Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y tế phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 64/2006/NQ-H ND Thành ph H Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V NÂNG M C PH C P I V I CÁN B , VIÊN CH C CÔNG TÁC T I TR M Y T PHƯ NG - XÃ, THN TR N H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xem xét T trình s 8474/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph trình t i kỳ h p v vi c ngh thông qua T trình v nâng m c ph c p i v i cán b , viên ch c công tác các Tr m Y t phư ng, xã và th tr n; Báo cáo th m tra c a Ban Văn hóa - Xã h i; ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Cơ b n nh t trí thông qua T trình v nâng m c ph c p i v i cán b , viên ch c công tác các Tr m Y t phư ng - xã, th tr n và b sung thêm 2 ch c danh ư c hư ng ph c p như Báo cáo thNm tra c a Ban Văn hóa - Xã h i như sau: 1. Bác sĩ, C nhân i u dư ng, C nhân Y t c ng ng: M c ph c p: Xã, th tr n: 800.000 /ngư i/tháng; Phư ng: 600.000 /ngư i/tháng. 2. Y sĩ, i u dư ng, N h sinh, K thu t viên trung c p: M c ph c p: Xã, th tr n: 400.000 /ngư i/tháng; Phư ng: 300.000 /ngư i/tháng. 3. Y tá, nhân viên khác: M c ph c p: Xã, th tr n: 300.000 /ngư i/tháng;
  2. Phư ng: 200.000 /ngư i/tháng. i tư ng ph c p: Cán b , viên ch c công tác các Tr m Y t phư ng - xã, th tr n trong biên ch và h p ng trong ch tiêu theo quy nh. Th i gian th c hi n: áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2007. i u 2. y ban nhân dân thành ph căn c n i dung T trình và b sung c a H i ng nhân dân thành ph tri n khai và t ch c th c hi n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 9 thông qua./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản