intTypePromotion=3

Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách quận năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 78/2008/NQ-H ND Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T K HO CH U TƯ XÂY D NG CƠ B N NGU N V N NGÂN SÁCH QU N NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN - KHÓA I KỲ H P L N TH 11 (ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 126/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph H Chí Minh; Căn c Công văn s 4620/UBND-TM ngày 20 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v b sung v n u tư phân c p cho các qu n - huy n t s thu vư t ti n s d ng t; Trên cơ s xem xét T trình s 30/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân và ý ki n các i bi u H i ng nhân dân qu n, qua k t lu n c a ch t a oàn, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua K ho ch u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách qu n năm 2009 như sau: I. NGU N V N XÂY D NG CƠ B N NĂM 2009: T ng ngu n v n xây d ng cơ b n năm 2009: 431,228 t ng, trong ó: 1. Ngu n v n phân c p t vư t thu s d ng t hàng năm: - Năm 2005: 72 t ng (cho 19 công trình giao thông), Thành ph ã ghi v n 34 t ng, gi i ngân năm 2008 100%, còn 38 t ng ã xin thành ph phân c p t 2. - Năm 2007: 34,725 t ng (cho 06 công trình), Thành ph ã ghi v n 7,545 t ng, d ki n gi i ngân năm 2008 100%, còn l i 27,18 t ng b trí năm 2009 thanh toán. - Năm 2008: d ki n 350 t ng.
  2. 2. Ngu n v n thành ph phân c p hàng năm 2009: 10 t ng. 3. Ngu n phòng, ch ng l t, bão năm 2009 và các năm trư c chuy n sang là 6,048 t ng. II. DANH M C U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 2009: Trên cơ s các ngu n v n trên, s b trí u tư cho 158 công trình v i t ng v n k ho ch năm 2009 là 238,907 t ng (ph n còn l i chuy n sang năm 2010 theo ti n phân kỳ u tư), c th như sau: 1. Công trình thanh toán kh i lư ng ng và b o hành: 51 công trình v i t ng v n k ho ch năm 2009 là 44,072 t ng, g m: - Nhóm h t ng k thu t: 24 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 36,524 t ng (trong ó thanh toán ph n trư t giá cho 18 công trình giao thông là 25,196 t ng). - Nhóm văn hóa - xã h i: 07 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 2,721 t ng. - Nhóm kinh t - hành chính s nghi p: 20 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 4,828 t ng. 2. Công trình chuy n ti p: 15 công trình v i t ng v n k ho ch năm 2009 là 39,600 t ng, g m: - Nhóm h t ng k thu t: 9 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 34,220 t ng. - Nhóm văn hóa - xã h i: 03 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 1,797 t ng. - Nhóm kinh t - hành chính s nghi p: 03 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 3,584 t ng. 3. Công trình kh i công m i: 39 công trình v i t ng v n u tư 319,3 t ng, a s là các công trình có th i gian kh i công hoàn thành trong 02 năm nên d ki n v n k ho ch năm 2009 là 144,963 t ng, g m: - Nhóm h t ng k thu t: 16 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 106,963 t ng, trong ó giao v n k ho ch cho công trình ch nh trang h m năm 2009 là 70 t ng. - Nhóm văn hóa - xã h i: 06 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 25 t ng. - Nhóm kinh t - hành chính s nghi p: 17 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 13 t ng. 4. Công trình chuNn b u tư: 53 công trình v i t ng v n u tư là 179,796 t ng, v n k ho ch năm 2009 là 10,270 t ng. - Nhóm h t ng k thu t: 29 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 0,58 t ng.
  3. - Nhóm văn hóa - xã h i: 02 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 0,04 t ng. - Nhóm kinh t - hành chính s nghi p: 22 công trình v i v n k ho ch năm 2009 là 9,650 t ng. i u 2. - Giao cho y ban nhân dân qu n t ch c th c hi n ngân sách theo i u 1 nêu trên và theo úng quy nh c a pháp lu t. Có báo cáo vi c th c hi n, vi c quy t toán các kỳ h p H i ng nhân dân qu n. - Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Bình Tân - khóa I (nhi m kỳ 2004 - 2009) thông qua t i kỳ h p l n th 11, ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Văn Hoàng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản