intTypePromotion=1

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật cúp cầu cho nữ vận động viên đá cầu tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
14
lượt xem
0
download

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật cúp cầu cho nữ vận động viên đá cầu tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường qui thuộc lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT) đã xác định được 27 bài tập phát triển kỹ thuật cúp cầu cho nữ vận động viên (VĐV) 16 – 17 tuổi đội tuyển trẻ đá cầu tỉnh Đồng Tháp. Kết quả kiểm nghiệm đã chứng minh được hiệu quả của 27 bài tập được chọn trong thực tiễn huấn luyện VĐV đá cầu trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật cúp cầu cho nữ vận động viên đá cầu tỉnh Đồng Tháp

  1. HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO 19 Nghieân cöùu löïa choïn baøi taäp naâng cao hieäu quaû kyõ thuaät cuùp caàu cho nöõ vaän ñoäng vieân ñaù caàu tænh Ñoàng Thaùp TS. Nguyeãn Quang Sôn; ThS. Leâ Thò Beù Saùu Q TOÙM TAÉT: ABSTRACT: Baøi vieát söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu The paper has employed several regular meth- thöôøng qui thuoäc lónh vöïc theå duïc theå thao ods in sports to determine 7 tests of evaluation and (TDTT) ñaõ xaùc ñònh ñöôïc 27 baøi taäp phaùt trieån kyõ 27 exercises improving shuttlecock dropping tech- thuaät cuùp caàu cho nöõ vaän ñoäng vieân (VÑV) 16 – 17 niques for 16 - 17 year old female players of Dong tuoåi ñoäi tuyeån treû ñaù caàu tænh Ñoàng Thaùp. Keát Thap young shuttlecock kicking team. The test quaû kieåm nghieäm ñaõ chöùng minh ñöôïc hieäu quaû results have proved the effectiveness of these 27 cuûa 27 baøi taäp ñöôïc choïn trong thöïc tieãn huaán exercises in practical training process for young luyeän VÑV ñaù caàu treû. shuttlecock kicking players. Töø khoùa: Ñaù caàu, baøi taäp, kyõ thuaät cuùp caàu, Keywords: Shuttlecock kicking, exercises, vaän ñoäng vieân, tænh Ñoàng Thaùp. shuttlecock dropping, players, Dong Thap Province. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ - Böôùc 2: Thoáng keâ caùc baøi taäp phaùt trieån kyõ thuaät Moân Ñaù caàu ñaõ ñöôïc caùc caáp, caùc ngaønh TDTT vaø cuùp caàu töø caùc nguoàn taøi lieäu, coâng trình nghieân cöùu cuûa Giaùo duïc & Ñaøo taïo (GD&ÑT) töø trung öông ñeán ñòa caùc taùc giaû trong vaø nöôùc. phöông quan taâm vaø taïo ñieàu kieän phaùt trieån, ñoàng thôøi - Böôùc 3: Phoûng vaán chuyeân gia, huaán luyeän vieân noù ñöôïc ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp nhaân daân, ñaët bieät laø theá (HLV). heä treû raát nhieät tình tham gia taäp luyeän. Trong quaù trình Qua toång hôïp taøi lieäu, chuùng toâi choïn ñöôïc 31 baøi taäp thi ñaáu kyõ thuaät cuùp caàu cuûa caùc vaän ñoäng vieân coøn cho khaùch theå nghieân cöùu. Keát quaû phoûng vaán caùc baøi nhieàu haïn cheá, do ñoù aûnh höôûng ñeán thaønh tích thi ñaáu taäp phaùt trieån kyõ thuaät cuùp caàu cho nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi cuûa caùc VÑV. ñoäi tuyeån treû ñaù caàu tænh Ñoàng Thaùp cho khaùch theå Ñeå phaùt trieån phong traøo vaø naâng cao thaønh tích cho nghieân cöùu laàn 1 vaø laàn 2 ñöôïc trình baøy ôû baûng 1. ñoäi tuyeån ñaù caàu tænh Ñoàng Thaùp, ñaëc bieät ñeå hoaøn thieän Keát quaû phoûng vaán, chuùng toâi löïa choïn baøi taäp coù tyû kyõ thuaät cuùp caàu cho VÑV, baøi vieát choïn höôùng nghieân leä % trung bình coäng caû hai laàn treân 75% (caùc baøi taäp in cöùu: “Nghieân cöùu moät soá baøi taäp phaùt trieån kyõ thuaät cuùp ñaäm treân baûng 1); Keát quaû choïn ñöôïc 27 baøi taäp ñeå öùng caàu cho nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi tuyeån treû ñaù caàu tænh duïng trong coâng taùc huaán luyeän nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi Ñoàng Thaùp”. tuyeån treû ñaù caàu tænh Ñoàng Thaùp (laø caùc baøi taäp in ñaäm Baøi vieát ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp: tham khaûo taøi treân baûng 1). Vôùi heä thoáng caùc baøi taäp ñöôïc choïn löïa neâu lieäu, phoûng vaán baèng phieáu, kieåm tra sö phaïm, thöïc treân, nghieân cöùu nhaän thaáy caùc baøi taäp naøy laø caùc baøi taäp nghieäm sö phaïm vaø toaùn thoáng keâ. ñaëc tröng thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå huaán luyeän VÑV ñaù caàu vaø töông ñoái phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc tieãn ôû tænh 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Ñoàng Thaùp. 2.1 Löïa choïn moät soá baøi taäp phaùt trieån kyõ thuaät 2.2. Ñaùnh giaù hieäu quaû öùng duïng moät soá baøi taäp cuùp caàu cho nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi tuyeån treû ñaù caàu phaùt trieån kyõ thuaät cuùp caàu cuûa nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi tænh Ñoàng Thaùp ñoäi tuyeån treû ñaù caàu tænh Ñoàng Thaùp Ñeå löïa choïn caùc baøi taäp phaùt trieån kyõ thuaät cuùp caàu 2.2.1. Xaùc ñònh caùc test ñaùnh giaù kyõ thuaät cuùp caàu cuûa nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi tuyeån treû ñaù caàu tænh Ñoàng cuûa nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi tuyeån treû Ñaù caàu tænh Thaùp, ñeà taøi tieán haønh caùc böôùc sau: Ñoàng Thaùp - Böôùc 1: Cô sôû löïa choïn moät soá baøi taäp. Ñeå xaùc ñònh caùc test ñaùnh giaù kyõ thuaät cuùp caàu cuûa KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2020
  2. 20 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO Baûng 1. Keát quaû phoûng vaán löïa choïn caùc baøi taäp phaùt trieån kyõ thuaät cuùp caàu cuûa nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi tuyeån treû ñaù caàu tænh Ñoàng Thaùp Keát quaû ñôït 1 (n = 15) Keát quaû ñôït 2 (n = 15) Möùc ñoä öu tieân Möùc ñoä öu tieân Tyû leä % TT Baøi taäp Thöôøng Toång Tyû leä Thöôøng Toång Tyû leä trung bình Khoâng Khoâng xuyeân Ít (2ñ) ñieåm (%) xuyeân Ít (2ñ) ñieåm (%) coäng 2 ñôït (1ñ) (1ñ) (3ñ) (3ñ) A Cuùp caàu vaøo vaïch giôùi haïn 2m 1 Xoaïc doïc (laàn) 8 3 4 34 75 10 3 2 38 84 79 2 Xoaïc ngang (laàn) 9 1 5 34 75 9 2 4 35 78 76 Treo caàu treân ñænh löôùi cuùp (20 3 9 2 4 35 78 8 3 4 34 75 76 quaû/ 1 laàn) Taâng caàu gaàn löôùi ñi 1 ñöôøng thaúng 4 10 2 3 37 82 11 0 4 37 82 82 (20 quaû/ 1 laàn) 5 Taâng caàu baèng ñuøi (50 quaû/ 1 laàn) 2 3 10 22 49 3 5 7 26 58 53 B Laáy caàu trong löôùi cuùp Ñaù caàu vaøo töôøng ñôïi caàu naûy ra 1 9 3 3 36 80 9 3 2 35 78 79 laáy (50 quaû/ 1 laàn) 2 Baäc buïc taïi choã (2 phuùt/ 1 laàn) 10 1 4 36 80 11 2 2 39 87 84 3 Böôùc buïc (2 phuùt/ 1 laàn) 9 2 4 35 78 8 3 4 34 75 76 4 Baám caàu 2 goùc nhoû (20 quaû/ 1 laàn) 10 3 2 38 84 9 1 5 34 75 80 5 Keùo caàu 2 goùc saâu (20 quaû/ 1 laàn) 7 3 5 32 71 8 2 5 33 73 72 C Keùo caàu ngoaøi vaïch 2m vaøo cuùp Taâng caàu cao coù ñoäng taùc keùo caàu 1 vaøo phía beân chaân coâng (20 quaû/ 1 9 3 3 36 80 9 3 2 35 78 79 laàn) Baäc cao thu goái taïi choã (2 phuùt/ 1 2 10 1 4 36 80 11 2 2 39 87 84 laàn) 3 Baäc vöôït raøo (2 phuùt/ 1 laàn) 8 3 4 34 75 10 3 2 38 84 79 Neùm caàu 15m chaïy theo baét caàu (20 4 9 1 5 34 75 9 2 4 35 78 76 quaû/ 1 laàn) 5 Laáy caàu baèng ngöïc (20 quaû/ 1 laàn) 0 3 12 21 47 0 4 11 19 42 45 D Cuùp caàu Y 1 EÙp deûo gaäp thaân (2 phuùt/ 1 laàn) 9 1 5 34 75 9 2 4 35 78 76 Treo caàu treân ñænh löôùi cuùp beû Y(20 2 10 2 3 37 82 11 0 4 37 82 82 quaû/ 1 laàn) Cuùp caàu Y lieân tuïc 1 chaïm (20 quaû/ 3 9 2 4 35 78 8 3 4 34 75 76 1 laàn) 4 Ñôõ caàu baèng ñuøi (20 quaû/ 1 laàn) 2 10 3 29 64 5 5 5 30 67 66 E Cuùp caàu A 1 EÙp deûo gaäp thaân (2 phuùt/ 1 laàn) 9 3 3 36 80 9 3 2 35 78 79 Ñaù chaân cao hôn ñænh ñaàu (2 phuùt/ 2 10 1 4 36 80 11 2 2 39 87 84 1 laàn) Gaùt chaân leân töôøng cao hôn ñaàu (2 3 10 2 3 37 82 11 0 4 37 82 82 phuùt/ 1 laàn) Cuùp caàu löôùi cao 1m70 (20 quaû/ 1 4 9 2 4 35 78 8 3 4 34 75 76 laàn) 5 Keùo caàu boû nhoû cheùo (20 quaû/ 1 laàn) 7 3 5 32 71 8 2 5 33 73 72 F Cuùp caàu lieân tuïc Taâng caàu cao caûm giaùc ñeàu chaân (2 1 8 3 4 34 75 10 3 2 38 84 79 phuùt/ 1 laàn) Naèm saáp choáng ñaåy + baäc cao thu 2 9 1 5 34 75 9 2 4 35 78 76 goái taïi choã (2 phuùt/ 1 laàn) 3 Baäc vöôït buïc (2 phuùt/ 1 laàn) 9 2 4 35 78 8 3 4 34 75 76 Cuùp vaøo pia ñaù lieân tuïc treo gaån 4 10 3 2 38 84 9 1 5 34 75 80 ñænh löôùi (2 phuùt/ 1 laàn) 5 Chaïy bieán toác (2 phuùt/ 1 laàn) 6 5 4 32 71 8 0 7 31 69 70 H Cuùp caàu thaû 4 oâ Cuùp thaû qua ngöôøi chaén (20 quaû/ 1 1 8 3 4 34 75 10 3 2 38 84 79 laàn) Cuùp thaû qua löôùi cao 1m80 (20 quaû/ 2 9 1 5 34 75 9 2 4 35 78 76 1 laàn) 3 Baäc vöôït raøo (2 phuùt/ 1 laàn) 10 2 3 37 82 11 0 4 37 82 82 4 Cuùp caàu 1 chaïm (20 quaû/ 1 laàn) 9 2 4 35 78 8 3 4 34 75 76 5 Nhaûy daây bieán toác (2 phuùt/ 1 laàn) 0 3 12 21 47 0 4 11 19 42 45 SOÁ 1/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO 21 Ghi chuù: Xoaïc doïc (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Xoaïc ngang (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Treo caàu treân ñænh löôùi cuùp (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Taâng caàu gaàn löôùi ñi 1 ñöôøng thaúng (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Taâng caàu baèng ñuøi (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Ñaù caàu vaøo töôøng ñôïi caàu naûy ra laáy (50 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Baäc buïc taïi choã (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Böôùc buïc (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Baám caàu 2 goùc nhoû (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Keùo caàu 2 goùc saâu (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Taâng caàu cao coù ñoäng taùc keùo caàu vaøo phía beân chaân coâng (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Baäc cao thu goái taïi choã (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Baäc vöôït raøo (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Neùm caàu 15m chaïy theo baét caàu (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Laáy caàu baèng ngöïc (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); EÙp deûo gaäp thaân (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Treo caàu treân ñænh löôùi cuùp beû Y (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Cuùp caàu Y lieân tuïc 1 chaïm (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt);Ñôõ caàu baèng ñuøi (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Ñaù chaân cao hôn ñænh ñaàu (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Gaùt chaân leân töôøng cao hôn ñaàu (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Cuùp caàu löôùi cao 1m70 (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Keùo caàu boû nhoû cheùo (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Taâng caàu cao caûm giaùc ñeàu chaân(2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Naèm saáp choáng ñaåy + baäc cao thu goái taïi choã (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Baäc vöôït buïc (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Cuùp vaøo pia ñaù lieân tuïc treo gaån ñænh löôùi (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Cuùp thaû qua ngöôøi chaén (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Cuùp thaû qua löôùi cao 1m80 (20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Baäc vöôït raøo (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Cuùp caàu 1 chaïm(20 quaû/ 3 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt); Nhaûy daây bieán toác (2 phuùt/ 5 laàn/ moãi laàn nghæ 2 phuùt). nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi tuyeån treû ñaù caàu tænh Ñoàng + Thaønh tích kyõ thuaät laáy caàu ngoaøi vaïch 2m cuùp (10 Thaùp, luaän vaên tieán haønh qua 3 böôùc. quaû/ ñieåm) - Böôùc 1: Toång hôïp caùc test ñaùnh giaù kyõ thuaät cuùp + Thaønh tích kyõ thuaät cuùp caàu Y (10 quaû/ ñieåm) caàu cuûa VÑV töø caùc nguoàn taøi lieäu, coâng trình nghieân + Thaønh tích kyõ thuaät cuùp caàu A (10 quaû/ ñieåm) cöùu cuûa caùc taùc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc. + Thaønh tích kyõ thuaät cuùp caàu lieân tuïc (10 quaû/ ñieåm) - Böôùc 2: Phoûng vaán caùc chuyeân gia, nhaø chuyeân + Thaønh tích kyõ thuaät cuùp caàu thaû 4 oâ (oâ 1, oâ 2, oâ 3, moân. oâ 4) (10 quaû/ ñieåm) - Böôùc 3: Kieåm tra ñoä tin caäy vaø tính thoâng baùo Taát caû caùc test moãi quaû thöïc hieän toát (vaøo ñuùng oâ qui cuûa test. ñònh) ñöôïc 3 ñieåm Qua caùc böôùc toång hôïp taøi lieäu, phoûng vaán, kieåm tra 2.2.2. Xaây döïng chöông trình, keá hoaïch thöïc nghieäm ñoä tin caäy vaø tính thoâng baùo cuûa caùc test, nghieân cöùu ñaõ Ñeå chuaån bò noäi dung thöïc nghieäm (TN) caùc baøi xaùc ñònh ñöôïc 07 test ñaùnh giaù thaønh tích kyõ thuaät cuùp taäp treân, chuùng toâi tieán haønh theo caùc böôùc sau: caàu cuûa nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi tuyeån treû ñaù caàu tænh Ñoàng Thaùp nhö sau: + Böôùc 1: Tieán haønh xaây döïng chöông trình, keá hoaïch TN + Thaønh tích kyõ thuaät cuùp caàu toát trong vaïch 2m (10 quaû/ ñieåm) + Böôùc 2: Tieán haønh kieåm tra thaønh tích kyõ thuaät cuùp caàu khaùch theå tham gia TN (laàn 1). + Thaønh tích kyõ thuaät laáy caàu trong löôùi cuùp (10 quaû/ ñieåm) + Böôùc 3: ÖÙng duïng caùc baøi taäp ñaõ ñöôïc löïa choïn Baûng 2. Nhòp taêng tröôûng caùc test kyõ thuaät cuùp caàu cuûa nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi tuyeån treû ñaù caàu tænh Ñoàng Thaùp Ban ñaàu Sau 6 thaùng thöïc nghieäm TT Test X S X S W% t p 1 Cuùp caàu vaøo vaïch giôùi haïn 2m(10 quaû/ ñieåm) 9.17 2.64 17.00 1.41 15.55 13.035 < 0.05 2 Laáy caàu trong löôùi cuùp(10 quaû/ ñieåm) 13.50 2.66 16.67 0.82 5.61 2.858 < 0.05 3 Keùo caàu ngoaøi vaïch 2m vaøo cuùp(10 quaû/ ñieåm) 11.00 3.69 17.33 1.63 11.85 4.581 < 0.05 4 Cuùp caàu Y(10 quaû/ ñieåm) 11.00 2.61 18.50 1.52 13.14 11.180 < 0.05 5 Cuùp caàu A(10 quaû/ ñieåm) 13.50 1.64 18.83 1.60 8.27 4.658 < 0.05 6 Cuùp caàu lieân tuïc(10 quaû/ ñieåm) 23.33 2.58 34.83 3.37 3.84 8.612 < 0.05 Cuùp caàu thaû 4 oâ 7 Cuùp caàu thaû oâ 1(10 quaû/ ñieåm) 8.83 3.49 15.83 0.98 15.22 4.583 < 0.05 8 Cuùp caàu thaû oâ 2(10 quaû/ ñieåm) 6.17 2.23 16.17 1.33 23.02 11.677 < 0.05 9 Cuùp caàu thaû oâ 3(10 quaû/ ñieåm) 6.50 1.87 15.00 1.41 20.05 7.603 < 0.05 10 Cuùp caàu thaû oâ 4(10 quaû/ ñieåm) 6.83 1.94 16.17 1.17 20.57 8.151 < 0.05 W% 13.71 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2020
  4. 22 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO sau phoûng vaán vaøo coâng taùc huaán luyeän theo tieán - Thaønh tích cuùp caàu thaû oâ 1 cuûa khaùch theå nghieân trình bieåu. cöùu sau TN coù söï taêng tröôûng, nhòp taêng tröôûng trung + Böôùc 4: Tieán haønh kieåm tra thaønh tích kyõ thuaät bình W% = 15.22%, söï taêng tröôûng coù yù nghóa thoáng cuùp caàu khaùch theå tham gia TN sau TN (laàn 2). keâ vôùi ttính = 4.583 > t0.05 = 2.447, p < 0.05. + Böôùc 5: So saùnh keát quaû giöõa 2 laàn kieåm tra - Thaønh tích cuùp caàu thaû oâ 2 cuûa khaùch theå nghieân tröôùc vaø sau TN ñeå ñaùnh giaù söï taêng tröôûng. cöùu sau TN coù söï taêng tröôûng, nhòp taêng tröôûng trung Ghi chuù: moãi quaû vaøo ñuùng oâ qui ñònh ñöôïc 3 ñieåm bình W% = 23.02%, söï taêng tröôûng coù yù nghóa thoáng keâ Keát quaû taïi baûng 2 cho thaáy sau TN thaønh tích taát vôùi ttính = 11.677 > t0.05 = 2.447, p < 0.05. caû caùc test ñaùnh giaù thaønh tích kyõ thuaät cuùp caàu cuûa - Thaønh tích cuùp caàu thaû oâ 3 cuûa khaùch theå nghieân khaùch theå nghieân cöùu ñeàu taêng tröôûng coù yù nghóa cöùu sau TN coù söï taêng tröôûng, nhòp taêng tröôûng trung thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát p < 0.05, cuï theå nhö sau: bình W% = 20.05%, söï taêng tröôûng coù yù nghóa thoáng - Thaønh tích kyõ thuaät cuùp caàu vaøo vaïch giôùi haïn 2m keâ vôùi ttính = 7.603 > t0.05 = 2.447, p < 0.05. cuûa khaùch theå nghieân cöùu sau TN coù söï taêng tröôûng, - Thaønh tích cuùp caàu thaû oâ 4 cuûa khaùch theå nghieân nhòp taêng tröôûng trung bình W% = 15.55%, söï taêng cöùu sau TN coù söï taêng tröôûng, nhòp taêng tröôûng trung tröôûng coù yù nghóa thoáng keâ vôùi ttính = 13.035 > t0.05 = bình W% = 20.57%, söï taêng tröôûng coù yù nghóa thoáng 2.447, p < 0.05. keâ vôùi ttính = 8.151 > t0.05 = 2.447, p < 0.05. - Thaønh tích laáy caàu trong löôùi cuùp cuûa khaùch theå Qua phaân tích treân cho thaáy sau TN thaønh tích nghieân cöùu sau TN coù söï taêng tröôûng, nhòp taêng tröôûng taát caû caùc test ñaùnh giaù thaønh tích kyõ thuaät cuùp caàu trung bình W% = 5.61%, söï taêng tröôûng coù yù nghóa cuûa khaùch theå nghieân cöùu ñeàu taêng tröôûng coù yù thoáng keâ vôùi ttính = 2.858 > t0.05 = 2.447, p < 0.05. nghóa thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát p < 0.05. Nhòp - Thaønh tích keùo caàu ngoaøi vaïch 2m vaøo cuùp cuûa taêng tröôûng trung bình W% = 13.71%, trong ñoù test khaùch theå nghieân cöùu sau TN coù söï taêng tröôûng, nhòp cuùp caàu thaû oâ 2 coù nhòp taêng tröôûng trung bình cao taêng tröôûng trung bình W% = 11.85%, söï taêng tröôûng nhaát W% = 23.02% vaø test cuùp caàu lieân tuïc coù nhòp coù yù nghóa thoáng keâ vôùi ttính = 4.581 > t0.05 = 2.447, taêng tröôûng trung bình thaáp nhaát W% = 3.84%. p < 0.05. - Thaønh tích cuùp caàu Y cuûa khaùch theå nghieân cöùu 3. KEÁT LUAÄN sau TN coù söï taêng tröôûng, nhòp taêng tröôûng trung bình Thoâng qua keát quaû nghieân cöùu ñeà taøi ñaõ xaùc ñònh W% = 13.14%, söï taêng tröôûng coù yù nghóa thoáng keâ ñöôïc heä thoáng caùc baøi taäp phaùt trieån kyõ thuaät cuùp caàu vôùi ttính = 11.180 > t0.05 = 2.447, p < 0.05. cuûa nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi tuyeån treû ñaù caàu tænh - Thaønh tích cuùp caàu A cuûa khaùch theå nghieân cöùu Ñoàng Thaùp goàm 27 baøi taäp. thoâng qua TN thaønh tích sau TN coù söï taêng tröôûng, nhòp taêng tröôûng trung bình kyõ thuaät cuùp caàu ñeàu taêng tröôûng cuï theå nhö sau: W% = 8.27%, söï taêng tröôûng coù yù nghóa thoáng keâ vôùi Thaønh tích taát caû caùc test kyõ thuaät cuùp caàu ñeàu ttính = 4.658 > t0.05 = 2.447, p < 0.05. taêng töôûng coù yù nghóa thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát - Thaønh tích cuùp caàu lieân tuïc cuûa khaùch theå nghieân p < 0.05. Nhòp taêng tröôûng trung bình W% = cöùu sau TN coù söï taêng tröôûng, nhòp taêng tröôûng trung 13.71%, trong ñoù test cuùp caàu thaû oâ 2 coù nhòp taêng bình W% = 3.84%, söï taêng tröôûng coù yù nghóa thoáng tröôûng trung bình cao nhaát W% = 23.02% vaø test keâ vôùi ttính = 8.612 > t0.05 = 2.447, p < 0.05. cuùp caàu lieân tuïc coù nhòp taêng tröôûng trung bình thaáp nhaát W% = 3.84%. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Mai Vaên Muoân (1995), Nghieân cöùu cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa söï hình thaønh, phaùt trieån moät soá moân theå thao daân toäc ôû Vieät Nam - Toùm taét luaän phoù tieán só, Haø Noäi. 2. Ñaëng Ngoïc Quang (2008), Nghieân cöùu kyõ thuaät cô baûn buùng caàu, giaät caàu vaø phöông phaùp giaûng daïy – huaán luyeän ban ñaàu ñoái vôùi VÑV Ñaù caàu treû, Luaän aùn tieán só giaùo duïc hoïc, Vieän Khoa hoïc TDTT Vieät Nam. 3. Döông Höõu Thanh Tuaán, Trònh Xuaân Hoaøng, Leâ Vaên Ñieäp (1995), giaûng daïy vaø huaán luyeän ñaù caàu, Nxb TDTT, Haø Noäi. Nguoàn baøi vieát: Leâ Thò Beù Saùu (2018) “Nghieân cöùu moät soá baøi taäp phaùt trieån kyõ thuaät cuùp caàu cho nöõ VÑV 16 - 17 tuoåi ñoäi tuyeån treû Ñaù caàu tænh Ñoàng Thaùp”. Luaän vaên thaïc syõ khoa hoïc giaùo duïc, Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm TDTT TP.HCM. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 4/12/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 20/1/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 21/2/2020) SOÁ 1/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2