Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks - Chương mở đầu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
175
lượt xem
50
download

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks - Chương mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu ứng dụng phần mềm solidworks - chương mở đầu', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks - Chương mở đầu

 1. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU §1 GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM CUØNG ÖU ÑIEÅM VAØ KHAÛ NAÊNG CUÛA NOÙ Tröôùc ñaây coâng vieäc cuûa caùc nhaø thieát keá coù theå ñöôc hình dung nhö sau: theå hieän yù töôûng baèng moät moâ hình ba chieàu phaùc hoaï treân giaáy, veõ caùc baûn veõ kó thuaät vôùi moät thoâng soá ban ñaàu ( thieát keá sô boä), tieán haønh thieát keá thöïc söï treän baûn veõ kó thuaät, boå sung hieäu chænh caùc baûn veõ vôùi caùc qui trình sö phaïm , Toùm laïi ñaây laø moät qui trình ñoøi hoûi raát nhieàu thôøi gian, coâng söùc vaø söï nhaãn naïi cuûa caùc nhaø thieát keá vì caùc baûn veõ luoân phaûi söûa ñoåi boå sung, hieäu chænh ...vaø duïng cuï hay duøng nhaát coù leõ laø vieân taåy. Saûn phaåm ñöôïc thieát keá thuû coâng nhö vaäy coù theå seõ khoâng ñuû beàn hoaëc thöøa beàn, cô caáu cô caáu coù theå seõ khoäng hoaït ñoäng hay khoâng ñaït ñöôïc caùc chæ tieâu ñoäng hoïc vaø ñoäng löïc hoïc ñeà ra, thaäm chí keát caáu coù theå seõ phaûi laøm vieäc trong mieàn coäng höôûng cuûa noù,.. Khi ñoù qui trinh thieát keá seõ phaûi tieán haønh laïi töø ñaàu vaø coù theå khoâng chæ moät laàn. Ngaøy nay coâng ngheä thoâng tin ñaõ xaâm nhaäp vaøo caùc lònh vöïc khoa hoïc coâng ngheä, vaø trong lónh vöïc thieát keá “CAD” ñaõ trôû thaønh moät coâng cuï cöïc kì ñaéc löïc cho caùc kó sö thieát keá cô khí. Vaäy“CAD” laø gì vaø xu höôùng phaùt trieån ra sao? Ñònh nhgiaõ ban ñaàu cuûa “CAD” laø Computer Aided Drafting coù nghóa laø: Veõ kó thuaät vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính. Vaø chöùc naêng chuû yeáu cuûa noù laø ñöa baûn veõ kó thuaät 2D leân maùy tính. Ngaøy nay CAD ñaõ phaùt trieån thaønh “Thieát keá vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính (COMPUTER- AIDED DESIGN) vaø xaây döïng tröïc tieáp vôùi caùc moâ hình 3D. Sau khi thieát keá moâ hình seõ ñöôïc kieåm tra, phaân tích treân maùy tính tröôùc khi ñöa vaøo cheá taïo hay thi coâng, ñieàu naøy seõ laøm giaûm toái thieåu caùc sai soùt cuõng nhö thôøi gian tung saûn phaåm ra thò tröôøng. Phaàn meàm SOLIDWORKS do coâng ty SolidWorks phaùt trieån laø moät trong nhöõng phaàn meàm thieát keá uy tín nhaát theá giôùi cho pheùp ngöôøi söû duïng xaây döïng moâ hình 3D cho caùc chi tieát, laép gheùp chuùng thaønh nhöõng saûn phaåm hoaøn chænh, kieåm tra ñoäng hoïc, cung caáp thoâng tin veà vaät lieäu,... Hôn theá nöõa, tính môû vaø tính töông thích cuûa phaàn meàm SolidWorks cho pheùp nhieàu phaàn meàm öùng duïng noåi tieáng khaùc chaïy tröïc tieáp treân moâi tröôøng cuûa noù, SolidWorks cuõng keát xuaát ra caùc file döõ lieäu ñònh daïng chuaån ñeå ngöôøi söû duïng coù theå khai thaùc moâ hình trong moâi tröôøng caùc phaàn meàm khaùc. Ví duï: caùc phaàn meàmphaân tích ANSYS, MSC...., coù theå kieåm tra moâ hình veà phöông dieän öùng suaát, bieán daïng, nhieät ñoä, xaùc ñònh taàn soá dao ñoäng rieâng, moâ phoûng töông taùc cuûa doøng chaûy thuûy khí (hoaëc chaát loûng) vôùi moâ hình. Nhöõng nhaø saûn xuaát, hoï khoâng nhöõng söû duïng maùy gia coâng CNC maø söû duïng keát hôïp vôùi noù laø caùc phaàn meàm thieát keá maïnh coù tính coâng ngheä CAD/CAM nhö : PRO-Engineer, Cimatron, MasterCam laø nhöõng phaàn meàmkhaù phoå bieán ñang ñöôïc duøng nhieàu ôû nöôùc ta hieän nay. Nhöõng phaàn meàm nhö : Cimatron, MasterCam, coù tính naêng toát vôùi coâng ngheä CAD/CAM nhöng laïi coù tính naêng thieát keá 3 chieàu khoâng maïnh nhö PRO-Engineer. Nhöng theo phaûn aùnh cuûa caùc kó sö thieát keá thì giao dieän cuûa PRO/E laøm chaäm quaù trình thieát keá vaø thaäm chí laøm roái caùc nhaø thieát keá vì söï xuaát hieän quaù nhieàu cöûa soå. Chính vì vaäy, caùc nhaø saûn xuaát treân theá giôùi ñang daàn chyeån sang phaàn meàm SolidWorks, phaàn meàm naøy ra ñôøi ôû Mó vaøo naêm 1995 vaø ñaõ ñöôïc baùn ra cho caùc coâng ty vôùi moät soá löôïng lôùn treân 250000 baûn, Nhöng ñoái vôùi nöôc ta hieän nay tuy phaàn meàm ñaõ ñöôïc sao cheùp vaø baøy baùn raát nhieàu treân thò tröôøng tuy nhieân vaãn coøn khaù xa 1 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 2. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks laï vôùi nhöõng ngöôøi söû duïng do saùch höôùng daãn haõy coøn haïn cheá, vaø do caùc nhaø thieát keá chöa bieát ñeán coâng cuï thieát keá nhanh vaø hieäu quaû naøy. ÖÙng duïng thieát keá: laø vaän duïng caùc coâng cuï cuûa SolidWorks trong thieát keá cô khí, xaây döïng, kieán truùc…. ñeå taïo ñöôïc caùc chi tieát hoaëc saûn phaåm coù beà maët vaø bieân daïng phöùc taïp maø caùc phaàn meàm cô baûn nhö CAD khoù coù theå thöïc hieän ñöôïc. Coù theå duøng ñeå thieát keá maãu saûn phaåm coù nhöõng ñöôøng neùt vaø hoa vaên phöùc taïp (trong caùc coâng ty goã, caùc coâng ty thieát keá caùc trang thieát bò noäi thaát…..). Coù theå duøng taïo maãu vaø taùch khuoân cho saûn phaåm ñoàng thôøi taïo ñöôïc hoaït caûnh cho moâ hình. 2 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 3. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks §2 KHÔÛI ÑOÄNG CHÖÔNG TRÌNH SOLIDWORK Chaïy chöông trình SW thoâng qua bieåu töôïng xuaát hieän treân maøn hình Desktop sau khi hoaëc coù theå vaøo Start > All Programs > SolidWorks 2003. caøi ñaët phaàn meàm laø: Sau khi chaïy xong chöông trình thì treân maøn hình .Xuaát hieän baûng Welcome To Solid Works 2003 (hình 1.1) Hình 1.1 Baûng naøy nhaèm giôùi thieäu moät soá caùc daïng baøi taäp veà taïo chi tieát, laép gheùp chi tieát trong phaàn meàm SolidWorks nhaèm giuùp ngöôøi hoïc coù theå nhanh choùng naém baét ñöôïc phaàn naøo veà coâng duïng cuõng nhö öu ñieåm cuûa phaàn meàm, ñoàng thôøi taïo ñöôïc söï höùng thuù cho vieäc nghieân cöùu vaø khaùm phaù noù. Trong baûng naøy ta coù theå choïn New Document ñeå taïo moät baûn veõ môùi hoaëc cuõng coù theå choïn töø : File >New (Ctrl> New). Hoäp thoaïi New Solid Works Document xuaát hieän (hình 1.2). Trong hoäp thoaïi naøy xuaát hieän 3 moâi tröôøng laøm vieäc cuûa SW ñoù laø : Part, Asembly, Drawing. Trong ñoù: Part (baûn veõ chi tieát) : ñöôïc duøng ñeå taïo baûn veõ caùc chi tieát 3D vaø thöôøng xuyeân ñöôïc söû duïng trong quaù trình thieát keá. Assembly (baûn veõ laép): Baûn veõ naøy lieân keát caùc chi tieát trong baûn veõ chi tieát laïi vôùi nhau, ñeå taïo thaønh moät cuïm chi tieát hoaëc moät saûn phaåm hoaøn chænh. Baûn veõ laép lieân keát caùc chi tieát laïi vôùi nhau do ñoù neáu coù söï thay ñoåi töø baûn veõ chi tieát thì chi tieát töông öùng treân baûn veõ laép cuõng töï ñoäng ñöôïc caäp nhaät theo. 3 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 4. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Drawing (baûn veõ kó thuaät): baûn veõ naøy duøng chuû yeáu ñeå bieåu dieãn caùc hình chieáu hoaëc caùc maët caét töø baûn veõ chi tieát hoaëc baûn veõ laép. Choïn ñoái töôïng nhaán OK, hoaëc Double Click vaøo ñoái töôïng Hình 1.2 Ta coù theå choïn Open Document trong baûng Welcome To SolidWorks 2003, hoaëc coù theå vaøo File > Open ñeå môû moät baûn veõ cuõ ñaõ ñöôïc löu tröôùc ñoù trong maùy. Vaø moâi tröôøng laøm vieäc luùc naøy seõ phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng cuûa baûn veõ ñöôïc löu tröùôc ñoù (hình 1.3) Hình 1.3 4 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 5. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks § 3 Giao Dieän Cuûa Ngöôøi Söû Duïng Solid Works. 3.1. Thanh Menu. Phaàn döôùi ñaây theå hieän caùc tuyø choïn treân thanh Menu trong cheá ñoä Part cuûa SolidWorks (hình 1.3). Menu bar Exit Sketch Thanh coâng cuï Delete Sketch Heä truïc toaï ñoä duøng ñeå xaùc ñònh maët phaúng trong quaù trình veõ. Truïc chuaån duøng ñeå xaùc ñònh kích thöôùc trong quaù trình veõ. Vuøng quaûn lyù baûn veõ Doøng traïng thaùi Vuøng ñoà hoaï. Hình 1.3. ♦ Menu file: laø giao dieän cuûa SW ñöôïc duøng ñeå laøm vieäc vôùi caùc File vaø caùc ñoái töôïng. Trong menu file ñöôïc duøng ñeå môû, löu, in vaø xaùc ñònh khoå giaáy. ♦ Menu Edit: duøng ñeå thöïc hieän caùc thao taùc söûa ñoåi, di chuyeån, sao cheùp vaø caét xeùn caùc bieân daïng trong phaùc thaûo. ♦ Menu View : duøng ñeå thay ñoåi dieän maïo caùc moâ hình vaø maøn hình laøm vieäc cuûa SW. Ña soá caùc löïa choïn ñeàu toàn taïi döôùi daïng phím”taét” hay coù theå tìm thaáy treân caùc thanh coâng cuï. Caùc tuyø choïn trong Menu View thöôøng duøng ñeå phoùng to thu nhoû khung xem, thay ñoåi caùc daïng hieån thò trong moâ hình. Ngoaøi ra noù coøn coù taùc duïng theå hieän :truïc axis, goác toaï ñoä, maët phaúng, … Vaø coù theå laáy ñöôïc caùc thanh coâng cuï töø trong Menu View naøy. ♦ Menu Insert: Duøng ñeå thöïc hieän caùc leänh taïo moâ hình khoái, taïo caùc chuaån trong Part. 5 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 6. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks ♦ Menu Tools: Duøng ñeå thöïc hieän caùc leänh veõ bieân daïng phaùc thaûo, hieäu chænh bieân daïng, thieát laäp moái quan heä raøng buoäc cho caùc ñoái töôïng, thieát laäp caùc maëc ñònh trong quaù trình thieát keá nhö :ñôn vò, khoái löôïng, vaät lieäu, maøu saéc, kích thöôùc …….. ♦ Menu Window: ñöôïc söû duïng ñeå laøm vieäc vôùi caùc cöûa soå cuûa SW. Caùc cöûa soå coù theå ñöôïc kích hoaït môû hay ñoùng vôùi nhieàu cöûa soå khaùc nhau. Caùc cöûa soå ñang môû seõ hieån thò beân döôùi Menu Window, baèng caùch naøy ngöôøi duøng coù theå deã daøng chuyeån ñoåi töø ñoái töôïng naøy sang ñoái töôïng khaùc. ♦ Menu Help: cung caáp caùc thoâng tin coù lieân quan ñeán toaøn boä phaàn meàm SW, giuùp ngöôøi hoïc coù theå töø ñaây khai thaùc, nghieân cöùu vaø öùng duïng noù moät caùch toaøn dieän. 3.2. Thanh coâng cuï. Nhö ñaõ trình baøy ôû hình 1.3, trong SW caùc thanh coâng cuï giuùp ngöôøi söû duïng seõ coù caùc thao taùc nhanh choùng hôn trong quaù trình veõ . Theo maëc ñònh, thanh coâng cuï ñaàu tieân cuûa SW ñöôïc chia laøm caùc nhoùm sau: Quaûn lyù file. Nhoùm bieåu töôïng quaûn lyù file ñöôïc duøng ñeå laøm vieäc vôùi caùc file. New Save Print Redo edit color Open Print Undo Rebuild Help. Hình 1.4. ♦ New : Bieåu töôïng New ñöôïc duøng ñeå khôûi ñoäng moät file môùi ttrong SW. ♦ Open : Bieåu töôïng Open ñöôïc duøng ñeå môû moät file trong SW. ♦ Save : Bieåu töôïng Save ñöôïc duøng ñeå löu moät file trong SW. ♦ Print & Print Preview :Bieåu töôïng Print & Print Preview duøng trong quaù trình in aán. ♦ Redo : Phuïc hoài leänh vöøa xoaù. ♦ Undo :Huûy boû leänh vöøa thöïc hieän. ♦ Rebuild : Thay ñoåi töø moâi tröôøng Sketch sang Part hay noùi caùch khaùc laø thoaùt khoûi moâi tröôøng phaùc thaûo 2D chuyeån sang 3D. ♦ Edit color : Thay ñoåi maøu saéc cho Face, Feature, Body, Part. ♦ Help : Môû baûng SolidWorks 2003 online User’s guide-SPO. Hieån Thò khung xem vaø hieån thò moâ hình. Nhoùm bieåu töôïng hieån thò khung xem vaø hieån thò moâ hình ñöïôc duøng ñeå söûa ñoåi caùch hieån thò caùc ñoái töôïng treân maøn hình laøm vieäc cuûa SW. 6 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 7. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Zoom to Section Pan Shadows In Shaded Mode View orientation Rotate View Shaded Previous View Hidden Line Removed Zoom to Fit Hidden Line Visible Zoom to Area WireFrame Zoom In/Out Hình 1.5. ♦ View orientation : Theå hieän caùc höôùng quan saùt. Phím taét coù theå nhaán thanh ngang (phím caùch). ♦ Previous View : Quay trôû laïi höôùng quan saùt tröôùc ñoù. ♦ Zoom to Fit : Ñöa taát caû caùc ñoái töôïng leân maøn hình quan saùt. Phím (F) ♦ Zoom to Area :Phoùng to vuøng vöøa choïn leân toaøn boä maøn hình quan saùt. ♦ Zoom In/Out : Coù chöùc naêng phoùng to hay thu nhoû maøn hình quan saùt tuyø theo caùch di chuyeån chuoät. Phím phoùng to(Shift + Z), thu nhoû (Z). ♦ Zoom to Section : Coù chöùc naêng phoùng to caùc maët phaúng(Plane) hay beà maët (Face) ñöôïc choïn. ♦ Rotate View : Quay ñoái töôïng. Caùch söû duïng baøn phím: Söû duïng muõi teân leân hoaëc xuoáng treân baøn phím vaø giöõ phím Shift. Neáu coù chuoät ba maét ngöôøi veõ cuõng coù theå söû duïng noù ñeå quay. ♦ Pan : Coù chöùc naêng di chuyeån maët phaúng quan saùt, hoaëc ta coù theå caùc phím taét nhö sau: • Söû duïng muõi teân leân hoaëc xuoáng treân baøn phím vaø giöõ phím Ctrl. • Neáu coù chuoät ba maét ngöôøi veõ cuõng coù theå söû duïng noù vaø giöõ phím Ctrl. ♦ WireFrame :Choïn ñoái töôïng 3D coù daïng khung daây, khi ñoù caùc caïnh khuaát cuõng nhìn thaáy ñöôïc. Hình 1.6. Hidden Line Visible : choïn ñoái töôïng 3D coù daïng khung daây, khi ñoù caùc caïnh khuaát coù ñöôøng chaám gaïch. 7 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 8. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Hình 1.7. Hidden Line Removed :Choïn caùc ñoái töôïng 3D coù daïng khung daây, khi ñoù caùc caïnh khuaát khoâng thaáy ñöôïc. Hình 1.8. Shaded : Khi ñoù vaät theå 3D toâ boùng nhö moät vaät theå khoái Hình 1.9. Shadows In Shaded Mode : Taïo boùng cuûa vaät theå khi chieáu. Hình 1.10 Höôùng quan saùt vaät theå. Ngöôøi veõ coù theå quan saùt vaät theå theo 2 caùch: Duøng thanh coâng cuï: Standard View. 8 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 9. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Front Left Top Isometric Back Right Bottom Normal To Hình 1.11. Duøng thanh coâng cuï: View Orientation Coâng cuï naøy coù chöùc naêng thay ñoåi höôùng quan saùt moâ hình theo nhöõng hình chieáu ñaëc bieät cuûa noù, nhö hình chieáu ñöùng, caïnh, baèng….vaø cuõng coù theå löu laïi höôùng quan saùt hieän taïi cuûa moâ hình baèng caùch ñaët teân cho noù. Click View Orientation treân thanh coâng cuï View hoaëc nhaán phím caùch (Space), hoäp thoaïi Orientation xuaát hieän (hình 1.12.). Top Back Left Hình 1.12. Right Front Bottom Treân hoäp thoaïi goàm nhöõng höôùng quan saùt sau: Front: Höôùng quan saùt vuoâng goùc vôùi hình chieáu ñöùng. Back: Höôùng quan saùt vuoâng goùc vôùi maët sau cuûa ñoái töôïng. Left: Höôùng quan saùt vuoâng goùc vôùi beà maët beân traùi cuûa ñoái töôïng. Right: Höôùng quan saùt vuoâng goùc vôùi beà maët beân phaûi cuûa ñoái töôïng. Top: Höôùng quan saùt vuoâng goùc vôùi beà maët beân treân cuûa ñoái töôïng. Bottom: Höôùng quan saùt vuoâng goùc vôùi beà maët beân döôùi cuûa ñoái töôïng Isometric: Quan saùt moâ hình theo hình chieáu truïc ño ñeàu. Isometric vaø Dimetric: Quan saùt moâ hình theo hình chieáu truïc ño leäch truïc. 9 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 10. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Normal to: Höôùng quan saùt vuoâng goùc vôùi beà maët ñöôïc choïn. Duøng chuoät choïn beà maët caàn quan saùt, kích hoaït View Orientation, choïn Normal to, khi ñoù höôùng quan saùt vuoâng goùc vôùi beà maët ñöôïc choïn. Löu laïi höôùng quan saùt hieän haønh : Trong quaù trình veõ, nhieàu khi ta phaûi söû duïng höôùng quan saùt ñoù nhieàu laàn, do ñoù ñeå thuaän lôïi vaø nhanh choùng trong suoát quaù trình veõ ta neân löu laïi höôùng quan saùt ñoù, khi caàn coù theå goïi laïi höôùng quan saùt ñoù moät caùch nhanh choùng. Click New View treân hoäp thoaïi Orientation, Hoäp thoaïi Name View xuaát hieän (hình 1.14), trong View name nhaäp teân höôùng quan saùt hieän haønh. Hình 1.13 Quaûn lyù caùc raøng buoäc: Ta choïn thanh coâng cuï Sketch Relation. Scan Equal Display/Delete Relations Add Relations. Hình 1.14 Scan Equal : chöùc naêng theå hieän caùc ñöôøng, caùc cung coù chieàu daøi hoaëc baùn kính • baèng nhau. (Choïn Tools > Relations > Scan Equal). Add Relations : Thieát laäp moái quan heä hình hoïc giöõa caùc ñoái töôïng 2D trong baûn • veõ phaùc .(Choïn Tools > Relations > Add Relations.) Display/Delete Relations : Theå hieän hay xoaù boû caùc moái quan heä hình hoïc giöõa • caùc ñoái töôïng 2D trong baûn veõ phaùc.(Choïn Tools > Relations > Display/Delete Relations). § 4. Quaûn lí File. 4.1. Teân File. 10 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 11. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Trong SW coù caùc teân File môû roäng khaùc nhau tuyø thuoäc vaøo cheá ñoä ñang söû duïng. Vaø trong SW coù 3 loaïi baûn veõ töông öùng vôùi 3 kieåu File vôùi caùc phaàn môû roäng khaùc nhau. sldprt: töông öùng vôùi baûn veõ chi tieát (Part). • sldasm: töông öùng vôùi baûn veõ laép (Assembly). • slddrw: töông öùng vôùi baûn veõ kó thuaät (Drawing). • 4.2. Löu moät ñoái töôïng. Ta coù theå löu moät ñoái trong SW vôùi 3 kieåu file töông öùng vôùi caùc 3 phaàn môû roäng khaùc nhau: sldprt, sldasm,slddrw ñaõ ñöôïc trình baøy ôû treân. Tuy nhieân trong SW ngoaøi caùc teân File coù phaàn môû roäng nhö treân noù coøn chöùa caùc file coù phaàn môû roäng cuûa caùc phaàn meàm ñoà hoaï khaùc nhö : Pro/E, CAD, Mechenical Destop…., ñieàu naøy seõ giuùp nhöõng ngöôøi thieát keá coù theå lieân keát, chuyeån ñoåi ñöôïc nhieàu phaàn meàm khaùc nhau trong quaù trình söû duïng. Vaø ñaëc bieät hieän nay caùc phaàn meàm nhö :CAD, Pro/E ñang laø caùc phaàn meàm ñöôïc söû duïng raát nhieàu treân thò tröôøng hieän nay. Hình 1.15. 11 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 12. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Hình 1.16. §5. Caøi Ñaët Caùc Thoâng Soá Cho Baûn Veõ. 5.1. Thieát laäp heä thoáng ñôn vò. Moät baûn veõ vöøa ñöôïc taïo thöôøng coù ñôn vò ñoä daøi maëc ñònh, ñöôïc xaùc ñònh khi caøi phaàn meàm SW. Do vaäy ngöôøi söû duïng coù theå thay ñoåi ñôn vò ño cho phuø hôïp vôùi tieâu chuaån cuûa baûn veõ. Ñeå thay ñoåi ñôn vò ño, choïn Tools - Options Hoäp thoaïi System Options - General xuaát hieän, trong hoäp thoaïi System Option - General, choïn tab Document property, choïn Units, hoäp thoaïi Document Property - Units xuaát hieän (hình 1.17). 12 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 13. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Ñôn vò ño ñoä daøi Coù 2 chöõ soá thaäp phaân Ñôn vò ño goùc Hình 1.17. * Xaùc ñònh ñôn vò daøi (linear Units) Trong SolidWorks coù caùc heä thoáng ñôn vò sau: Milimeters, Centimeters, Meters, Inches, Feet, feet & Inches, Click chuoät ñeå choïn ñôn vò caàn thieát. Trong Decimal place choïn caáp chính xaùc (soá chöõ soá sau daáu phaåy). Neáu ta choïn ñôn vò ño laø Inches hoaëc laø Feet thì coù theâm löïa choïn Decimal hoaëc Fraction. * Xaùc ñònh ñôn vò ño goùc (Angular Units) Trong SW goàm coù caùc heä thoáng ñôn vò ño goùc sau: Degrees, Deg/Min, Deg/Min/Sec, Radians. Töông töï nhö ñôn vò daøi, vaøo Decimal place ñeå xaùc ñònh caáp chính xaùc cuûa ñôn vò soá ño goùc. 5.2. Xaùc ñònh khoái löôïng vaät theå. Khoái löôïng vaät theå ñöôïc tính döïa vaøo khoái löôïng rieâng treân moät ñôn vò theå tích nhaân vôùi theå tích cuûa moâ hình . Tuyø theo töøng loaïi vaät lieäu cho moâ hình maø coù giaù trò khoái löôïng rieâng khaùc nhau vaø ñoù laø giaù trò qui ñònh chung cuûa töøng loaïi vaät lieäu. Ñeå xaùc ñònh caùc giaù trò ñoù ta vaøo : Tool > Option > Document property > Material Properties (hình 1.18). 13 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 14. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Khoái löôïng rieâng Chaát lieäu vaät theå Kyù hieäu vaät lieäu Hình 1.18. =>Tính khoái löôïng vaät theå. Click choïn bieåu töôïng hay choïn Tool> Mass Properties xuaát hieän giaù trò baûng ño. 14 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 15. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Khoái löôïng rieâng Khoái löôïng vaät theå Theå tích Dieän tích beà maët Hình 1.19. 5.3. Ñònh maøu saéc cho vaät theå. hoaëc vaøo Tool > Ta coù theå ñònh maøu saéc cho vaät theå baèng caùch choïn bieåu töôïng Option > Documet Properties > Color. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 1.20). Hình 1.20. 15 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 16. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Choïn Edit xuaát hieän hoäp thoaïi Color. Hình 1.21. 5.4. Coâng cuï Grid (taïo löôùi). Coâng cuï Grid duøng ñeå taïo löôùi treân maët phaúng veõ phaùc ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaù trình veõ vaø taïo khaû naêng baét ñieåm treân caùc nuùt cuûa löôùi veõ. Click Grid treân thanh coâng cuï Sketch hoaëc choïn Tools > Options. Hoäp thoaïi Document Properties – Grid/Snap xuaát hieän nhö (hình 1.22.). Trong hoäp thoaïi choïn Display Grid ñeå baät hoaëc taét löôùi trong baûn veõ phaùc thaûo. Nhaäp giaù trò cho hoäp Major Grid vaø Minor-lines per major. Giaù trò trong Major Grid spacing: laø khoaûng caùch giöõa caùc ñöôøng thaúng chính trong • maët phaúng veõ phaùc. • Giaù trò trong Minor-lines per major: laø soá oâ tính theo phöông ngang (cuõng laø soá oâ tính theo phöông ñöùng) giöõa hai ñöôøng thaúng chính. • Choïn Snap only when grid is displayed (cheá ñoä baét ñieåm chæ hoaït ñoäng khi giaù trò Display grid ñöôïc choïn), khi ño ùduø ta coù choïn Snap to Points (baät cheá ñoä baét ñieåm) maø khoâng choïn Display grid thì cheá ñoä baét ñieåm cuõng khoâng hoaït ñoäng. Ngöôïc laïi duø khoâng choïn Display grid nhöng choïn Snap to point thì cheá ñoä baét ñieåm vaãn hoaït ñoäng. 16 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 17. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Hình 1.22. 5.5. Xaùc Laäp Caùc Giaù Trò Coù Lieân Quan Ñeán Kích Thöôùc. Ñeå xaùc laäp caùc thoâng soá coù lieân quan ñeán kích thöôùc ta vaøo Tool > Option > Documet Properties > Detailing. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 1.23). Tieâu chuaån kích thöôùc Ñöôøng gioùng Kí hieäu cho caùc beà maët Hình 1.23. 17 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 18. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Trong phaàn Detailing ñoù coù caùc bieán nhö : Dimension: Lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ghi kích thöôùc vaø dung sai cho moät baûn veõ kó thuaät.(hình 1.24). Hình 1.24. Theå hieän kích thöôùc Choïn ñoä chính xaùc Baûng dung sai(h 1.25) treân hình veõ (h 1.23) cho kích thöôùc (soá thaäp phaân). Hình 1.25. 18 SVTH: BUØI MINH TAÂM
 19. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Soá caùc soá thaäp phaân sau giaù trò kích thöôùc Soá caùc soá thaäp phaân sau giaù trò dung sai Hình 1.26. Choïn caùc kieåu ghi dung sai Giaù trò caàn ghi Baûng keát quaû Ghi dung sai theo heä thoáng loã vaø truïc Hình 1.27. Note: Xaùc ñònh caùc kieåu ghi chuù cho caùc baûn veõ. Baloons: Xaùc ñònh caùc kieåu ñaùnh soá thöù töï cho caùc chi tieát laép raùp. Arrows: Xaùc ñònh caùc kieåu muõi teân (ñoä cao, daøi, roäng…..). 19 SVTH: BUØI MINH TAÂM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản