intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

NGOẠI THƯƠNG: THỂ CHẾ VÀ TÁC ĐỘNG- Tại sao các quốc gia giao thương với nhau? Các quốc gia giao thương như thế nào?

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

133
lượt xem
90
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lợi ích rõ ràng ở cấp độ vĩ mô nếu các nước hiệu quả hơn trong những ngành sản xuất khác nhau: Lợi thế tuyệt đối • Ít rõ ràng hơn – nhưng không thể phản bác - lợi ích ngay cả khi một quốc gia hiệu quả hơn trong mọi ngành sản xuất: Lợi thế so sánh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGOẠI THƯƠNG: THỂ CHẾ VÀ TÁC ĐỘNG- Tại sao các quốc gia giao thương với nhau? Các quốc gia giao thương như thế nào?

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 1 Niên khóa 2006-2007 NGOAÏI THÖÔNG: THỂ CHEÁ VAØ TAÙC ÑOÄNG Taïi sao caùc quoác gia giao thöông vôùi nhau? Caùc quoác gia giao thöông nhö theá naøo? Ñeà cöông vaø lòch hoïc Ari Kokko Taïi sao caùc quoác gia giao thöông? • Ñeå coù caùc haøng hoùa vaø dòch vuï maø trong nöôùc khoâng saûn xuaát ñöôïc • Ñeå coù haøng hoùa vaø dòch vuï reû hôn so vôùi saûn xuaát trong nöôùc • Ñeå ñaït lôïi theá kinh teá do quy moâ: lôïi ích tónh • Ñeå taêng tröôûng nhanh hôn: lôïi ích ñoäng Ari Kokko Ari Kokko 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 1 Niên khóa 2006-2007 Lôïi ích töø thöông maïi: quan ñieåm ñôn giaûn • Lôïi ích roõ raøng ôû caáp ñoä vó moâ neáu caùc nöôùc hieäu quaû hôn trong nhöõng ngaønh saûn xuaát khaùc nhau: Lôïi theá tuyeät ñoái • Ít roõ raøng hôn – nhöng khoâng theå phaûn baùc - lôïi ích ngay caû khi moät quoác gia hieäu quaû hôn trong moïi ngaønh saûn xuaát: Lôïi theá so saùnh Ari Kokko Chính saùch thöông maïi: quan ñieåm ñôn giaûn • Thöông maïi töï do laø toái öu töø quan ñieåm vó moâ neáu moâ thöùc cuûa lôïi theá so saùnh laø bieán ngoaïi sinh • Khaùc bieät veà coâng ngheä (Ricardo) • Khaùc bieät trong möùc ñoä doài daøo cuûa caùc yeáu toá saûn xuaát (Heckscher-Ohlin) Ari Kokko Ari Kokko 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 1 Niên khóa 2006-2007 Söï can thieäp (baûo hoä) laøm giaûm phuùc lôïi quoác gia • Keát quaû cuûa baûo hoä laø giaù caû cao hôn, tieâu thuï ít hôn, vaø phuùc lôïi thaáp hôn ôû caû trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi… • …vaäy taïo sao baûo hoä vaãn coøn raát nhieàu? Ari Kokko Lôïi ích khoâng ñeàu töø thöông maïi ôû caáp ñoä vi moâ • Caùc nhoùm lôïi ích laø quan troïng: thöông maïi laøm taêng lôïi ích töø yeáu toá saûn xuaát maø quoác gia coù doài daøo, vaø laøm giaûm lôïi ích töø yeáu toá khan hieám (ñònh lyù Stolper- Samuelson) – Caùc nhoùm bò thieät coù theå choáng töï do thöông maïi – Töï do thöông maïi coù theå gaây ra caùc haäu quaû raéc roái veà maët xaõ hoäi Ari Kokko Ari Kokko 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 1 Niên khóa 2006-2007 Chính saùch vaø ñònh cheá: quan ñieåm ñôn giaûn • Ñôn phöông töï do hoùa thöông maïi laø khoù thöïc hieän vì lyù do chính trò • Töï do hoùa thöông maïi ña phöông coù theå giuùp laøm giaûm quyeàn löïc cuûa caùc nhoùm lôïi ích trong nöôùc • ITO, GATT, WTO Ari Kokko Chính saùch toái öu: Quan ñieåm phöùc taïp hôn • Töï do thöông maïi coù theå khoâng phaûi laø löïa choïn chính saùch toát nhaát neáu: Lôïi theá so saùnh coù theå bò thao tuùng – Lôïi theá kinh teá theo quy moâ – Lôïi theá kinh teá nhôø tích tuï (cuïm coâng nghieäp) Khoâng phaûi moïi ngaønh saûn xuaát ñeàu coù giaù trò nhö nhau – Ngoaïi taùc kinh teá tích cöïc coâng ngheä cao, R&D) Ari Kokko Ari Kokko 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 1 Niên khóa 2006-2007 Taïi sao chính saùch thöông maïi tích cöïc coù theå höõu duïng trong lyù thuyeát • Ñòa ñieåm cuûa caùc ngaønh saûn xuaát coù lôïi theá kinh teá theo quy moâ hoaëc do tích tuï coù theå ñöôïc quyeát ñònh bôûi lòch söû hoaëc ngaãu nhieân. Chính saùch thöông maïi coù theå quyeát ñònh cuïm coâng nghieäp saép tôùi seõ naèm ôû ñaâu. • Trong nhöõng ngaønh coù ngoaïi taùc, laøm ngöôøi xuaát khaåu thì toát hôn laø ngöôøi nhaäp khaåu, vì taêng tröôûng trong töông lai coù theå seõ cao hôn. Ari Kokko Caùc coâng cuï cuûa chính saùch thöông maïi tích cöïc • Thueá quan vaø haïn ngaïch • Tieâu chuaån kyõ thuaät trong nöôùc, caùc quy ñònh veà saûn phaåm, vaø caùc raøo caûn phi thueá khaùc. • Trôï caáp cho nghieân cöùu vaø phaùt trieån, ñaàu tö, saûn xuaát, ñaøo taïo giaùo duïc lao ñoäng, v.v. thöôøng ñöôïc goïi laø chính saùch coâng nghieäp Ari Kokko Ari Kokko 5
  6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 1 Niên khóa 2006-2007 Vaán ñeà vôùi chính saùch thöông maïi tích cöïc • Thieät haïi cho caùc ngaønh khaùc • Caùc ñoái taùc thöông maïi coù theå traû ñuõa. • Caùc nhoùm lôïi ích trong nöôùc seõ chi nhieàu tieàn ñeå ñöôïc laøm nhoùm keá tieáp ñöôïc baûo hoä. • Töï do thöông maïi coù theå vaãn laø chính saùch toát nhaát, vôùi chính saùch coâng nghieäp tích cöïc – Nhöng laøm sao choïn ñöôïc ngöôøi thaéng cuoäc? Ari Kokko Caùc ñònh cheá cho chính saùch thöông maïi hieän ñaïi • WTO • Hoäi nhaäp khu vöïc • Chính saùch FDI • Chính saùch coâng nghieäp Ari Kokko Ari Kokko 6
  7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 1 Niên khóa 2006-2007 Ñeà cöông moân hoïc • Phaàn 1: WTO vaø chính saùch thöông maïi “truyeàn thoáng” Caùc ñònh cheá thöông maïi toaøn caàu GATT vaø WTO WTO vaø caùc nöôùc ñang phaùt trieån Caûi caùch chính saùch thöông maïi Taêng tröôûng nhôø xuaát khaåu ôû Ñoâng AÙ Chính saùch thöông maïi cuûa Vieät Nam Gia nhaäp WTO Caùc tranh chaáp thöông maïi Ari Kokko Ñeà cöông moân hoïc (tieáp) • Phaàn 2: Caùc chuû ñeà veà chính saùch thöông maïi “hieän ñaïi” Caùc löïa choïn chính saùch thöông maïi chieán löôïc Hoäi nhaäp khu vöïc: Nguyeân taéc Hoäi nhaäp khu vöïc: caùc tình huoáng Tranh chaáp thöông maïi Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI) Taùc ñoäng cuûa FDI Töø chính saùch thöông maïi ñeán chính saùch coâng nghieäp Ari Kokko Ari Kokko 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2