khiêu khích, xâm l n c a b n bành trư ng Trung Qu c, huy n ph i b o m luôn s n sàng chi n u b o v biên gi i, gi v ng tr t t an ninh, ng th i v n b o m th c hi n t t các nhi m v s n xu t, xây d ng, ph c v i s ng c a a phương.
  8. i v i công trình xây d ng, các tuy n ư ng, c u c ng, ư ng dây i n, ư ng i n tho i, ng d n d u i qua huy n, c n t ch c k ho ch b o v ch ng các ho t ng phá ho i c a ch và ph n t x u. D. V T CH C B MÁY VÀ CÁN B C P HUY N 1. C n tăng cư ng b máy c p huy n theo ngh quy t c a Trung ương ng và quy t nh c a Chính ph ã ra, b o m các phòng, ban c a huy n v a là b máy chuyên môn c a U ban nhân dân huy n do U ban nhân dân huy n tr c ti p lãnh o và ch o m i m t, v a là t ch c ch u s ch o c a t ch c ngành d c c p trên v nghi p v kinh t - k thu t... V b máy Nhà nư c, d a vào s hư ng d n c a U ban nhân t nh , thành, quy mô a lý, tính ch t và cơ c u kinh t , năng l c i ngũ cán b , U ban nhân dân huy n có th s p x p ho c i u ch nh cho h p lý v i i u ki n không vư t quá m c biên ch hành chính ã qui nh và b o m tiêu chuNn hoá cán b , s d ng úng cán b v i tinh th n coi tr ng ch t lư ng hơn s lư ng, tránh t ch c c ng k nh, xa r i s n xu t, xa r i cơ s . 2. Cùng v i vi c tăng cư ng c p huy n, ph i tăng cư ng t ch c và ho t ng c a chính quy n c p xã. Nhà nư c c n quy nh rõ n i dung ho t ng và ch ho t ng c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân xã phát huy y nhi m v , quy n h n c a các t ch c ó. 3. áp ng yêu c u xây d ng huy n, và tăng cư ng c p huy n, các ngành t nh và trung ương c n có quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b cho huy n và xã, kiên quy t i u nh ng cán b qu n lý kinh t , k thu t, nghi p v có trình khá, có kinh nghi p th c ti n t các ngành trung ương và t nh v cho huy n và các ơn v cơ s nh t là b o m các công ty kinh doanh, các tr m, tr i k thu t thu c huy n qu n lý có cán b ph trách có năng l c. C n c ng c h th ng trư ng hành chính trung ương và t nh tăng cư ng ào t o b i dư ng cán b chính quy n huy n, xã. có thêm cán b , các huy n và xã ư c l a ch n nh ng cán b , ng viên, thanh niên ưu tú t i a phương có i u ki n g i i các trư ng d y ngh , trung c p, cao ng và i h c c a t nh ho c trung ương ào t o các lo i cán b , nhân viên k thu t cho huy n và ơn v cơ s , nhanh chóng ưa khoa h c k thu t v nông thôn. C n t o m i i u ki n (v giáo trình, gi ng viên, kinh phí) các huy n các t nh Nam-b cũ nhanh chóng ch ng ào t o ư c i ngũ cán b t trư ng t oàn k t, t p oàn s n xu t, b o m nhi m v cơ b n hoàn thành c i t o xã h i ch nghĩa nông thôn vào năm 1985 như ngh quy t i h i 5 c a ng ã quy nh. Trong khi nghiên c u c i ti n h th ng ti n lương nói chung, c n c i ti n thang lương cán b huy n. III. TĂNG CƯ NG CH O TH C HI N 1. Công vi c xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n là công vi c qu n lý c a b máy Nhà nư c các c p, dư i s lãnh o c a ng. Cơ quan Nhà nư c các c p tuỳ theo ch c năng, trách nhi m và quy n h n ph i có k ho ch tri n khai th c hi n công tác xây d ng huy n và ki m tra vi c th c hi n n t n cơ s . 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c ti p ch o vi c xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n c a a phương mình.
  9. Các t nh, thành ph ư c l p Ban xây d ng huy n do ng chí bí thư t nh u ho c ng chí ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph làm trư ng ban. Ban náy t t i Văn phòng U ban nhân dân t nh, thành ph , ngoài các thành viên tham gia, có m t phó ban và m t s cán b chuyên trách. 3. Các b trư ng và th trư ng các ngành trung ương ph i ch u trách nhi m trư c Trung ương ng và H i ng b trư ng v vi c l p quy ho ch ngành, hư ng d n và th c hi n s phân b l c lư ng s n xu t và các nhi m v thu c ngành mình qu n lý trên a bàn huy n. t o i u ki n cho c p trung ương n m ư c c p huy n, U ban K ho ch Nhà nư c, T ng c c Th ng kê... c n ban hành, th ng nh t các ch th ng kê và báo cáo c a c p huy n g i tr c ti p lên c p trung ương. Các cơ quan qu n lý ngành trung ương c n thành l p b ph n chuyên trách giúp lãnh o nh ng công tác nói trên, k p th i gi i quy t các v n c a huy n, ki m tra ch t ch vi c xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n, ra phong trào thi ua v i n i dung thi t th c cho t ng lo i hình huy n. 4. trung ương, thành l p Ban xây d ng huy n Trung ương ng và H i ng b trư ng. Ban này có b máy chuyên giúp vi c t t i Văn phòng H i ng b trư ng. Xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n là m t v n l n r t ph c t p, nhi u vi c không ph i ch làm c p huy n, mà cùng m t lúc ph i làm c p t nh và các ngành c p trung ương. Vì v y H i ng b trư ng yêu c u th trư ng các B , các ban, ngành, ch t ch U ban nhân dân các c p phát huy trí tu t p th th c hi n ngh quy t m t cách khNn trương, v ng ch c; k p th i xu t và x lý c th nh ng v n n y sinh trong các m i quan h , t o nên s chuy n bi n rõ r t t t c các huy n, nh t là nh ng huy n quan tr ng v kinh t - qu c phòng, nh m t và vư t các m c tiêu ã ra trong k ho ch Nhà nư c 1983 - 1985. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản