intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu ứng dụng thiết kế chế tạo bộ nguồn ổn áp dùng cho thí nghiệm quang

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

421
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc phát minh ra điện là một trong những phát minh vĩ đại của con người. Điện là nền tảng cơ sở cho sự phát triển của khoa học công nghệ điện tử ngày nay. Trong hệ thống thông tin thì nguồn điện là yếu tố cơ bản hàng đầu không thể thiếu. Để đảm bảo cho tất cả hệ thống hoạt động ổn định để cung cấp các dịnh vụ chất lượng cao cho người tiêu dùng và nâng cao tuổi thọ hệ thống thì trước hết phải có nguồn điện năng đảm bảo ổn định. Ngoài ra nguồn......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ứng dụng thiết kế chế tạo bộ nguồn ổn áp dùng cho thí nghiệm quang

  1. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV nghiªn cøu øng dông thiÕt kÕ chÕ T¹o bé nguån æn ¸p dïng cho thÝ nghiÖm quang ViÖc ph¸t minh ra ®iÖn lµ mét trong nh÷ng ph¸t minh vÜ ®¹i cña con ng- êi. §iÖn lµ nÒn t¶ng c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ ®iÖn tö ngµy nay. Trong hÖ thèng th«ng tin th× nguån ®iÖn lµ yÕu tè c¬ b¶n hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu. §Ó ®¶m b¶o cho tÊt c¶ hÖ thèng ho¹t ®éng æn ®Þnh ®Ó cung cÊp c¸c dÞnh vô chÊt lîng cao cho ngêi tiªu dïng vµ n©ng cao tuæi thä hÖ thèng th× tr íc hÕt ph¶i cã nguån ®iÖn n¨ng ®¶m b¶o æn ®Þnh. Ngoµi ra nguån ®iÖn cßn ®ãng vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong nhiÒu lÜnh vùc trong ®ã cã lÜnh vùc nghiªn cøu. NhËn thøc râ ®iÒu nµy, nhãm sinh viªn líp K99 TruyÒn dÉn ®· tham gia phong trµo nghiªn cøu khoa häc cña häc sinh - sinh viªn Häc viÖn C«ng nghÖ Bu chÝnh ViÔn th«ng, víi ®Ò tµi: "Nghiªn cøu øng dông thiÕt kÕ chÕ t¹o bé nguån æn ¸p dïng cho thÝ nghiÖm quang". §©y lµ mét ®Ò tµi øng dông thùc tiÔn cã tÝnh cÊp thiÕt vµ viÖc chÕ t¹o thµnh c«ng bé nguån nµy sÏ mang l¹i nhiÒu lîi Ých trong häc tËp còng nh cung cÊp c¸c bé nguån cho c¸c market thÝ nghiÖm quang. Ngoµi ra gióp sinh viªn lµm quen tiÕp cËn víi nghiªn cøu khoa häc. Trong ®Ò tµi nµy, nhãm nghiªn cøu chØ ®i s©u vµo viÖc thiÕt kÕ øng dông thùc tÕ. Víi yªu cÇu nh trªn nhãm nghiªn cøu ®· x©y dùng néi dung chÝnh cña ®Ò tµi bao gåm c¸c phÇn nh sau: Trong ch¬ng I lµ phÇn giíi thiÖu c¸c th«ng sè kü thuËt cña bé nguån æn ¸p phôc vô cho thÝ nghiÖm, thùc hµnh quang.Ngoµi ra cßn giíi thiÖu tãm t¾t s¬ ®å khèi vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c m¹ch biÕn ®æi nguån nh: 156 Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV - M¹ch biÕn ®æi 220 vAC/ -48vDC. - M¹ch biÕn ®æi 220 vAC/ ± 12vDC. - M¹ch biÕn ®æi 220 vAC/ ± 5vDC. Ch¬ng II ®a ra s¬ ®å chi tiÕt vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng cña c¸c m¹ch biÕn ®æi AC/DC, môc ®Ých nh»m ®a ra c¬ së tÝnh to¸n c¸c tham sè cho bé nguån. Ch¬ng III tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p æn ®Þnh ®iÖn ¸p. Tõ ®ã so s¸nh ®Ó chän mét ph¬ng ph¸p æn ®Þnh ®iÖn ¸p hiÖu qu¶ cho bé nguån. Trong ch¬ng IV ®Ò cËp tíi qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o bé nguån, bao gåm: - ThiÕt kÕ biÕn ¸p - ThiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c m¹ch chÝnh trong bé nguån. ViÖc thiÕt kÕ biÕn ¸p rÊt quan träng, nhãm nghiªn cøu ®· ®a ra s¬ ®å, cÊu tróc khung biÕn ¸p vµ c¸c tham sè cña biÕn ¸p, nh: c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p, sè vßng d©y, ®êng kÝnh d©y quÊn, dßng ®iÖn qua cuén s¬ cÊp, dßng ®iÖn qua cuén thø cÊp. Trong phÇn thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c m¹ch chÝnh trong bé nguån nhãm nghiªn cøu ®· tr×nh bµy cÊu t¹o chung, gåm: s¬ ®å mÆt m¸y bé nguån, s¬ ®å khèi bé nguån, còng nh nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña bé nguån. Tõ ®ã t¹o c¬ së cho viÖc chÕ t¹o chi tiÕt c¸c m¹ch ®æi nguån, trong ®ã cã c¸c th«ng sè cña c¸c linh kiÖn ®îc chän, nh: - M¹ch biÕn ®æi 220 vAC/ -48vDC. - M¹ch biÕn ®æi 220 vAC/ ± 12vDC. - M¹ch biÕn ®æi 220 vAC/ ± 5vDC. 157 Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  3. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Ngoµi ra trong ch¬ng IV cßn ®a ra kÕt qu¶ ®o kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c yªu cÇu kü thuËt cña bé nguån. PhÇn cuèi cña ®Ò tµi lµ c¸c khuyÕn nghÞ vµ kÕt luËn: 1. Trªn c¬ së cña c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ò tµi khuyÕn nghÞ : - CÇn cã híng thiÕt kÕ chÕ t¹o nh©n b¶n nhiÒu bé nguån thÝ nghiÖm ®Ó phôc vô cho HSSV cã thÓ cã ®îc nhiÒu bµi thÝ nghiÖm. - §Çu t nghiªn cøu s©u h¬n vÒ c¸c bé nguån hiÖn cã trong phßng thÝ nghiÖm cña khoa viÔn th«ng 1 ®Ó tõ ®ã ®a ra ®îc qui tr×nh b¶o dìng vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c bé nguån trong phßng thÝ nghiÖm thùc hµnh. 2. KÕt luËn : Víi ®Ò tµi: " Nghiªn cøu øng dông thiÕt kÕ chÕ t¹o bé nguån æn ¸p dïng cho thÝ nghiÖm quang". Nhãm sinh viªn chóng t«i mong muèn ®a ra ®îc mét bé nguån ®a n¨ng phôc vô cho c«ng t¸c thÝ nghiÖm, thùc hµnh. Ngoµi ra qua c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc gióp cho sinh viªn kiÓm chøng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, gióp sinh viªn lµm quen víi m«i tr êng thùc tÕ. 158 Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2