intTypePromotion=3

Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
81
lượt xem
8
download

Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

  1. Ngu n g c chung và chi u hư ng ti n hóa c a sinh gi i Câu 1 Phát bi u nào dư i đây là không đúng v s ti n hoá c a sinh gi i A Toàn b sinh gi i đa d ng và phong phú ngày nay có m t ho c m t vài ngu n g c chung B D ng sinh v t nguyên thu nào s ng sót cho đ n nay, ít bi n đ i đư c xem là hoá th ch s ng C S hình thành loài m i là cơ s c a quá trình hình thành các nhóm phân lo i trên loài D Theo con đư ng phân li tính tr ng, qua th i gian r t dài m t loài g c phân hoá thành nh ng chi khác nhau r i thành nh ng loài khác nhau Đáp Án A Câu 2 Phát bi u nào dư i đây v ngu n g c chung và chi u hư ng ti n hoá c a sinh gi i là đúng: A Toàn b sinh gi i đa d ng và phong phú ngày nay có cùng m t ngu n g c chung B Trong cùng m t nhóm đ i tư ng, ch n l c t nhiên có th tích lu các bi n d theo nh ng hư ng khác nhau, k t qu là t m t d ng ban đ u đã hình thành nhi u d ng khác nhau rõ r t và khác xa d ng t tiên C Theo con đư ng phân li tính tr ng, qua th i gian r t dài m t loài g c phân hoá thành nh ng chi khác nhau r i thành nh ng loài khác nhau D T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 3 Hi n tư ng đ ng quy tính tr ng là hi n tư ng: A Các nòi sinh v t khác nhau thu c cùng m t loài nhưng có ki u hình tương t
  2. B M t s nhóm sinh v t có ki u hình tương t nhưng thu c nh ng nhóm phân lo i khác nhau, có ki u gen khác nhau C Ti n hoá di n ra theo hư ng phân li, t o thành nh ng nhóm khác nhau nhưng có chung ngu n g c D Sinh v t v n gi nguyên t c t ch c nguyên thu c a chúng trong quá trình ti n hoá Đáp Án B Câu 4 Trong các chi u hư ng ti n hoá c a sinh gi i chi u hư ng nào dư i đây là cơ b n nh t: A Thích nghi ngày càng h p lý B T ch c ngày cành cao C Ngày càng đa d ng phong phú D A và C đúng Đáp Án A Câu 6 Tr i qua l ch s ti n hoá, ngày nay v n t n t i các nhóm sinh v t có t ch c th p bên c nh các nhóm sinh v t có t ch c cao vì: A Trong ba chi u hư ng ti n hoá, hư ng ngày càng đa d ng phong phú là cơ b n nh t B Nh c u trúc đơn gi n nên nhóm sinh v t có t ch c th p d dàng thích nghi v i nh ng bi n đ ng c a đi u ki n s ng C Do hư ng thích là hư ng cơ b n nh t nên trong nh ng đi u ki n nh t đ nh có nh ng sinh v t duy trì t ch c nguyên thu mà v t n t i phát tri n D Quá trình ch n l c t nhiênkhông nh hư ng đ n s ti n hoá c a các nhóm sinh v t b c th p Đáp Án C Câu 7 Trong vi c gi i thích ngu n g c chung c a các loài quá trình nào dư i đây đóng vai trò quy t đ nh: A Quá trình đ t bi n B Quá trình giao ph i
  3. C Quá trình ch n l c t nhiên D Quá trình phân li tính tr ng Đáp Án D Câu 8 Nguyên nhân c a hi n tư ng đ ng quy là do: A Các nòi trong m t loài, các loài ttrong m t chi đã hình thành theo con đư ng phân li t m t qu n th g c nên mang các đ c đi m ki u hình gi ng nhau B Các nhóm phân lo i trên loài hình thành theo nh ng con đư ng phân li, m i nhóm b t ngu n t m t loài t tiên nên mang các đ c đi m ki u hình gi ng nhau C Các loài khác nhau nhưng do s ng trong đi u ki n gi ng nhau nên đã đư c ch n l c theo cùng m t hư ng, tích lu nh ng đ t bi n tương t D Các qu n th khác nhau c a cùng m t loài m c dù s ng trong nh ng đi u ki n khác nhau nhưng v n mang nh ng đ c đi m chung Đáp Án C Câu 9 Nh ng trư ng h p sau m t th i gian dài trong quá trình ti n hoá loài v n gi nguyên d ng nguyên thu , ít bi n đ i đư c g i là: A Sinh v t nguyên thu B Loài thu t C Sinh v t hoá th ch D Hoá th ch s ng Đáp Án D Câu 10` Trong hi n tư ng đ ng quy tính tr ng, nh ng d u hi u đ ng quy thư ng th y là A Nh ng nét đ i cương trong hình d ng cơ th ho c hình thái tương t m t vài cơ quan B M t s đ c đi m liên quan đ n ho t đ ng c a cơ th C Các tính tr ng liên quan đ n ho t đ ng hô h p D S gi ng nhau m t cách hoàn h o c a m t s tính tr ng gi a các loài khác nhau
  4. Đáp Án A Câu 11 Hi n tư ng đ ng quy tính tr ng đã d n đ n k t qu : A T o ra nh ng qu n th gi ng nhau cư trú trên nh ng vùng đ a lí khác nhau t cùng m t loài B T o ra nh ng nhóm khác nhau t chung m t ngu n g c C T o ra m t s nhóm có ki u hình tương t nhưng thu c nh ng ngu n g c khác nhau D Nh ng đi m tương đ ng trong quá trình phát tri n phôi thai đ ng v t có xương s ng Đáp Án C Câu 12 Nh n xét nào dư i đây v quá trình ti n hoá là không đúng A S ti n hoá c a các loài trong sinh gi i đã di n ra theo cùng m t hư ng v i nh p đi u gi ng nhau B Quá trình ti n hoá l n đã di n ra theo con đư ng ch y u là phân li, t o thành nh ng nhóm t m t ngu n C Hi n tư ng đ ng quy tính tr ng đã t o ra m t s nhóm có ki u hình tương t nhưng thu c nh ng ngu n g c khác nhau D Toàn b loài sinh v t đa d ng phong phú ngày nay đ u có m t ngu n g c chung Đáp Án A Câu 13 Sinh gi i đã ti n hoá theo chi u hư ng A Sinh gi i ngày càng đa d ng và phong phú B Sinh gi i có t ch c ngày càng cao C Sinh gi i thích nghi ngày càng h p lí D T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 14 S hình thành đ c đi m thích nghi là k t qu c a m t quá trình ti n hoá lâu dài, ch u s chi ph i c a các nhân t ch y u là A Quá trình đ t bi n
  5. B Quá trình ch n l c t nhiên C Quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên D Quá trình đ t bi n, giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên Đáp Án -D Câu 15 K t qu c a quá trình ti n hoá lâu dài t khi s s ng b t đ u hình thành trên trái đ t đ n nay đã t o thành hai gi i đ ng v t và th c v t, trong đó A Gi i th c v t và đ ng v t có s đa d ng như nhau v i s loài x p x b ng nhau B Gi i th c v t đa d ng hơn r t nhi u so v i gi i đ ng v t. S loài th c v t cao hơn nhi u l n so v i đ ng v t C Gi i đ ng v t đa d ng hơn so v i gi i th c v t. S loài đ ng v t cao hơn nhi u l n so v i th c v t nhưng s khác bi t này không l n D Gi i đ ng v t đa d ng hơn so v i gi i th c v t. S loài đ ng v t cao hơn nhi u l n so v i th c v t Đáp Án D Câu 16 Nói v s ti n hoá theo hư ng t ch c ngày càng cao c a sinh gi i, mô t nào dư i đây là không phù h p A Trong ti n hoá ban đ u hình thành nh ng t ch c cơ th chưa có c u t o t bào, đ n d ng đơn bào sau đó là đa bào B Cơ th đa bào có ki u gen ngày càng ph c t p d n đ n s phân hoá c u trúc và ch c năng c a t bào t o nên s bi t hoá ch c năng trong ho t đ ng s ng c a các cơ quan trong cơ th C Trong quá trình ti n hoá càng v sau các loài càng có c u trúc ph c t p hơn, cao hơn loài trư c do ki u gen đa d ng hơn và đư c ch n l c theo hư ng thích nghi hơn D Qua m t qúa trình ti n hoá lâu dài đã t o ra nh ng loài có t ch c cơ th ph c t p , hoàn h o nh t như loài ngư i trong gi i đ ng v t và ngành h t tr n trong gi i th c v t Đáp Án D
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản