intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu quy trình chiết tách chất màu tự nhiên từ cây cẩm (Peristriphe bilvalvis L. Merr.)

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

180
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về qui trình và điều kiện thích hợp để chiết tách phẩm màu từ cây cẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng chất màu thu được từ là lớn gấp 14,45 lần so với từ thân cây. Nguyên liệu để chiết chất màu là chiết từ lá tươi đạt hiệu suất chiết chất màu cao gấp gần 2 lần so với chiết từ là khô. Chiết chất màu từ lá cẩm bằng nước nóng, nhiệt độ 85-90 độ C trong thời gian 60 phút sẽ có hiệu suất cao gấp 1,94 lần so với phương pháp chiết mẫu thực vật thông thường là chiết lạnh trong dung môi EtOH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu quy trình chiết tách chất màu tự nhiên từ cây cẩm (Peristriphe bilvalvis L. Merr.)

Nguyễn Thị Thanh Hƣơng và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 74(12): 23 - 28<br /> <br /> NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH CHIẾT TÁCH CHẤT MÀU TỰ NHIÊN TỪ CÂY CẨM<br /> (Peristrophe bilvalvis (L.) Merr.)<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hương1*, Trịnh Thị Thủy2<br /> <br /> 1<br /> Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên<br /> 2<br /> Viện Hóa học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam<br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Chất phẩm màu tím đƣợc dùng rộng rãi để nhuộm màu các sản phẩm của dƣợc phẩm, mỹ phẩm,<br /> thực phẩm v.v. Tuy nhiên, việc chiết xuất chất phẩm này từ nguyên liệu có nguồn gốc thực vật<br /> chƣa đƣợc quan tâm nhiều ở nƣớc ta. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về qui trình và<br /> điều kiện thích hợp để chiết tách phẩm màu từ cây Cẩm.<br /> Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lƣợng chất màu thu đƣợc từ lá lớn gấp 14,45 lần so với từ thân<br /> cây. Nguyên liệu để chiết chất màu là chiết từ lá tƣơi đạt hiệu suất chiết chất màu cao gấp gần 2<br /> lần so với chiết từ lá khô. Chiết chất màu từ lá Cẩm bằng nƣớc nóng, nhiệt độ 85-900C trong thời<br /> gian 60 phút sẽ có hiệu suất chiết cao gấp 1,94 lần so với phƣơng pháp chiết mẫu thực vật thông<br /> thƣờng là chiết lạnh trong dung môi EtOH.<br /> <br /> <br /> <br /> MỞ ĐẦU thân thảo, mọc hoang và đƣợc trồng ở những<br /> nơi ẩm ƣớt [1,2].Thực phẩm đƣợc nhuộm<br /> Chất màu là chất phụ gia rất quan trọng đƣợc<br /> màu từ lá Cẩm có màu đẹp tinh tế, tự nhiên,<br /> dùng không chỉ trong chế biến thực phẩm, mà<br /> bền màu trong thời gian dài, không gây mùi<br /> cả trong công nghiệp mỹ phẩm và dƣợc<br /> vị lạ cho thực phẩm, chƣa thấy có hiện tƣợng<br /> phẩm. Nhu cầu sử dụng chất màu ở nƣớc ta là<br /> độc. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày<br /> rất lớn nhƣng hiện nay nƣớc ta vẫn chƣa sản<br /> kết quả nghiên cứu qui trình chiết, tách phẩm<br /> xuất đƣợc chất màu mà phải nhập từ nƣớc<br /> màu tím từ cây Cẩm. Kết quả đã chọn đƣợc<br /> ngoài, chủ yếu là chất màu hóa học từ Trung<br /> điều kiện để thực hiện qui trình chiết, tách<br /> Quốc[3].<br /> thích hợp với điều kiện của Việt Nam.<br /> Để phòng ngừa tác hại của chất nhuộm màu<br /> PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> hoá học, một trong những con đƣờng hữu<br /> VÀ THỰC NGHIỆM<br /> hiệu nhất mà các nhà khoa học đã và đang<br /> hƣớng tới là chất màu có nguồn gốc tự Đối tượng<br /> nhiên. Chất màu có nguồn gốc thiên nhiên Do trong nhóm cây nhuộm màu thì loài cho<br /> thƣờng ít độc hại, màu sắc hấp dẫn, thân màu tím là rất ít nên chúng tôi chọn đối tƣợng<br /> thiện với môi trƣờng, phù hợp với xu hƣớng nghiên cứu là dạng Cẩm tím (Peristrophe<br /> phát triển bền vững hiện nay. Do nguồn tài bivalvis (L.) Merr., syn. P. roxburghiana<br /> nguyên quí giá này lâu nay vẫn bị lãng quên (Schult.) Bremex.). Mặt khác Cẩm tím cũng<br /> nên việc nghiên cứu chiết tách và phát triển đƣợc trồng nhiều tại Mƣờng Khƣơng, Lào Cai<br /> chúng thành sản phẩm hàng hóa có triển và Mộc Châu, Sơn La.<br /> vọng ứng dụng rất cao. Mẫu khảo sát:<br /> Việt Nam là nƣớc có tiềm năng lớn về nhóm +Mẫu Cẩm tƣơi: 100 g lá Cẩm tƣơi<br /> cây nhuộm màu với trên 200 loài, trong đó<br /> +Mẫu Cẩm khô: 100 g lá Cẩm tƣơi phơi cho<br /> Chi Peristrophe có 4 loài thuộc họ Ô rô<br /> mất bớt nƣớc rồi sấy bằng quạt thông gió ở<br /> (Acanthaceae) trong đó chỉ có một loài Cẩm<br /> 50- 600C trong 4 giờ đƣợc nguyên liệu Cẩm<br /> (Peristrophe bilvalvis (L.) Merr.). Cẩm là cây<br /> khô. Kết quả khảo sát cho thấy cứ 100g lá<br />  tƣơi thì thu đƣợc khoảng 20g lá khô.<br /> Tel: 0942 058686<br /> Nguyễn Thị Thanh Hƣơng và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 74(12): 23 - 28<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm +Môi trƣờng trung tính, với mẫu thân Cẩm:<br /> qui trình chiết tách chất phẩm màu tím từ (M7) với dung môi là nƣớc cất, pH ≈ 7<br /> cây Cẩm<br /> *Mẫu Cẩm tím khô<br /> Khảo sát phương pháp chiết phẩm màu tím từ<br /> Lấy 20g lá Cẩm tím khô chiết mẫu bằng<br /> nguyên liệu Cẩm tươi và khô phƣơng pháp chiết nóng theo sơ đồ 2, chiết 2<br /> - Chiết lạnh: Chiết theo qui trình chiết chất lần tƣơng ứng với thể tích dung môi lần lƣợt<br /> màu anthoxyanin (Thực hiện theo sơ đồ 1) là: 150 và 100 ml với các môi trƣờng chiết<br /> *Mẫu Cẩm tím tƣơi nhƣ sau:<br /> Lấy 100g lá Cẩm tím tƣơi chiết siêu âm theo +Môi trƣờng trung tính: (M8) với dung môi là<br /> sơ đồ 1, chiết 3 lần tƣơng ứng với thể tích nƣớc cất, pH ≈ 7<br /> dung môi lần lƣợt là: 200, 150 và 100 ml với +Môi trƣờng axit: (M9) với dung môi là (nƣớc<br /> các môi trƣờng chiết nhƣ sau: cất, 0,1% CH3COOH), pH = 5-6<br /> +Môi trƣờng trung tính: (M1) với dung môi là Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ chiết tới<br /> EtOH 700, pH = 6,5-7 hàm lượng chất màu<br /> +Môi trƣờng axit: (M2) với dung môi là Tiến hành chiết chất màu từ Cẩm tím tƣơi<br /> (EtOH 700, 0,1% CH3COOH), pH = 5-6 trong nƣớc ở các nhiệt độ khác nhau: 75oC-<br /> 80oC; 85oC-90oC; 95oC-100oC, chiết 2 lần,<br /> *Mẫu Cẩm tím khô<br /> thời gian: 30 phút/lần. Các mẫu khảo sát đƣợc<br /> Lấy 20g lá Cẩm tím thực hiện chiết mẫu bằng ký hiệu là: M12, M13 ,M14..Qui trình đƣợc thực<br /> phƣơng pháp chiết lạnh theo sơ đồ 1, chiết 3 hiện theo sơ đồ 3<br /> lần tƣơng ứng với thể tích dung môi lần lƣợt Khảo sát ảnh hưởng của thời gian chiết tới<br /> là: 150, 100 và 80 ml với các môi trƣờng hàm lượng chất màu<br /> chiết nhƣ sau:<br /> Tiến hành chiết chất màu từ Cẩm tím tƣơi<br /> +Môi trƣờng trung tính: (M3) với dung môi trong nƣớc ở nhiệt độ 85oC-90oC thực hiện<br /> môi là EtOH 700, pH = 6,5-7 theo qui trình chiết nhƣ sơ đồ 2 với thời gian<br /> +Môi trƣờng axit: (M4) với dung môi là chiết tƣơng ứng với các mẫu nhƣ sau:<br /> (EtOH 700, 0,1% CH3COOH), pH = 5-6 +M15: chiết 3 lần: 60-40-20 phút<br /> -Chiết nóng: Chiết theo qui trình dân gian + M16: chiết 2 lần : 40-20 phút<br /> trong các môi trƣờng khác nhau: +M17: chiết 2 lần : 30-10 phút<br /> Thực hiện chiết mẫu bằng phƣơng pháp chiết Khảo sát ảnh hưởng của dung môi chiết tới<br /> nóng theo sơ đồ 2 với các môi trƣờng chiết hàm lượng chất màu<br /> nhƣ sau: Sau khi đã chọn đƣợc phƣơng pháp chiết<br /> *Mẫu Cẩm tím tƣơi nóng là phù hợp để thực hiện qui trình chiết<br /> Lấy 100g lá Cẩm tím tƣơi chiết mẫu bằng chất màu từ lá Cẩm, chúng tôi đã lựa chọn<br /> phƣơng pháp chiết nóng theo sơ đồ 2; chiết 2 nƣớc và cồn là hai loại dung môi thƣờng đƣợc<br /> lần tƣơng ứng với thể tích dung môi lần lƣợt dùng trong thực phẩm để khảo sát chọn lựa<br /> là: 200 ml và 150 ml với các môi trƣờng chiết dung môi thích hợp nhất cho qui trình chiết<br /> nhƣ sau: + Môi trƣờng trung tính: (M5) với dung môi là<br /> +Môi trƣờng trung tính:(M5) với dung môi là nƣớc cất, pH ≈ 7<br /> nƣớc cất, pH ≈ 7 + Môi trƣờng axit: (M6) với dung môi là<br /> + Môi trƣờng axit: (M6) với dung môi là (nƣớc cất, 0,1% CH3COOH), pH = 5-6<br /> (nƣớc cất, thêm 0,1%CH3COOH, pH = 5-6). + Môi trƣờng trung tính: (M10) với dung môi<br /> là EtOH 700, pH = 6,5-7<br /> Nguyễn Thị Thanh Hƣơng và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 74(12): 23 - 28<br /> <br /> + Môi trƣờng axit: (M11) với dung môi là Mặt khác màu thu đƣợc khi chiết từ Cẩm<br /> (EtOH 700, 0,1% CH3COOH), pH = 5-6 tƣơi có ánh tím đẹp hơn từ Cẩm khô và việc<br /> Toàn bộ dịch phẩm màu tím sau khi chiết, đem xử lý nguyên liệu khô cũng tốn kém hơn.<br /> cô trên bếp cách thủy, duy trì nhiệt độ ở 70- Bởi vậy, chúng tôi chọn nguyên liệu Cẩm<br /> 750C cho tới khi còn khoảng 1/3 thể tích. Quay tƣơi để thực hiện qui trình chiết phẩm màu<br /> cất chân không dƣới áp suất giảm ở 400C thu tím từ cây Cẩm.<br /> đƣợc cao phẩm màu tím. Sau đó đƣợc làm khô Kết quả khảo sát sự phân bố chất màu<br /> trong máy đông cô chân không. Sản phẩm thu trong lá và thân cây Cẩm<br /> đƣợc là chất bột màu tím đen dễ hút ẩm, bảo<br /> Nguyên liệu Cẩm khi thu hoạch có tỉ lệ thân<br /> quản trong lọ nút nhám đậy kín.<br /> dao động từ 42 – 44% và lá từ 56 – 58%.Với<br /> KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN mục đích nghiên cứu sự phân bố chất màu<br /> Kết quả khảo sát phương pháp chiết chất trong cây, chúng tôi đã xác định hàm lƣợng<br /> màu từ mẫu Cẩm tím tươi chất màu thu đƣợc trong thân và lá Cẩm. Kết<br /> quả trong hình 1 cho thấy hàm lƣợng chất<br /> màu trong lá Cẩm (%) so với trọng lƣợng lá<br /> 14 12.7212.48<br /> Cẩm đạt 12,72% gấp 14,45 lần so với hàm<br /> 12<br /> 10<br /> 9.73 9.52<br /> lƣợng chất màu chiết từ thân Cẩm (0,88%).<br /> HÀ M<br /> LƯỢN G<br /> 8 6.54 6.43 6.44 6.23 Nhƣ vậy, chất màu tím trong cây Cẩm chủ<br /> C HẤT<br /> M ÀU<br /> 6 yếu phân bố ở trong lá còn trong thân chủ yếu<br /> 4 là xenlulozơ. Qua kết quả khảo sát, chúng tôi<br /> 2 0.88<br /> chọn lá Cẩm tƣơi là nguyên liệu dùng để chiết<br /> 0<br /> M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 phẩm màu tím từ cây Cẩm.<br /> <br /> Hình 1. Kết quả khảo sát phương pháp chiết chất màu Kết quả khảo sát ảnh hưởng của dung môi<br /> chiết tới quá trình chiết chất màu trong<br /> Qua kết quả khảo sát ở hình 1 cho thấy hàm cây Cẩm<br /> lƣợng chất màu trong phẩm Cẩm tím đạt cao<br /> Sau khi xác định phƣơng pháp tốt nhất để<br /> nhất khi chiết bằng nƣớc nóng. Với phƣơng<br /> chiết chất màu từ cây Cẩm là chiết nóng,<br /> pháp chiết lạnh theo qui trình chiết chất màu<br /> chúng tôi tiến hành khảo sát hệ dung môi<br /> thông thƣờng thì khối lƣợng chất màu thu<br /> dùng cho quá trình chiết nhằm tìm đƣợc hệ<br /> đƣợc chỉ bằng 51,5 % so với chiết nóng.<br /> dung môi tốt nhất. Kết quả khảo sát đƣợc thể<br /> Điều này đƣợc giải thích là các chất màu từ hiện ở hình 2<br /> cẩm tím dễ tan trong nƣớc nóng. Mặt khác, khi<br /> chiết nóng thì dịch chất màu có màu tím đẹp Số liệu ở hình 2 cho thấy khi chiết chất màu<br /> hơn còn khi chiết lạnh bằng cồn thì dịch chiết từ lá Cẩm tím bằng nƣớc nóng cho hàm lƣợng<br /> có màu tím đen do có một phần chlorophyl. Vì chất màu cao nhất, còn nếu dùng cồn thực<br /> vậy để chiết chất màu từ lá Cẩm thì phƣơng phẩm để chiết thì hiệu suất chiết chỉ bằng<br /> pháp chiết nóng bằng nƣớc có ƣu điểm vƣợt 92,2 % so với nƣớc nóng mà giá thành lại đắt<br /> trội hơn so với phƣơng pháp chiết lạnh. gấp 7,5 lần và độc hơn so với nƣớc. Tuy<br /> nhiên chiết bằng nƣớc năng lƣợng dùng để cô<br /> Kết quả khảo sát nguyên liệu dùng để chiết<br /> cạn dung môi sẽ tốn kém hơn nhƣng nếu tính<br /> chất màu từ mẫu Cẩm tím tươi và khô<br /> tổng thể vẫn lợi hơn. Vì vậy chúng tôi đã<br /> Từ kết quả hình 1 cho thấy khi chiết chất chọn nƣớc uống (nƣớc tinh khiết, pH ≈ 7) để<br /> màu từ nguyên liệu Cẩm khô thì hàm lƣợng chiết chất màu từ lá Cẩm.<br /> chất màu giảm nhiều so với Cẩm tƣơi, cụ thể<br /> chỉ bằng 76,5% so với chiết từ Cẩm tƣơi.<br /> Nguyễn Thị Thanh Hƣơng và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 74(12): 23 - 28<br /> <br /> 85oC-90oC, và chiết 2 lần sẽ tiết kiệm đƣợc<br /> 12.72<br /> 12.8 chi phí về thời gian và năng lƣợng..<br /> 12.7<br /> 12.6 12.48<br /> 12.44 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian<br /> HÀM 12.5<br /> LƯỢNG 12.4<br /> chiết tới quá trình chiết chất màu<br /> CHẤT 12.3 12.23<br /> MÀU 12.2 Để xác định đƣợc thời gian chiết chất màu<br /> 12.1 phù hợp nhất, chúng tôi đã thực hiện thí<br /> 12<br /> 11.9<br /> nghiệm với 3 mẫu lá Cẩm đều chiết 2 lần<br /> M5 M6 M10 M11 bằng nƣớc ở cùng nhiệt độ là 85oC-90oC. Do<br /> kết quả khảo sát ở 3.5 cho thấy hàm lƣợng<br /> Hình 2. Kết quả khảo sát ảnh hƣởng của dung môi<br /> tới quá trình chiết chất màu<br /> chất màu chiết đƣợc chủ yếu ở lần 1 nên<br /> chúng tôi kéo dài thời gian chiết lần 1.<br /> Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ<br /> chiết tới quá trình chiết chất màu 2.5<br /> Do đã xác định đƣợc một số điều kiện nhƣ 2.02 2.01 1.9<br /> 2<br /> nguyên liệu, phƣơng pháp chiết và dung môi Khối<br /> chiết nên chúng tôi áp dụng những điều kiện lượng 1.5<br /> đã chọn trên và thực hiện qui trình chiết nhƣ chất<br /> 1<br /> sơ đồ 2. Số liệu thu đƣợc ở hình 3. màu 0.56 0.55 0.59<br /> 0.5<br /> 1.954 1.987 1.975<br /> Lần 1 2<br /> 0<br /> Lần 21.8 M15, 100 M16, 60 M17, 40<br /> Lần 31.6 ph ph ph<br /> 1.4<br /> 1.2<br /> Khối 1 Hình 4: Kết quả khảo sát ảnh hƣởng của thời gian<br /> lượng<br /> chất<br /> 0.8 0.565 0.566 0.553 chiết tới quá trình chiết chất màu<br /> m àu<br /> 0.6<br /> 0.4<br /> 0.2 0.024 Từ kết quả hình 4 cho thấy: mẫu M16 chiết<br /> 0<br /> M12 M13 M14 trong 60 phút, chỉ bằng 60% thời gian chiết<br /> M15 nhƣng khối lƣợng chất màu thu đƣợc<br /> bằng 99,5% khối lƣợng chiết M15 trong 100<br /> Hình 3: Kết quả khảo sát ảnh hƣởng của nhiệt độ<br /> chiết tới quá trình chiết chất màu phút. Nếu chiết mẫu M17 ở thời gian ngắn hơn<br /> (40 phút) thì lƣợng chất màu giảm 3,1% do<br /> Kết quả ở hình 3 cho thấy khi chiết chất màu chƣa đủ thời gian để chiết chất màu. Vậy<br /> tím từ cây Cẩm nếu thực hiện ở 75-80oC thì chúng tôi chọn thời gian để chiết chất màu từ<br /> chất màu ra chậm hơn và thời gian chiết sẽ lá Cẩm là 60 phút, chiết 2 lần, lần 1 chiết 40<br /> kéo dài hơn so với khi tăng nhiệt độ. Mặt phút, lần 2 chiết 20 phút.<br /> khác nếu chiết tới lần 3 thì hàm lƣợng chất<br /> KẾT LUẬN<br /> màu ở lần 3 thu đƣợc chỉ chiếm 0,95%, vậy<br /> trong các lần chiết sau chúng tôi chỉ thực hiện Bằng các phƣơng pháp phân tích trọng lƣợng,<br /> chiết 2 lần. với 17 mẫu thí nghiệm khảo sát, chúng tôi đã<br /> Khi thực hiện quá trình chiết ở 85oC-90oC thì xác định đƣợc các điều kiện tối ƣu để thực hiện<br /> gần 78% chất màu đã đƣợc chiết ra ở lần đầu qui trình chiết, tách chất màu từ cây Cẩm.<br /> tiên và khối lƣợng chất màu thu đƣợc nhiều Đã chọn đƣợc nguyên liệu dùng để chiết chất<br /> hơn so với ở 75oC-80oC. Nếu chiết ở nhiệt độ màu là lá Cẩm tƣơi.<br /> cao hơn thì khối lƣợng chất màu thu đƣợc lại<br /> Đã chọn đƣợc phƣơng pháp chiết mẫu bằng<br /> giảm vì rất có thể do trong quá trình chiết<br /> phƣơng pháp chiết nóng.<br /> mẫu ở nhiệt độ cao một phần chất màu bị<br /> phân hủy. Vì vậy chúng tôi chọn nhiệt độ tối Đã xác định đƣợc điều kiện thích hợp cho quá<br /> ƣu cho quá trình chiết chất màu từ lá Cẩm là trình chiết mẫu là: chiết trong dung môi nƣớc<br /> Nguyễn Thị Thanh Hƣơng và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 74(12): 23 - 28<br /> <br /> ở nhiệt độ 85oC-90oC, chiết trong 60 phút và<br /> chia làm 2 lần, lần 1:40 phút, lần 2: 20 phút<br /> (sơ đồ 2).<br /> Từ kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể<br /> áp dụng qui trình trên để chiết tách chất màu<br /> từ cây Cẩm với qui mô lớn để tiếp tục nghiên<br /> cứu sâu hơn về thành phần hóa học và độc<br /> tính của chất màu từ lá cây Cẩm là cơ sở khoa<br /> học hƣớng tới sử dụng chúng trong thực<br /> phẩm,dƣợc phẩm, mỹ phẩm.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Phạm Hoàng Hộ (2000). Cây cỏ Việt Nam,<br /> Nxb Trẻ, TP HCM, tr. 70-71.<br /> [2]. Nguyễn Thị Phƣơng Thảo, Lƣu Đàm Cƣ và<br /> cộng sự, "Xây dựng mô hình cộng đồng góp phần<br /> bảo tồn và phát triển nguồn gen cây nhuộm màu<br /> thực phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã<br /> Mường Khương, tỉnh Lào Cai", Tài liệu kỹ thuật,<br /> Hà Nội 12/2006, tr. 49-78.<br /> [3]. Nguyễn Thị Thanh Hƣơng,Trịnh Thị Thủy,<br /> “Xây dựng mô hình phát triển vùng nguyên liệu<br /> cây nhuộm màu thực phẩm tại Mộc Châu-Sơn la<br /> và kết quả nghiên cứu ban đầu về thành phần<br /> hóa học và hoạt tính sinh học của cây Cẩm”,<br /> Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học Câu lạc bộ<br /> các trƣờng ĐH Kỹ thuật lần thứ 34, Đồ Sơn<br /> 5/2009, tr.136-142.<br /> Nguyễn Thị Thanh Hƣơng và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 74(12): 23 - 28<br /> <br /> <br /> <br /> CÁC SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN QUI TRÌNH CHIẾT CHẤT MÀU TỪ NGUYÊN LIỆU CÂY CẨM<br /> Sơ đồ 1: Qui trình chiết chất màu từ cây Cẩm theo phƣơng pháp chiết lạnh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sơ đồ 2: Qui trình chiết chất màu từ cây Cẩm theo phƣơng pháp chiết nóng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sơ đồ 3: Qui trình chiết chất màu từ Cây Cẩm để xác định nhiệt độ tối ƣu khi chiết<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SUMMARY<br /> STUDYING FOR EXTRACTION AND ISOLATION OF NATURAL COLORING<br /> FROM PERISTROPHE BIVALVIS<br /> <br /> <br /> Nguyen Thi Thanh Huong1, Trinh Thi Thuy2<br /> <br /> 1<br /> Thai Nguyen University of Technology<br /> 2<br /> Institute of Chemistry – Vietnam Academy of Science and Technology<br /> The purple coloring substance is widely applied to color products of pharmacy, cosmetics, foodstuff<br /> etc. However, the extraction of this substance from plant original is not really understood in our<br /> country. This article presents a study on the process of extracting purple dye from leaves of purple<br /> Peristrophe bivalvis (Cam tim), which was perfectly done in laboratory.<br /> The results showed that the dye obtained from leaves 14.45 times greater than from the stem. The<br /> material to extract the dye is obtained from fresh leaves extracted pigment efficiency almost two times<br /> higher than extracts from dried leaves. Conditions extraction process has been using the method of<br /> solvent extraction in hot H2O, maintained at 85-900C in 60 minutes time will be 1.94 times higher<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tel: 0942 058686<br /> Nguyễn Thị Thanh Hƣơng và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 74(12): 23 - 28<br /> <br /> <br /> extraction efficiency was compared with sample extraction methods conventional plant cold extraction<br /> solvent is EtOH.<br /> Key words: Peristrophe bivalvias, dye, colorant.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2