intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu vai trò liệt điều tiết trong khúc xạ tự động ở lứa tuổi học sinh

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

149
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đo KX để cho kính chính xác đóng một vai trò rất quan trọng. Cho đến hiện nay, chúng ta khám phát hiện và cấp đơn kính điều chỉnh tật KX dựa vào một quy trình chuẩn là xác định KXCQ của người có tật KX dựa vào kết qủa của phép đo KXKQ soi bóng đồng tử. SBĐT đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chính xác tật KX và mức độ của nó (2)(5)(10)(11)(16). Một trở ngại của phép đo này là kỹ thuật phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu vai trò liệt điều tiết trong khúc xạ tự động ở lứa tuổi học sinh

  1. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc NGHIEÂN CÖÙU VAI TROØ LIEÄT ÑIEÀU TIEÁT TRONG KHUÙC XAÏ TÖÏ ÑOÄNG ÔÛ LÖÙA TUOÅI HOÏC SINH Döông Ngoïc Vinh*, Ñoaøn Troïng Haäu * TOÙM TAÉT Muïc tieâu: Ñaùnh giaù vai troø cuûa LÑT trong phöông phaùp ño KXKQ baèng maùy ño KXTÑ baèng caùch ño KXKQ baèng maùy ño naøy tröôùc vaø sau LÑT, ñoàng thôøi phaân tích söï khaùc bieät KX giöõa hai tröôøng hôïp ñoù. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp : Moâ taû, phaân tích caét ngang ñöôïc thöïc hieän treân 400 maét (200 caù theå). Ño KXKQ baèng maùy ño KXTÑ, chöa söû duïng thuoác LÑT; ño KXKQ baèng maùy ño KXTÑ, ñaõ ñöôïc söû duïng thuoác LÑT (Cyclopentolate 1%). So saùnh caùc thoâng soá KX cuûa hai laàn ño naøy. Keát quaû : So saùnh tröôùc vaø sau LÑT : cheânh leäch KXC chieám tyû leä cao (91%), cheânh leäch KXC (+) - 87.7%, cheânh leäch KXC (-) - 3.3%; cheânh leäch KXT chieám tyû leä cao 75.7%, cheânh leäch KXT (+) - 46.7%, cheânh leäch KXT (-) - 29.0%. Coù söï khaùc bieät coù yù nghóa (p = 0.000) giöõa trung bình KXC tröôùc vaø sau LÑT vaø möùc cheânh leäch trung bình laø 0.83 ± 0.83 D. Coù söï khaùc bieät coù yù nghóa (p = 0.006) giöõa trung bình KXT tröôùc vaø sau LÑT vaø möùc cheânh leäch trung bình laø 0.08 ± 0.57 D (khoâng coù yù nghóa thöïc tieãn). Cheânh leäch KXC vaø tuoåi coù quan heä nghòch (RC = - 0.309). Chöa ñuû cô sôû ñeå coù theå keát luaän veà söï töông quan giöõa ñoä cheânh leäch KXT vaø tuoåi (p = 0.083 > 0.005). Coù söï khaùc bieät coù yù nghóa (p = 0.000) veà trung bình TKT tröôùc vaø sau LÑT vaø möùc cheânh leäch trung bình laø 8.52 ± 10.99. Keát luaän : Thuoác LÑT phaùt huy taùc duïng toát trong phöông thöùc ño KXKQ baèng maùy ño KXTÑ. Caùc thoâng soá KX ñöôïc ño bôûi maùy ño KXTÑ trong tröôøng hôïp khoâng coù thuoác LÑT laø khoâng hoaøn toaøn khaùch quan. SUMMARY THE ROLE OF CYCLOPLEGY IN THE OBJECTIVE AUTOREFRACTION USING AUTOREFRACTOMETER Duong Ngoc Vinh, Doan Trong Hau * Y Hoïc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 168 – 173 Purposes: to evaluate the role of cycloplegy in the objective autorefraction using autorefractometer : Recording non-cycloplegic autorefractive, cycloplegic autorefractive and analyzing the diference between two. Methods: Cross-sectional study in 400 eyes of 200 subjectives were investigated. Recording non- cycloplegic autorefractive, cycloplegic autorefractive. To compare these refractives parameters of two measurements. Results: Between before and after cycloplegy : The prevalence of spherical refractive disparity was 91%, spherical refractive disparity(+) - 87.7%, spherical refractive disparity (-)-3.3%. The prevalence of cylindrical refractive disparity was 75.7%, cylindrical refractive disparity (+)-46.7%, cylindrical refractive disparity(-)-29.0%. There’s a statistically significant difference between before and after cycloplegic spherical refractive mean and mean of spherical refractive disparity is 0.83 ± 0.83D. There’s a statistically * Boä moân Maét - Tröôøng ÑH Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh 168 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  2. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 significant difference between before and after cycloplegic cylindrical refractive mean and mean of cylindrical refractive disparity is 0.08 ± 0.57 D (No practical significance). There’s a adverse correlation between spherical refractive disparity and age (RC = - 0.309). There’s not basis enough to conclude about correlation between cylindrical refractive disparity and age (p = 0.083 > 0.005). There’s a statistically significant difference between before and after cycloplegic cylindrical axis mean and mean of cylindrical axis disparity is 8.52 ± 10.99. Conclusion : Cycloplegic agents are useful in the objective autorefraction using autorefractometer. The non-cycloplegic refractives parameters colleted by autorefractometer aren’t exactly objective. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Tieâu chuaån loaïi tröø : beänh lyù taïi maét aûnh höôûng thò giaùc, tieàn söû chaán thöông maét, khoâng hôïp taùc toát, Ño KX ñeå cho kính chính xaùc ñoùng moät vai troø raát dò öùng Cyclopentolate. quan troïng. Cho ñeán hieän nay, chuùng ta khaùm phaùt hieän vaø caáp ñôn kính ñieàu chænh taät KX döïa vaøo moät Phöông tieän nghieân cöùu quy trình chuaån laø xaùc ñònh KXCQ cuûa ngöôøi coù taät Autorefractometer Ezref 8000 (SHIN-NIPPON, KX döïa vaøo keát quûa cuûa pheùp ño KXKQ soi boùng ñoàng Nhaät baûn) töû. SBÑT ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc xaùc ñònh Caùc böôùc tieán haønh chính xaùc taät KX vaø möùc ñoä cuûa noù (2)(5)(10)(11)(16). Moät trôû ngaïi cuûa pheùp ño naøy laø kyõ thuaät phaûi ñöôïc thöïc Theo thöù töï sau : hieän bôûi kyõ thuaät vieân giaøu kinh nghieäm vaø ñoøi hoûi + Kieåm tra hoï teân, tuoåi cuûa BN ; giaûi thích quaù ñoái töôïng ñöôïc thaêm khaùm coù moät söï hôïp taùc toát. trình thaêm khaùm Trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhieàu phoøng khaùm + Ño KXKQ baèng maùy ño KXTÑ, chöa söû duïng KX ñaõ trang bò maùy ño KXTÑ cho keát quaû laø soá ño thuoác LÑT KXKQ cuûa maét. Tuy nhieân, ñeå xaùc nhaän tính khaùch + Nhoû thuoác LÑT (Cyclopentolate 1%) : Nhoû moät quan cuûa keát quaû naøy, chuùng ta caàn phaûi coù moät coâng gioït, 3 laàn, caùch nhau 5ph. Ño KX sau laàn nhoû thuoác trình nghieân cöùu hoaøn chænh. Vaø tính khaùch quan cuoái cuøng khoaûng 45 ph. naøy ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua ñaùnh giaù vai troø cuûa + Ño KXKQ baèng maùy ño KXTÑ, ñaõ ñöôïc söû LÑT trong phöông phaùp ño KXKQ baèng maùy ño duïng thuoác LÑT KXTÑ. Do vaäy, muïc tieâu nghieân cöùu cuûa chuùng toâi laø : Xaùc ñònh KXKQ baèng maùy ño KXTÑ tröôùc vaø sau Xöû lyù soá lieäu LÑT. Baèng phaàn meàm SPSS 10.0 Phaân tích söï khaùc bieät KX giöõa hai tröôøng hôïp ñoù. KEÁT QUAÛ ÑOÁI TÖÔÏNG - PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN So saùnh cheânh leäch KXC,KXT tröôùc vaø CÖÙU sau LÑT Thieát keá nghieân cöùu Baûng I : Cheânh leäch KXC, KXT tröôùc vaø sau LÑT Cheânh leäch Khoâng cheânh Cheânh leäch Moâ taû, phaân tích caét ngang döông leäch Aâm Ñoái töôïng nghieân cöùu Soá Tyû leä Soá Tyû leä Soá Tyû leä maét (%) maét (%) maét (%) Caùc BN ñeán khaùm KX taïi Phoøng KX thuoäc Beänh Khuùc xaï caàu 351 87.7 36 9.0 13 3.3 vieän maét Tp. Hoà Chí Minh, löùa tuoåi töø 3-18 tuoåi Khuùc xaï truï 187 46.7 97 24.3 116 29.0 Tieâu chuaån choïn maãu : khoâng coù beänh lyù taïi maét, khoâng nhöôïc thò, hôïp taùc toát. Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 169
  3. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc Baûng 2 : So saùnh KXC, KXT tröôùc vaø sau LÑT 8 Tröôùc Sau Cheânh |t| p-2 phía p 6 LÑT LÑT leäch Trung bình -1.35 ± -0.52 ± 0.83 20.00 0.000 95% 4 CHENH LECH KHUC XA TRU KXC 2.40 2.63 ± 0.83 Trung bình -1.58 ± -1.50 ± 0.08 2.77 0.006 95% 2 KXT 1.49 1.43 ± 0.57 0 Baûng 3 : Caùc möùc ñoä cheânh leäch KX -2 KXC KXT Taàn soá (%) Taàn soá (%) -4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1.00D 112 28.0 5 1.3 Cheânh leäch TKT tröôùc vaø sau LÑT TOÅNG 400 100 400 100 Baûng 4: Caùc möùc ñoä vaø tyû leä cheânh leäch TKT Töông quan giöõa ñoä cheânh leäch KXC tröôùc vaø sau LÑT vôùi ñoä tuoåi Taàn soá % Bieåu ñoà 1: Bieåu ñoà töông quan giöõa ñoä cheânh leäch 0 11 2.8 1 ·-5 · 163 40.8 KXC vaø tuoåi 6 ·-10 · 90 22.5 11 ·-15 · 30 7.5 5 4 >15 · 44 11.0 TOÅNG 338 84.5 3 + Pheùp kieåm t (t–test) CHENH LECH KHUC XA CAU 2 Kieåm ñònh söï khaùc bieät TB cheânh leäch TKT tröôùc 1 vaø sau LÑT : t = 14.259, p-2 phía = 0.000, khoaûng 0 tin caäy 95% -1 + TB cheânh leäch TKT sau vaø tröôùc LÑT ôû MNC laø -2 : 8.52 ± 10.99 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 TUOI BAØN LUAÄN Heä soá Pearson RC = - 0.309, p = 0.000 So saùnh cheânh leäch KXC, KXT tröôùc vaø Phöông trình hoài quy tuyeán tính : sau LÑT Cheânh leäch KXC = 1.462 + (- 0.060 H TUOÅI) + KXC Cheânh leäch KXC chieám tyû leä cao trong MNC Töông quan giöõa ñoä cheânh leäch KXT (91%). Ñieàu naøy cho thaáy raèng, giöõa KXC sau vaø tröôùc tröôùc vaø sau LÑT vôùi ñoä tuoåi LÑT, haàu nhö luoân luoân coù söï cheânh leäch. Heä quaû naøy chöùng toû raèng, thuoác nhoû maét LÑT Cyclopentolate ñaõ phaùt huy hieäu quaû cuûa noù trong phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp. Söï cheânh leäch naøy coøn chöùng toû raèng soá ño KXC tröôùc LÑT ñöôïc thöïc hieän bôûi maùy ño KXTÑ laø khoâng hoaøn toaøn khaùch quan vaø 170 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  4. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 kyõ thuaät ño KXTÑ vaãn chöa loaïi tröø ñöôïc hoaøn toaøn leäch laø raát thaáp (gaàn baèng 0), vaø khoâng coù yù nghóa söï ñieàu tieát ôû BN. thöïc tieãn. Caùc soá lieäu cho thaáy söï cheânh leäch KXT ôû Söï hieän höõu 9% caùc tröôøng hôïp khoâng coù ñoä leäch möùc ñoä thaáp chieám öu theá roõ. coù phaûi chaêng laø hoaëc BN ñaõ thö giaõn ñieàu tieát raát toát Pheùp kieåm t ñaõ chöùng minh laø toàn taïi söï khaùc trong khi ñöôïc ño KX khoâng coù LÑT hoaëc laø thuoác bieät giöõa trung bình KXT vaø tröôùc sau LÑT, duø raèng LÑT thaät söï khoâng phaùt huy taùc duïng do nhoû thuoác söï cheânh leäch laø raát thaáp. Vaäy, cô cheá cuûa hieän töôïng chöa thaät söï ñuùng caùch, thuoác khoâng hieäu quaû ôû moät naøy laø gì? Neáu cho raèng loaïn thò laø do söï töông quan soá BN naøo ñoù maø ta khoâng bieát tröôùc ñöôïc, ñaëc bieät veà ñoä cong GM giöõa caùc kinh tuyeán thì thöïc söï chæ coù khi coù khuyeán caùo raèng thuoác taùc duïng keùm, thaäm theå lyù giaûi raèng söï sai bieät naøy laø do pheùp ño khoâng chí coù khi khoâng coù taùc duïng ôû nhöõng BN coù moáng hoaøn toaøn chính xaùc hay phaûi chaêng loaïn thò coøn maét saãm maøu, hoaëc laø keát hôïp caû hai tình huoáng naøy, ñöôïc quy ñònh bôûi ñoä cong vaø söï thay ñoåi ñoä cong cuûa hoaëc thuoác khoâng coù taùc duïng LÑT maïnh neân khoâng TTT? Neáu ñieàu naøy laø thöïc söï thì ta coù theå giaûi thích loaïi tröø hoaøn toaøn ñoä vieãn thò tieàm aån, nhaát laø trong ñöôïc veà söï thay ñoåi loaïn thò theo giaû thuyeát sau hay tröôøng hôïp cuûa caùc BN nhoû tuoåi. Veà maët lyù thuyeát, söï khoâng : Ñoä cong TTT ôû caùc kinh tuyeán khoâng hoaøn cheânh leäch KXC xaûy ra neáu coù phaûi laø KXC(+), toaøn giöõ nguyeân trong quùa trình LÑT (haäu quaû cuûa söï nhöng thöïc teá nghieân cöùu laø vaãn toàn taïi moät tyû leä hoaït ñoâng khoâng ñeàu cuûa cô theå mi, söï cong khoâng cheânh leäch KXC(-)(3.3%). Phaûi chaêng laø do caùch nhoû ñeàu cuûa bao TTT do caáu taïo ñoä daøy khoâng ñoàng nhaát, thuoác sai hay laø do tieán trình thöïc hieän pheùp ño do söï ñaøn hoài khoâng nhö nhau ôû caùc kinh tuyeán cuûa khoâng chính xaùc laøm sai leäch keát quaû? chaát nhaân), keùo theo söï bieán ñoåi KX khoâng ñeàu nhau ôû caùc kinh tuyeán vaø do vaäy caùc thoâng soá cuûa loaïn thò Vôùi |t| = 20.20 > t = 1.96, khoaûng tin caäy cuõng thay ñoåi theo sau khi LÑT. Duø sao, ñaây vaãn laø 95%, chöùng toû coù söï khaùc bieät roõ reät giöõa trung bình nhöõng giaû ñònh cuûa baûn thaân vôùi mong muoán giaûi KXC tröôùc vaø sau LÑT ôû MNC. Vaø möùc yù nghóa quan thích söï thay ñoåi thoâng soá KXT cuûa loaïn thò giöõa keát saùt p = 0.000 < 0.05 khaúng ñònh coù söï khaùc bieät giöõa quaû KXKQ sau vaø tröôùc LÑT. trung bình KXC sau vaø tröôùc LÑT ôû toång theå. Möùc cheânh leäch trung bình KXC laø 0.83 ± 0.83. Cheânh Töông quan giöõa ñoä cheânh leäch KXC leäch KXC(+) ôû möùc 0.25D ñeán 0.50D chieám öu theá tröôùc vaø sau LÑT vôùi tuoåi vôùi tyû leä laø 40.8%. Cheânh leäch KXC(-) chieám tyû leä thaáp Heä soá töông quan Pearson RC = - 0.309 cho bieát vaø khoâng taäp trung roõ ôû moät möùc ñoä naøo. quan heä giöõa hai bieán naøy (cheânh leäch KXC vaø tuoåi) laø + KXT quan heä nghòch, ôû möùc ñoä thaáp (R < 0; 0.3 t = 1.96, khoaûng tin caäy CHEÂNH LEÄCH KXC = 1.462 + (- 0.060 H TUOÅI) 95%, chöùng toû coù söï khaùc bieät nhöng khoâng roõ reät giöõa trung bình KXT sau vaø tröôùc LÑT ôû MNC. Vaø Töông quan giöõa ñoä cheânh leäch KXT möùc yù nghóa quan saùt 2 phía p = 0.006 < 0.05 khaúng tröôùc vaø sau LÑT vôùi tuoåi ñònh coù söï khaùc bieät giöõa trung bình KXT sau vaø tröôùc Heä soá töông quan Pearson RT = 0.087 cho bieát LÑT ôû toång theå. Möùc cheânh leäch trung bình KXT hai bieán naøy coù quan heä ôû möùc ñoä raát thaáp vaø quan heä 0.08 ± 0.57. Nhö vaäy, vaãn toàn taïi söï khaùc bieät giöõa naøy laø khoâng coù yù nghóa thoáng keâ vôùi p = 0.083 > trung bình KXT sau vaø tröôùc LÑT, duø raèng söï cheânh 0.005. Nhö vaäy, chöa ñuû cô sôû ñeå coù theå keát luaän veà söï Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 171
  5. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc töông quan giöõa ñoä cheânh leäch KXT vaø tuoåi trong laø khoâng hoaøn toaøn khaùch quan. toång theå. å 2. Cheânh leäch KXC vaø tuoåi coù quan heä nghòch, Truïc kính truï nghóa laø tuoåi caøng taêng thì cheânh leäch KXC caøng giaûm. + Haàu nhö luoân coù söï cheânh leäch TKT tröôùc vaø sau LÑT (97.2%). 3. Chöa ñuû cô sôû ñeå coù theå keát luaän veà söï töông quan giöõa cheânh leäch KXT vaø tuoåi. + Vôùi |t| = 14.259 > t = 1.96, khoaûng tin 4. Thuoác LÑT Cyclopentolate phaùt huy taùc duïng caäy 95%, chöùng toû coù söï khaùc bieät roõ reät veà trung bình toát trong phöông thöùc ño KXKQ baèng maùy ño KXTÑ, TKT sau vaø tröôùc LÑT ôû MNC. Vaø möùc yù nghóa quan ñem laïi soá ño KX khaùch quan hôn. saùt p = 0.000 < 0.05 khaúng ñònh coù söï khaùc bieät veà trung bình TKT sau vaø tröôùc LÑT ôû toång theå. Möùc TAØI LIEÄU THAM KHAÛO cheânh leäch trung bình TKT laø 8.52 ± 10.99. Cheânh 1. Nguyeãn Ñöùc Anh, Ñaùnh giaù hieäu quaû laâm saøng cuûa maùy ño khuùc xaï töï ñoäng, Baùo caùo khoa hoïc Vieän maét leäch trung bình TKT ôû möùc ñoä thaáp chieám ña soá : trung öông naêm 1997. cheânh leäch ôû möùc£ 5 · chieám tyû leä khaù cao (40.8%) 2. Ñoaøn Troïng Haäu, Baøi giaûng lyù thuyeát maét so vôùi taát caû caùc möùc cheânh leäch khaùc vaø cheânh leäch 3. Voõ Vaên Huy, Voõ Thò Lan, Hoaøng Troïng, ÖÙng duïng SPSS FOR WINDOWS ñeå xöû lyù vaø phaân tích döõ kieän ôû möùc £ 10 ·chieám hôn moät nöûa caùc tröôøng hôïp nghieân cöùu, Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät, 1997 (63.3%). Tuy nhieân, caùc möùc ñoä cheânh leäch >10 · 4. Hoaøng Thò Luyõ vaø coäng söï, Ñieàu tra tình hình thò löïc, taät khuùc xaï trong hoïc sinh vaø höôùng döï phoøng, Kyû yeáu vaãn chieám tyû leä khaù cao. coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc ngaønh maét, 1978- Chuùng ta vaãn chöa bieát vì sao coù söï cheânh leäch 1998. 5. Nguyeãn Xuaân Nguyeân, Nhaõn khoa taäp 1, Nhaø xuaát baûn TKT sau vaø tröôùc LÑT. Phaûi chaêng söï cheânh leäch truïc y hoïc vaø theå duïc theå thao, 32-44. naøy laø heä quaû taát yeáu cuûa söï cheânh leäch KXT sau vaø 6. Nguyeãn Xuaân Nguyeân, Giaûi phaãu maét öùng duïng trong laâm saøng vaø sinh lyù thò giaùc, Nhaø xuaát baûn y hoïc,1993, tröôùc LÑT ?. Hay, ngöôïc laïi, khi coù moät söï bieán ñoåi 189-194. cuûa TKT sau vaø tröôùc LÑT, duø do baát cöù nguyeân nhaân 7. Nguyeãn Xuaân Phaùch, Thoáng keâ y hoïc, Nhaø xuaát baûn y gì, thì heä quaû taát yeáu laø söï thay ñoåi cuûa KXT?. Theo hoïc, 1995. 8. Leâ Minh Thoâng, Baøi giaûng lyù thuyeát maét suy nghó cuûa baûn thaân, trong hai thoâng soá cuûa loaïn 9. Nguyeãn Xuaân Tröôøng, Giaùo trình nhaõn khoa, Nhaø xuaát thò (truïc loaïn thò vaø ñoä khuùc xaï ôû truïc loaïn thò), vieäc baûn giaùo duïc, 1997, 280-314. 10. Leâ Anh Trieát, Leâ Thò Kim Chaâu, Quang hoïc laâm saøng xaùc ñònh truïc loaïn thò laø raát quan troïng vaø mang tính vaø khuùc xaï maét, Nhaø xuaát baûn Tp.Hoà Chí Minh, 1997. quyeát ñònh. 11. Thöïc haønh nhaõn khoa, Nhaø xuaát baûn y hoïc, 1998, 90- 131. KEÁT LUAÄN 12. S.MARRAKCHI, L.SEBAI, A.CHAABOUNI, S.AYED, Evaluation de l’inteùreât de la cyclopleùgie dans la 1. Caùc thoâng soá KXKQ ñöôïc thöïc hieän bôûi maùy ño reùfraction automatique, Ophtalmologie 1997, Masson, KXTÑ tröôùc vaø sau LÑT coù ñoä cheânh nhau ñaùng keå : Paris, 390-392. 13. SHERWIN J.ISENBERG, MD; MADELINE DEL a. Cheânh leäch KXC chieám tyû leä cao (91%). Cheânh SIGNORE,RN; GEULA MADANI-BECKER, MD ; Use of the HARK autorefractor in childrren, American leäch trung bình KXC laø 0.83 ± 0.83. Journal of Ophthalmology, April 2001, Volume 131. b. Cheânh leäch KXT chieám tyû leä cao (75.7%). 14. DEDES.V, BONNE.M, LABALETTE.P, CALLIAU.D, GUESSANT.JY, ROULAND.JF, Influence de la Cheânh leäch trung bình KXT laø 0.08 ± 0.57 (Khoâng coù reùfraction sur les troubles oculomoteurs de l’enfant, yù nghóa thöïc teá). 107 congreøs de la socieùùteù française d’ophthalmologie, 5-9 mai 2001, 142. c. Haàu nhö luoân coù söï cheânh leäch TKT sau vaø 15. JEDDI.A, HAMMOUD.M, BOUGUILA.H, HADJ tröôùc LÑT (97.2%). Cheânh leäch trung bình TKT laø ALOUAN.W, ZGHAL.I, AYED.S (Tunis, Tunisie), Apport de la correction optique totale apreøs 8.52 ± 10.99. cyclopleùgie dans les ceùphaleùes, 107 congreøs de la * Keát luaän khaùc : Caùc thoâng soá KX ñöôïc ño bôûi socieùùteù française d’ophthalmologie, 5-9 mai 2001, 186. 16. Henry SARAUX, Ophtalmologie, Masson Paris, 2 maùy ño KXTÑ trong tröôøng hôïp khoâng coù thuoác LÑT eùdition, 1988, 9-31. 172 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  6. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 17. C.CORBE, J-P MENU, G.CHAINE, Traiteù d’optique 21. Aran. SAFIR, Retinoscopy, Duane’s Ophthalmology on physiologique et clinique, doin eùditeurs-Paris, 109-258. CD-ROM. 18. Claude DARRAS, Reneùe PIGASSOU-ALBOUY, 22. D.Reid Woodard, R.Blair Woodard, Drugs in Primary Eleùments et reùflexions d’optique physiologique, 1995 Eyecare, Appleton & Lange, 1997 19. Leonard APT, William L.GAFFNEY, Cycloplegic 23. Operations Manual (Autorefractometer Ezref8000) Refraction, Duane’s Ophthalmology on CD-ROM. 20. David L. GUYTON, Automated Clinical Refraction, Duane’s Ophthalmology on CD-ROM. Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 173
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2