intTypePromotion=3

Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TÂN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 82/2007/NQ-H ND Bình Tân, ngày 03 tháng 08 năm 2007 NGHN QUY T V I U CH NH VÀ B SUNG DANH M C U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ MUA S M TRANG THI T BN NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN KHÓA I KỲ H P L N TH 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 24/2007/NQ-H ND ngày 06 tháng 02 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n Bình Tân v danh m c các công trình u tư t ngu n v n thành ph phân c p năm 2007; Căn c Công văn s 1061/UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v b trí v n và danh m c d án s a ch a l n, s a ch a v a ư ng b ; Căn c Công văn s 4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v ch p thu n u tư các công trình phòng, ch ng l t bão năm 2007; Trên cơ s xem xét T trình s 65/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n và ý ki n các i bi u H i ng nhân dân qu n, qua k t lu n c a Ch t a oàn, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua i u ch nh và b sung danh m c u tư xây d ng cơ b n và mua s m trang thi t b năm 2007. 1. Theo Ngh quy t s 24/2007/NQ-H ND ngày 06 tháng 02 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n; y ban nhân dân qu n ã b trí v n u tư cho ư ng Liên khu 2 - 5 t i phư ng Bình Tr ông do Ban Qu n lý D án qu n làm ch u tư t ngu n vư t thu ti n s d ng t năm 2005 (72 t ng). Nhưng theo Công văn s 1061/UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v b trí v n và danh m c d án s a ch a l n, s a ch a v a ư ng b ; trong ó có th c hi n ư ng Liên khu 2 - 5 t i phư ng Bình Tr ông do Ban Qu n lý D án qu n làm ch u tư. H i ng nhân dân qu n nh t trí b công trình này ra kh i danh m c theo Ngh quy t s 24/2007/NQ-H ND, lý do v n duy tu s a ch a thành ph ã c p. 2. V b sung danh m c u tư xây d ng cơ b n và mua s m trang thi t b năm 2007 như sau: (danh m c b sung kèm theo) a) ChuNn b cho năm h c 2007 - 2008, y ban nhân dân qu n ã thành l p và ưa vào ho t ng 11 trư ng m i, trong ó có 06/11 trư ng do ch u tư d án th c hi n bàn
  2. giao, nhưng chưa có trang thi t b . Nh m m b o trang thi t b cho các trư ng ho t ng, c n thi t ph i mua s m, trang b trang thi t b cho 06 trư ng này, H i ng nhân dân qu n nh t trí b trí v n v i t ng m c u tư 13,138 t ng. b) Căn c Công văn s 4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ch p thu n u tư các công trình phòng, ch ng l t năm 2007; trong ó ngh “ y ban nhân dân qu n th c hi n công tác chuNn b u tư 03 h ng m c công trình: nâng c p ê bao Lê T n Bê và 03 c a x qua ê bao Lê T n Bê phư ng An L c; n o vét kênh Sông p, phư ng Tân T o A; n o vét 05 tuy n kênh tiêu phư ng Tân T o A”. H i ng nhân dân qu n nh t trí b trí v n 50 tri u ng t ngu n v n qu n l p th t c chuNn b u tư 03 công trình này. c) th c hi n vi c ch ng ng p t i khu ph 3 - 4 ư ng An Dương Vương, phư ng An L c, H i ng nhân dân qu n nh t trí b trí v n k ho ch là 500 tri u ng kh i công m i công trình này. i u 2. Giao cho y ban nhân dân qu n t ch c th c hi n u tư xây d ng cơ b n theo i u 1 nêu trên và theo úng quy nh c a pháp lu t. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Bình Tân - khóa I (nhi m kỳ 2004 - 2009) thông qua t i kỳ h p l n th 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./. CH TNCH Nguy n Văn Hoàng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản