Nguồn xứng

Chia sẻ: Tran Can Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
216
lượt xem
88
download

Nguồn xứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mua ferrite (hay lâý cać loĩ ferrite cu)̃ loaị EE (hai phâǹ co ́ hiǹ h chư ̃ E), khi gheṕ laị co ́ kić h thươć 32 28 12 (ngang 32 mm, cao 28 mm va ̀ dầy 12 mm) hay gần gần cũng được, không câǹ qua ́ khăt́ khe (vi ̀ sao thi ̀ se ̃ noí thêm ơ ̉ dươí ). Loaị ferrite naỳ co ́ khuôn băǹ g nhưạ và chuń g ta sẽ quâń dây trên khuôn nhưạ naỳ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn xứng

  1. Trong sơ đô cua Vu Minh đa co ghi ro sô vong va kich thươc dây rôi, anh hattieu chi con viêc thưc  ̀ ̉ ̃ ̃ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ hiên ma thôi. ̣ ̀ 1/. Mua ferrite (hay lây cac loi ferrite cu) loai EE (hai phân co hinh chư E), khi ghep lai co kich  ́ ́ ̃ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ́ thươc 32 ­ 28 ­ 12 (ngang 32 mm, cao 28 mm va dây 12 mm) hay gân gân cung đươc, không cân  ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ qua khăt khe (vi sao thi se noi thêm ơ dươi). Loai ferrite nay co khuôn băng nhưa va chung ta sẽ  ́ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́ quân dây trên khuôn nhưa nay. ́ ̣ ̀ 2/. Chuân bi 2 cơ dây 0,25 va 0,40:  ̉ ̣ ̃ ̀ ­ cuôn sơ câp (cuôn 1 ­ 12) lây chân 1 lam đâu, quân 150 vong dây d = 0,25 mm rôi "ra" dây ở  ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ chân 12;  ­ cuôn dao đông (2 ­ 11) quân tương tư (cung chiêu) 12 vong dây d = 0,4 mm vơi chân 2 lam  ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ đâu. ̀ Chu y la nêu quân ngươc chiêu thi mach se không dao đông đươc. Luc ây co thê đôi đâu dây  ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ hoăc đôi chân nhưng se rât nhiêu khê. ̣ ̉ ̃ ́
  2. ­ cuôn thư câp châp 3 dây d = 0,4 rôi lây chân 5 lam đâu, quân 12 vong, ra điêm giưa ơ chân 6  ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̃ ̉ rôi quân tiêp 12 vong nưa, ra điêm cuôi ơ chân 7.  ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̉ ́ ̉ Cuôn thư câp quan tâm đên cach quân chư không quan tâm đên chiêu. ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ 3/. Giưa cac cuôn phai tâm vec ­ ni cach điên va lot giây đê phong ngưa châp cham. Cac cuôn  ̃ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ dây phai quân liên tiêp vong va theo lơp, khit nhau chưng nao tôt chưng nây. Sau khi quân đu số  ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ vong dây thi tâm vec ni toan bô khuôn dây. Hong hoăc sây khô trong vai giơ. ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ 4/. Khi vec ni đa khô thi rap loi ferrite vao khuôn, chu y không đê dây đông cham vao ferrite  ́ ̃ ̀ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ (boc giây trươc khi tâm vec ni). Viên chăt loi ferrite băng băng keo đê tranh dat đô tư thâm chung. ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̃ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ 5/. Noi thêm :  ́ ­ Mach chay theo tân sô công hương cua tu điên C2 vơi cuôn dao đông (2 ­ 11). Theo tinh chât  ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ (tôt xâu) va sư sai lêch chut đinh vê kich thươc cua ferrite ma đô tư thâm cao hay thâp hơn gia trị  ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ươc đinh nay ­­> tân sô co thê bi lêch vê phia thâp gây tiêng rit kho chiu. Luc nay cân điêu chinh  ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ đô tư thâm cuôn dây băng cach "chêm" (hay lot) môt lơp giây day mong tuy theo điêu kiên thưc  ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ nghiêm giưa khe ghep hai manh EE. Theo kinh nghiêm la đên khi mach chay hêt nghe rit thi thôi.  ̣ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ Nêu co đông hô đo tân sô năm trong khoang 22 KHz đên 25 KHz thi tuyêt. ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ­ Nêu co đông hô đo tư cam L thi chinh cuôn dây dao đông la 10 mH (băng cach thao bơt hay  ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ quân thêm vong đê co đô tư cam nay). Tân sô công hương riêng vơi tu 4700 pF la 23,215 KHz. ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ­ Sau khi chinh ôn đinh thi điên ap đo băng thang đo AC giưa chân 5 va chân 7 vao khoang 25  ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ Volt la đươc. ̀ ̣ ­ Cac diod xung dung FR207 (hay 2,5 A schotky) la vưa văn, mach phat đươc dong tôi đa 3,5  ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ Ampere (tương đương 40W). ­ Loai mach flyback chay blocking nay rươm ra, hiêu suât thâp, kho chu đông tân sô nhưng  ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ đươc cai "rap thê nao cung chay" nêu không sai qua xa tuy đôt "so" không phai it. Bây giơ nó  ̣ ́ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ngay cang it đươc sư dung ma bi flyback PWM đơn pha thay thê.  ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ­ Mach PWM đơn pha dung LM555 + MJE13007 kha gon, quân cuôn dây + rap + cân chinh dê  ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̃ dang, hiêu suât cao hơn nhiêu. Trang se hương dân nêu cac ban cân thiêt. ̀ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ́
Đồng bộ tài khoản