Nghiên cứu nồng độ Homocysteine máu, yếu tố nguy cơ mới của tai biến mạch máu não

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
103
lượt xem
10
download

Nghiên cứu nồng độ Homocysteine máu, yếu tố nguy cơ mới của tai biến mạch máu não

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.1. To affirm the mean concentration of homocysteinemia in patient-control group. 1.2. To affirm the percentage of hyperhomocysteinemia in patient-control group. 1.3. To survey the correlation between the mean concentration of homocysteinemia and some other risk factors in stroke patients. 2. Methods To quantitate the concentration of homocysteinemia in fasting (at least in 12 hours). To examine bilan lipid of the blood and to estimate some other risk factors in 108 stroke patients with stroke (mean age + 1SD, 62,4 + 13, 65 males, 43...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu nồng độ Homocysteine máu, yếu tố nguy cơ mới của tai biến mạch máu não

  1. NGHIÊN C U N NG ð HOMOCYSTEINE MÁU, Y U T NGUY CƠ M I C A TAI BI N M CH MÁU NÃO T I T NH TH A THIÊN HUÊ (RESEARCH ON THE CONCENTRATION OF HOMOCYSTEINEMIA, A NEW RISK FACTOR IN STROKE PATIENTS AT THUA THIEN HUE PROVINCE) ThS. Nguy n ð c Hoàng*, ThS. Lê Thanh H i*, ThS. Lê Chuy n** PGS. TS. Hoàng Khánh**, PGS. TS. Huỳnh ðình Chi n**, TS. Phan Th Danh*** * S Y T Th a Thiên - Hu , ** ð i H c Y Hu , *** B nh Vi n Ch R y Abstract 1. Objects 1.1. To affirm the mean concentration of homocysteinemia in patient-control group. 1.2. To affirm the percentage of hyperhomocysteinemia in patient-control group. 1.3. To survey the correlation between the mean concentration of homocysteinemia and some other risk factors in stroke patients. 2. Methods To quantitate the concentration of homocysteinemia in fasting (at least in 12 hours). To examine bilan lipid of the blood and to estimate some other risk factors in 108 stroke patients with stroke (mean age + 1SD, 62,4 + 13, 65 males, 43 females) and 108 healthy control subjects (mean age + 1SD, 62 + 13,4, 65 males, 43 females) with age and sex, corresponding, at the Hue Central Hospital (2004). 3. Results The mean concentration of homocysteinemia in patient group (17,27+7,48 µmol/L) was higher than in control group (10,79+2,73 µmol/L) (p
  2. 13,4, 65 nam, 43 n ) tương ñ ng v tu i và gi i. T t c b nh nhân TBMMN ñang ñi u tr t i B nh Vi n Trung Ương Hu (2004). 3. K t qu N ng ñ Homocysteine máu trung bình trong nhóm b nh (17,27+7,48 µmol/L) cao hơn trong nhóm ch ng (10,79+2,73 µmol/L), xác ñ nh có ý nghĩa th ng kê (p
  3. * ðo huy t áp, phân ñ THA theo JNC VI [11]. * Cân, ño chi u cao, tính BMI [1],[6]. * ðo vòng b ng, vòng mông, tính ch s VB/VM [1],[6]. Các xét nghi m * ð nh lư ng n ng ñ Hcy máu lúc ñói, xét nghi m t i khoa sinh hoá B nh Vi n Ch R y: - B nh nhân nh p ñói qua ñêm ít nh t 12 gi . - ð nh lư ng Hcy máu theo k thu t mi n d ch huỳnh quang phân c c (FPIA = Fluorescence Polarization Immuno Assay) v i b kít IMx Homocysteine c a hãng Abbott và ch y trên máy IMx. Ngư ng phát hi n là 0,05 N 64,9+11,6 63,6+11,9 >0,05 Nam/N 1,5 1,5 >0,05 Nh n xét: Không khác bi t có ý nghĩa th ng kê (p>0,05) gi a nhóm b nh-ch ng. 3.2. Phân b t l TBMMN gi a 2 gi i Nam N Chung p n 65 43 108 T l (%) 60,19 39,81 100 0,01 Nh n xét: T l TBMMN nam l n hơn n (g p 1,5 l n), khác bi t có ý nghĩa th ng kê (p0,05) theo t ng nhóm tu i gi a nhóm b nh- ch ng. T l TBMMN tăng d n theo tu i, ñ c bi t sau 50 tu i chi m t l 51%.
  4. 3.4. Phân b nhóm tu i thư ng g p b TBMMN trong m t s nghiên c u M ts Nghiên c u Ph m Gia Lê Văn Hoàng Ribo R. Akbar nghiên c u c a chúng tôi Kh i Thành & cs [11] Khánh [3] & cs [4] (Hu 2004) (Hà N i 2002) (Tp HCM 1995) (Hu -2002) (Estonia-2003) (Saudi Arabie - 2001) Nhóm tu i 62,4 + 13 60,71 + 12,9 65-74 61,6 + 12 55-64 62-66 thư ng g p Nh n xét: Nhóm tu i m c TBMMN trong nghiên c u c a chúng tôi cũng cho nh ng k t qu tương t . 3.5. Phân b n ng ñ Homocysteinemia trung bình theo t ng nhóm tu i, theo gi i Nhóm tu i N ng ñ Hcy trung bình 30-50 51-70 71-90 Nam (µmol/L) 12,28 14,99 17,35 N (µmol/L) 10,52 11,74 14,85 20 Homocysteinemia 15 Males 10 Females 5 0 30-50 51-70 71-90 Tu i Nh n xét: Theo nghiên c u c a Framingham và NHANES k t lu n r ng m c Hcy máu tăng d n theo tu i. Theo tác gi Perter Wilson (2004), giám ñ c nghiên c u tim c a Framingham, ñã nghiên c u 1.160 ñ i tư ng Framingham, ño n ng ñ Hcy máu toàn ph n ñã ñi ñ n k t lu n n ng ñ Hcy máu nam gi i cao hơn n gi i và tăng d n theo tu i. S tăng d n theo tu i xác ñ nh có ý nghĩa th ng kê (p
  5. 3.6. Phân b các y u t nguy cơ gi a nhóm b nh - ch ng YTNC Nhóm b nh Nhóm ch ng p Thu c lá 10,1+13,6 9,75+13,1 >0,05 Rư u 0,74+2,49 0,66+2,37 >0,05 VB/VM 1,49+5,68 0,88+0,063 >0,05 BMI 21,47+3,87 20,61+2,89 >0,05 Triglycerid 174+79,68 163+79,3 >0,05 Cholesterol 200 +54,4 194+49,92 >0,05 HDL-C 45,15+9,46 47,58+10,27 >0,05 LDL-C 120+43,4 114+36,96 >0,05 Nh n xét: Không khác bi t có ý nghĩa th ng kê gi a các y u t nguy cơ gi a nhóm b nh - ch ng (p>0,05). 3. 7. So sánh n ng ñ Homocysteinemia trung bình gi a nhóm b nh - ch ng Thông s HATTh HATTr Hcy trung bình Nhóm + 1SD + 1SD + 1SD Nhóm b nh 162+27,1 91,9+14,25 17,27+7,48 Nhóm ch ng 122+15,9 75,65+8,99 10,79+2,73 p
  6. 3.8. N ng ñ Homocysteine máu trung bình trong nhóm ngư i có s c kho bình thư ng trong nư c và nư c ngoài Nhóm ch ng Nghiên c u ð ng V n Framingham Adachi H & Ahamad kho m nh c a chúng Phư c (2003) cs. Hassan & cs. tôi (tp HCM-2003) (Japan-2002) (London- (Hu -2004) 2004) N = 108 N = 106 N = 1.160 N = 1.111 N = 172 Tu i trung 62 + 13,4 56,8 + 9,4 67 63 + 10 66,3 + 10,2 bình Hcy trung 10,79 10,68 11,9 10,9 12,01 bình (µmol/L) Nh n xét: Theo b ng k t qu nghiên c u trên, n ng ñ Hcy máu trung bình trong nhóm ngư i bình thư ng c a chúng tôi so v i các nghiên c u trong nư c và nghiên c u d ch t h c nư c ngoài (v i s lư ng l n) cũng cho nh ng k t qu tương t . Do v y ñ ch n ñi m c t gi i h n (cut off) các tác gi trong nư c cũng như nư c ngoài thư ng l y trung bình c ng nhóm ch ng c ng thêm 1 ñ l ch chu n (1 SD). 3.9. So sánh t l n ng ñ Homocysteine máu theo ñi m c t gi i h n (cut off), gi a b nh- ch ng T l tăng T l tăng ði m c t (TBC+ 1SD) nhóm ch ng nhóm b nh p 10,79 + 2,73 =13,52 (µmol/L) 18,52% 68,52%
  7. 3.11. Tương quan gi a Homocysteinemia và các thông s khác Thông s Homocysteine Tu i Ure Creatinine Hct Ti u c u Glasgow Thu c lá r 0,225 0,394 0,311 0,260 0,200 -0,428 0,152 p
  8. v i thang ñi m Glasgow. Vì v y, khi ñ nh lư ng n ng ñ Hcy máu b nh nhân TBMMN thì có th tiên lư ng ñư c m c ñ n ng v tri giác c a b nh nhân, cũng như qua ñánh giá t su t chênh (OR), Hcy máu tăng theo t phân v c a nhóm ch ng. ði u này nói lên r ng, n ng ñ Hcy máu càng tăng thì tiên lư ng b nh TBMMN càng n ng. Ki n ngh 1. Xem Hcy máu là m t YTNC c a TBMMN, c n ph i ñưa Hcy máu vào xét nghi m thư ng quy c a TBMMN. 2. C n ph i b sung các vitamin nh t là acid folic (5-15 mg/ngày), vitamin B6 (50-150 mg/ngày), vitamin B12 (0,5 mg/ngày). ð c bi t ngư i l n tu i. Tài li u tham kh o [1]. Tr n H u Dàng, Nguy n Ð c Hoàng, Dương Vĩnh Linh (2001). Nghiên c u r i lo n glucoza máu ngư i béo phì d ng nam. K y u toàn văn các ñ tài khoa h c. Ð i H i "N i Ti t - Ðái Tháo Ðư ng Vi t Nam" l n th nh t - Hà N i, trang 288 -293. [2]. Nguy n Văn Ðăng (1998). Tai bi n m ch máu não. Nhà xu t b n y h c, trang 3. [3]. Hoàng Khánh (2003). YTNC gây TBMMN. Y H c Th c Hành, s 438, trang 33-36. [4]. Ph m Gia Kh i (2004). Tai bi n m ch máu não t i Vi n Tim M ch H c Vi t Nam. Y H c Vi t Nam, trang 17- 20, 8/2004. [5]. Ph m Khuê (2002). Tai bi n m ch máu não. Bách khoa thư b nh h c 1991, trang 245 - 248. [6]. Huỳnh Văn Minh (1996). Nghiên c u tình tr ng kháng insulin b nh nhân tăng huy t áp nguyên phát. Lu n án PTS Y H c, ðH Y Khoa Hà N i (1996). [7]. Lê Xuân Long, H ð c Hùng, Ph m Hoàng Phi t, Lê Xuân Trung (2002). Homocysteine Trong B nh Lý M ch Máu Não. T p chí Tim Mach H c Vi t Nam, s 32, trang 39-44. [8]. Ð ng V n Phư c, Nguy n H u Khoa Nguyên (2003). Tăng Homocysteine máu và nguy cơ b nh ñ ng m ch vành. Y h c thành ph H Chí Minh. H i ngh khoa h c k thu t l n th 20, trang 14-18. [9]. Ð ng V n Phư c, Phan Th Danh, Nguy n H u Khoa Nguyên (2003). Homocysteine và b nh ñ ng m ch vành. Y h c thành ph H Chí Minh. H i ngh khoa h c k thu t l n th 20, trang 7-13. [10]. Lê Văn Thành (1995). Nghiên c u sơ b v d ch t h c tai bi n m ch máu não t i 3 t nh phía Nam TP H Chí Minh, Ti n Giang và Kiên Giang. TP HCM 1995. [11]. Tr n ð Trinh (1999). Phương pháp t ño huy t áp. T p chí tim m ch h c Vi t Nam, s 20, trang 70-71. [12]. Adachi H, Hirai Y, Fujiura Y, Matsuoka H, Satoh A, Imaizumi T (2002). Plasma Homocysteine levels and atherosclerosis in Japan: epidemiological study by use of carotid ultrasonography. Stroke 33:2177-81. [13]. Ahamad Hassan, Beverley J. Hunt, Michael O'Sullivan (2004). Homocysteine is a risk factor for cerebral small vessel disease, acting via endothelial dysfunction. Brain. Vol. 127. No. 1, 212-219, January 2004. [14]. George N.W, Joseph Loscalzo (1998). Homocysteine and Atherombosis. The New England Journal of Medicine 338: 1042-1049. [15]. Hiroyasu Iso & cs. (2004). Serum total Homocysteine concentrations risk of stroke and its subtypes in Japanese. Circulation, American Heart Association. Inc., 2004; 109:2766- 2772. [16]. Moroder T, Ladurner G (1999). Prevention of stroke. Wien Klin Wochenschr 111:719- 27. [17]. Perter W.F. Wilson (2004). Epidemiology of Hyperhomocysteinemia. W.W.W.Google. Com.
  9. [18]. Parnetti, V. Caso, A. Santucci, F. Corea. Mild hyperhomocysteine is a risk-factor in all etiological subtypes of stroke. Article Neurological Sciences, April 2004. [19]. Steven R. Lentz, Roman N. Rodionov, Sanjana Dayal (2003). Hyperhomocysteinemia, endothelial dysfunction, and cardiovascular risk: the potential role of ADMA. Atherosclerosis 4, 61-65. ð a ch xin liên h : BS. Nguy n ð c Hoàng, BV. Hương Trà, Th a Thiên Hu , Tel: Nhà: 054.812914, Cơ quan: 054.557015, Mobi: 0914091359, Email: hoangtram@pmail.vnn.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản