intTypePromotion=1

Nghiên cứu sử dụng phương pháp sắc ký khí kết hợp với kỹ thuật chiết tách để xác định morphin trong mẫu nước tiểu

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
4
download

Nghiên cứu sử dụng phương pháp sắc ký khí kết hợp với kỹ thuật chiết tách để xác định morphin trong mẫu nước tiểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

In this study, an effective and relatively simple analytical procedure to determine morphine in urine samples were developed. The procedure includes: (1) liquid-liquid extraction of urine samples with a solvent mixture of chloroform and isopropanol (v/v = 9 : 1) at pH = 8.5 - 9.0. This extraction technique yielded a high recovery in a range from 80% to 85% for morphine, and (2) qualification of morphine in the final extracts by using a Gas Chromatography equipped with a flame ionization detector (FID). The developed analytical procedure was then applied to analyze morphine in authentic urine samples taken from drug users. Morphine concenstrations in these urine samples ranged from 9.2 to 45.2 µg/l.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu sử dụng phương pháp sắc ký khí kết hợp với kỹ thuật chiết tách để xác định morphin trong mẫu nước tiểu

T¹p chÝ Hãa häc, T. 43 (4), Tr. 461 - 465, 2005<br /> <br /> <br /> Nghiªn cøu sö dông ph ¬ng ph¸p s¾c ký khÝ kÕt hîp<br /> víi kü thuËt chiÕt t¸ch ®Ó x¸c ®Þnh morphin<br /> trong mÉu n íc tiÓu<br /> §Õn Tßa so¹n 13-10-2004<br /> D §×nh §éng, MÉn §øc Thu©n, §Æng V¨n §o n, §ç Duy Nam<br /> ViÖn Khoa häc h×nh sù - Bé C«ng An<br /> <br /> <br /> Summary<br /> In this study, an effective and relatively simple analytical procedure to determine morphine in<br /> urine samples were developed. The procedure includes: (1) liquid-liquid extraction of urine<br /> samples with a solvent mixture of chloroform and isopropanol (v/v = 9 : 1) at pH = 8.5 - 9.0. This<br /> extraction technique yielded a high recovery in a range from 80% to 85% for morphine, and (2)<br /> qualification of morphine in the final extracts by using a Gas Chromatography equipped with a<br /> flame ionization detector (FID). The developed analytical procedure was then applied to analyze<br /> morphine in authentic urine samples taken from drug users. Morphine concenstrations in these<br /> urine samples ranged from 9.2 to 45.2 µg/l.<br /> <br /> <br /> I - §Æt vÊn ®Ò axetyl nh$ng víi tèc ®é chËm h¬n ®Ó t¹o th nh<br /> morphin. PhÇn lín l$îng morphin ®$îc chuyÓn<br /> Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ma tóy ® thùc sù hãa v ® o th¶i ra ngo i c¬ thÓ qua ®$êng n$íc<br /> trë th nh vÊn ®Ò nãng báng cña to n cÇu, v$ît tiÓu d$íi d¹ng morphin tù do v d¹ng liªn hîp<br /> khái biªn giíi mçi quèc gia, mçi khu vùc. Nã ® víi axit glucuronic. Nh$ vËy, ®Ó x¸c ®Þnh viÖc<br /> v ®ang l hiÓm häa cho tõng c¸ nh©n v c¶ cã sö dông heroin, morphin hay kh«ng, ng$êi ta<br /> céng ®ång. ë ViÖt Nam, theo thèng kª tÝnh ®Õn th$êng tiÕn h nh ph©n tÝch t×m morphin v c¸c<br /> cuèi n¨m 2004 c¶ n$íc cã kho¶ng 170.000 d¹ng liªn hîp víi axit glucuronic trong n$íc<br /> ng$êi nghiÖn ma tóy, trong sè ®ã th× nhãm ma tiÓu.<br /> tóy opiat (thuèc phiÖn, heroin), ®Æc biÖt l §Ó tiÕn h nh nghiªn cøu, chóng t«i ® kh¶o<br /> heroin ®$îc c¸c ®èi t$îng nghiÖn tËp trung sö s¸t t×m c¸c ®iÒu kiÖn chiÕt t¸ch v l m gi u<br /> dông nhiÒu h¬n c¶. ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, kÞp thÝch hîp mÉu, sau ®ã tiÕn h nh ph©n tÝch x¸c<br /> thêi c¸c ®èi t$îng sö dông tr¸i phÐp c¸c chÊt ma ®Þnh morphin trªn thiÕt bÞ s¾c ký khÝ (GC) víi<br /> tóy võa cã ý nghÜa vÒ mÆt khoa häc v thùc tiÔn detector ion hãa ngän löa (FID).<br /> gãp phÇn v o c«ng cuéc ®Êu tranh, phßng chèng<br /> c¸c lo¹i téi ph¹m vÒ ma tóy. II - Thùc nghiÖm<br /> VÒ c¬ chÕ cña qu¸ tr×nh chuyÓn hãa, th¶i trõ<br /> c¸c chÊt ma tóy nhãm opiat (®iÓn h×nh l 1. Hãa chÊt v thiÕt bÞ<br /> heroin) ® ®$îc ®$a ra trong c¸c t i liÖu [2 - 4].<br /> Khi ®$îc ®$a v o c¬ thÓ heroin nhanh chãng bÞ - C¸c hãa chÊt v dung m«i tinh khiÕt dïng<br /> thñy ph©n t¸ch lo¹i axetyl t¹o ra 6-monoaxetyl- cho ph©n tÝch nh$: HCl, NaOH, cloroform,<br /> morphin (6-MAM), chÊt n y tiÕp tôc bÞ t¸ch lo¹i isopropanol, ete dÇu háa, dietyl ete, metanol…<br /> <br /> 461<br /> - Morphin chuÈn: C©n 10 mg morphin (mÉu §iÒu kiÖn l m viÖc tèi $u cña thiÕt bÞ sau khi<br /> chuÈn do phßng thÝ nghiÖm khoa häc xÐt kh¶o s¸t nh$ sau:<br /> nghiÖm ma tóy cña ch$¬ng tr×nh kiÓm so¸t ma - Cét t¸ch: Cét mao qu¶n Hp-5 (30 m × 0,32<br /> tóy Liªn Hîp quèc cung cÊp cho ViÖn Khoa häc<br /> h×nh sù) hßa tan trong 10 ml metanol ta thu mm ID × 0,25 µm);<br /> ®$îc dung dÞch gèc, tõ ®©y ta pha chÕ c¸c dung - KhÝ mang N2, tèc ®é: 3,1 ml/phót;<br /> dÞch cã nång ®é kh¸c nhau. - NhiÖt ®é detector: 280oC;<br /> - ThiÕt bÞ s¾c ký khÝ GC-6890N cña h ng - NhiÖt ®é injector: 270oC;<br /> Agilent víi detector FID, cét t¸ch Hp-5 (30 m × - KiÓu b¬m: B¬m theo chÕ ®é kh«ng chia<br /> 0,32 mm ID × 0,25 µm) v c¸c lo¹i phÔu chiÕt, (Splitless);<br /> dông cô ®i kÌm nh$ èng ®ong, b×nh nãn, pipet,<br /> c¸c thiÕt bÞ nh$ m¸y ®iÒu nhiÖt, l¾c, ly t©m… - Ch$¬ng tr×nh nhiÖt ®é: 150oC (gi÷ 1 phót),<br /> t¨ng 10oC/phót ®Õn 270oC (gi÷ 10 phót).<br /> 2. Kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn l m viÖc cña hÖ<br /> Sau khi x¸c ®Þnh ®$îc ®iÒu kiÖn l m viÖc<br /> GC-FID<br /> cña hÖ GC-FID chóng t«i tiÕn h nh b¬m 1 µl<br /> Morphin ®$îc ®Þnh tÝnh v ®Þnh l$îng trªn dung dÞch morphin chuÈn v o hÖ thèng ®Ó x¸c<br /> thiÕt bÞ s¾c ký khÝ GC-6890N víi detector FID. ®Þnh thêi gian l$u v cho kÕt qu¶ l 7,881 phót.<br /> FID1 A, (CHUAN\048F0301.D)<br /> pA<br /> <br /> <br /> 1400<br /> <br /> <br /> <br /> 1200<br /> <br /> <br /> <br /> 1000<br /> <br /> <br /> <br /> 800<br /> - Morphin<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 600<br /> <br /> <br /> <br /> 400<br /> 7.881<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 200<br /> <br /> <br /> 4 6 8 10 12 min<br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 1: S¾c ®å mÉu morphin chuÈn (nång ®é 50 µg/l)<br /> <br /> 3. Kh¶o s¸t lùa chän ®iÒu kiÖn tèi *u cho qu¸ chóng t«i ®Ò xuÊt quy tr×nh xö lý mÉu nh$ sau:<br /> tr×nh chiÕt t¸ch morphin lÊy 20 ml n$íc tiÓu cña ng$êi nghi sö dông ma<br /> tóy nhãm opiat, sau khi ® kiÓm tra s¬ bé vÒ<br /> Qua tham kh¶o c¸c t i liÖu [1, 5, 6] chóng m u s¾c, ®é ®ôc, pH… ®$îc thªm v o 2 ml axit<br /> t«i ® chän ph$¬ng ph¸p chiÕt láng-láng víi hÖ HCl®Æc, l¾c, råi cho v o b×nh ®iÒu nhiÖt v gi÷ ë<br /> dung m«i chiÕt l cloroform : isopropanol (tû lÖ<br /> 100°C trong kho¶ng 60 phót (môc ®Ých thñy<br /> thÓ tÝch 9 : 1) v chiÕt ë m«i tr$êng kiÒm nhÑ<br /> ph©n l c¾t ®øt liªn hîp morphin-glucuronic t¹o<br /> pH = 8,5 - 9 l thÝch hîp cho chiÕt morphin v<br /> ra morphin tù do). Thªm 20 ml ete dÇu háa,<br /> hiÖu suÊt thu håi ®¹t cao nhÊt. C¸c thÝ nghiÖm<br /> chiÕt bá pha h÷u c¬, lÊy pha n$íc, sau ®ã kiÒm<br /> ®Òu ®$îc tiÕn h nh trªn mÉu gi¶ v mÉu thùc tÕ<br /> hãa pha n$íc b»ng NaOH 10 M tíi pH = 12 - 13<br /> (mÉu gi¶ l mÉu n$íc tiÓu cña ng$êi kh«ng sö<br /> v chiÕt víi 20 ml dietylete, bá pha h÷u c¬, lÊy<br /> dông c¸c chÊt ma tóy ®$îc thªm morphin chuÈn<br /> pha n$íc (môc ®Ých l lo¹i mì v t¹p h÷u c¬ cã<br /> ë c¸c nång ®é kh¸c nhau). Sau khi thÝ nghiÖm<br /> trong n$íc tiÓu). N$íc tiÓu sau khi ® qua c¸c<br /> 462<br /> b$íc thñy ph©n v l m s¹ch, ®$îc ®$a vÒ pH dÞch chiÕt l¹i v lo¹i n$íc b»ng Na2SO4 khan (®<br /> trung tÝnh b»ng axit HCl 10% råi ®$îc kiÒm hãa ®$îc sÊy ë nhiÖt ®é 120°C trong 1 giê), c« c¹n<br /> ®Õn pH = 8,5 - 9 b»ng NaHCO3, läc lo¹i cÆn råi dÞch chiÕt d$íi ®Ìn hång ngo¹i, ho tan cÆn<br /> chiÕt hai lÇn víi cïng thÓ tÝch 20 ml hçn hîp chiÕt b»ng metanol, ®em tiÕn h nh ph©n tÝch<br /> dung m«i cloroform : isopropanol (9 : 1). Thu trªn GC-FID.<br /> <br /> B¶ng 1: KÕt qu¶ sù phô thuéc hiÖu suÊt thu håi v o tû lÖ dung m«i chiÕt<br /> Cloroform 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br /> Isopropanol 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br /> HiÖu suÊt TB (Ave) 61,3 65,5 68,2 72,8 75,3 77,2 81,0 81,4 82,8<br /> §é lÖch chuÈn (SD) 1,4 1,2 1,7 2,0 0,9 1,5 3,1 1,9 1,6<br /> Ave-SD 59,9 64,3 66,5 70,7 74,4 75,7 77,9 79,5 81,2<br /> Ave+SD 62,7 66,7 69,9 74,7 76,2 78,7 84,1 83,3 84,4<br /> <br /> B¶ng 2: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ sai sè thèng kª cña ph$¬ng ph¸p<br /> LÇn thÝ nghiÖm 1 2 3<br /> L$îng mÉu ®$a v o, µg 50,0 50,0 50,0<br /> L$îng mÉu ph¸t hiÖn, µg 42,0 41,2 41,7<br /> HiÖu suÊt thu håi, % 84,0 82,4 83,4<br /> HiÖu suÊt thu håi trung b×nh, % 83,3<br /> 2<br /> Ph$¬ng sai, S 1,03<br /> §é lÖch chuÈn, S 1,01<br /> Kho¶ng giíi h¹n tin cËy, % 80,8 - 85,8<br /> <br /> Qua kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ c¸c ®¹i l$îng thèng kª Tõ ph$¬ng tr×nh ®$êng chuÈn: Y = 33,504 x<br /> cña tËp sè liÖu thu ®$îc, chóng t«i thÊy r»ng + 14,167. Ta tÝnh ®$îc x 5 µg/l. Cã nghÜa l<br /> hiÖu suÊt thu håi cña ph$¬ng ph¸p ®¹t ®$îc kh¸ giíi h¹n ph¸t hiÖn cña ph$¬ng ph¸p ph©n tÝch<br /> cao kho¶ng tõ 80% - 85%, ®©y l hiÖu suÊt kh¸ morphin trong mÉu n$íc tiÓu trªn thiÕt bÞ GC-<br /> lý t$ëng ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh morphin trong FID l kho¶ng 5 µg/l.<br /> n$íc tiÓu. Do ®ã, ho n to n cã thÓ sö dông quy<br /> tr×nh chiÕt v ph$¬ng ph¸p ph¸t hiÖn ® kh¶o s¸t III - KÕt qu¶<br /> ®Ó x¸c ®Þnh morphin trong mÉu n$íc tiÓu víi ®é<br /> chÝnh x¸c, ®é chän läc v lÆp l¹i ®¸p øng ®$îc §Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng øng dông cña ph$¬ng<br /> c¸c yªu cÇu ph©n tÝch. ph¸p ®èi víi viÖc ph©n tÝch x¸c ®Þnh morphin<br /> 4. X©y dùng ®*êng chuÈn trong c¸c mÉu thùc tÕ, chóng t«i tiÕn h nh ph©n<br /> tÝch mét sè mÉu n$íc tiÓu ghi thu cña c¸c ®èi<br /> Trong nghiªn cøu n y chóng t«i dùng ®$êng t$îng nghi sö dông tr¸i phÐp c¸c chÊt ma tóy<br /> chuÈn b»ng c¸ch pha morphin chuÈn víi c¸c nhãm opiat. C¸c mÉu ®$îc thu, m hãa và b¶o<br /> nång ®é kh¸c nhau trªn nÒn mÉu thËt (mÉu n$íc qu¶n theo quy ®Þnh. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®$îc<br /> tiÓu ® qua c¸c giai ®o¹n xö lý v chiÕt theo quy tr×nh b y trªn h×nh 3.<br /> tr×nh).<br /> <br /> 463<br /> 464<br /> pA<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 200<br /> 400<br /> 600<br /> 800<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> pA<br /> 1000<br /> 1200<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 200<br /> 300<br /> 400<br /> 500<br /> 600<br /> 700<br /> 800<br /> 900<br /> 3.305<br /> 3.750 3.755<br /> DiÖn tÝch, pA*s<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> 3.932<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> 4.015<br /> 4.393<br /> <br /> <br /> 0<br /> 500<br /> 1000<br /> 1500<br /> 2000<br /> 2500<br /> 3000<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4.631<br /> 4.603<br /> 4.868<br /> <br /> <br /> 0<br /> 4.832<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> FID1 A, (CHIET\CHIE6040.D)<br /> FID1 A, (THUAN\MOI00011.D)<br /> 5.466<br /> 5.619<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> 6.001<br /> 6.079<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> 5.971<br /> 6.061<br /> 6.526<br /> 6.670<br /> 20<br /> <br /> 6.499<br /> 7.017 6.641<br /> 7.179<br /> 7.261<br /> 6.998<br /> 7.1627.237<br /> 7.892 - Mocphin<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> 8.155 7.782<br /> 7.888 - Morphin<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> 40<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 8.131<br /> R2 = 0,9977<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9.134<br /> 8.706<br /> y = 33,504x + 14,167<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9.324 8.787<br /> 9.592<br /> 9.809 9.109<br /> 9.877 9.307<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> 10.17010.083 9.566<br /> 10.335<br /> 10.413<br /> 60<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10.587 9.859<br /> 10.677<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> 10.850 10.15710.062<br /> 10.959 10.335<br /> 11.129 10.405<br /> 10.573<br /> 10.672<br /> 11.435<br /> H×nh 2: §$êng chuÈn x¸c ®Þnh morphin<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10.838<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 4: S¾c ®å mÉu kÝ hiÖu TTH-C«ng ty Than B<br /> 10.939<br /> 11.101<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 12<br /> 11.229<br /> 11.393<br /> 80<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 3: S¾c ®å mÉu kÝ hiÖu NVX-Tæng C«ng ty A<br /> 12<br /> Nång ®é, mg/l<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 14<br /> 100<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> min<br /> min<br /> Iv - KÕt luËn c¸c nhãm ma tóy kh¸c nh$ cocain, cÇn sa,<br /> amphetamin v benzodiazepin.<br /> 1. § kh¶o s¸t v x©y dùng ®$îc quy tr×nh<br /> chiÕt t¸ch, l m gi u morphin trong mÉu n$íc T i liÖu tham kh¶o<br /> tiÓu ng$êi nghiÖn ma tóy nhãm opiat. Kü thuËt<br /> sö dông l chiÕt láng - láng víi hÖ dung m«i 1. Ph¹m LuËn. H$íng dÉn c¬ së c¸c kü thuËt<br /> cloroform: isopropanol (9 : 1) v chiÕt ë m«i xö lý mÉu ph©n tÝch, H Néi (1999).<br /> tr$êng kiÒm nhÑ pH = 8,5 - 9 l thÝch hîp v 2. Goodman&Gilman’s. The Pharmacological<br /> hiÖu suÊt thu håi morphin ®¹t cao nhÊt, kho¶ng basis of therapeutics, 9th Ed., J. H. Hardman,<br /> 80% - 85%. A. G. Gilman, L. E. Limbird. Mc Graw-Hill<br /> 2. § kh¶o s¸t t×m ra c¸c ®iÒu kiÖn tèi $u (1996).<br /> cho ph©n tÝch morphin b»ng ph$¬ng ph¸p s¾c ký<br /> 3. E. J. Cone, P. Welch, J. M. Mitchell and B.<br /> khÝ (GC) víi detector ion hãa ngän löa (FID).<br /> D. Paul. J. Anal. Toxicol. 15, P. 1 - 7 (1991).<br /> 3. § ¸p dông quy tr×nh ph©n tÝch v o c¸c<br /> mÉu thùc tÕ v kÕt qu¶ thu ®$îc l chÝnh x¸c, 4. E. J. Cone and W. D. Darwin. J. Chroma., P.<br /> nång ®é morphin t×m ®$îc dao ®éng trong 447 - 451 (1992).<br /> kho¶ng tõ 9,2 ®Õn 45,2 µg/l. 5. S. Y. Yeh, C. W. Gorodetzky and R. L.<br /> ViÖc ph©n tÝch c¸c chÊt ma tóy trong mÉu McQuinn. J. Chroma., P. 127 - 129 (1987).<br /> phÈm sinh häc nãi chung v mÉu n$íc tiÓu nãi 6. Recommended methods for the detection<br /> riªng ®ßi hái quy tr×nh xö lý mÉu còng nh$ quy and assay of Heroin, Cannabinoids, Cocain,<br /> tr×nh ph©n tÝch phøc t¹p do vËy chóng t«i hy Amphetamin, Methamphetamin and Ring-<br /> väng sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu ho n thiÖn quy tr×nh Substituted Amphetamin Derivatives in<br /> ®ång thêi më réng ra c¸c ®èi t$îng mÉu kh¸c Biological Specimens. United Nations,<br /> nh$ mÉu tãc, m¸u... v tiÕn h nh kh¶o s¸t sang NewYork (1995).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 465<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2