intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết số 93/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
15
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 93/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 93/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 93/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 93/2017/NQ­HĐND Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG  DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 320/2016/TT­BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định  chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo,  kiến nghị, phản ánh; Xét Tờ trình số 4639/TTr­UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về  việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban  Kinh tế ­ Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng  nhân dân thành phố tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đối tượng áp dụng 1. Người được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân,  xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp  công dân theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 20 Nghị định số 64/2014/NĐ­CP ngày 26 tháng 6  năm 2014 của Chính phủ. 2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp  công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền triệu tập làm  nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công  dân hoặc địa điểm tiếp công dân. 3. Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên quốc  phòng trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền  giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại  Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.
 2. 4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức  được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,  phản ánh. Điều 2. Nguyên tắc áp dụng mức chi Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 320/2016/TT­BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016  của Bộ Tài chính. Điều 3. Mức chi 1. Các đối tượng được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này chưa được hưởng  chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra: 120.000 đồng/người/ngày. 2. Các đối tượng được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này đang được hưởng  chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra: 96.000 đồng/người/ngày. 3. Các đối tượng được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này: 60.000  đồng/người/ngày. Điều 4. Nguồn kinh phí chi trả Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm  của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp và các nguồn thu hợp pháp khác được để lại theo quy  định. Điều 5. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp  luật. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu  Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 6. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và thay thế Nghị quyết số  33/2016/NQ­HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa  IX, nhiệm kỳ 2016 ­ 2021, kỳ họp thứ 2 quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức  làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn  thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 ­ 2021, kỳ  họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017.     CHỦ TỊCH Nơi nhận:
 3. ­ UBTV Quốc hội; Chính phủ; VP Chủ tịch nước; ­ Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ; ­ Cục Kiểm tra văn bản QPPL­Bộ Tư pháp; ­ BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; ­ ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố; ­ UBND, UBMTTQVN thành phố; Nguyễn Xuân Anh ­ VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố; ­ Các sở, ngành, đoàn thể thành phố; ­ Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện,  HĐND, UBND các phường, xã; ­ Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8),  Cổng TTĐT thành phố; ­ Lưu: VT, TH.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản