intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu mô hình một số bệnh tai mũi họng ở người lớn và các yếu tố dịch tễ liên quan tại tỉnh Cà Mau

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

311
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tỉnh Cà Mau là mảnh đất cuối cùng phía nam của tổ quốc, mảnh đất mà người dân chủ yếu sống bằng các nghề nông–lâm–ngư (diện tích rừng và đất rừng chiếm 37% diện tích tự nhiên). Vấn đề sụp lở đất, chặt phá rừng, đặc biệt là cháy rừng đã làm mất cân bằng hệ sinh thái, cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh đã làm cho việc xử lý hệ thống khí thải đã xuống cấp trở nên trầm trọng hơn, từ đó làm cho bộ mặt sinh học của Cà Mau thay......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu mô hình một số bệnh tai mũi họng ở người lớn và các yếu tố dịch tễ liên quan tại tỉnh Cà Mau

  1. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 NGHIEÂN CÖÙU MOÂ HÌNH MOÄT SOÁ BEÄNH TAI MUÕI HOÏNG ÔÛ NGÖÔØI LÔÙN VAØ CAÙC YEÁU TOÁ DÒCH TEÃ LIEÂN QUAN TAÏI TÆNH CAØ MAU Phaïm Theá Hieàn*, Nguyeãn Höõu Khoâi**, Huyønh Khaéc Cöôøng** TOÙM TAÉT Thöïc hieän khaùm beänh TMH döïa vaøo phieáu ñieàu tra thieát keá saün cho 2305 ngöôøi taïi 3 khu vöïc: Thaønh thò, noâng thoân vaø röøng traøm U Minh cuûa tænh Caø Mau theo phöông phaùp nghieân cöùu dòch teã hoïc moâ taû caét ngang. Keát quaû thu ñöôïc laø: Tyû leä beänh TMH maïn tính chung laø 34,4%, tyû leä beänh VMX maïn tính laø 11,8%, vieâm Amidan maïn tính laø 8,4%, VTG maïn tính thuûng nhó laø 1,6%, doø luaân nhó laø 1,3% vaø dò hình VNM laø 12,1%.. SUMMARY A DEMOGRAPHIC STUDY OF ENT DISEASES OF ADULT AT THE PROVINCE OF CAMAU Pham The Hien, Nguyen Huu Khoi, Huynh Khac Cuong * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 103 – 105 We had investigated the demographic of the ENT diseases at the province of Camau based on survey form which directed on screening ENT diseases in three regions: urban, rural and Uminh forest. Results: the incidence of chronic ENT diseases in adult is 34.4%, 11.8% with CRS, 11.8% with chronic tonsillitis, 1.6% with COM with TM perforation... ÑAËT VAÁN ÑEÀ maïn tính, vieâm Amidan maïn tính, doø luaân nhó vaø dò hình VNM ôû töøng khu vöïc: Thaønh thò, noâng thoân, Tænh Caø Mau laø maûnh ñaát cuoái cuøng phía nam röøng traøm U Minh. cuûa toå quoác, maûnh ñaát maø ngöôøi daân chuû yeáu soáng - Xaùc ñònh moái lieân quan giöõa caùc yeáu toá dòch teã baèng caùc ngheà noâng–laâm–ngö (dieän tích röøng vaø ñaát hoïc (tuoåi, giôùi, ngheà nghieäp vv...) ñoái vôùi beänh TMH röøng chieám 37% dieän tích töï nhieân). Vaán ñeà suïp lôû maïn tính. ñaát, chaët phaù röøng, ñaëc bieät laø chaùy röøng ñaõ laøm maát caân baèng heä sinh thaùi, cuøng vôùi quaù trình coâng ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù cuûa tænh ñaõ laøm cho vieäc xöû CÖÙU lyù heä thoáng khí thaûi ñaõ xuoáng caáp trôû neân traàm troïng Ñoái töôïng nghieân cöùu hôn, töø ñoù laøm cho boä maët sinh hoïc cuûa Caø Mau thay ñoåi ñaùng keå. Ñieàu naøy aûnh höôûng raát lôùn ñeán söùc khoûe ÔÛ ngöôøi lôùn (töø 16 – 70 tuoåi) ôû 3 khu vöïc: thaønh cuûa con ngöôøi noùi chung vaø tyû leä maéc beänh TMH noùi thò, noâng thoân vaø röøng traøm U Minh. rieâng. ÔÛ Caø Mau chöa coù ñieàu tra moâ hình beänh TMH Phöông phaùp nghieân cöùu taïi coäng ñoàng, do ñoù vieäc thöïc hieän ñeà taøi naøy laø moät Moâ taû caét ngang vaø choïn maãu theo kieåu choïn nghieân cöùu thaät söï caàn thieát, nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc maãu taàng. tieâu sau: Xaùc ñònh tyû leä beänh TMH maïn tính thöôøng gaëp Phöông tieän nghieân cöùu chung cuûa coäng ñoàng vaø moät soá beänh TMH maïn tính Ñeøn Clar, göông traùn, ñeø löôõi, banh muõi, ñeøn soi thöôøng gaëp nhö: VTG maïn tính thuûng nhó, vieâm VMX tai. Soá lieäu nghieân cöùu ñöôïc xöù lyù baèng thoáng keâ y * Boä moân Tai Muõi Hoïng – Ñaïi hoïc Y döôïc Tp Hoà Chí Minh Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 103
  2. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc hoïc SPSS vaø bieåu hieän qua caùc baûng soá vaø bieåu ñoà. - Ngheà nghieäp: Coù aûnh höôûng ñeán beänh TMH vaø Thôøi gian nghieân cöùu ngheà röøng laø aûnh höôûng nhieáu nhaát (41,9%) Töø thaùng 8 naêm 2002 ñeán thaùng 10 naêm 2003. - Trình ñoä hoïc vaán: Trình ñoä hoïc vaán caøng cao thì tyû leä maéc beänh TMH maïn tính caøng thaáp. Ñieàu naøy laø KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN do ngöôøi coù trình ñoä hoïc vaán, hoï hieåu bieát vaø yù thöùc Tyû leä beänh TMH maïn tính vaø 3 khu ñöôïc vieäc chaêm soùc söùc khoûe, neân ít xaûy ra beänh taät. vöïc cö truù. - Baûn thaân vaø gia ñình coù ngöôøi coù huùt thuoác laù: Beänh TMH Khu vöïc cö truù Toång soá Laøm taêng tyû leä maéc beänh TMH maïn tính. Keát quaû Thaønh thò Noâng thoân Röøng naøy cuõng phuø hôïp vôùi nghieân cöùu cuûa Nguyeãn Hoaøng Coù beänh 245 314 234 793 Sôn laø coù 87,81% treû bò beänh do aûnh höôûng cuûa gia 30,3% 34,3% 40,2% 34,4% Khoâng beänh 563 601 348 1512 ñình coù ngöôøi huùt thuoác laù vaø cuõng phuø hôïp vôùi 69,7% 65,7% 59,8% 65,6% nghieân cöùu cuûa Traàn Duy Ninh laø nhöõng hoä gia ñình Toång soá 808 915 582 2305 coù ngöôøi huùt thuoác laù, coù tyû leä maéc beänh cao hôn so 35,1% 39,7% 25,2% 100% vôùi nhöõng gia ñình khoâng coù ngöôøi huùt thuoác laù. Tænh Caø Mau coù kinh teá – xaõ hoäi coøn khoù khaên - Loaïi beáp naáu aên: Beáp daàu coù aûnh höôûng roõ, laøm cuøng vôùi aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng soáng, söï chaêm taêng tyû leä maéc beänh TMH maïn tính vaø ñaëc bieät laø soùc y teá chöa ñaày ñuû neân beänh TMH maïn tính ôû beänh VMX maïn tính. Keát quaû naøy phuø hôïp vôùi nghieân ngöôøi lôùn chieám tyû leä khaù cao (34,4%).Ñaëc bieät khu cöùu cuûa Nguyeãn Hoaøng Sôn laø trong caùc loaïi beáp ñun vöïc röøng laø cao nhaát (40,2%) so vôùi thaønh thò thaáp thì beáp daàu aûnh höôûng nhieàu nhaát ñeán beänh NKHHT nhaát (30,3%). nhieàu nhaát (87,48%) vaø keát quaû naøy cuõng phuø hôïp vôùi Tyû leä töøng loaïi beänh TMH maïn tính vaø nghieân cöùu cuûa Hoà Höõu Nhôn laø tyû leä beänh TMH ôû khu vöïc cö truù nhoùm gia ñình söû duïng beáp cuûi, daàu cao hôn nhoùm Khu vöïc cö truù gia ñình söû duïng beáp ga vaø ñieän. Beänh TMH maïn tính Toång soá Thaønh thò Noâng thoân Röøng Vieâm muõi xoang maïn 98 125 49 272 - Vò trí ñaët chuoàng gia suùc so vôùi nhaø ôû: Chuoàng tính 12,1% 13,7% 8,4% 11,8% gia suùc caøng ñaët gaàn nhaø thì caøng deã maéc beänh TMH Vieâm Amidan maïn 58 70 66 194 maïn tính hôn. Keát quaû ñieàu tra naøy phuø hôïp vôùi tính 7,2% 7,7% 11,3% 8,4% nghieân cöùu cuûa Traàn Duy Ninh laø nhöõng hoä ñaët VTG maïn tính thuûng 10 15 12 37 nhó 1,2% 1,6% 2,1% 1,6% chuoàng gia suùc döôùi gaàm saøn coù tyû leä maéc beänh TMH Doø luaân nhó 7 9 15 31 cao nhaát, vì chuoàng gia suùc laø nôi chöùa voâ soá maèm 0,9% 1% 2,6% 1,3% beänh, gaây neân oâ nhieåm moâi tröôøng xung quanh. Dò hình vaùch ngaên 72 112 95 279 muõi 8,9% 12,2% 16,3% 12,1% Coù khaùm söùc khoeû ñònh kyø hay khoâng: Coù khaùm söùc khoûe ñònh kyø thì tyû leä maéc beänh TMH maïn tính Haàu heát caùc beänh TMH maïn tính chieám tyû leä cao thaáp hôn, vì coù khaùm söùc khoeû ñònh kyø phaùt hieän ôû khu vöïc röøng vaø thaáp nhaát laø khu vöïc thaønh thò. nhöõng tröôøng hôïp beänh caáp tính vaø coù taùc duïng Ngoaïi tröø beänh vieâm muõi xoang maïn tính thì khu vöïc phoøng beänh. röøng coù tyû leä thaáp nhaát, coøn khu vöïc noâng thoân laø cao nhaát. Möùc thu nhaäp cuûa gia ñình: Nhöõng hoä gia ñình ngheøo (thu nhaäp thaáp) thì deã maéc beänh TMH maïn Moái lieân quan giöõa caùc yeáu toá dòch teã tính hôn. hoïc vaø beänh TMH maïn tính. Tieàn söû baûn thaân vaø gia ñình coù dò öùng: Laøm taêng Caùc yeáu toá nguy cô coù aûnh höôûng ñeán beänh TMH tyû leä maéc beänh TMH maïn tính hôn. maïn tính 104 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng - Maét
  3. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Caùc yeáu toá dòch teã khoâng aûnh höôûng baûn thaân vaø gia ñình coù ngöôøi huùt thuoác laù, loaïi beáp ñeán beänh TMH maïn tính naáu aên, vò trí ñaët chuoàng gia suùc so vôùi nhaø ôû, khaùm söùc khoeû ñònh kyø, möùc thu nhaäp cuûa gia ñình, tieàn söû Tuoåi, giôùi, toång soá ngöôøi trong gia ñình, loaïi nhaø baûn thaân vaø gia ñình coù dò öùng. ôû, thoùi quen taém. Nhöõng yeáu toá dòch teã hoïc sau ñaây khoâng coù lieân KEÁT LUAÄN quan ñeán tyû leä maéc beänh TMH maïn tính: Tuoåi, giôùi, Tyû leä beänh TMH maïn tính toång soá ngöôøi trong gia ñình, loaïi nhaø ôû, veä sinh caù - Tyû leä beänh TMH maïn tính chung cuûa tænh Caø nhaân beänh. Mau laø 34,4%. TAØI LIEÄU KHAM KHAÛO - Tyû leä beänh TMH maïn tính chung ôû khu vöïc 1. Traàn Duy Ninh: Nghieân cöùu moâ hình beänh TMH vaø moät soá yeáu toá lieân quan taïi 7 tænh mieàn nuùi phía baéc röøng chieám cao nhaát(40,2%), thaáp nhaát laø khu vöïc Vieät Nam, noäi san TMH soá 1 – 2002, (trang 1 – 5). thaønh thò (30,3%), coøn khu vöïc noâng thoân laø 34,3%. 2. Hoà Höõu Nhôn: Ñieàu tra cô baûn beänh TMH cuûa hoïc sinh THCS tænh Ñoàng Thaùp – luaän vaên chuyeân khoa - Tyû leä töøng loaïi beänh TMH maïn tính nhö sau: caáp II, chuyeân ngaønh TMH naêm 2001. VTG maïn tính thuûng nhó (1,6%), VMX maïn tính 3. Nguyeãn Hoaøng Sôn: Nghieân cöùu nhieãm khuaån hoâ haáp treân ôû treû em qua ñieàu tra veà dòch teã hoïc vaø caùc yeáu toá (11,8%), vieâm Amidan maïn tính (8,4 %), doø luaân nhó nguy cô ôû moät soá vuøng taïi Vieät Nam naêm 1996, (Trang (1,3%) vaø dò hình VNM (12,1%). 1 – 23). 4. Ballenger Diseases of The EAR, Nose and Throat. Moái lieân quan cuûa caùc yeáu toá dòch teã Philadelphia, 1957, page 157 – 260 ñoái vôùi beänh TMH maïn tính. 5. Likhachev A.G.Diseases of The EAR, Nose and Throat. Mir Pulishers. Moscow 1978, page 142 – 143 Nhöõng yeáu toá dòch teã sau ñaây coù lieân quan ñeán beänh TMH maïn tính: Ngheà nghieäp, trình ñoä hoïc vaán, Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 105
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2