intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Nam Định

Chia sẻ: 123458 123458 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
11
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND ban hành bổ sung một số điều của quy chế hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của hội đồng nhân dân tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Nam Định

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 62/2017/NQ­HĐND Nam Định, ngày 10 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 ­ 2021 ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT  SỐ 11/2016/NQ­HĐND NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ­CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu   tư công trung hạn và hằng năm; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Xét Tờ trình số 01/TTr­HĐND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân  tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định   khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 ­ 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ­HĐND  ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội   đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định  khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 ­ 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ­HĐND  ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm: 1. Bổ sung Khoản 1a vào sau Khoản 1 Điều 2 như sau: “1a. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 7, Điểm a,  Điểm c Khoản 9 Điều 19 và Khoản 6, Điểm b Khoản 8 Điều 33 Nghị định số 77/2015/NĐ­CP  ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.” 2. Bổ sung Khoản 4a, Khoản 4b vào sau Khoản 4 Điều 3 như sau: “4a. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo  quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 77/2015/NĐ­CP ngày 10 tháng 9 năm 2015  của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và báo cáo Hội đồng nhân dân  tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 4b. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại  Khoản 7, Điểm a, điểm c Khoản 9 Điều 19 và Khoản 6, Điểm b Khoản 8 Điều 33 Nghị định số  77/2015/NĐ­CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và  hằng năm.” Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.
 2. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng  nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua  ngày 06 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; ­ Chính phủ; ­ Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; ­ Thường trực Tỉnh uỷ; ­ UBND tỉnh; ­ Như Điều 2, Điều 3; Trần Văn Chung ­ Uỷ ban MTTQ tỉnh; ­ Đoàn ĐBQH tỉnh; ­ Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; ­ HĐND, UBND các huyện, thành phố; ­ Công báo tỉnh; Báo Nam Định; ­ Website Chính phủ, Website tỉnh; ­ Lưu: VP HĐND tỉnh.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản