intTypePromotion=1

Nghiên cứu đề tài "Những dạng tài nguyên khí hậu với việc khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam"

Chia sẻ: Nguyễn Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
556
lượt xem
188
download

Nghiên cứu đề tài "Những dạng tài nguyên khí hậu với việc khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện tại, một trong những điểm còn trống trong việc nghiên cứu, khai thác và sử dụng năng lượng gió ở Việt Nam là cần thiết phải xây dựng bản đồ năng lượng kỹ thuật của gió. Đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, đã có chương trình năng lượng mới của nhà nước, chủ yếu tập trung nghiên cứu khí hậu năng lượng gió.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu đề tài "Những dạng tài nguyên khí hậu với việc khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam"

  1. Nh÷ng d¹ng tµi nguyªn khÝ hËu víi viÖc khai th¸c, sö dông n¨ng l−îng t¸i t¹o ë ViÖt Nam GS.TS. Lª §×nh Quang Trung t©m KHCN KhÝ t−îng Thñy v¨n vµ M«i tr−êng I. N¨ng l−îng giã 1.1. Nghiªn cøu, khai th¸c vµ sö dông n¨ng l−îng giã ë ViÖt Nam - Nh÷ng vÉn ®Ò tån t¹i vµ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt HiÖn t¹i, mét trong nh÷ng ®iÓm cßn trèng trong viÖc nghiªn cøu, khai th¸c vµ sö dông n¨ng l−îng giã ë ViÖt Nam lµ cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng b¶n ®å n¨ng l−îng kü thuËt cña giã. §Çu thËp kû 80 cña thÕ kû 20, ®· cã ch−¬ng tr×nh n¨ng l−îng míi cña Nhµ n−íc, chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu khÝ hËu n¨ng l−îng giã. Nh÷ng n¨m 90, Trung t©m nghiªn cøu thiÕt bÞ nhiÖt vµ n¨ng l−îng t¸i t¹o thuéc tr−êng §¹i häc B¸ch khoa TP. Hå ChÝ Minh ®· nghiªn cøu viÖc sö dông n¨ng l−îng giã ®Ó ph¸t ®iÖn, b¬m n−íc, ca n« ch¹y b»ng søc giã. Tuy nhiªn, c¸c thiÕt bÞ nµy c«ng suÊt thÊp, tõ vµi tr¨m ®Õn d−íi 1000W. Song song viÖc viÖc ®iÒu tra c¬ b¶n, mét sè nhµ kü thuËt ®· chÕ t¹o hoÆc nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ ph¸t ®iÖn ch¹y b»ng søc giã víi c«ng suÊt cì vµi tr¨m ®Õn 2000W vµ ®· l¾p ®Æt ë mét vµi n¬i. Còng ngay tõ ®Çu thËp kû 90 cña thÕ kû tr−íc, mét sè nhµ ®Çu t− vµ chuyªn gia vÒ n¨ng l−îng giã cña §øc, T©y Ban Nha, BØ, Italia, Mü... ®· tiÕp xóc vµ t×m hiÓu vÒ nguån n¨ng l−îng giã ë ViÖt Nam, còng ®· ®Ò xuÊt hîp t¸c hoÆc tµi trî, x©y dùng c¸c tr¹m ph¸t ®iÖn søc giã ë ®¶o B¹ch Long VÜ do T©y Ban Nha tµi trî. §©y lµ tr¹m ph¸t ®iÖn c«ng suÊt lín ho¹t ®éng ®Çu tiªn ë ViÖt Nam. Nguån n¨ng l−îng kü thuËt cña giã ë ViÖt Nam nh− thÕ nµo? §ã lµ c©u hái lín cßn ch−a ®−îc minh chøng cña c¸c nhµ ®Çu t− vµ chuyªn gia n¨ng l−îng giã, bëi nh÷ng nghiªn cøu, tÝnh to¸n n¨ng l−îng khÝ hËu cña giã kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cho viÖc ®Çu t− c¸c tr¹m ph¸t ®iÖn giã, ®Æc biÖt lµ c¸c tr¹m cã c«ng suÊt lín. §ã lµ cÇn biÕt tèc ®é giã ®ñ ®Ó khëi ®éng turbine, tÇn suÊt vµ thêi gian tån t¹i cña tèc ®é giã trung b×nh. §Ò ¸n ®−îc nªu ra vµ s¶n phÈm cña nã sÏ lµ lêi gi¶i cho c¸c nhµ kü thuËt thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ t−¬ng øng cho c¸c tr¹m ph¸t ®iÖn søc giã. 1.2. Khai th¸c, sö dông n¨ng l−îng giã lµ h−íng −u tiªn cña ®Êt n−íc - KÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån ®iÖn ®Õn n¨m 2010 cña Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam cã nªu: Chó träng ph¸t triÓn thñy ®iÖn nhá, ®iÖn mÆt trêi, ®iÖn giã ë nh÷ng vïng xa x«i, hÎo l¸nh. - Ph¸t triÓn, khai th¸c vµ sö dông n¨ng l−îng t¸i t¹o, trong ®ã cã n¨ng l−îng giã ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng th«n, miÒn nói phôc vô xãa ®ãi, gi¶m nghÌo. - Dù ¸n vÒ n¨ng l−îng giã lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò −u tiªn tµi trî tõ GEP/SPG trong lÜnh vùc biÕn ®æi khÝ hËu. 1.3. TÇm quan träng vÒ mÆt tÝnh khoa häc cña nghiªn cøu, vÒ néi dung nghiªn cøu, vÒ s¶n phÈm nghiªn cøu - VÒ mÆt khoa häc cña nghiªn cøu: Nh− ®· nªu ë trªn, hiÖn t¹i chØ cã mét tÝnh to¸n mang tÝnh chÊt khÝ hËu cña n¨ng l−îng giã. §iÒu ®ã chØ cho biÕt bøc tranh chung vµ kh¸i qu¸t tiÒm n¨ng n¨ng l−îng giã ë ViÖt Nam. ý nghÜa khoa häc cña ®Ò ¸n chÝnh lµ tÝnh to¸n vµ x©y dùng b¶n ®å n¨ng l−îng kü thuËt cña giã t¹i c¸c ®iÓm cña vïng cô thÓ. H¬n n÷a, x¸c ®Þnh ®é 166 Héi th¶o khoa häc lÇn thø 9 - ViÖn KhÝ t−îng Thuû v¨n
  2. cao trong líp s¸t ®Êt (d−íi 100m) mµ ë ®ã n¨ng l−îng giã tèi −u cho viÖc l¾p ®Æt turbine víi c«ng suÊt t−¬ng øng. - VÒ néi dung nghiªn cøu: bæ sung vµo kho¶ng trèng mµ hiÖn t¹i c¸c tÝnh to¸n n¨ng l−îng kü thuËt cña giã ch−a ®−îc ®Ò cËp ®Õn. - VÒ s¶n phÈm nghiªn cøu: §¸p øng tèt h¬n yªu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t−, c¸c chuyªn gia n¨ng l−îng giã, ®Ó ®¸nh gi¸, x©y dùng tr¹m ®iÖn giã c«ng suÊt lín. 1.4. TÇm quan träng ®èi víi x∙ héi Phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng−êi d©n ë vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o mµ m¹ng l−íi ®iÖn khã hoÆc kh«ng thÓ v−¬n tíi ®−îc. T¹o nguån ®iÖn cho c¸c hé d©n c− c¸ lÎ, ph©n t¸n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh. Phôc vô cho s¶n xuÊt, chÕ biÕn n«ng s¶n, h¶i s¶n quy m« nhá, vËn hµnh ®éng c¬ qu¹t n−íc cho c¸c vïng nu«i trång h¶i s¶n ven biÓn. 1.5. TiÒm n¨ng khÝ hËu cña n¨ng l−îng giã ë ViÖt Nam (ë ®é cao 10m) TiÒm n¨ng n¨ng l−îng giã phôc thuéc vµo tèc ®é giã trung b×nh V vµ hÖ sè n¨ng l−îng mÉu k. Do sù ph©n hãa cña tiÒm n¨ng n¨ng l−îng giã phô thuéc chñ yÕu vµo sù ph©n hãa tèc ®é giã trung b×nh, nªn nãi chung, sù ph©n bè cña n¨ng l−îng giã t−¬ng tù nh− sù ph©n bè cña tèc ®é giã trung b×nh. Ph©n bè tæng n¨ng l−îng giã trung b×nh n¨m trªn l·nh thæ ViÖt Nam lµ: TiÒm n¨ng n¨ng l−îng giã t¨ng lªn tõ ®Êt liÒn ra ngoµi kh¬i; vµ cã khuynh h−íng gi¶m khi cµng gÇn xÝch ®¹o. TiÒm n¨ng lín nhÊt t¹i c¸c ®¶o phÝa §«ng l·nh thæ, tæng n¨ng l−îng n¨m W > 4000kwh/m2, trªn c¸c ®¶o xa bê. T¹i c¸c ®¶o phÝa Nam, gi¶m dÇn chØ tõ 400 - 900 kwh/m2. ë vïng ven biÓn cã tiÒm n¨ng ®¸ng kÓ. Trªn bê biÓn tho¸ng cña B¾c Bé vµ Trung Bé, tiÒm n¨ng W tõ 800 - 1000 kwh/m2, ven biÓn phÝa §«ng Nam Bé - tõ 600 ®Õn 800 kwh/m2 vµ gi¶m ®i ë ven biÓn phÝa Nam vµ phÝa T©y. ë ®ång b»ng B¾c Bé, theo chiÒu tõ trung du ra biÓn, tiÒm n¨ng W t¨ng tõ 250 ®Õn 800 - 1000 kwh/m2. Trªn d¶i ®ång b»ng hÑp Trung Bé, ë nh÷ng n¬i mµ d·y Tr−êng S¬n h¹ xuèng thÊp, tiÒm n¨ng kh¸ phong phó, kho¶ng 700 - 800 kwh/m2, cã n¬i tíi 1000 kwh/m2. Nh÷ng khu vùc bÞ ¶nh h−ëng bëi sù che ch¾n cña khèi nói ®å sé Tr−êng S¬n nh− phÝa T©y Qu¶ng Nam - Qu¶ng Ng·i, chØ vµi tr¨m kwh/m2. ë §ång b»ng Nam Bé, ph©n bè tiÒm n¨ng n¨ng l−îng giã ®ång ®Òu h¬n, kho¶ng 300 - 450 kwh/m2 vµ t¨ng lªn ®Õn 500 - 600 kwh/m2 khi ra gÇn tíi biÓn. ë Trung du vµ nói thÊp, W nhá, cã gi¸ trÞ d−íi 200 kwh/m2. Vïng nói §«ng B¾c B¾c Bé, tiÒm n¨ng lín h¬n vïng nói T©y B¾c vµ vïng nói phÝa B¾c. ë T©y Nguyªn, mÆc dÇu giã kh«ng m¹nh, nh−ng do hÖ sè n¨ng l−îng mÉu k lín nªn tiÒm n¨ng t−¬ng ®èi kh¸, trªn cao nguyªn tho¸ng, W cã thÓ ®¹t 600 kwh/m2. DiÔn biÕn cña mËt ®é n¨ng l−îng giã n¨m: Ph©n bè n¨ng l−îng giã trung b×nh n¨m lµ mét th«ng tin ban ®Çu quan träng ®èi víi môc ®Ých sö dông vµ ph−¬ng thøc khai th¸c nguån tiÒm n¨ng nµy víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph−¬ng. BiÕn tr×nh n¨m cña n¨ng l−îng giã cã d¹ng t−¬ng tù víi biÕn tr×nh n¨m cña tèc ®é giã. Cô thÓ lµ: T¹i c¸c ®¶o phÝa §«ng, −u thÕ n¨ng l−îng giã thuéc vÒ giã §«ng B¾c, cùc ®¹i chÝnh vµo ®Çu mïa giã víi mËt ®é trung b×nh E t¹i c¸c ®¶o xa bê > 600w/m2, trong suèt mïa giã mïa §«ng B¾c E > 550w/m2, gÇn bê E th¸ng lín nhÊt > 200w/m2, th¸ng nhá nhÊt còng > 100w/m2. Trªn ®Êt liÒn ë B¾c Bé, tiÒm n¨ng trong mïa giã mïa §«ng B¾c nãi chung vÉn cã −u thÕ h¬n mïa giã mïa §«ng Nam víi E th¸ng lín nhÊt > 100w/m2, ë ven biÓn tíi 150w/m2 vµ 167
  3. gi¶m xuèng 50 w/m2 khi ®i s©u vµo ®Êt liÒn gi¸p vïng trung du. ë vïng nói thÊp T©y B¾c vµ vïng nói phÝa B¾c kh«ng v−ît qu¸ 40 w/m2; vïng nói §«ng B¾c B¾c Bé E > 70 w/m2. Cùc ®¹i thø hai ë ®ång b»ng B¾c Bé th−êng vµo gi÷a mïa giã mïa §«ng Nam víi gi¸ trÞ kh¸ cao, cã khi v−ît cùc ®¹i mïa ®«ng, nh−ng thêi gian xuÊt hiÖn n¨ng l−îng lín nµy rÊt ng¾n. ë Trung Bé, nh÷ng vÞ trÝ n»m s¸t biÓn, tiÒm n¨ng trong giã mïa §«ng B¾c vÉn chiÕm −u thÕ víi E th¸ng lín nhÊt tõ 100 - 200 w/m2, vµo ®Êt liÒn, −u thÕ chuyÓn dÇn sang giã mïa T©y Nam. ë T©y Nguyªn, tiÒm n¨ng trong giã mïa §«ng B¾c chiÕm −u thÕ, tuy nhiªn ë c¸c vÞ trÝ thÊp, do ®Þa h×nh nªn trong n¨m giã T©y Nam m¹nh h¬n giã §«ng B¾c. ë Nam Bé, vai trß cña c¶ 2 mïa giã ®Òu râ rÖt. ë ven biÓn phÝa §«ng, cùc ®¹i trong biÕn tr×nh vµo mïa giã §«ng B¾c víi E th¸ng lín nhÊt tõ 100 - 150 w/m2. ë ®ång b»ng, biÕn tr×nh cã 2 cùc trÞ vµo gi÷a 2 mïa giã, cµng sang phÝa T©y giã §«ng B¾c yÕu dÇn. ë phÝa T©y Nam Bé, biÕn tr×nh n¨m cña n¨ng l−îng giã chØ cßn mét cùc ®¹i vµo gi÷a mïa giã T©y Nam víi E th¸ng lín nhÊt kho¶ng 100 - 200 w/m2. II. N¨ng l−îng mÆt trêi 2.1. HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn thiÕt bÞ ®un n−íc nãng mÆt trêi (§NNMT) ë ViÖt Nam ThiÕt bÞ §NNMT b¾t ®Çu ®−îc nghiªn cøu ë ViÖt Nam trong khu«n khæ ch−¬ng tr×nh Nhµ n−íc vÒ n¨ng l−îng míi (1981 - 1985 vµ 1986 - 1990) do mét sè ViÖn nghiªn cøu vµ Tr−êng §¹i häc thùc hiÖn. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ cña c¸c ®Ò tµi nµy chØ dõng l¹i ë m« h×nh thö nghiÖm, ch−a ®−a vµo s¶n xuÊt. Trong giai ®o¹n 1991-1995, tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi ®−a ra mét mÉu thiÕt bÞ víi gi¸ thµnh rÎ. Sau ®ã còng ®· nghiªn cøu, c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn mét mÉu §NNMT víi bé thu nhiÖt cã kÕt cÊu tÊm èng. §Õn nay, hµng tr¨m thiÕt bÞ §NNMT cña tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi nghiªn cøu chÕ t¹o ®−îc l¾p ®Æt t¹i Hµ Néi vµ mét sè ®Þa ph−¬ng kh¸c ®−îc ng−êi tiªu dïng ®¸nh gi¸ cao. Tuy nhiªn, quy tr×nh s¶n xuÊt vÉn mang tÝnh thñ c«ng vµ quy m« s¶n xuÊt cßn rÊt h¹n chÕ. Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, mét sè doanh nghiÖp b¾t ®Çu nhËp thiÕt bÞ §NNMT cña n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam (nh− óc, Trung Quèc, Israel vµ hiÖn t¹i, thÞ tr−êng thiÕt bÞ §NNMT chñ yÕu nhËp thiÕt bÞ cña Trung Quèc hoÆc c«ng nghÖ cña Trung Quèc). ThiÕt bÞ §NNMT ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn lý hiÖu øng nhµ kÝnh biÕn quang n¨ng cña bøc x¹ mÆt trêi thµnh ®iÖn n¨ng ®Ó ®un n−íc nãng. ThiÕt bÞ §NNMT ®iÓn h×nh gåm 3 bé phËn chÝnh lµ bé thu nhiÖt, b×nh tÝch n−íc nãng vµ hÖ gi¸ ®ì. HiÖu suÊt cña thiÕt bÞ phô thuéc chñ yÕu vµo hÖ sè hÊp thô bøc x¹ mÆt trêi cña bé thu nhiÖt, hÖ sè bøc x¹ nhiÖt cña mµng hÊp thô, kh¶ n¨ng c¸ch nhiÖt cña bé thu vµ b×nh tÝch n−íc nãng vµ kÕt cÊu cña bé thu nhiÖt. Riªng bé thu nhiÖt cã mét sè kÕt cÊu sau: - Bé thu nhiÖt võa lµ b×nh tÝch n−íc nãng; - Bé thu nhiÖt cã kÕt cÊu tÊm èng; - Bé thu nhiÖt lµ c¸c èng thñy tinh ch©n kh«ng; - Bé thu nhiÖt lµ c¸c èng nhiÖt ch©n kh«ng. 2.2. TiÒm n¨ng n¨ng l−îng mÆt trêi ë ViÖt Nam TiÒm n¨ng n¨ng l−îng mÆt trêi ®−îc ph¶n ¸nh qua sè giê n¾ng. Trung b×nh n¨m ë n−íc ta cã kho¶ng 1400 - 3000 giê n¾ng. ë phÇn trªn ®· nªu chi tiÕt ph©n bè sè giê n¾ng trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam. Theo b¶n ®å khÝ hËu vÒ ph©n bè sè giê n¾ng cã thÓ thÊy sù ph©n bè cña tiÒm n¨ng n¨ng l−îng mÆt trêi theo thø tù gi¶m dÇn nh− sau: 168 Héi th¶o khoa häc lÇn thø 9 - ViÖn KhÝ t−îng Thuû v¨n
  4. - Lín nhÊt lµ vïng ®ång b»ng duyªn h¶i cùc Nam Trung Bé vµ mét phÇn l·nh thæ phÝa §«ng cña Nam Bé. - §¹i bé phËn khu vùc Nam Trung Bé, T©y Nguyªn vµ Nam Bé. - PhÇn lín ®ång b»ng B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé, vïng nói thÊp vµ võa ë s−ên phÝa T©y Hoµng Liªn S¬n. - Ýt nhÊt lµ s−ên phÝa §«ng Hoµng Liªn S¬n vµ phÇn lín khu vùc §«ng B¾c. III. Tµi nguyªn m©y vµ lµm m−a nh©n t¹o Tõ n¨m 1999 - 2002, mét sè nhµ khoa häc cña ViÖn KhÝ t−îng Thñy v¨n ®· so¹n th¶o dù ¸n lµm m−a nh©n t¹o ë ViÖt Nam vµ thùc hiÖn ®Ò tµi: “Kh¶ n¨ng lµm m−a nh©n t¹o cho khu vùc T©y Nguyªn”, ®· nghiªn cøu vÒ tµi nguyªn m©y ë ViÖt Nam nãi chung vµ khu vùc T©y Nguyªn nãi riªng. Ngay c¶ thêi kú kh« h¹n kÐo dµi, ®Æc biÖt ¶nh h−ëng cña El Nino 1997 - 1998 trong c¸c th¸ng ®ang bÞ h¹n nghiªm träng, mçi ngµy vÉn tån t¹i 3 - 5 ngµy cã m©y cã ®ñ ®ñ ®iÒu kiÖn lµm m−a nh©n t¹o. ThËm chÝ, dù ®o¸n ®−îc kh« h¹n, nh÷ng th¸ng tr−íc ®ã, nhiÒu ngµy cã m©y ®ñ ®iÒu kiÖn lµm m−a nh©n t¹o ®Ó tÝch n−íc vµo c¸c hå, ®Ëp chøa. §iÒu ®ã ch¾c ch¾n sÏ h¹n chÕ ®−îc thiÖt h¹i do kh« h¹n g©y ra. Tµi nguyªn m−a, tiÒm n¨ng thñy n¨ng víi viÖc ph¸t triÓn thñy ®iÖn, thñy ®iÖn nhá vµ cùc nhá. Do khÝ hËu n−íc ta lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, l−îng m−a kh¸ phong phó, l−u l−îng n−íc kh¸ cao, hÖ thèng s«ng suèi dµy ®Æc vµ nhiÒu s«ng lín, v× vËy tiÒm n¨ng thñy ®iÖn rÊt lín. Chóng ta ®· vµ ®ang x©y dùng nhiÒu nhµ m¸y thñy ®iÖn. Thñy ®iÖn chiÕm tû träng lín trong tæng s¶n l−îng ®iÖn quèc gia. Song song víi viÖc x©y dùng c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn c«ng suÊt lín cßn ph¸t triÓn thñy ®iÖn nhá vµ cùc nhá. ë nh÷ng vïng s©u, vïng xa thuéc c¸c tØnh trung du, miÒn nói, c¸c tØnh biªn giíi phÝa B¾c, vïng T©y Nguyªn vµ khu vùc ®Þa lý hÑp miÒn §«ng Nam Bé víi s«ng, n−íc cã nguån n−íc t−¬ng ®èi æn ®Þnh (cã thÓ t¹o ra c¸c ®Ëp ch¾n cã cét n−íc tõ 1,5m trë lªn) rÊt thÝch hîp ®èi víi viÖc l¾p ®Æt thñy ®iÖn nhá vµ cùc nhá. HiÖn t¹i vÉn cßn kho¶ng 4,5 triÖu d©n, ®Æc biÖt c¸c hé vïng s©u, vïng xa vÉn ch−a cã ®iÖn. Theo quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l−íi ®iÖn th× dù kiÕn ®Õn n¨m 2010, vÉn cßn trªn 1000 x· (trong tæng sè h¬n 9000 x·) ®¹i diÖn cho 500.000 hé d©n víi d©n sè kho¶ng 3 triÖu ng−êi vÉn ch−a cã l−íi ®iÖn quèc gia. Trong nh÷ng n¨m qua, thñy ®iÖn nhá vµ cùc nhá ®· ®−îc chó ý vµ ph¸t triÓn kh¸ rÇm ré. HiÖn cã kho¶ng 150.000 c¸c m¸y thñy ®iÖn gia ®×nh ®· ®−îc l¾p ®Æt vµ ®· biÕn n−íc ta thµnh mét trong nh÷ng n−íc cã tû lÖ hé gia ®×nh øng dông thñy ®iÖn gia ®×nh nhiÒu nhÊt thÕ giíi. Thñy ®iÖn cùc nhá (c«ng suÊt tõ 200w ®Õn 5kw), thñy ®iÖn nhá (c«ng suÊt tõ 5 ®Õn 2000kw). HiÖn kh«ng cã sè liÖu vÒ thñy ®iÖn cùc nhá, nh−ng vÒ thñy ®iÖn nhá th× chóng ta míi chØ khai th¸c ®−îc 3% tr÷ n¨ng thñy ®iÖn víi 200 c«ng tr×nh/nhµ m¸y thñy ®iÖn víi tæng c«ng suÊt l¾p ®Æt lµ 20MW cÊp ®iÖn cho kho¶ng 200 ngh×n hé d©n. Thùc tÕ øng dông vµ l¾p ®Æt c¸c m¸y thñy ®iÖn nhá vµ cùc nhá lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt tuy ®¬n gi¶n vµ rÎ tiÒn, nh−ng ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao kh«ng nh÷ng vÒ kinh tÕ mµ cßn c¶ vÒ x· héi. HiÖn t¹i, chi phÝ cho m¸y thñy ®iÖn gia ®×nh kho¶ng tõ 400.000 ®Õn 1 triÖu ®ång. C¸c Trung t©m, ViÖn nghiªn cøu kh«ng ngõng c¶i tiÕn thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao c«ng suÊt, gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng c−êng b¶o ®¶m chÊt l−îng vµ tuæi thä cña thiÕt bÞ, sÏ lµ ®iÒu kiÖn tèt hç trî cho ph¸t triÓn m¸y thñy ®iÖn nhá vµ cùc nhá. 169
  5. V. TiÒm n¨ng biÓn ë n−íc ta (theo tÝnh to¸n cña c¸c nhµ khoa häc ViÖn c¬ häc) 5.1. N¨ng l−îng thñy triÒu Nãi chung, dao ®éng mùc n−íc thñy triÒu ë biÓn ViÖt Nam kh«ng thuéc lo¹i lín, kh«ng ph¶i lµ n¬i c«ng suÊt nhiÒu triÓn väng ®Ó x©y dùng c¸c nhµ m¸y ®iÖn thñy triÒu lín nh− c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, vïng biÓn n−íc ta cã mét hÖ thèng vïng vÞnh ven biÓn cã thÓ tËn dông khai th¸c n¨ng l−îng thñy triÒu. Tæng c«ng suÊt n¨m (GWh): VÞnh H¹ Long: 4729; VÞnh DiÔn Ch©u (NghÖ An): 620; VÞnh Quy Nh¬n: 135; VÞnh V¨n Phong - BÕn Géi: 308; VÞnh Cam Ranh: 185; VÞnh Phan Rang: 190; VÞnh Pa §a R¨ng: 171; VÞnh Phan RÝ: 221; Mòi NÐ: 109; VÞnh Phan ThiÕt; 615; VÞnh Gµnh R¸i: 714; VÞnh §ång Tranh: 371; VÞnh R¹ch Gi¸: 139. 5.2. N¨ng l−îng sãng (GWh) VÞnh H¹ Long lín: 4.728,990; VÞnh H¹ Long nhá: 852,986; VÞnh DiÔn Ch©u: 619,966; Vòng ¸ng:16,086; Vông CÇu Hai (Thõa Thiªn - HuÕ): 34,590; VÞnh §µ N½ng: 48,785; VÞnh B·i Nam (§µ N½ng): 98,674. 5.3. N¨ng l−îng dßng ch¶y (®¬n vÞ: w/m2) N¨ng l−îng dßng ch¶y tæng hîp do giã vµ thñy triÒu tËp trung t−¬ng ®èi lín ë phÝa T©y Nam ®¶o H¶i Nam: mïa ®«ng ®¹t c«ng suÊt 400 - 600w/m2; mïa h¹: 200 - 350; Vïng quanh mòi Cµ Mau: mïa ®«ng: 200 - 300; mïa h¹: 300 - 450; vïng ngoµi kh¬i §«ng Nam cña Nam Bé: 100 - 300. Tµi liÖu tham kh¶o 1. §ç Ngäc Quúnh vµ n.n.k. Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng n¨ng l−îng biÓn ë ViÖt Nam. C¬ häc thñy khÝ vµ m«i tr−êng - TuyÓn tËp c¸c b¸o c¸o t¹i Héi nghÞ C¬ häc toµn quèc, kû niÖm 25 n¨m thµnh lËp ViÖn C¬ häc (tËp 2). Hµ Néi, 8 - 9/4/2004. 2. NguyÔn B¶o Quèc. B¸o c¸o vÒ sö dông n¨ng l−îng mÆt trêi (pin mÆt trêi) - B¸o c¸o Héi th¶o GEF/SGP, Hµ Néi, 8/2005. 3. NguyÔn §øc Ng÷, NguyÔn Träng HiÖu. KhÝ hËu vµ tài nguyªn khÝ hËu ViÖt Nam - Nhµ xuÊt b¶n N«ngnghiÖp. 2004. 4. TrÇn Duy B×nh, Lª §×nh Quang. VÒ dù ¸n lµm m−a nh©n t¹o ë ViÖt Nam - TuyÓn tËp b¸o c¸o khoa häc lÇn thø 7, tËp I. ViÖn KhÝ t−îng Thñy v¨n, 3/2002. 170 Héi th¶o khoa häc lÇn thø 9 - ViÖn KhÝ t−îng Thuû v¨n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2