intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý kế toán- Income statement

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1.738
lượt xem
659
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giản: giúp bạn hiểu các thuật ngữ kế toán: Tài khoản,nhật ký, sổ cái, nợ, có…Nắm bắt cách phân loại tài khoản và đặc điểm của các nhóm tài khoản; Hiểu nguyên tắc ghi sổ kép; Nâng cao khả năng thực hành quy trình ghi chép nghiệp vụ trên các sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính đơn giản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý kế toán- Income statement

 1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Niên khoá: 2005-2006 Nguyeân lyù keá toaùn 10/08/2005 1 Baøi giaûng 2 10/08/2005 2 Nguyễn Bảo Linh 1
 2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Muïc tieâu Hieåu caùc thuaät ngöõ keá toaùn: Taøi khoaûn, nhaät kyù, soå caùi, nôï, coù… Naém baét caùch phaân loaïi taøi khoaûn vaø ñaëc ñieåm cuûa caùc nhoùm taøi khoaûn Hieåu nguyeân taéc ghi soå keùp Naâng cao khaû naêng thöïc haønh quy trình ghi cheùp nghieäp vuï treân caùc soå saùch keá toaùn vaø laäp caùc baùo caùo taøi chính ñôn giaûn 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 3 Taøi khoaûn Phöông trình keá toaùn Taøi saûn = Nôï + Voán chuû sôû höõu A = L + OE Taøi khoaûn laø ñôn vò cô sôû duøng ñeå theå hieän nhöõng söï thay ñoåi cuûa töøng loaïi taøi saûn, nôï vaø voán chuû sôû höõu. 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 4 Nguyễn Bảo Linh 2
 3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Phaân loaïi taøi khoaûn Caùc doanh nghieäp thieát laäp danh muïc taøi khoaûn (chart of account) phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, quy moâ, nhu caàu quaûn lyù cuûa mình. Caùc taøi khoaûn coù theå khaùc nhau nhöng thöôøng ñöôïc phaân nhoùm töông töï nhau, ñoù laø caùc nhoùm sau 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 5 Phaân loaïi taøi khoaûn Taøi saûn (ASSETS) Nôï (LIABILITIES) Voán chuû sôû höõu (OWNERS EQUITY) Doanh thu (REVENUES) Chi phí (EXPENSES) 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 6 Nguyễn Bảo Linh 3
 4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Taøi saûn löu ñoäng Tieàn (Cash) Chöùng khoaùn ngaén haïn (Marketable securities) Khoaûn phaûi thu (Accounts receivable) Thöông phieáu phaûi thu (Notes receivable) Laõi phaûi thu (Interest receivable ) Haøng toàn kho (Merchandise inventory) 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 7 Taøi saûn löu ñoäng Baûo hieåm traû tröôùc (Prepaid insurance) Tieàn thueâ traû tröôùc (Prepaid rent) Nguyeân lieäu toàn kho (Raw materials inventory) Vaät duïng (Supplies) Saûn phaåm ñang cheá taïo (Work-in-process inventory) Thaønh phaåm (Finished goods inventory) 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 8 Nguyễn Bảo Linh 4
 5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Taøi saûn coá ñònh Ñaát ñai (Land) Nhaø xöôûng (Buildings) Thieát bò (Equipments) Hao moøn thieát bò (Accumulated depreciation) Xe coä (Vehicles) 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 9 Nôï Khoaûn phaûi traû (Account payable) Thöông phieáu phaûi traû (Note payable) Laõi phaûi traû (Interest payable) Löông phaûi traû (Wages payable) Thueá phaûi traû (Taxes payable) Khaùch haøng öùng tröôùc (Advances from customer) Theá chaáp phaûi traû (Mortgage payable) Traùi phieáu phaûi traû (Bonds payable) 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 10 Nguyễn Bảo Linh 5
 6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Voán chuû sôû höõu Voán (Capital) Coå phaàn thöôøng (Common stock) Voán goùp vöôït meänh giaù (Additional Paid-in Capital) Laõi ñeå laïi (Retained Earning) Ruùt voán (Withdrawals) 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 11 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán OE Ñaàu tö (I) Doanh thu (R) Voán chuû sôû höõu (OE) Ruùt voán (W) Chi phí (E) 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 12 Nguyễn Bảo Linh 6
 7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Phaân loaïi nghieäp vuï Xeùt theo moái quan heä vôùi voán chuû sôû höõu, caùc nghieäp vuï coù theå chia thaønh 5 nhoùm: Ñaàu tö (I) Ruùt voán (W) Doanh thu (R) Chi phí (E) Nghieäp vuï khaùc (O) 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 13 Moái quan heä taøi khoaûn – baùo caùo BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taøi saûn = Nôï + Voán CSH BAÙO CAÙO THU NHAÄP Laõi = Doanh thu - Chi phí 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 14 Nguyễn Bảo Linh 7
 8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Taøi khoaûn chöõ T Tieâu ñeà cuûa taøi khoaûn Beân nôï Beân coù (Debit) (Credit) Tieâu ñeà coù theå laø teân (account name) hay soá hieäu taøi khoaûn (account number) Beân NÔÏ vaø beân COÙ duøng ñeå ghi taêng vaø giaûm cho caùc taøi khoaûn, ñieàu naøy ñöôïc quy ñònh bôûi phöông trình keá toaùn. 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 15 Nguyeân taéc ghi cheùp Taøi saûn = Nôï + Voán chuû sôû höõu Chi phí Doanh thu Taøi khoaûn ñöôïc ghi taêng ôû beân naøo seõ coù soá dö thoâng thöôøng (normal balance) ôû beân ñoù 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 16 Nguyễn Bảo Linh 8
 9. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Taøi khoaûn ñieàu chænh giaûm Coøn goïi laø taøi khoaõn nghòch ñaûo, laø nhöõng taøi khoaûn cuøng nhoùm nhöng coù soá dö thoâng thöôøng ngöôïc vôùi quy ñònh. Taøi khoaûn ñieàu chænh gaén lieàn vôùi moät taøi khoaûn khaùc trong nhoùm vaø phaùt sinh taêng cuûa noù seõ laøm giaûm trò giaù cuûa taøi khoaûn maø noù ñieàu chænh Ví duï: Voán – Ruùt voán Taøi saûn coá ñònh – Hao moøn luõy keá 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 17 Phaân tích nghieäp vuï Böôùc 1: Coù nhöõng taøi khoaûn naøo lieân quan ñeán nghieäp vuï? Böôùc 2: Nhöõng taøi khoaûn naøy seõ taêng hay giaûm bao nhieâu? Böôùc 3: Theo tính chaát cuûa töøng taøi khoaûn thì chuùng seõ ñöôïc ghi NÔÏ hay ghi COÙ? 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 18 Nguyễn Bảo Linh 9
 10. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Buùt toaùn (entry) Moãi nghieäp vuï seõ ñöôïc ghi nhaän baèng moät buùt toaùn Buùt toaùn ñôn giaûn (simple entry) ghi nhaän caùc nghieäp vuï chæ lieân quan ñeán 2 taøi khoaûn Caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán nhieàu taøi khoaûn hôn ñöôïc ghi baèng caùc buùt toaùn phöùc hôïp (Compound entry) 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 19 Ví duï 1 Nghieäp vuï: Coâng ty M phaùt haønh coå phieáu trò giaù $200,000 Phaân tích: Taøi khoaûn Taùc ñoäng cuûa Ghi nôï hay coù lieân quan nghieäp vuï cho taøi khoaûn Taêng Tieàn (A) Nôï $200,000 Coå phaàn Taêng Coù thöôøng (OE) $200,000 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 20 Nguyễn Bảo Linh 10
 11. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Ví duï 1 Ghi treân taøi khoaûn Coå phaàn thöôøng Tieàn $200,000 $200,000 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 21 Ví duï 2 Nghieäp vuï: Mua thieát bò trò giaù $6,000 traû ngay $4,000 vaø nôï phaàn coøn laïi Phaân tích: Taøi khoaûn Taùc ñoäng cuûa Ghi nôï hay coù lieân quan nghieäp vuï cho taøi khoaûn Thieát bò (A) Taêng $5,000 Nôï Tieàn (A) Giaûm $3000 Coù Phaûi traû (L) Taêng $2,000 Coù 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 22 Nguyễn Bảo Linh 11
 12. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Ví duï 2 Ghi treân taøi khoaûn Tieàn Thieát bò $200,000 $200,000 Phaûi traû $200,000 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 23 Qui trình keá toaùn Chöùng töø Xöû lyù Baùo caùo Phaân tích Ghi soå Laäp baûng Ñieàu chænh Laäp BC Ghi soå caùiï nghieäp vuï Nhaät kyù caân ñoái thöû caân ñoái thöû Taøi chính 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 24 Nguyễn Bảo Linh 12
 13. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Baøi thöïc haønh taïi lôùp Xem baøi thöïc haønh keøm theo trong baøi giaûng vaø thöïc hieän töøng böôùc trong qui trình keá toaùn ñöôïc höôùng daãn trong chöông naøy. 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 25 Soå nhaät kyù (Journal) Phaân tích Ghi soå Laäp baûng Ñieàu chænh Laäp BC Ghi soå caùiï nghieäp vuï Nhaät kyù caân ñoái thöû caân ñoái thöû Taøi chính Nhaät kyù laø soå keá toaùn ghi nhaän caùc nghieäp vuï theo trình töï thôøi gian phaùt sinh Ngaøy Ñoái Dieãn giaûi Nôï Coù thaùng chieáu 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 26 Nguyễn Bảo Linh 13
 14. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Caùch ghi soå nhaät kyù Ngaøy: Theå hieän thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï. Dieãn giaûi: Trình baøy teân taøi khoaûn ñöôïc ghi nôï, ghi coù, vaø lôøi giaûi thích ngaén goïn veà nghieäp vuï. Ñoái chieáu: Ghi soá hieäu cuûa taøi khoaûn ñaõ ñöôïc chuyeån soå (posting) Nôï vaø coù: Ghi soá phaùt sinh nôï vaø coù töông öùng cho töøng taøi khoaûn 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 27 Löu yù Taøi khoaûn chi nôï vaø coù ñöôïc ghi leäch nhau ñeå deã phaân bieät Caùc trang nhaät kyù ñöôïc ñaùnh daáu baèng soá trang lieân tuïc Theo thoâng leä, caùc buùt toaùn (entry) thöôøng caùch nhau moät doøng troáng. 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 28 Nguyễn Bảo Linh 14
 15. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Soå caùi Phaân tích Ghi soå Laäp baûng Ñieàu chænh Laäp BC Ghi soå caùiï nghieäp vuï Nhaät kyù caân ñoái thöû caân ñoái thöû Taøi chính Ñöôïc thieát keá ñeå theo doõi cho töøng taøi khoaûn. Taøi khoaûn chöõ T laø daïng soå caùi ñôn giaûn. Tieàn Soá taøi khoaûn 111 Ngaøy Ñoái Soá dö Nôï Coù thaùng chieáu Nôï Coù 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 29 Caùch ghi soå caùi Ngaøy: Thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï Ñoái chieáu: Ghi soá trang soå nhaät kyù ñaõ ghi cheùp nghieäp vuï lieân quan Nôï, coù: Ghi phaùt sinh nôï hoaëc coù Soá dö: Tính toaùn laïi soá dö cho taøi khoaûn sau moãi buùt toaùn ñöôïc chuyeån. Soá dö coù theå laø nôï hay coù tuøy theo tính chaát cuûa taøi khoaûn. 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 30 Nguyễn Bảo Linh 15
 16. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Baûng caân ñoái thöû Phaân tích Ghi soå Laäp baûng Ñieàu chænh Laäp BC Ghi soå caùiï nghieäp vuï Nhaät kyù caân ñoái thöû caân ñoái thöû Taøi chính Vaøo cuoái kyø, laáy soá dö cuûa caùc taøi khoaûn treân soå caùi, laäp moät baûng lieät keâ ñeå tính vaø kieåm tra tính caân baèng giöõa toång soá dö nôï vaø dö coù cuûa caùc taøi khoaûn vaø goïi laø “Baûng caân ñoái thöû” Soá lieäu treân baûng caân ñoái thöû laø cô sôû ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính. 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 31 Laäp caùc baùo caùo taøi chính Phaân tích Ghi soå Laäp baûng Ñieàu chænh Laäp BC Ghi soå caùiï nghieäp vuï Nhaät kyù caân ñoái thöû caân ñoái thöû Taøi chính Soá lieäu treân baûng caân ñoái thöû coù theå duøng ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính Baùo caùo thu nhaäp – Doanh thu – Chi phí Baûng caân ñoái – Taøi saûn – Nôï – Voán chuû sôû höõu Baùo caùo ngaân löu 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 32 Nguyễn Bảo Linh 16
 17. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 2005-2006 Qui trình kế toán Taøi lieäu tham khaûo Financial accounting – Clyde P. Stickney; Roman L. Weil Accounting – Charles T. Horngren; Walter T. Harrison; Linda Smith Bamber Principles of accounting – Belverd E. Needles, Jr.; Henry R. Anderson; James C. Caldwell. 10/08/2005 by Nguyen Bao Linh 33 Nguyễn Bảo Linh 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=1738

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2