intTypePromotion=3

Nghị quyết Số: 85/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
108
lượt xem
4
download

Nghị quyết Số: 85/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 85/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BÌNH THUẬN NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 85/2009/NQ-HĐND Phan Thiết, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Sau khi xem xét Tờ trình số 6187/TTr-UBND ngày 30/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành nghị quyết về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
  2. Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua tờ trình của UBND tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010. Điều 2. Việc điều chỉnh giá các loại đất trong năm trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Chính phủ tại khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh giá các loại đất được quy định tại Điều 1 nói trên, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh căn cứ quy định của Luật Đất đai và các nghị định của Chính phủ để quyết định việc điều chỉnh và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất. Điều 3. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh căn cứ nội dung tờ trình và ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, quyết định cụ thể giá các loại đất tại địa phương, công bố công khai giá đất và thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
  3. CHỦ TỊCH Huỳnh Văn Tí
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản