Nghị quyết số 905/2005/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 905/2005/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 905/2005/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bộ máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 905/2005/NQ-UBTVQH11

  1. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT HỘ I NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 905/2005/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2005 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BỘ MÁY LÀM VIỆC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn Quyết định số 70/2005/QĐ/VKSTC-TCCB ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chia tách Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thành 02 vụ sau đây: 1. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về kinh tế và chức vụ; 2. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội. Điều 2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH Nguyễn Văn An
Đồng bộ tài khoản