intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy ép chấn tôn thủy lực 1200T dùng trong đóng tàu thủy cỡ lớn : Báo cáo tổng kết đề tài theo nghị định thư

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

269
lượt xem
77
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu phân tích sản phẩm, tài liệu nước ngoài để chọn mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam; điều tra đánh giá hiện trạng công nghệ thiết bị của một số nhà máy trong nước để phân tích khả năng công nghệ chế tạo; nghiên cứu thiết kế máy ép chấn tôn 1200T; xây dựng quy trình công nghệ chế tạo lắp ráp, kiểm tra bảo dưỡng..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy ép chấn tôn thủy lực 1200T dùng trong đóng tàu thủy cỡ lớn : Báo cáo tổng kết đề tài theo nghị định thư

 1. tËp ®oµn kinh tÕ vinashin c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thñy nam triÖu b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi theo nghÞ ®Þnh th− nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y Ðp chÊn t«n thñy lùc 1200t dïng trong ®ãng tµu thñy cì lín chñ nhiÖm ®Ò tµi: kS nguyÔn v¨n canh 5985 23/8/2006 H¶i phßng – 2006
 2. PhiÕu ®¨ng ký vμ giao nép kÕt qu¶ nghiªn cøu KHCN 1- Tªn ®Ò tµi: Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y Ðp chÊn t«n 1.200T dïng trong ®ãng tμu thuû cì lín. 2- M· sè: §Ò tµi NCKH theo N§119. 3- CÊp ®Ò tµi: Nhµ n−íc 4- C¬ quan chñ tr× ®Ò tµi: C«ng ty c«ng nghiÖp tμu thñy Nam TriÖu. §Þa chØ: X· Tam H−ng - HuyÖn Thuû Nguyªn - H¶i Phßng. §iÖn tho¹i: 031.775533 Fax: 031.875135 5- C¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp. 6- Bé, ®Þa ph−¬ng chñ qu¶n: Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ. §Þa chØ: Sè 39-TrÇn H−ng §¹o – Hµ Néi 7- Tæng kinh phÝ: 7.941 triÖu ®ång Trong ®ã: Tõ Ng©n s¸ch Nhµ n−íc: 1.000.0000 ®ång 8- Thêi gian thùc hiÖn: 30 th¸ng, tõ th¸ng 6/2003 ®Õn th¸ng 12/2005. 9- Chñ nhiÖm ®Ò tµi: K.S NguyÔn V¨n Canh §Þa chØ liªn hÖ: Tam H−ng – Thuû Nguyªn – H¶i Phßng §iÖn tho¹i: 031.775533-124 Fax: 031.875135 10- Danh s¸ch c¸ nh©n tham gia nghiªn cøu Hä vµ tªn Häc hµm, häc vÞ - Bïi Minh §iÖu Kü s− m¸y- C«ng ty CNTT Nam TriÖu - Vò V¨n Qu©n Kü s− m¸y- C«ng ty CNTT Nam TriÖu - Bïi §×nh HiÕn Kü s− ®iÖn - C«ng ty CNTT Nam TriÖu - NguyÔn §øc Dôc Kü s− vá - C«ng ty CNTT Nam TriÖu - §µo V¨n Ngo·n Kü s− - C«ng ty CNTT Nam TriÖu - NguyÔn ThÞ Dung Kü s− - C«ng ty C¬ khÝ Quang Trung - NguyÔn Xu©n Th¾ng Kü s− - C«ng ty C¬ khÝ Quang Trung - Ph¹m Tr−êng Tam Kü s− - ViÖn KHCN tµu thuû 11- B¶o mËt th«ng tin: Phæ biÕn h¹n chÕ 12- Tãm t¾t kÕt qu¶ nghiªn cøu * VÒ gi¶i ph¸p khoa häc – c«ng nghÖ Trong ®Ò tµi ®−a ra ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y cã lùc Ðp lín 1.200T vµ Ðp ®−îc mäi to¹ ®é trªn bµn Ðp. §−a ra ®−îc c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c bé phËn cña m¸y Ðp thuû lùc (®Æc biÖt lµ hÖ thèng thuû lùc) trªn c¬ së sö dông c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn.
 3. * VÒ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vÒ c¸c m¸y Ðp thuû lùc hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi, nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng nghÖ cña mét sè Nhµ m¸y ®ãng tµu vµ cña riªng C«ng ty CNTT Nam TriÖu ®Ó ®−a ra m« h×nh m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc 1.200T phï hîp. - §éi ngò kü s− tiÕp cËn víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i ¸p dông vµo s¶n xuÊt. Kh¼ng ®Þnh chóng ta hoµn toµn cã thÓ thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y Ðp thuû lùc víi kÝch th−íc, c«ng suÊt lín h¬n n÷a víi ciing nghÖ tiÕn tiÕn, hiÖn ®¹i h¬n. - C¸c d¹ng s¶n phÈm ®· t¹o ra + S¶n phÈm cña ®Ò tµi lµ m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc 1.200T ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu kü thuËt: + KÝch th−íc m¸y: Dµi x réng x cao : 13 x 3.8 x 4.6 (m) + Tèc ®é Ðp: 12m/phót + Tæng c«ng suÊt: 60 kw + C¸c d¹ng chµy cèi Ðp: 4 bé + Di chuyÓn ®Çu Ðp: Mäi to¹ ®é trªn bµn Ðp. + §iÒu khiÓn biÕn tÇn, mµn h×nh tinh thÓ láng. + Sè quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt t¹o ra: 15 quy tr×nh H¶i phßng, ngµy th¸ng n¨m 2006 Chñ nhiÖm ®Ò tµi Thñ tr−ëng C¬ quan chñ tr× ®Ò tµi NguyÔn V¨n Canh
 4. Bμi tãm t¾t Thùc hiÖn ph¸t triÓn ®Ò ¸n, Tæng C«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam víi h¬n 60 ®¬n vÞ thµnh viªn trong ®ã cã 25 ®¬n vÞ thµnh viªn trùc tiÕp ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu thuû ®· vµ ®ang ®ãng thµnh c«ng c¸c con tµu cã träng t¶i kh¸ lín, b−íc ®Çu ®· kh¼ng ®Þnh ®−îc uy tÝn vµ vÞ trÝ trong lÜnh vùc tµu thuû khu vùc thÕ giíi nh−: tµu hµng 15000 tÊn, ô næi 14000 tÊn, tµu dÇu 13500 tÊn vµ ®ang triÓn khai ®ãng tµu trë sµlan LASH 10900 tÊn, tµu trë hµng 53000 tÊn xuÊt khÈu sang v−¬ng quèc Anh. Muèn ®ãng ®−îc nh÷ng lo¹i tµu lín nµy ®¶m b¶o kü thuËt, mü thuËt vµ tiÕn ®é th× c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu ph¶i trang bÞ cho m×nh c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc trong ®ã c¸c lo¹i m¸y uèn, lèc t«n, Ðp chÊn t«n thuû lùc cì lín lµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. Do ®ã c«ng ty C«ng NghiÖp tÇu thuû Nam TriÖu, ®· m¹nh d¹n chÕ t¹o m¸y Ðp chÊn t«n cì lín ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh ®ãng tµu vµ söa ch÷a tµu. Víi quan ®iÓm m¸y Ðp chÊn t«n ph¶i Ðp ®−îc c¸c lo¹i t«n cã chiÒu dÇy tõ 50÷70mm (kÝch th−íc lín ), do ®ã bµn m¸y ph¶i cã kÝch th−íc lín. §Çu Ðp ph¶i di chuyÓn ®−îc tíi c¸c vÞ trÝ kh¸c trªn bµn Ðp vµ t¹i c¸c vÞ trÝ nµy m¸y Ðp ®Òu ph¶i Ðp ®−îc. ChÝnh v× ®iÒu ®ã ®· thóc ®Èy ®éi ngò kü s− cña C«ng ty CNTT Nam TriÖu b¾t tay vµo c«ng viÖc nghiªn cøu vµ chÕ t¹o lo¹i m¸y Ðp chÊn t«n c¬ lín ®Ó phôc vô ®èng tµu. ViÖc chÕ t¹o thµnh c«ng m¸y Ðp 1200T ®Çu tiªn ë ViÖt Nam, ngoµi viÖc ®¸p øng ®Ó ®ãng c¸c con tµu cã träng t¶i c¬ lín. Nã cßn gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vµ kh¶ n¨ng nghiªn cøu cña ®éi ngò kü s−, trong viÖc nghiªn cøu chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ. §ång thêi liªn kÕt gi÷a c¸c ngµnh c«ng nghiÖp C¬, §iÖn , Thuû lùc, chÝnh v× ®iÒu nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ cho ®Êt n−íc. 1
 5. Môc lôc STT §Ò môc Trang 1 Bµi tãm t¾t 1 2 Lêi më ®Çu Ch−¬ng I: Nghiªn cøu ph©n tÝch s¶n phÈm, tµi liÖu n−íc ngoµi ®Ó chän m« h×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn viÖt nam. 1.1. Nghiªn cøu tæng quan vÒ m¸y Ðp chÊn t«n 1200T. 3 1.2. Nghiªn cøu cÊu t¹o cña m¸y Ðp 1200T. 1.3. Nghiªn cøu ph©n tÝch tÝnh n¨ng cña m¸y Ðp chÊn t«n 1200T. 1.4. Nghiªn cøu ph©n tÝch nguyªn vËt liÖu chÕ t¹o m¸y Ðp 1200T. 1.5. Lùa chän m« h×nh thÝch hîp nhÊt. Ch−¬ng II: §iÒu tra ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c«ng nghÖ thiÕt bÞ cña mét sè nhµ m¸y trong n−íc ®Ó ph©n tÝch kh¶ n¨ng c«ng nghÖ chÕ t¹o. 4 2.1. §iÒu tra ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c«ng nghÖ cña mét sè nhµ m¸y. 2.2. §¸nh gi¸ n¨ng lùc c«ng nghÖ cña riªng c«ng ty. 2.3. Nghiªn cøu quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. Ch−¬ng III: Nghiªn cøu thiÕt kÕ m¸y Ðp chÊn t«n 1200T 3.1 Chän c«ng thøc vµ ph−¬ng thøc tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y 3.2 Nghiªn cøu s¬ ®å tæng thÓ cña m¸y. 3.3 X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cña m¸y. 3.4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña m¸y víi c«ng nghÖ ®ãng, söa ch÷a tÇu vµ gia c«ng c¬ khÝ 3.5.TÝnh to¸n th«ng sè kü thuËt cña m¸y. 2
 6. 3.6. Nghiªn cøu, tÝnh to¸n lùa chän xylanh, b¬m 5 thuû lùc phï hîp víi m¸y Ðp chÊn t«n 1200T. 3.7 ThiÕt kÕ vµ vÏ c¸c b¶n vÏ chÕ t¹o kÕt cÊu bµn Ðp 1200T. 3.8 ThiÕt kÕ vµ vÏ c¸c b¶n vÏ chÕ t¹o kÕt cÊu khung dÇm Ðp 1200T. 3.9 ThiÕt kÕ côm truyÒn ®éng c¬ khÝ. Côm di chuyÓn ngang Côm di chuyÓn däc 3.10. Ph©n tÝch lùa chän hÖ thèng ®iÒu khiÓn. 3.11. ThiÕt kÕ vµ c¸c vÏ b¶n vÏ chÕ t¹o chµy, cèi Ðp. Ch−¬ng IV: X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o l¾p r¸p, kiÓm tra b¶o d−ìng. 4.1. Quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng bµn Ðp cña m¸y. 6 4.2. Quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng th©n dÇm cña m¸y. 4.3. Quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¸c chi tiÕt vµ cum di chuyÓn ngang däc cña m¸y. 4.4. Quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¸c d¹ng chµy cèi Ðp cña m¸y ( thiÕt kÕ chÕ t¹o 04 d¹ng) 4.5. Quy tr×nh l¾p r¸p tæng thÓ cña m¸yÐp chÊn t«n 1200T. 4.6. Quy tr×nh kiÓm tra 4.7. Quy tr×nh thö c¸c chi tiÕt vµ toµn m¸y. 4.8. Quy tr×nh vËn hµnh vµ b¶o d−ìng m¸y. Lêi c¶m ¬n 3
 7. Lêi më ®Çu M¸y Ðp chÊn t«n 1200T lµ lo¹i c«ng cô rÊt quan träng phôc vô trong lÜnh vôc ®ãng míi, söa ch÷a tÇu thuû vµ lÜnh vùc gia c«ng kÕt cÊu c¬ khÝ. M¸y Ðp 1200T cã kh¶ n¨ng gia c«ng ®−îc c¸c chi tiÕt d¹ng L, d¹ng U, d¹ng nöa cÇu, c¸c d¹ng cong nhiÒu chiÒu…. Tuú theo c«ng nghÖ cña s¶n phÈm yªu cÇu. Trong thêi kú hiÖn nay vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo ngµnh c«ng nghiÖp tÇu thuû ®−îc ®Æc biÖt quan t©m ph¸t triÓn víi quy m« lín vµ tèc ®é ph¸t triÓn nhanh ®Ó theo kÞp khu vùc vµ thÕ giíi. V× vËy ®Ó ®ãng ®−îc nh÷ng con tÇu cã träng t¶i lín vµ gia c«ng c¸c kÕt cÊu cã ®é dÇy lín, chi tiÕt cã ®é phøc t¹p nhÊt ph¶i cã m¸y Ðp chÊn t«n lo¹i lín míi ®¸p øng ®−îc. Trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu h·ng s¶n xuÊt m¸y Ðp thuû lùc ®ã lµ SICMI ( ITALIA), WARTSILA (PhÇn Lan )…c¸c h·ng nµy chÕ t¹o m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc næi tiÕng víi chÊt l−îng tèt, ®· ®−îc sö dông rÊt nhiÒu trong ngµnh c«ng nhiÖp ®ãng tµu vµ c¸c ngµnh c¬ khÝ kh¸c. Nh÷ng th«ng tin vÒ lý thuyÕt tÝnh to¸n th× h¹n chÕ vµ cã gi¸ thµnh rÊt cao v× ph¶i nhËp ngo¹i trän bé Tæng quan nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn nh÷ng n¨m võa qua cho chóng ta thÊy viÖc ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng, ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp C¬ khÝ vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c lµ tÊt yÕu. ViÖc ph¸t triÓn ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÊt lµ c¬ khÝ ®ãng tµu kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. Riªng vÒ ngµnh ®ãng tµu ViÖt Nam ®ang ®−îc chÝnh phñ quan t©m ®Þnh h−íng ®Çu t− thµnh ngµnh träng ®iÓm, ®Æc biÖt lµ quyÕt ®Þnh sè 1420/Q§TTg cña Thñ t−íng chÝnh phñ ngµy 2/1/2001 vÒ viÖc phª duyÖt ®Ò ¸n ph¸t triÓn Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 ÷2010, trong ®ã môc tiªu quy ho¹ch cña ngµnh nªu râ “ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 4
 8. ®Êt n−íc, cñng cè an ninh quèc phßng ®ång thêi ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®æi míi c¬ cÊu ®éi tµu quèc gia vµ cã s¶n phÈm tµu thuû xuÊt khÈu ra n−íc ngoµi. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 ®−a ViÖt Nam trë thµnh quèc gia cã nÒn c«ng nghiÖp tµu thuû ph¸t triÓn vµo lo¹i trung b×nh tiªn tiÕn trong khu vùc”. Thùc hiÖn ph¸t triÓn ®Ò ¸n, Tæng C«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam víi h¬n 60 ®¬n vÞ thµnh viªn trong ®ã cã 25 ®¬n vÞ thµnh viªn trùc tiÕp ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu thuû ®· vµ ®ang ®ãng thµnh c«ng c¸c con tµu cã träng t¶i kh¸ lín, b−íc ®Çu ®· kh¼ng ®Þnh ®−îc uy tÝn vµ vÞ trÝ trong lÜnh vùc tµu thuû khu vùc vµ thÕ giíi nh−: tµu hµng 15000 tÊn, ô næi 14000 tÊn, tµu dÇu 13500 tÊn vµ ®ang triÓn khai ®ãng tµu trë sµlan LASH 10900 tÊn, tµu trë hµng 53000 tÊn xuÊt khÈu sang v−¬ng quèc Anh. Muèn ®ãng ®−îc nh÷ng lo¹i tµu lín nµy ®¶m b¶o kü thuËt, mü thuËt vµ tiÕn ®é th× c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu ph¶i trang bÞ cho m×nh c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc trong ®ã c¸c lo¹i m¸y uèn, lèc t«n, Ðp chÊn t«n thuû lùc cì lín lµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. 5
 9. Ch−¬ng I : Nghiªn cøu ph©n tÝch s¶n phÈm, tµi liÖu n−íc ngoµi ®Ó chän m« h×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn viÖt nam. 1.1 Nghiªn cøu tæng quan vÒ m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· v−ît qua giai ®o¹n khã kh¨n, tèc ®é t¨ng tr−ëng ngµy cµng cao, chÊt l−îng, hiÖu qu¶, søc c¹nh tranh cña mét sè lÜnh vùc vµ s¶n phÈm cã chuyÓn biÕn lín. Ba n¨m liÒn tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc, cô thÓ n¨m 2001 t¨ng 6,9%, n¨m 2002 t¨ng 7,04%, n¨m 2003 t¨ng 7,24%, n¨m 2004 t¨ng 7,5%. Danh môc c¸c s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng ngµy cµng ®−îc më réng, mét sè s¶n phÈm th−¬ng hiÖu ViÖt Nam ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. Trong c¬ cÊu nÒn kinh tÕ tû träng n«ng nghiÖp , tû träng c«ng nghiÖp tiÕp tôc t¨ng. C¸c ngµnh kinh tÕ chuyÓn dÞch theo h−íng tiÕp cËn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. Víi tèc ®é chuyÓn giao c«ng nghÖ cña mét sè ngµnh cã b−íc tiÕn râ rÖt. Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhµ n−íc ®·, ®ang vµ chuÈn bÞ x©y dùng cã chän läc mét sè c¬ së quan träng vÒ c«ng nghiÖp c¬ b¶n nh− n¨ng l−îng, chÕ t¹o c¬ khÝ, c¸n thÐp, xi m¨ng, nhÊt lµ c«ng nghiÖp c¬ khÝ mçi n¨m t¨ng b×nh qu©n 17,7%. §Ó t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn m¹nh h¬n ë giai ®o¹n tiÕp theo, nhµ n−íc ®· ban hµnh nhiÒu c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó th¸o gì nh÷ng v−íng m¾c, khëi ®éng nguån lùc trong nh©n d©n, ®Çu t− vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng n¨m tíi ®©y, chóng ta ®ang tiÕn tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ tiÕp tôc ®−îc cñng cè vµ më réng. Tæng quan nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m qua cho chóng ta thÊy viÖc ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng, ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, c¬ khÝ vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c lµ tÊt yÕu. ViÖc ph¸t triÓn ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÊt lµ c¬ khÝ ®ãng tµu kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. Riªng vÒ ngµnh ®ãng tµu ViÖt Nam ®ang ®−îc chÝnh phñ quan t©m, ®Þnh h−íng, ®Çu t− thµnh ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm, ®Æc biÖt lµ quyÕt ®Þnh sè 6
 10. 1420/Q§TTg cña thñ t−íng chÝnh phñ ngµy 2/1/2001 vÒ viÖc phª duyÖt ®Ò ¸n ph¸t triÓn c«ng ty CNTT ViÖt Nam giao ®o¹n 2001 ÷ 2010, trong ®ã môc tiªu quy ho¹ch cña ngµnh nªu râ “ X©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖp tµu thuû ViÖt Nam ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x∙ héi, ®Ët n−íc, cñng cè an ninh quèc phßng ®ång thêi ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®æi míi c¬ cÊu ®éi tµu quèc gia vµ cã s¶n phÈm tµu thuû xuÊt khÈu ra n−íc ngoµi. PhÊn ®Êu n¨m 2010 ®−a ViÖt Nam trë thµnh quèc gia cã nÒn c«ng nghiÖp tµu thuû ph¸t triÓn vµo lo¹i trung b×nh tiªn tiÕn trong khu vùc ”. Thùc hiÖn ph¸t triÓn ®Ò ¸n. tæng c«ng ty CNTT ViÖt Nam víi h¬n 60 ®¬n vÞ thµnh viªn, trong ®ã cã 25 ®¬n vÞ thµnh viªn trùc tiÕp ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu thuû ®· vµ ®ang ®ãng thµnh c«ng c¸c con tµu cã träng t¶i kh¸ lín, bø¬c ®Çu ®· kh¼ng ®Þnh ®−îc uy tÝn vµ vÞ trÝ trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp tµu thuû khu vùc vµ thÕ giíi nh−: Tµu hµng 15000T, ô næi 14000T, tÇu dÇu 13500T vµ ®ang triÓn khai ®ãng tµu chë Sµlan LASH träng t¶i 10.900T, tµu chë hµng 53.000T xuÊt khÈu sang v−¬ng quèc Anh. Muèn ®ãng ®−îc nh÷ng lo¹i tµu lín nµy ®¶m b¶o kü thuËt, mü thuËt vµ tiÕn ®é th× buéc c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu ph¶i trang bÞ cho m×nh c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc trong ®ã cã lo¹i m¸y uèn lèc t«n, Ðp chÊn t«n thuû lùc cì lín lµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. Theo sè liÖu ®iÒu tra vµ dù b¸o thÞ tr−êng vÒ nhu cÇu ®ãng míi tµu thuû giai ®o¹n 2007 ÷ 2010 nh− sau: Sè l−îng TT Tªn s¶n phÈm §¬n vÞ 2001÷2005 2006÷2010 1 Tµu hµng kh« d−íi 3000T ChiÕc 165 250 Tµu hµng tõ 3000T ÷ 2 nt 40 95 15.000T Tµu hµng tõ 20.000 ÷ 3 nt 11 40 50.000T 4 Tµu cont, L8G, tanker nt 27 100 7
 11. 2000m3 5 Tµu 100.000T nt 4 10 6 DÞch vô dÇu khÝ 400.000T nt 10 35 C¸c tµu c«ng tr×nh, salan, 7 nt 790 1300 tµu ®¸nh c¸, tµu kh¸ch... Ngµnh c«ng nghiÖp tµu thuû cµng ph¸t triÓn sÏ ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c trong ®ã cã ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o thiÕt bÞ, h¬n n÷a chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ chÝnh phñ ViÖt Nam lµ t¨ng c−êng néi ®Þa ho¸ c¸c s¶n phÈm. Qua c¸c ®ît tham quan ë mét sè n¬i trªn thÕ giíi nh− Trung Quèc, Ba Lan, §øc, ý, Ph¸p... Chóng t«i nhËn thÊy c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ nhÊt lµ c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu muèn thµnh c«ng th× ph¶i cã m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc. S¶n phÈm ®ãng tµu cµng lín yªu cÇu t«n ph¶i dµy th× lo¹i m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc cì lín míi ®¸p øng ®−îc c«ng viÖc. Trong n−íc ta ®· cã c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu ®· vµ ®ang sö dông m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc cña n−íc ngoµi s¶n xuÊt nh−ng ch−a cã lo¹i m¸y nµo v−ît qu¸ 500T. C¸c nhµ m¸y c¬ khÝ trong n−íc còng ch−a s¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc lín. Trªn thÕ giíi mét sè quèc gia s¶n xuÊt m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc chóng ta cã thÓ liÖt kª nh− sau: 1/ Céng hoµ PhÇn Lan cã h·ng WARTSILA 2/ Céng hoµ ITALIA cã h·ng SICMI, FACCIN.. 3/ T©y Ban Nha cã h·ng rarael casanva.,s.a. 4/ Trung Quèc cã mét sè h·ng trong ®ã cã h·ng - hefei metal forming machine tool - natong hengli heavy industry machinery co.ltd vµ mét sè quèc gia kh¸c nh− NhËt B¶n, Anh ... Nh−ng vÒ gi¸ thµnh ®Ó ®Çu t− mét m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc tõ 1000 ÷ 1200T tõ 1triÖu ®Õn 1,5 triÖu USD. 8
 12. Tõ nhu cÇu bøc xóc vÒ lo¹i m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc nµy C«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû Nam TriÖu ®· m¹nh d¹n ®Çu t− nghiªn cøu tõ nh÷ng tµi liÖu cña c¸c h·ng nªu trªn, tõ c¸c lo¹i m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc cã c«ng suÊt nhá ®ang dïng t¹i ViÖt Nam ®Ó thiÕt kÕ chÕ t¹o ra mét m¸y míi cã c«ng suÊt 1200T phôc vô cho viÖc ®ãng tµu thuû cì lín nhÊt lµ lo¹t tµu sÏ xuÊt khÈu sang v−¬ng quèc Anh. 1.2 Nghiªn cøu cÊu t¹o m¸y Ðp chÊn t«n 1.2.1.CÊu t¹o cña bµn Ðp. I phãng i Bµn Ðp dïng ®Ó ®ì chi tiÕt cÇn Ðp, ®ì th©n dÇm di chuyÓn däc vµ chÞu lùc Ðp cña hÖ thèng chÝnh v× vËy bµn Ðp ph¶i cã yªu cÇu cã ®é cøng v÷ng cao. Tuú theo yªu cÇu cña môc sö dông mµ bµn Ðp cã kÝch th−íc lín hay nhá. Nh×n chung c¸c lo¹i bµn Ðp cña m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc ®Ó cã kÕt cÊu tõ tæ hîp c¸c lo¹i thÐp tÊm cã chiÒu dÇy phô thuéc vµo lùc Ðp cÇn sö dông vµo ®−îc liªn kÕt b»ng hµn. d−íi ®©y lµ mét vÝ dô vÒ cÊu t¹o bµn Ðp cña mét sè m¸y Ðp chÊn té thuû lùc. 1.2.2.CÊu t¹o th©n d©m bµn Ðp. Th©n dÇm Ðp dïng ®ì xi lanh thuû lùc, mang xy lanh thuû lùc di chuyÓn däc theo bµn Ðp hoÆc di chuyÓn ngang bµn Ðp ®ång thêi th©n dÇm chÞu lùc t¸c dông cña xy lanh thuû lùc khi chÊn Ðp . V× vËy yªu cÇu th©n dÇm Ðp ph¶i cã ®é cøng v÷ng cao tuú theo yªu cÇu sö dông lùc Ðp lín hay nhá mµ kÕt cÊu th©n dÇm Ðp ph¶i thiÕt kÕ phï hîp. Toµn bé th©n dÇm Ðp cã kÕt cÊu tõ tæ hîp 9
 13. c¸c lo¹i thÐp tÊm cã chiÒu dµy kh¸c nhau vµ ®−îc liªn kÕt b»ng hµn vµ b»ng l¾p ghÐp bëi c¸c bu l«ng chÞu lùc cao. H×nh vÏ sau giíi thiªu 1 lo¹i th©n dÇm Ðp cña m¸y Ðp chÊn t«n thñy lùc. 1.2.3. CÊu t¹o hÖ thèng di chuyÓn xi lanh Ðp vµ di chuyÓn th©n dÇm Ðp. Trªn thÕ giíi dïng nhiÒu lo¹i hÖ thèng di chuyÓn xylanh Ðp ngang bµn Ðp vµ hÖ thèng di chuyÓn däc bµn Ðp: Bé phËn di chuyÓn hoµn toµn sö dông hÖ thèng piston-xy lanh thuû lùc nh− m¸y PMM do h·ng SICMI (Italia) chÕ t¹o, nh− h×nh vÏ. Bé phËn di chuyÓn b»ng e cu- vÝt me ®−îc chuyÒn ®éng b»ng m« t¬ ®iÖn. Bé phËn di chuyÓn dïng b¸nh xe (con l¨n) trªn ray hoÆc trªn bÒ mÆt tÊm ph¼ng cã thiÕt diÖn nhá phï hîp b¸nh xe di chuyÓn truyÒn ®éng th−êng dïng 10
 14. M«t¬ th«ng qua hép gi¶m tèc hoÆc biÕn tÇn, nh− h·ng SERTOM (Italia). 1.2.4. HÖ thèng thuû lùc dïng trong m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc bao gåm c¸c bé phËn : KÐt dÇu thuû lùc Xylanh thuû lùc, b¬m thuû lùc, van thuû lùc- ®iÖn tõ C¸c ®ång hå ®o HÖ thèng èng thuû lùc do h·ng SICMI (Italia) chÕ t¹o cho m¸y PMM nh− h×nh sau: 11
 15. §Ó t¹o ®−îc lùc Ðp cho piston cã l¾p ch©n Ðp t¸c dông lªn vËt cÇn Ðp th× xylanh thñy lùc víi ¸p xuÊt cao ®−îc cung cÊp bëi b¬m thuû lùc t−¬ng øng. DÇu thuû lùc ®−îc dÉn tõ b¬m qua hÖ thèng val thuû lùc cÊp dÇu lªn ®Ønh piston trong buång Ðp ®Ó ®Èy piston xuèng vµ dÇu trong khoang d−íi theo ®−êng val, èng vÒ thïng chøa (kÐt ). §Ó n©ng piston lªn cã thÓ dïng xy lanh phô kÐo hä¨c dïng ®−êng dÇu ®¶o chiÒu cÊp vµo khoang d−íi ®Ó ®Èy piston ®i lªn. hÖ thèng val, èng thuû lùc ph¶i phï hîp l−u l−îng vµ ¸p lùc cña tõng lo¹i m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc. HÖ thèng thuû lùc m¸y Ðp 1200 tÊn 12
 16. fa700/630-900st A2 27 A1 25 scv-10t-b1 250l/p 21 RV-03G-H 20 200L/P 500l/p ds-06G-3C6 250bar a b 19 T 350l/p 0-250bar 18 24 23 400bar cv- 10t 22 sv-10t-b4 17 14 16 cv-06t 100l/p 26 18KW 12 150t -161 165l/p 11 1450v/p 9 8 max.300kg/cm2 10 M2 7 M1 P1 P2 P3 48l/p- set 156 Ls-3 30KW hy-08 MF-12 210kg/ 1450v/p MF-10 3 265LP 6 210L/P 2 5 4 1 tank 1000l 1.2.5. CÊu t¹o hÖ thèng ®iÖn: HÖ thèng ®iÖn cña m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc bao gåm. HÖ ®éng lùc M¹ch ®iÒu khiÓn C¸c m« t¬ ®iÖn. 13
 17. W W W AT1 AT2 K1 AT1 AT3 AT4 K2 K3 RLN RLN L1 L2 L3 CD2 11 out1 11 out4 12 out2 out5 12 10 out3 out6 BiÕn tÇn BiÕn tÇn 10 9 out4 out7 §éng c¬ b¬m thuû lôc 9 7 7 u v w §C B¬m thuû lôc chÝnh Kw CD1 §C B¬m thuû lôc phô Kw §C di chuyÓn däc 2x1.5Kw §C di chuyÓn ngang 2x0.75Kw §éng c¬ di chuyÓn däc §éng c¬ ®i chuyÓn ngang hép ®iÒu khiÓn Mµn h×nh hiÓn thÞ vµ nhËp to¹ ®é e2 Panen g¾n trªn v¸ch m¸y Nguån couter e1 speed Dout High Din van tl b¬m 1 K1 K2 BiÕn tÇn BiÕn tÇn ls1 ls2 ls3 ls4 b¬m 2 1.2.6. HÖ th«ng khu«n Ðp. Tuú theo yªu cÇu cña c«ng ty s− dông , tuú theo tõng lo¹i c«ng viÖc, h×nh d¹ng chi tiÕt cÇn uèn Ðp mµ cã c¸c lo¹i khu«n Ðp phï hîp. CÊu t¹o cña c¸c lo¹i khu«n Ðp nµy th−êng lµ thÐp ®óc hoÆc kÕt cÊu thÐp tÊm ®−îc liªn kÕt b»ng hµn vv... 14
 18. Sau ®©y giíi thiÖu mét sè c¸c lo¹i khu«n Ðp hay sö dông. 90° 60° Ø R 1.3 Nghiªn cøu tÝnh n¨ng cña m¸y Ðp thuû lùc 1.3.1/ TÝnh n¨ng mét sè lo¹i m¸y Ðp thuû lùc cña n−íc ngoµi NhiÒu n−íc trªn thÕ giíi ®· thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc phôc vô cho ngµnh ®ãng tµu vµ mét sè ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. Tuú theo tÝnh n¨ng t¸c dông vµ nhu cÇu sö dông ®Ó thiÕt kÕ, chÕ t¹o ra c¸c lo¹i m¸y Ðp kh¸c nhau. - M¸y Ðp rÌn: TÝnh n¨ng cña m¸y gia c«ng rÌn tù do vµ dËp thÓ tÝch trong c¸c khu«n. - M¸y Ðp dËp nãng: DËp trªn m¸y Ðp thuû lùc nh»m t¹o ra c¸c ph«i rÌn thÐp vÝ dô ph«i b¸nh xe tµu ho¶, m¸y h¬i n−íc. - M¸y Ðp èng – Thanh: C¸c thanh èng, c¸c d©y vµ c¸c profin tõ kim lo¹i mµu, hîp kim mµu cña chóng ®−îc ®−îc gia c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p Ðp trªn m¸y Ðp thuû lùc. - M¸y Ðp ®Ó Ðp ch¶y c¸c h×nh næi cña khu«n. - M¸y Ðp ®Ó gia c«ng chÊt dÎo. 15
 19. - M¸y Ðp ®Ó chÊn Ðp nguéi thÐp: Lo¹i m¸y nµy cã xilanh, piston thuû lùc di chuyÓn Ðp theo chiÒu th¼ng ®øng (Z). Lo¹i m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc nµy cã 3 ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ chÕ t¹o. + Lo¹i thø nhÊt: Lo¹i m¸y cã th©n, dÇm (cÇn) di ®«ng theo chiÒu trôc X, Xilanh Ðp di ®éng trªn xa ngang vµ chuyÓn ®éng cña piston trong xilanh theo ph−¬ng th¼ng ®øng( Z). Bµn Ðp cè ®Þnh vµ ph«i thÐp tÊm ®−îc cè ®Þnh trªn bµn Ðp. Ph−¬ng ¸n nµy ®Çu Ðp ®−îc di chuyÓn tíi mäi ®iÓm trªn bµn Ðp. + Lo¹i thø hai: Lo¹i m¸y cã th©n dÇm cè ®Þnh, xilanh di chuyÓn trªn xµ ngang, piston (®Çu Ðp) chuyÓn ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng (Z). Bµn Ðp vµ ph«i ®−îc di chuyÓn theo chiÒu trôc X. + Lo¹i thø ba: Lo¹i m¸y cã bµn Ðp, th©n dÇm (cÇn) cè ®Þnh. Piston vµ xi lanh di chuyÓn theo ph−¬ng th¼ng ®øng (Z ) ®Ó Ðp thÐp tÊm. Muèn Ðp ®−îc c¸c ®iÓm theo yªu cÇu th× thÐp tÊm ph¶i di chuyÓn sau mçi lÇn Ðp nhê Pal¨ng hoÆc cÇn cÈu. 1.3.2/ Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm, tÝnh n¨ng m¸y Ðp cña hai h·ng s¶n xuÊt n−íc ITALIA chóng t«i ®−a ra mét sè tÝnh n¨ng nh− sau: 1.3.2.1 M¸y cña h·ng SERTOM 16
 20. * MiÒn lµm viÖc: - ChiÒu réng: 3.000 mm - ChÒu dµi: 10.000 mm * §Æc tÝnh h×nh häc. - ChiÒu réng tèi ®a cña m¸y: 5850 mm - ChiÒu cao tèi ®a cña m¸y: 5200 mm - ChiÒu cao bµn Ðp: 1190 mm - ChiÒu cao tõ bµn Ðp ®Õn xµ ngang: 1600 mm - Kho¶ng c¸nh cña xilanh vµ bµn Ðp: 800 mm - Kho¶ng c¸ch ngang gi÷a hai th©n: 3350 mm - ChiÒu réng bµn Ðp: 2800 mm - Hµnh tr×nh dÞch chuyÓn bµn Ðp: 2000 mm - Hµnh tr×nh ®Çu Ðp: 600 mm - Hµnh tr×nh dÞch chuyÓn däc cña th©n dÇm: 8000 mm - ChiÒu dµi bµn Ðp: 10.000 mm - ChiÒu réng Ðp tèi ®a: 2650 mm - Khèi l−îng cña m¸y: 112 tÊn * §Æc tÝnh kü thuËt. - ¸p suÊt tèi ®a hÖ thèng thuû lùc: 310 bar - Lùc Ðp tèi ®a: 1200 tÊn - C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn rót xi lanh: 5,5 kw - C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn chÝnh: 55 kw - §iÖn ¸p/ tÇn sè: 380v/50Hz - Tèc ®é dÞch chuyÓn nhanh Piston Ðp: 9 ÷ 22 mm/sec - Tèc ®é Ðp: 4 mm/sec. - Tèc ®é lïi cña Piston 22 ÷ 45 mm/s - Tèc dé dÞch chuyÓn ngang ®Çu Ðp: 1,2 ÷ 4,2 mm/s. - Tèc ®é dÞch chuyÓn cÇn (Th©n dÇm): 1,2 ÷ 4,2 mm/s. 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=269

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2