intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết số 79/2019/NQ-­CP

Chia sẻ: Cuahoangde Cuahoangde | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

22
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 79/2019/NQ-­CP xây dựng Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 79/2019/NQ-­CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 79/NQ­CP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019   NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT  HÀNG LOẠT CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về phòng,  chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị  định trình Chính phủ trước ngày 17 tháng 10 năm 2019 để kịp thời phục vụ cho đánh giá đa  phương của Tổ chức châu Á ­ Thái Bình Dương về rửa tiền đối với Việt Nam từ ngày 04 đến  ngày 15 tháng 11 năm 2019. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng  cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các  cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.   TM. CHÍNH PHỦ Nơi nhận: THỦ TƯỚNG ­ Ban Bí thư Trung ương Đảng; ­ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; ­ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ­ HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ­ Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; ­ Văn phòng Tổng Bí thư; ­ Văn phòng Chủ tịch nước, ­ Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc ­ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; ­ Tòa án nhân dân tối cao; ­ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; ­ Kiểm toán Nhà nước; ­ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  2. ­ Ngân hàng Chính sách Xã hội; ­ Ngân hàng Phát triển Việt Nam; ­ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ­ Cơ quan trung ương của các đoàn thể; ­ VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực  thuộc, Công báo; ­ Lưu: VT, NC (02)  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2