intTypePromotion=1

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 8

Chia sẻ: Đặng Trọng Bản | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
485
lượt xem
40
download

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị kế toán là tổ chức lao động kế toán, áp dụng các phương pháp kế toán, nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý kinh tế đơn vị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 8

 1. CHƯƠNG 8 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ
 2. Nội dung chương 8 1 Khái niệm và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán 2 Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Page  2
 3. 8.1. Khái niệm và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán 8.1.1 Khái niệm Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị kế toán là tổ chức lao động kế toán, áp dụng các phương pháp kế toán, nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý kinh tế đơn vị Page  3
 4. 8.1.2 Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán 2 3 1 4 Phù hợp với Lựa chọn Đảm bảo Phải tuân đặc điểm tổ những người tiết kiệm và theo các văn chức sản có đủ năng hiệu quả bản pháp lý xuất kinh lực và điều về kế toán doanh, tổ kiện làm hiện hành chức quản công tác kế của Nhà lý của đơn toán nước vị Page  4
 5. 8.2. Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 8.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán Mô hình tổ Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung chức Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán Page  5
 6. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán Kế toán trưởng Bộ phận Bộ phận kế toán các hoạt Bộ phận Bộ phận động chung của DN kế toán tổng kiểm tra kế tài chính hợp toán Phòng (tổ) kế toán ở các đơn vị phụ thuộc Trưởng phòng (tổ trưởng) kế toán Kế toán Kế toán Kế toán tiền Kế toán chi Kế toán bán Kế toán vật tư, lương và bảo hàng, kết quả tổng hợp TSCĐ phí sx, tính giá hiểm xã hội hàng hoá kinh doanh thành Page  6
 7. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung Kế toán trưởng Bộ Bộ Bộ phận Bộ phận kế Bộ Bộ phận phận kế tiền phận kế phận kế toán bán kế lương và hàng và kết toán toán toán TSCĐ các khoản quả hoạt nguồn tổng toán và đầu động kinh vốn và hợp và mua trích theo tư dài lương các quĩ kiểm tra hàng doanh hạn doanh nghiệp Các nhân viên kinh tế ở các đơn vị phụ thuộc Page  7
 8. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán Kế toán trưởng Bộ phận Bộ phận kế Bộ phận tiền Bộ phận kế toán Bộ phận kế Bộ phận kế kế toán lương và các bán hàng và kết toán nguồn toán tổng toán TSCĐ và đầu tư khoản trích theo quả hoạt động vốn và các hợp và kiểm mua hàng dài hạn lương kinh doanh quĩ doanh tra nghiệp Phòng (tổ) kế toán ở các đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc không có tổ chức kế toán Trưởng phòng (tổ trưởng) kế toán riêng Bộ phận Bộ phận kế Bộ phận tiền Bộ phận kế toán Bộ phận kế Bộ phận kế kế toán lương và các bán hàng và kết toán nguồn toán tổng toán TSCĐ và đầu tư khoản trước theo quả hoạt động vốn và các hợp và kiểm mua hàng dài hạn lương kinh doanh quĩ doanh tra nghiệp Page  8
 9. 8.2. Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 8.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 1 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 2 Tổ chức hê thống tài khoản kế toán 3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Page  9
 10. 8.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 8.2.2.1 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán * Nội dung:  Xác định những chứng từ phải lập hoặc tiếp nhận cho từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh  Xác định nội dung chứng từ, bộ phận lập hoặc tiếp nhận chứng từ, số liên (tờ) chứng từ  Xác định bộ phận kiểm tra chứng từ, ghi sổ kế toán, bảo quản và lưu trữ chứng từ. Page  10
 11. 8.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 8.2.2.1 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán * Các nguyên tắc tổ chức 1 Căn cứ vào chế độ ghi chép ban đầu 2 Phù hợp với đặc điểm tổ chức HĐSXKD và yêu cầu quản lý 3 Phù hợp đặc điểmAddchức Textmáy tổ You bộ kế toán đơn vị Page  11
 12. 8.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 8.2.2.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán * Nội dung:  Xác định những tài khoản sử dụng và phương pháp vận dụng các tài khoản kế toán đó  Qui định thống nhất về các tài khoản cấp 1, cấp 2 và cấp 3 * Nguyên tắc: - Tuân thủ các qui định trong hệ thống tài khoản do NN - Phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý - Phản ánh đầy đủ các nội dung hạch toán Page  12
 13. 8.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 8.2.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán * Nội dung:  Xác định số lượng sổ, kết cấu mẫu sổ kế toán, trình tự và phương pháp ghi chép  Lựa chọn hình thức kế toán phù hợp.  Xây dựng, thiết kế được một trình tự ghi sổ kế toán hợp lý  Tổ chức quá trình ghi chép sổ kế toán khoa học, hợp lý Page  13
 14. 8.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 8.2.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán * Nguyên tắc:  Mỗi doanh nghiệp chỉ được mở một hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất  Đảm bảo tính khoa học, ghi chép thuận tiện, dễ đối chiếu, dễ kiểm tra  Đảm bảo tính thống nhất giữa hệ thống tài khoản với hệ thống sổ kế toán  Ghi chép trên sổ sách kế toán phải rõ ràng, không được tẩy xoá Page  14
 15. 8.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 8.2.2.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán * Nội dung:  Hệ thống BCTC  Hệ thống BCQT * Nguyên tắc:  Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán phải đảm bảo tính thống nhất giữa kế toán và quản lý  Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán phải phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành  Tổ chức lập báo cáo kế toán phải tiết kiệm và hiệu quả Page  15
 16. 8.2.3. Tổ chức kiểm tra kế toán  Kiểm tra việc lập, xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán  Kiểm tra số liệu ghi chép trên chứng từ  Kiểm tra việc vận dụng hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán  Kiểm tra tính trung thực, hợp lý của số liệu, tài liệu trong các BCKT  Kiểm tra việc chấp hành các qui định trong luật kế toán, CMKT, CĐKT  Kiểm tra việc tổ chức, phân công lao động kế toán Page  16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2