intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghị quyết số 96/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
12
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 96/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 96/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định mức chi thực hiện các hoạt động của ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Thành Phố Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 96/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 96/2017/NQ­HĐND Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG  BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 339/2016/TT­BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy  định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm hảo hoạt động của Ban Chỉ đạo  chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Xét Tờ trình số 4639/TTr­UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về  việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban  Kinh tế ­ Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng  nhân dân thành phố tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định mức chi thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận  thương mại và hàng giả của thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục kèm theo. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy  định pháp luật. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu  Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016­2021, kỳ  họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017./.  
 2. CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước; ­ Các Bộ: Tài chính, Công thương; ­ Cục Kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp; ­ BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; ­ ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố; ­ UBND, UBMTTQVN thành phố; Nguyễn Xuân Anh ­ VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố; ­ Các sở, ngành, đoàn thể thành phố; ­ Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện,  HĐND, UBND các phường, xã; ­ Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN  (VTV8), Cổng TTĐT thành phố; ­ Lưu: VT, TH.   PHỤ LỤC QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN  LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 96/2017/NQ­HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng   nhân dân thành phố Đà Nẵng) STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi (*) Ghi chú Chi xây dựng chiến lược,        kế hoạch chống buôn lậu,  1 gian lận thương mại và  hàng giả Trường hợp trong giờ làm        việc: Họp, kiểm tra, giám  1.1 sát việc xây dựng chiến  lược, kế hoạch và hoạt  động   + Chủ trì   Theo chế độ, tiêu   chuẩn, định mức chi       + Thành viên khác   tiêu tài chính hiện   hành Trường hợp ngoài giờ làm  việc: Họp, kiểm tra, giám  1.2 sát việc xây dựng chiến        lược, kế hoạch và hoạt  động   + Chủ trì đồng/người/buổi 100,000     + Thành viên khác đồng/người/buổi 70,000 2 Chi hợp tác quốc tế, trao        đổi kinh nghiệm ở nước  ngoài về lĩnh vực chống  buôn lậu, gian lận thương 
 3. mại Áp dụng Quyết định   ­ Chi đón tiếp khách nước  số 32/2010/QĐ­   ngoài và tổ chức hội nghị,      UBND ngày  hội thảo quốc tế 06/10/2010 Áp dụng Thông tư số  ­ Chi công tác phí trao đổi  102/2012/TT­BTC         kinh nghiệm ở nước ngoài ngày 21/6/2012 của   Bộ Tài chính Chi khen thưởng đối với tập  thể, cá nhân có thành tích  Áp dụng Nghị định  xuất sắc trong công tác phối  số 42/2010/NĐ­CP  3     hợp liên ngành chống buôn  ngày 15/4/2010 của  lậu, gian lận thương mại và  Chính phủ hàng giả Áp dụng Thông tư số  40/2017/TT­BTC  ngày 28/4/2017 của  Chi tổ chức hội nghị sơ kết,  Bộ Tài chính và Nghị  4 tổng kết, đánh giá công tác    quyết số    định kỳ và theo chuyên đề 95/2017/NQ­HĐND  ngày 07/7/2017 của  HĐND thành phố,  khóa IX. Áp dụng Thông tư số  40/2017/TT­BTC  ngày 28/4/2017 của  Trường hợp họp ngoài giờ  Bộ Tài chính và Nghị  làm việc: mức chi tiền họp    đồng/người/buổi quyết số    ngoài giờ cho đại biểu tham  95/2017/NQ­HĐND  dự ngày 07/7/2017 của  HĐND thành phố,  khóa IX. Áp dụng Thông tư số  14/2014/TTTL­BTC­ BTP ngày 27/1/2014  Chi hoạt động thông tin  của Bộ Tài chính và  tuyên truyền về công tác  Bộ Tư pháp; Nghị  5 đấu tranh chống buôn lậu,      quyết số  gian lận thương mại và  60/2014/NQ­HĐND  hàng giả ngày 10/7/2014 của  HĐND thành phố Đà  Nẵng 6 Chi thanh toán dịch vụ công    Theo chứng từ chi    cộng, chi vật tư văn phòng,  thực tế hợp pháp và  thông tin liên lạc, mua tài  không vượt chế độ, 
 4. tiêu chuẩn, định mức  liệu phục vụ công tác; thuê  chi tiêu tài chính hiện  phương tiện đi lại; sửa  hành do cơ quan nhà  chữa tài sản, máy móc thiết  nước có thẩm quyền  bị phục vụ hoạt động quy định Thực hiện Quyết  định số 58/2015/QĐ­ Chi mua sắm tài sản, máy  TTg ngày 17/11/2015  7     móc thiết bị và Thông tư  19/2016/TT­BTC  ngày 01/02/2016 Áp dụng Thông tư  Chi làm thêm giờ phục vụ  liên tịch số  hoạt động của Ban Chỉ đạo  08/2005/TTLT­BNV­ 8     chống buôn lậu, gian lận,  BTC ngày 05/01/2005  thương mại và hàng giả của Bộ Nội vụ, Bộ  Tài chính Nếu nhận  hỗ trợ theo  Chi hỗ trợ người được giao  mức này thì  trực tiếp tiếp nhận thông tin  đồng/người/  không thực  9 từ đường dây nóng (tiếp  tháng/một đường  1,300,000 hiện thanh  nhận thông tin 24h/24h và 7  dây nóng toán tiền làm   ngày/tuần) đêm, làm  thêm giờ Theo chứng từ chi  Các khoản chi khác phục vụ  thực tế hợp pháp,  hoạt động trực tiếp Ban Chỉ  không vượt quá chế  10     đạo chống buôn lậu, gian  độ, tiêu chuẩn, định  lận, thương mại và hàng giả mức chi tiêu tài chính  hiện hành Áp dụng Thông tư số  40/2017/TT­BTC  ngày 28/4/2017 của  Chi tổ chức các đoàn kiểm  Bộ Tài chính và Nghị  tra, giám sát liên ngành việc  11   quyết số    xử lý các vụ buôn lậu, gian  95/2017/NQ­HĐND  lận thương mại và hàng giả ngày 07/7/2017 của  HĐND thành phố,  khóa IX. (*) Ghi chú: ­ Trường hợp họp ngoài giờ làm việc: Ban Chỉ đạo được chi tiền họp cho các đại  biểu tham dự cuộc họp. Các cơ quan cử người tham dự cuộc họp ngoài giờ không thực hiện  thanh toán tiền làm thêm giờ cho cán bộ công chức, viên chức được cử tham dự cuộc họp này. ­ Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại quy định này được  sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung  hoặc thay thế.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản