Nguyên lý 80/20 - phần 6

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
107
lượt xem
39
download

Nguyên lý 80/20 - phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục lục: Phần 1: Mở đầu Dẫn nhập về nguyên lý 80/20 Tư duy theo nguyên lý 80/20 như thế nào? Phần 2: Thành công trong kinh doanh không nhất thiết là một điều huyền bí Ngấm ngầm một làn sóng Tại sao chiến lược của bạn sai lầm? Đơn giản là tốt đẹp Câu đúng đối tượng khách hàng Mười ứng dụng hàng đầu trong kinh doanh của nguyên lý 80/20 Quí hồ tinh! "số ít quan yếu" đem lại thành công cho bạn Phần 3: Làm ít thu, và "thụ" nhiều hơn Tự do Cách mạng thời gian Bao giờ bạn cũng có thể đạt được những gì mình muốn Với một ít...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý 80/20 - phần 6

  1. chêu AÁ) tûå mònh vûún lïn àaåt túái sûå thõnh vûúång. Têët caã Töi tuyïåt àöëi tin tûúãng vaâo dûå àoaán rùçng sûå kïët húåp giûäa nhûäng thaânh tûåu êëy àaä aáp duång tinh thêìn cuãa Nguyïn lyá 80/ cöng nghïå vaâ quyïët têm múái tûâ phña caác nhaâ àiïìu haânh cêëp 20, vaâ nhiïìu thaânh tûåu ngoaån muåc nhêët vïì chêët lûúång, lônh cao nhùçm phuåc vuå khaách haâng vaâ nhaâ àêìu tû, duâ coá aãnh vûåc àiïån tûã vaâ àiïån toaán, àaä vêån duång àuáng àùæn Nguyïn lyá hûúãng nhû thïë naâo àöëi vúái cú cêëu quaãn lyá ài nûäa, seä àûa möåt 80/20 àïí laâm thay àöíi hiïåu quaã. söë ñt cöng ty – nïn nhúá rùçng chó cêìn möåt söë ñt cöng ty thöi Chuáng ta thêëy hïët nhûäng àiïìu naây, thïë maâ chuáng ta vêîn cuäng àuã chûáng minh rùçng coá thïí àaåt àûúåc nhûäng thaânh tûåu khöng thïí tin vaâo khaã nùng taåo ra tiïëp nhûäng tiïën böå lúán lao. cao hún nhiïìu so vúái mûác hiïån nay – àïën nhûäng thaânh cöng Chuáng ta tûúãng tûúång ra rùçng khaã nùng laâm thay àöíi thïë giúái kinh ngaåc àïën mûác (miïîn laâ thõ trûúâng vêîn tiïëp tuåc àûúåc tûå do cuãa cöng nghiïåp àaä ài àïën àûúâng cuâng, rùçng nhûäng gò coá thïí úã mûác chêëp nhêån àûúåc) trong voâng 50 nùm túái chuáng ta seä àaåt àûúåc àïìu àaä àaåt túái vaâ rùçng chuáng ta vaâ thïë hïå sau chó coân phaãi sûãng súâ trûúác sûå thay àöíi vïì mûác söëng do caác têåp àoaâm mong laâm sao cuãng cöë àûúåc nhûäng thaânh tûåu hiïån nay. Chuáng taåo ra, hún caã sûå kinh ngaåc maâ chuáng ta coá ngaây höm nay àöëi ta khöng tin nhûäng nhaâ chñnh trõ, chuáng ta khöng tin vaâo cöng vúái sûå tiïën böå trong nûãa thïë kyã qua. nghiïåp vaâ chuáng ta àaä tûâ boã thoái quen nuöi hy voång. Chuáng Vaâ cho duâ caác têåp àoaân vúái vai troâ hiïån nay coá àaåt àûúåc ta lo lùæng cho cöng viïåc cuãa mònh vaâ tin rùçng coá leä chuáng ta thaânh tûåu lúán lao mêëy ài nûäa, thò vêîn luön coân àoá hiïåu ûáng àang phaãi àûúng àêìu vúái tònh traång tan raä cuãa xaä höåi vùn minh. böåi söë, nhû Nguyïn lyá 80/20 hûáa heån nhû vêåy. Trong trûúâng Nïëu chuáng ta chêëp nhêån Nguyïn lyá 80/20, chuáng ta seä húåp naây, chuáng ta coá thïí xaác àõnh noá möåt caách dïî daâng. Noá giaãm búát àûúåc nöîi lo súå nhúâ coá àûúåc möåt tinh thêìn laåc quan àûáng sûâng sûäng phña trïn chuáng ta vúái tñnh chêët keám hiïåu lúán. Haäy tin töi, vúái kinh nghiïåm cuãa möåt nhaâ tû vêën chiïën quaã phúi ra êëy cuãa noá: àoá laâ khu vûåc nhaâ nûúác. Dêîu àaä coá tû lûúåc daây daån kinh nghiïåm, quaá quen thuöåc vúái nhûäng cöng ty hûäu hoáa, khu vûåc nhaâ nûúác, theo yá nghôa chung nhêët cuãa noá, “toaân cêìu” àaä tröîi lïn tûâ búâ vûåc phaá saãn thaânh nhûäng cöng ty vêîn ngöën hïët 30-50% caác nguöìn taâi nguyïn kinh tïë úã hêìu hïët haâng àêìu, vêîn coân coá nhiïìu cú höåi àïí nêng cao hiïåu quaã cuãa caác quöëc gia. ÚÃ Vûúng quöëc Anh, caái nöi cuãa tû hûäu hoáa, khu cöng nghiïåp. Caác têåp àoaân seä khöng àöåt ngöåt ngûâng phaát vûåc quöëc doanh vêîn ngöën hún 40% taâi nguyïn. Thïë nhûng lêåp triïín vïì nùng suêët. Hoå chó múái bùæt àêìu aáp duång cöng nghïå luêån cho viïåc nhaâ nûúác cung cêëp caác dõch vuå àaä bõ àêåp tan thöng tin möåt caách àuáng àùæn. Hoå chó múái gêìn àêy phaát hiïån vaâ chùèng coân mêëy ai duâ theo caánh taã tin vaâo lêåp luêån êëy nûäa. ra rùçng khaách haâng vaâ nhaâ àêìu tû coân quan troång hún caã caác Nïëu chuáng ta tû hûäu hoáa têët caã, caã giaáo duåc lêîn caác dõch vuå quy trònh quaãn lyá nöåi böå cuãa hoå. Hiïån hoå àang dêìn biïët caách baão vïå an ninh, nhûng trïn cú súã àaãm baão sûå caånh ranh coá caånh tranh coá hiïåu quaã. Vaâ quan troång hún hïët laâ hoå àang bùæt hiïåu quaã giûäa caác nhaâ cung cêëp dõch vuå múái vaâ hiïån thúâi, vaâ àêìu yá thûác àûúåc rùçng tñnh phûác taåp trong cú cêëu cuãa hoå àang cho pheáp caác töí chûác phi lúåi nhuêån caånh tranh möåt caách bònh gêy ra khöng biïët bao nhiïu laâ töën keám vaâ laäng phñ. àùèng vúái caác töí chûác taåo lúåi nhuêån, chuáng ta seä coá àûúåc sûå gia 418 419
  2. tùng giaá trõ thûúâng xuyïn vaâ àaáng kïí. Quan troång hún hiïåu àûúåc rùçng mûác hiïåu quaã hoaåt àöång maâ trûúác kia àûúåc cho laâ quaã laâm giaãm chi phñ, chuáng ta seä chûáng kiïën nhûäng caãi thiïån àaä àaåt túái trêìn coá thïí seä trúã thaânh mûác saân àöëi vúái têët caã moåi tuyïåt vúâi vïì chêët lûúång dõch vuå. Trong ngaânh giaáo duåc chùèng ngûúâi. Sûå tiïën böå àoâi hoãi phaãi coá têìng lúáp tinh hoa, nhûng àêëy haån, möåt söë trûúâng vaâ phûúng phaáp giaãng daåy hiïåu quaã hún phaãi laâ lúáp tinh hoa söëng àïí àaåt àïën vinh quang vaâ àïí phuåc gêëp 50 lêìn so vúái caác trûúâng vaâ phûúng phaáp khaác, vaâ hiïån vuå cho xaä höåi, sùén saâng cöëng hiïën taâi nùng cuãa mònh cho moåi chó coá möåt phêìn trùm rêët nhoã caác nhaâ giaáo àang sûã duång cöng ngûúâi chuáng ta. Sûå tiïën böå tuây thuöåc vaâo thöng tin vïì nhûäng nghïå thöng tin möåt caách saáng suöët. Nïëu chuáng ta loaåi boã thaânh tûåu phi thûúâng vaâ sûå phaát taán nhûäng thûã nghiïåm thaânh nhûäng raâo caãn thïí chïë àöëi vúái aác-bñt vaâ vúái sûå phöí biïën röång cöng, vaâo viïåc phaá vúä nhûäng cú cêëu àûúåc söë àöng chaåy theo ra nhûäng têåp quaán laâm viïåc töët nhêët thò aãnh hûúãng àöëi vúái quyïìn lúåi riïng dûång lïn, vaâo viïåc àoâi hoãi nhûäng tiïu chuêín cuöåc söëng cuãa chuáng ta vaâ nïìn kinh tïë hêìu nhû quaá sûác tûúãng daânh riïng cho möåt thiïíu söë coá àùåc ên àùåc quyïìn phaãi àûúåc tûúång. Nïëu chuáng ta aáp duång Nguyïn lyá 80/20 coá hiïåu quaã chia seã cho têët caã moåi ngûúâi chuáng ta. Vaâ trïn hïët, sûå tiïën böå, nhû àaä aáp duång trong lônh vûåc maáy àiïån toaán thò hiïåu ûáng böåi nhû vùn haâo Bernard Shaw àaä baão chuáng ta, àoâi hoãi chuáng ta söë seä rêët laâ kinh ngaåc. phaãi coá nhûäng yïu cêìu húi quaá mûác. Chuáng ta phaãi tòm ra caái 20% trong bêët kyâ lônh vûåc naâo taåo ra 80% giaá trõ, vaâ sûã duång nhûäng dûä kiïån tòm ra àûúåc àïí nhên lïn gêëp böåi nhûäng gò Haäy coá traách nhiïåm àöëi vúái tiïën böå chuáng ta cho laâ coá giaá trõ. Nïëu muåc tiïu cuãa chuáng ta luön phaãi vûúåt quaá têìm vúái thò sûå tiïën böå àoâi hoãi chuáng ta phaãi Haäy gaåt boã tû tûúãng hoaâi nghi vaâ bi quan cuãa mònh. Nhûäng nùæm àûúåc bêët cûá nhûäng gò maâ möåt thiïíu söë caá nhên àaä àaåt thoái xêëu êëy, cuäng nhû nhûäng tû tûúãng àöëi nghõch, coá khaã àûúåc vaâ àaãm baão rùçng àoá laâ mûác chuêín töëi thiïíu cho têët caã nùng tûå thên biïën thaânh hiïån thûåc. Haäy lêëy laåi niïìm tin vaâo chuáng ta. sûå tiïën böå. Haäy yá thûác rùçng tûúng lai àang laâ àêy; ngay trong Caái hay nhêët cuãa Nguyïn lyá 80/20 laâ baån khöng cêìn phaãi söë ñt nhûäng têëm gûúng saáng ngúâi, trong nöng nghiïåp, cöng chúâ àúåi ai caã. Baån coá thïí bùæt àêìu thûåc haânh nguyïn lyá naây nghiïåp, dõch vuå, giaáo duåc, trñ thöng minh nhên taåo, khoa hoåc trong cuöåc söëng caá nhên vaâ trong cöng viïåc cuãa mònh. Baån coá y tïë, vêåt lyá vaâ thûåc chêët trong moåi ngaânh khoa hoåc, vaâ thêåm thïí àoáng goáp nhûäng phêìn nhoã nhoi cuãa mònh – tûâ nhûäng chñ trong caác thûã nghiïåm chñnh trõ vaâ xaä höåi, trong àoá chuáng thaânh tûåu, haånh phuác vaâ khaã nùng phuåc vuå lúán nhêët cuãa ta àaä vûúåt qua nhûäng muåc tiïu maâ trûúác kia chûa tûâng ai coá riïng baån – cho moåi ngûúâi vaâ biïën chuáng thaânh phêìn quan thïí tûúãng tûúång ra vaâ nhûäng muåc tiïu múái tiïëp tuåc bõ chinh troång nhiïìu hún nûäa trong cuöåc söëng cuãa mònh. Baån coá thïí phuåc. Haäy ghi nhúá Nguyïn lyá 80/20. Sûå tiïën böå xuêët phaát tûâ nhên lïn gêëp böåi nhûäng chöî àaåt hiïåu quaã cao cuãa mònh vaâ möåt thiïíu söë nhûäng con ngûúâi hoùåc caác töí chûác chûáng minh loaåi boã hêìu hïët nhûäng chöî hiïåu quaã thêëp ài. Baån coá thïí xaác 420 421
  3. àõnh àûúåc söë àöng nhûäng hoaåt àöång giaá trõ keám vaâ thûâa thaãi vaâ bùæt àêìu cùæt boã ài nhûäng caái thûâa thaãi êëy. Baån coá thïí khu biïåt nhûäng phêìn trong caá tñnh, caách laâm viïåc, löëi söëng vaâ caác möëi quan hïå cuãa mònh maâ, chiïëu theo lûúång thúâi gian vaâ cöng CHUÁ THÑCH sûác boã ra, giuáp taåo ra cho baån giaá trõ cao gêëp nhiïìu lêìn so vúái CHÛÚNG 1 nhûäng caái têìm thûúâng thûúâng nhêåt, vaâ möåt khi khu biïåt àûúåc 1. Josef Steindl (1965) Random Processes and the Growth of Firms: A chuáng, baån coá thïí, vúái loâng quaã caãm vaâ kiïn quyïët cao, nhên Study of the Pareto Law, London: Charles Griffim, trang 18. chuáng lïn gêëp böåi. Baån coá thïí trúã thaânh möåt con ngûúâi hay 2. Nhiïìu cöng trònh nghiïn cûáu cho thêëy coá möåt lûúång rêët lúán nhûäng hún, haånh phuác hún, vaâ hûäu ñch hún. Vaâ baån coá thïí giuáp cho baâi baáo ngùæn coá noái àïën Nguyïn lyá 80/20 (thûúâng àûúåc goåi laâ Quy ngûúâi khaác cuäng àûúåc nhû baån. tùæc 80/20), nhûng khöng àïì cêåp roä cuöën saách naâo baân vïì àïì taâi naây. Nïëu coá möåt cuöën saách vïì Nguyïn lyá 80/20 naâo, cho duâ chó laâ möåt cöng trònh hoåc thuêåt chûa àûúåc xuêët baãn, xin quyá àöåc giaã maách cho. Möåt cuöën saách xuêët baãn gêìn àêy, mùåc duâ nöåi dung khöng thêåt sûå laâ baân vïì Nguyïn lyá 80/20, quaã coá lûu yá ngûúâi àoåc àïën têìm quan troång cuãa nguyïn lyá naây. Cuöën The 20% Solution cuãa John J Cotter (Chichester: John Wiley, 1995) coá àûa ra möåt cêu traã lúâi àuáng trong lúâi giúái thiïåu: “Haäy nghô ra 20% nhûäng gò baån laâm coá goáp phêìn lúán nhêët cho thaânh cöng cuãa baån trong tûúng lai, sau àoá haäy têåp trung thúâi gian vaâ sûác lûåc cuãa baån vaâo 20% êëy”, (trang xix). Cotter noái àiïìu naây trong àoaån nhùæc àïën Pareto (trang xxi), nhûng caã Pareto lêîn Nguyïn lyá 80/20 (cho duâ dûúái tïn goåi gò) àïìu khöng àûúåc àïì cêåp àïën úã àêu khaác ngoaâi phêìn giúái thiïåu, vaâ caái tïn Pareto thêåm chñ coân khöng àûúåc liïåt kï trong phêìn chó muåc (muåc luåc chi tiïët). Cuäng nhû nhiïìu taác giaã, Cotter toã ra khöng cêåp nhêåt lùæm khi gaán cöng thûác 80/20 cho Pareto: Vilfredo Pareto laâ möåt nhaâ kinh tïë hoåc sinh úã Phaáp caách àêy 100 nùm àaä quan saát thêëy rùçng 20% caác yïëu töë trong hêìu hïët trûúâng húåp laâ nguyïn nhên cuãa 80% nhûäng gò xaãy ra (nghôa laâ, 20% söë khaách haâng cuãa cöng ty taåo ra 80% söë lúåi nhuêån cuãa cöng ty). Öng àaä goåi àoá laâ Àõnh luêåt Pareto (trang xxi). Thêåt ra, Pareto chûa bao giúâ sûã duång caách noái “80/20” hay caách noái naâo tûúng tûå. Caái maâ öng goåi laâ “àõnh luêåt” thêåt ra laâ möåt cöng thûác toaán hoåc (coá nïu trong ghi 422 423
  4. chuá 4), laâ möåt khaái niïåm taách biïåt khoãi (mùåc duâ laâ cùn nguyïn göëc 7. Vïì möåt taác phêím giaãi thñch tuyïåt vúâi vïì àõnh luêåt cuãa Zipf, xem rïî cuãa) Nguyïn lyá 80/20 nhû chuáng ta biïët ngaây nay. Paul Krugman (1996) The Self-Organizing Economy, Cambridge, 3. The Economist (1996) Living with the car, The Economist, söë ra Massassuchetts: Blackwell, trang 39. ngaây 22-6, trang 8. 8. Joseph Moses Juran (1951) Quality Control Handbook, New York: 4. Vilfredo Pareto (1896/7), Cours d’Economique Politique, Lausanne McGraw-Hill, trang 38-9. Àêy laâ êën baãn àêìu tiïn, chó coá 750 trang University. Mùåc duâ xûa nay coá nhiïìu ngûúâi vêîn nhêìm lêîn, Pareto so vúái 2000 trang trong êën baãn hiïån taåi. Xin lûu yá laâ mùåc duâ Juran khöng hïì sûã duång cuåm tûâ “80/20” khi baân àïën tònh traång bêët bònh roä raâng coá noái àïën “nguyïn lyá Pareto” vaâ ruát ra nhûäng yá nghôa xaác àaáng nhûng êën baãn àêìu tiïn khöng hïì sûã duång thuêåt ngûä 80/20. àùèng thu nhêåp, cuäng nhû bêët kyâ chöî naâo khaác. Thêåm chñ öng cuäng khöng àûa ra nhêån xeát àún giaãn rùçng 80% thu nhêåp àûúåc kiïëm búãi 9. Paul Krugman, saách àaä dêîn, ghi chuá 7. 20% dên söë lao àöång, mùåc duâ kïët luêån naây coá thïí ruát ra tûâ nhûäng 10. Malcolm Gladwell (1996) The Tipping Point, New Yorker, söë ra tñnh toaán phûác taåp hún rêët nhiïìu cuãa öng. Àiïìu maâ Pareto àaä ngaây 3-6. khaám phaá, vaâ cuäng laâ àiïìu laâm öng vaâ nhûäng ngûúâi theo tû tûúãng 11. Malcolm Gladwell, chöî àaä dêîn. cuãa öng haâo hûáng nhêët, laâ möëi quan hïå thûúâng hùçng giûäa nhûäng 12. James Gleik (1987) Chaos: Making a New Science, New York, Little, ngûúâi thu nhêåp cao nhêët vaâ tyã lïå thu nhêåp töíng cöång maâ hoå àûúåc Brown. hûúãng, möåt möëi quan hïå theo möåt cöng thûác lö-ga-rñt thûúâng quy 13. Xem W Brian Arthus (1989) Competing technologies, increasing vaâ coá thïí biïíu diïîn bùçng biïíu àöì theo möåt hònh daång tûúng tûå returns, and lock-in by historical events, Economic Journal, quyïín trong bêët kyâ möåt quaäng thúâi gian hay möåt àêët nûúác naâo. 99, söë ra thaáng 3, trang 116-31. Cöng thûác naây nhû sau. Goåi N laâ söë nhûäng ngûúâi coá thu nhêåp cao 14. “Chaos theory explodes Hollywood hype”, Independent on Sunday, hún x, vúái A vaâ m laâ nhûäng hùçng söë. Pareto tòm thêëy cöng thûác: söë ra ngaây 30-3-1997. log N = log A + m log x 15. George Bernard Shaw, dêî n theo John Adair (1996) Effective Innovation, Pan Books, London, trang 169. 5. Cêìn nhêën maånh rùçng sûå àún giaãn hoáa naây khöng phaãi àûúåc àûa 16. Dêîn theo James Gleik, saách àaä dêîn, ghi chuá 12. ra búãi Pareto hay, buöìn thay, nhûäng ngûúâi theo tû tûúãng cuãa öng, trong caã hún möåt thïë hïå. Tuy nhiïn, àoá laâ möåt pheáp loaåi suy húåp lyá tûâ phûúng phaáp cuãa öng, vaâ laâ möåt suy luêån dïî hiïíu hún CHÛÚNG 2 rêët nhiïìu so vúái bêët cûá nhûäng giaãng giaãi naâo maâ Pareto àaä tûâng 1. Con söë tñnh toaán cuãa taác giaã dûåa theo Donella H Meadows, Dennis àûa ra. L Meadows vaâ Jorgen Randers (1992) Beyond the Limits, London: 6. Àùåc biïåt, Àaåi hoåc Harvard xem ra àaä tûâng laâ núi haâo hûáng nhêët Earthscan, tûâ trang 66 trúã ài. vúái viïåc àïì cao Pareto. Ngoaâi nhûäng aãnh hûúãng cuãa Zipf trong lônh 2. Con söë tñnh toaán cuãa taác giaã dûåa theo Lester R Brown, Christopher vûåc ngûä vùn, caác giaãng viïn vïì kinh tïë cuäng cho thêëy hoå rêët höì Flavin vaâ Hal kane 91992) London: Earthscan, trang 111, baãn húãi àoán nhêån “Àõnh luêåt Pareto”. Vïì nhûäng cöng trònh giaãi thñch thên cöng trònh naây dûåa theo RonaldV A Sprout vaâ James Weaver hay nhêët vïì vêën àïì naây, xem baâi viïët cuãa Vilfredo Pareto trong taåp (1991) International Distribution of Income: 1960-1987, Cöng trònh chñ Quarterly Journal of Economics, Quyïín LXIII, söë 2, söë ra thaáng söë 159, Khoa Kinh tïë, Àaåi hoåc American University, Washington 5-1949 (President and Fellows of Harvard College). DC, thaáng 5. 424 425
  5. 3. Health Care Strategic Management (1995) Strategic planning 11. Barbara Quint (1995) What’s your problem?, Information Today, söë futuristrs need to be capitation-specific and epidemiological, Health ra ngaây 1-1. Care Strategic Management, söë ra ngaây 1-9. 12. Xem Richard Koch vaâ Ian Godden (1996) Managing Without 4. Malcolm Gladwell (1996) The science of shopping, New Yorker, söë Management, London: Nicholas Brealey, àùåc biïåt laâ úã Chûúng 6, ra ngaây 4-11. trang 96-109. 5. Mary Corrigan vaâ Gary Kauppila (1996) Consumer Book Industry 13. Peter Drucker (1995) Managing in a Time of Great Change, London, Overview and Analysis of the Two Leading Superstore Operators, Butterworth-Heinemann, trang 96 trúã ài. Chicago, Illinois: William Blair & Co. 14. Richard Koch vaâ Ian Godden, saách àaä dêîn (xem ghi chuá 12); xem Chûúng 6 vaâ trang 159. CHÛÚNG 3 1. Joseph Moses Juran, saách àaä dêîn (xem Chûúng 1, ghi chuá 8), trang CHÛÚNG 5 38-9. 1. Henry Ford (1991) Ford on Management, Ronnie Lessem giúái thiïåu, 2. Ronald J. Recardo (1994) Strategic quality management: turning Oxford: Blackwell, trang 10, 141, 148. Reissue of Henry Ford (1922) the spotlight on strategies as well as tactical issues, National My Life and Work vaâ (1929) My Philosophy of Industry. Productivity Review, söë ra ngaây 22-3. 2. Gunter Rommel (1996) Simplicity Wins, Cambridge, Massachusetts, 3. Niklas Von Daehne (1994) The new turnaround, Success, söë ra ngaây Harvard Business School Press. 1-4. 3. George Elliott, Ronald G Evans vaâ Bruce Gardiner (1996) Managing 4. David Lowry (1993) Focusing on time and teams to eliminate waste cost: transatlantic lessons, Management Review, söë ra thaáng 6. at Singo prize-winning Ford Electronics, National Productivity Review, 4. Richard Koch vaâ Ian Godden, saách àaä dêîn (xem Chûúng 3, ghi chuá söë ra ngaây 22-3. 12). 5. Terry Pinnell (1994) Corporate change made easier, PC User, söë ra 5. Carol Casper (1994) Wholesale changes, US Distribution Journal, söë ngaây 10-08. ra ngaây 15-3. 6. James R. Nagel (1994) TQM and the Pentagon, Industrial Engineering, 6. Ted R Compton (1994) Using activity-based costing in your söë ra ngaây 1-12. organization, Journal of Systems Management, söë ra ngaây 1-3. 7. Chris Vandersluis (1994) Poor planning can sabotage implemen- tation, Computing Canada, söë ra ngaây 25-5. CHÛÚNG 6 8. Steve Wilson (1994) Newton: bringing AI out of the ivory tower, AI 1. Vin Manaktala (1994) Marketing: the seven deadly sins, Journal of Expert, söë ra ngaây 1-2. Accountancy, söë ra ngaây 1-9. 9. Jeff Holtzman (1994) And then there were none, Electronics Now, söë 2. Trong möåt baâi viïët cuãa mònh, Adam Smith cho rùçng möåt nhaâ maáy ra ngaây 1-7. saãn xuêët àinh ghim aáp duång phên cöng lao àöång coá thïí haâng vaån 10. MacWeek (1994) Software developers create modular applications àinh ghim/ngaây trong khi möåt nhaâ maáy vúái caác cöng nhên laâm that include low prices and core functions, MacWeek, söë ra ngaây àinh ghim tûâ cöng àoaån àêìu cho àïën cöng àoaån cuöëi chó cho ra 17-1. àûúåc möåt söë lûúång saãn phêím rêët nhoã. 426 427
  6. 3. Ngûúâi ta dïî quïn nhûäng biïën chuyïín thaânh cöng vaâ coá chuã àñch 13. Rêët nhiïìu baâi baáo vïì caác doanh nghiïåp vaâ ngaânh nghïì cuå thïí àaä khúãi xuêët tûâ lyá tûúãng vaâ trònh àöå tay nghïì cuãa möåt vaâi nhaâ cöng chûáng minh àiïìu naây. Chùèng haån, xem Brian T Majestki (1994) The nghiïåp then chöët úã àêìu thïë kyã XX, laâ nhûäng ngûúâi cöí suáy cho lyá scarcity of quality sales employees, The Music Trades, söë ra ngaây luêån “tiïëng coâi xe cuãa quaãng àaåi quêìn chuáng”: Ngheâo àoái, mùåc duâ 1-11. coân traân lan, coá thïí àûúåc xoáa boã. Chuáng ta, chùèng haån, haäy àoåc 14. Harvey Mackay (1995) We sometimes lose sight of how success is thïm möåt tû tûúãng cuãa Ford: ‘Nhiïåm vuå xoáa boã nhûäng hònh thaái gained, The Sacramento Bee, söë ra ngaây 6-11. tai haåi hún cuãa tïå ngheâo àoái vaâ thiïëu thöën rêët dïî hoaân thaânh. Quaã 15. The Music Trades (1994) How much do salespeople make?, The àêët naây thûâa hoa maâu àïí coá thïí àaáp ûáng àuã nhûäng nhu cêìu vïì Music Trades, söë ra ngaây 1-11. lûúng thûåc, quêìn aáo, cöng viïåc, vaâ giaãi trñ’. Xem Henry Ford (1991) 16. Robert E Sanders (1987) The Pareto Principle, its use and abuse, Ford on Management, Ronnie Lessem giúái thiïåu, Oxford: Blackwell, Journal of Consumer Marketing, Quyïín 4, Söë 1, söë ra Muâa àöng, trang 10, 141, vaâ 148. Nhên àêy töi cuäng xin gûãi lúâi caãm ún àïën trang 47-40. Ivan Alexander, ngûúâi àaä cho töi xem baãn thaão cuöën saách múái cuãa 17. Nhûäng cêu hoãi nhû thïë naây trong vùn hoáa Myä khöng bõ xem laâ “truâ anh, The Civilized Market (1997, Oxford: Capstone) – laâ taâi liïåu maâ eão”. töi coá dûåa theo chûúng àêìu àïí viïët ra àiïím naây cuäng nhû nhiïìu àiïím khaác (xem ghi chuá 3). CHÛÚNG 7 4. Xem Ivan Alexander (1997) The Civilized Market, Oxford: Capstone. 1. Peter B Suskind (1995) Warehouse operations: don’t leave well alone, 5. Dêîn theo Michael Slezak (1994) Drawing fine lines in lipsticks, IIE Solutions, söë ra ngaây 1-8. Supermarket News, söë ra ngaây 11-3. 2. Gary Forger (1994) How more data + less handling = smart ware- 6. Mark Stevens (1994) Take a good look at company blind spots, housing, Modern Materials Handling, söë ra ngaây 1-4. Star-Tribune (Twin Cities), söë ra ngaây 7-11. 3. Robin Field, Branded consumer products, dêîn theo James Morton 7. John S Harrison (1994) Can mid-sized LECs succeed in tomorrow’s (tuyïín choån vaâ giúái thiïåu) (1995) The Global Guide to Investing, competitive marketplace?, Telephony, söë ra ngaây 17-1. London: FT/Pitman, tûâ trang 471 trúã ài. 8. Ginger Trumfio (1995) Relationship builders: contract management, 4. Ray Kulwiec (1995) Shelving for parts and packages, Modern Sales & Marketing Management, söë ra ngaây 1-2. Materials Handling, söë ra ngaây 1-7. 9. Jeffrey D Zbar (1994) Credit card campaign highlights restaurants, 5. Michael J Earl vaâ David F Feeny (1994) Is your CIO adding value?, Sun-Sentinel (Fort Lauderdale), söë ra ngaây 10-10. Sloan Management Review, söë ra ngaây 22-3. 10. Donna Petrozzello (1995) A tale of two stations, Broadcasting & 6. Dereck L Dean, Robert E Dvorak vaâ Endre Holen (1994) Breaking Cable, söë ra ngaây 4-9. through the barriers to new systems development, McKinsey 11. Viïët tùæt cuãa special weapons and tactics, nghôa laâ “vuä khñ àùåc biïåt Quarterly, söë ra ngaây 22-6. vaâ chiïën thuêåt”. 7. Roger Dawson (1995) Secrets of power negotiating, Success, söë ra 12. Chuyïn gia tû vêën cöng ty baão hiïím Dan Sullivan, dêîn theo ngaây 1-9. Sidney A Friedman (1995) Building a super agency of the future, 8. Orten C Skinner (1991) Get what you want through the fine art of National Underwriter Life and Health, söë ra ngaây 27-3. negotiation, Medical Laboratory Observer, söë ra ngaây 1-11. 428 429
  7. CHÛÚNG 9 CHÛÚNG 12 1. Cuåm tûâ naây laâ chûä duâng cuãa Ivan Alexander (saách àaä dêîn, Chûúng 1. Donald O Clifton vaâ Paula Nelson (1992) Play to Your Strenths, 2), ngûúâi maâ tû tûúãng vïì sûå tiïën böå àaä bõ töi “thuöíng” möåt caách London: Piatkus. khöng xêëu höí. 2. Phoãng vêën J. G. Ballard (1989) àùng trïn taåp chñ Re/Search (San 2. Ivan Alexander nhêån xeát rêët hay rùçng ‘mùåc duâ ngaây nay chuáng ta Francisco), söë ra thaáng Mûúâi, trang 21-22. yá thûác àûúåc rùçng taâi nguyïn trïn traái àêët naây laâ hûäu haån, nhûng 3. Thaánh Phao-lö coá leä coân quan troång àöëi vúái sûå thaânh cöng cuãa Cú chuáng ta àaä phaát hiïån ra nhûäng chiïìu hûúáng cú höåi khaác, möåt àöëc giaáo hún caã Chuáa Giï-su. Võ thaánh naây àaä laâm cho Cú àöëc giaáo khöng gian múái cö àoång, neán chùåt, nhûng maâu múä, maâ úã àoá kinh dïî tiïëp nhêån àöëi vúái La Maä. Nïëu khöng coá hûúáng ài nhû thïë, möåt thûúng coá thïí àûúåc khuïëch trûúng vaâ trúã nïn thõnh vûúång. Mêåu chuã trûúng àaä tûâng bõ Thaánh Phï-rö vaâ hêìu hïët caác töng àöì tiïn dõch, thûúng maåi, tûå àöång hoáa, rö-böët hoáa vaâ tin hoåc, mùåc duâ khúãi khaác cuãa Chuáa cûåc lûåc chöëng laåi, thò cho àïën nay Cú àöëc giaáo khöng coá àêët àai vaâ khöng gian, laåi laâ nhûäng miïìn cú höåi vö haån. ùæt vêîn coân laâ möåt giaáo phaái múâ nhaåt. Maáy vi tñnh laâ böå maáy coá kñch thûúác beá nhêët maâ con ngûúâi phaát 4. Xem Vilfredo Pareto (1968) The Rise and Fall of Elites, Hans L minh ra àûúåc cho àïën nay’. Zetterberg viïët lúâi tûåa, New York: Arno Press. Xuêët baãn lêìn àêìu vaâo nùm 1901 bùçng tiïëng YÁ, quyïín saách naây miïu taã quan àiïím xaä höåi CHÛÚNG 10 hoåc cuãa Pareto hay hún, ngùæn goån hún so vúái taác phêím sau naây 1. Trñch trong Oxford Book of Verse (1961). Oxford: Oxford University cuãa öng. Trong baâi àiïëu vùn viïët cho öng vaâo nùm 1923 trïn túâ Press, trang 216. baáo xaä höåi chuã nghôa Avanti ngûúâi ta coá goåi öng laâ möåt ‘Caác-Maác 2. Cêím nang hûúáng dêîn caác nguyïn tùæc quaãn lyá thúâi gian hay nhêët tû saãn’. Àoá laâ möåt miïu taã rêët phuâ húåp vò, cuäng nhû Maác, Pareto vaâ tiïën böå nhêët laâ Hiram B. Smith (1995) The Ten Natural Laws of nhêën maånh têìm quan troång cuãa giai cêëp vaâ yá thûác hïå trong viïåc Time and Life Management, London: Nicholas Brealey. Smith àïì cêåp quyïët àõnh haânh vi. rêët nhiïìu vïì Têåp àoaân Franklin vaâ khaá ñt vïì cöåi nguöìn giaáo phaái 5. Coá leä ngoaåi trûâ êm nhaåc vaâ nghïå thuêåt hònh aãnh. Thïë nhûng, ngay Mormon cuãa têåp àoaân naây. caã úã nhûäng lônh vûåc naây, nhûäng ngûúâi cöång sûå vêîn coá têìm quan 3. Charles Handy (1969) The Age of Unreason, London: Random House, troång lúán hún mûác ngûúâi ta vêîn thûúâng nhòn nhêån. Chûúng 9. Xem thïm Charles Handy (1994) The Empty Raincoat, London: Hutchinson. CHÛÚNG 13 4. Xem William Bridges (1995) JobShift: How to Prosper in a Workplace 1. Xem Robert Frank vaâ Philip Cook (1995) The Winner-Take-All Society. without Jobs, Reading, Mass: Addison-Wesley/London: Nicholas New York: Free Press. Mùåc duâ hai taác giaã naây khöng sûã duång thuêåt Brealey. Bridges biïån luêån rêët thuyïët phuåc rùçng viïåc thuï nhên ngûä 80/20, roä raâng hoå àang noái vïì sûå vêån haânh cuãa caác quy luêåt viïn laâm viïåc toaân thúâi gian úã caác töí chûác lúán seä trúã thaânh biïåt thuöåc loaåi 80/20. Hoå phaân naân vïì caái laäng phñ êín trong nhûäng lïå hún laâ lïå thûúâng, vaâ rùçng chûä ‘cöng viïåc’ (job) seä quay vïì vúái phêìn thûúãng khöng cên xûáng nhû thïë. Xem lúâi phï bònh quyïín nghôa ban àêìu cuãa noá laâ ‘nhiïåm vuå’ (task). saách naây trong baâi tiïíu luêån rêët sêu sùæc àùng trïn taåp chñ The 5. Roy Jenkins (1995) Gladstone, London: Macmillan. Economist (söë ra ngaây 25-11-1995, trang 134), maâ töi àaä dûåa vaâo 430 431
  8. rêët nhiïìu khi viïët phêìn naây. Baâi viïët trïn taåp chñ The Economist P/E dûå baáo, song hïå söë naây cuäng mang möåt möëi nguy tiïìm êín vò naây coá noái rùçng vaâo nhûäng nùm àêìu thêåp niïn 1980, Sherwin caác con söë thu nhêåp àûúåc dûå baáo coá thïí khöng (vaâ trïn thûåc tïë Rose, möåt nhaâ kinh tïë taåi trûúâng Àaåi hoåc Chicago, coá viïët möåt vaâi thûúâng laâ khöng) xaãy ra. Muöën biïët chi tiïët vïì caác loaåi hïå söë P/E, baâi vïì tònh hònh kinh tïë cuãa caác siïu sao. haäy xem Richard Koch, saách àaä dêîn, (xem ghi chuá 1), trang 108-112. 2. Xem Richard Koch (1995) The Financial Times Guide to Strategy. London: Pitman, trang 17-30. CHÛÚNG 15 3. G. W. F. Hegel (1953) Hegel’s Philosophy of Right (T. M. Knox dõch). 1. Möåt tiïu àïì chûúng suác tñch tûâ quyïín Daniel Goleman (1995) Oxford: Oxford University Press. Emotional Intelligence, London: Bloomsbury, trang 179. 4. Xem Louis S. Richman (1994) The new worker elite, Fortune, söë ra 2. Xem TS Dorothy Rowe (1996) The escape from depression, baáo ngaây 22 thaáng 8, trang 44-50. Independent on Sunday (London), söë ra ngaây 31 thaáng 3, trang 14, 5. Xu hûúáng naây laâ möåt phêìn cuãa ‘caái chïët cuãa nghïì quaãn lyá’, khi coá trñch möåt quyïín saách sùæp xuêët baãn tûåa àïì In the Blood: God, àoá caác nhaâ quaãn lyá bõ sa thaãi vaâ chó coá nhûäng ‘ngûúâi laâm’ múái coá Genes and Destiny cuã a Giaá o sû Steve Jones (1996, London: chöî àûáng trong caác têåp àoaân coá hiïåu quaã. Xem Richard Koch vaâ HarperCollins). Ian Godden, saách àaä dêîn (xem Chûúng 3, ghi chuá 12). 3. Tiïën sô Peter Fenwick (1996) The dynamics of change, Independent on Sunday (London), söë ra ngaây 17 thaáng 3, trang 9. CHÛÚNG 14 4. Ivan Alexander, saách àaä dêîn (xem Chûúng 6, ghi chuá 2), Chûúng 4. 1. Phêìn tiïëp theo baân qua vêën àïì möåt caách rêët sú lûúåc. Nhûäng ai 5. Daniel Goleman, saách àaä dêîn, (xem ghi chuá 1), trang 34. muöën ài vaâo lônh vûåc àêìu tû caá nhên möåt caách nghiïm tuác coá thïí 6. Chöî àaä dêîn, trang 36. tham khaão Richard Koch (1994, 1997) Selecting Shares that Perform, 7. Chöî àaä dêîn, trang 246. London: Pitman. 8. Chöî àaä dêîn, trang 6-7. 2. Dûåa theo quyïín BZW Equity and Gilt Study (1993) London: BZW. 9. Tiïën sô Peter Fenwick, saách àaä dêîn (xem ghi chuá 1), trang 10. Xem Koch, saách àaä dêîn, trang 3. 10. Trñch búãi Daniel Goleman, saách àaä dêîn (xem ghi chuá 1), trang 87. 3. Vilfredo Pareto, saách àaä dêîn. 11. Chöî àaä dêîn, trang 179. 4. Xem Janet Lowe (1995) Benjamin Graham, The Dean of Wall Street, 12. Töi mang ún ngûúâi baån cuãa töi, Patrice Trequisser, laâ ngûúâi àaä chó London: Pitman. ra biïíu hiïån rêët quan troång naây cuãa Nguyïn lyá 80/20: Baån coá thïí 5. Ngoaâi hïå söë P/E lõch sûã, àûúåc tñnh dûåa trïn nhûäng con söë thu yïu ai àoá trong möåt vaâi khoaãnh khùæc vaâ caãm giaác êëy coá thïí coá aãnh nhêåp cuãa nùm trûúác àaä àûúåc cöng böë, coân möåt loaåi khaác goåi laâ hïå hûúãng rêët lúán àöëi vúái quaäng àúâi coân laåi cuãa mònh. Patrice seä khöng söë P/E dûå baáo, àûúåc tñnh dûåa trïn nhûäng con söë thu nhêåp trong chêëp nhêån yá kiïën caãnh baáo cuãa töi, vò öng yïu ngay tûâ giêy phuát tûúng lai theo ûúác tñnh cuãa caác nhaâ phên tñch thõ trûúâng chûáng gùåp gúä àêìu tiïn caách àêy möåt phêìn tû thïë kyã vaâ hiïån nay vêîn rêët khoaán. Nïëu thu nhêåp àûúåc kyâ voång laâ seä tùng thò hïå söë P/E dûå baáo seä thêëp hún hïå söë P/E lõch sûã, do àoá laâm cho giaá trõ cöí phiïëu coá veã haånh phuác trong cuöåc söëng vúå chöìng. Nhûng, têët nhiïn öng ta laâ thêëp hún. Caác nhaâ àêìu tû coá kinh nghiïåm cêìn phaãi xem xeát hïå söë ngûúâi Phaáp. 432 433
  9. CHÛÚNG 16 NGUYÏN LYÁ 80/20 1. Charles Darwin (1839) Voyage of the Beagle. Chûúng baân vïì nö lïå. 2. Baáo Guardian, söë ra ngaây 3/2/1997. Richard Koch 3. Hans-Peter Martin vaâ Harald Schumann (1996) The Global Trap: Ngûúâi dõch: Lï Nguyïîn Minh Thoå The Assault on Democracy and Prosperity, Reinbek bei Hamburg: Trûúng Húán Huy Rowohlt Verlag. 4. Richard Koch vaâ Ian Godden, saách àaä dêîn (xem Chûúng 3, ghi chuá 12), trang 210. 5. Dêî n theo David Osborne vaâ Ted Gaebler (1992) Reinventing Government, New York: Plume, trang 93-107. Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Ts. Quaùch Thu Nguyeät 6. Gordon Dryden vaâ Jeannette Vos (1994) The Learning Revolution, Bieân taäp: Thaønh Nam Aylesbury: Accelerated Learning Systems, caác trang 330-333 vaâ 378- Bìa: Thuøy Trinh 381. Söûa baûn in: Phaïm Nguyeãn 7. Xem David Sadtler, Andrew Campbell vaâ Richard Koch (1997) Breakup! Kyõ thuaät vi tính: Mai Khanh Why Large Companies Are Worth More Dead than Alive, Oxford: Capstone. 8. Taåp chñ The Economist (1996) Cop out, The Economist, söë ra ngaây 30/3, trang 56. 9. Thomas Robert Malthus (1798) An Essay on the Principles of NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ 161B Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh Population as it Affects the Future Improvements of Society. Malthus ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 laâ möåt muåc sû lêåp dõ ngûúâi Anh. Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn 10. YÁ tûúãng tû hûäu hoáa moåi thûá nghe coá veã ngúâ ngïåch hoùåc cûåc àoan. Website: http://www.nxbtre.com.vn Chùèng haån nhû quên àöåi vaâ ngaânh tû phaáp thò coá tû hûäu hoáa CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI àûúåc khöng? Àêy laâ möåt àïì taâi quaá lúán khöng thïí baân taåi àêy. 20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi 11. Xem quyïín saách múái cuãa töi (1998), The Third Revolution, Oxford, ÑT & Fax: (04) 7734544 E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn Capstone. 434 435
Đồng bộ tài khoản