Nghị quyết số 906/2005/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 906/2005/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 906/2005/NQ-UBTVQH11 về việc cử Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm thành viên Uỷ ban Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 906/2005/NQ-UBTVQH11

  1. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT HỘ I NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 906/2005/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2005 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CỬ KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO LÀM THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM SÁT VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Cử hai Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao có tên sau đây làm thành viên ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 1. Ông Nguyễn Quốc Công; 2. Ông Ngô Quang Liễn. Điều 2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hai Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH Nguyễn Văn An
Đồng bộ tài khoản