intTypePromotion=3

Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND về phương án sử dụng 44,529 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình mục tiêu và dự án trong năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TÂN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 81/2007/NQ-H ND Bình Tân, ngày 03 tháng 08 năm 2007 NGHN QUY T V PHƯƠNG ÁN S D NG 44,529 T NG T NGU N K T DƯ NGÂN SÁCH QU N NĂM 2006 B TRÍ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU VÀ D ÁN TRONG NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN KHÓA I KỲ H P L N TH 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c i u 63 c a Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Trên cơ s xem xét T trình s 62/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 và ý ki n các i bi u H i ng nhân dân qu n, qua k t lu n c a Ch t a oàn, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua phương án s d ng 44,529 t ng t ngu n k t dư ngân sách qu n năm 2006 b trí cho các chương trình m c tiêu và d án trong năm 2007 như sau: 1. Lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n: 20,156 t ng. - Các công trình do Ban Qu n lý D án làm ch u tư: 02 công trình ã ư c ti n hành và ang hoàn ch nh th t c u tư; 01 công trình ang quy t toán là 14,689 t ng g m: + Công trình san l p khu tái nh cư phư ng Bình Tr ông: 3,7 t ng. + D án b c m Trư ng THCS Bình Hưng Hòa A là 10 t ng. + D án xây d ng Ch Bình Tr ông: 0,989 t ng. - u tư b sung các công trình xây d ng cơ b n trong năm 2007 là 5,417 t ng. - Chi chuNn b u tư 03 công trình phòng, ch ng l t bão theo Công văn s 4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v i s ti n 50 tri u ng g m: + Nâng c p ê bao Lê T n Bê và 03 c a x qua ê bao Lê T n Bê, phư ng An L c: 30 tri u ng. + N o vét Sông p, khu ph 4, phư ng Tân T o A: 10 tri u ng.
  2. + N o vét 05 tuy n kênh tiêu, phư ng Tân T o A: 10 tri u ng. 2. Chi thư ng xuyên: 24,373 t ng. - Lĩnh v c ki n thi t th chính: 16,4 t ng. + Ch nh trang công trình 361 tuy n h m năm 2007 là 15 t ng. + Kinh phí tr n ti n i n dân l p cho Công ty i n l c Bình Phú năm 2005 là 1,4 t . - Lĩnh v c văn hóa - xã h i: 1 t ng. Kinh phí ào t o ngu n nhân l c theo Công văn s 111-CV/BTC ngày 11 tháng 12 năm 2006 c a Ban T ch c Qu n y và theo Thông báo s 1138/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n. - Lĩnh v c khác: 6,973 t ng. + Mua s m trang thi t b và phương ti n làm vi c cho các cơ quan, ơn v và s a ch a trư ng l p: 3 t ng. + Mua s m máy bơm ph c v công tác phòng cháy, ch a cháy cho UBND 10 phư ng theo ngh c a oàn ki m tra phòng cháy, ch a cháy thành ph : 450 tri u ng. + Xây d ng phòng lưu tr h sơ v i quy mô phù h p cho Vi n Ki m sát nhân dân qu n; kinh phí trang b bàn gh , h th ng loa cho phòng xét x c a Tòa án nhân dân và h th ng x lý nư c sinh ho t dùng chung cho Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân và Thi hành án: 0,573 t ng. + Chi tr cho Thi hành án dân s thành ph ti p nh n khu t 10.956,7m2 phư ng Bình Hưng Hòa là 2,133 t ng theo Công văn s 4150/UBND-TM ngày 05 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . + T m ng 0,817 t ng cho các ơn v s d ng ngân sách th c hi n các chương trình công tác. i u 2. Giao cho y ban nhân dân qu n t ch c th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Bình Tân - khóa I (nhi m kỳ 2004 - 2009) thông qua t i kỳ h p l n th 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./. CH TNCH
  3. Nguy n Văn Hoàng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản