intTypePromotion=3

Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Sản xuất sạch để bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
9
download

Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Sản xuất sạch để bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm cấp Nhà nước về dầu khí, có quy mô đầu tư lớn, đòi hỏi trình độ khoa học công nghệ cao, đảm bảo an toàn và sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp lọc hóa dầu ngang tầm thế giới. Bài viết nêu lên những đánh giá nỗ lực của cán bộ, công nhân trong việc vận hành nhà máy, sản xuất kinh doanh có hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Sản xuất sạch để bảo vệ môi trường

  1. MOI TROITNG Nha may Loc dau Dung Quat San xuat sach do bao ve moi truirng Dau thang 3 vua qua, Doan cong tac do ong Nghiem Vu Khai, Pho Chii nhiem Uy ban Khoa hoc Cong nghe - Moi truong ciia Quoc hoi lam Trudng doan da vao lam viec tai Nha may Loc dau Dung Quat (NMLDDQ). Tai day, Doan da danh gia cao no luc cua can bo, cong nhan trong viec van hanh nha may, san xuat kinh doanh co hieu qua va bao ve moi trudng. ha may Lgc dau N Dung Qua't la cong trinh trgng diem cap Nha nudc ve dau khi, CO quy md d i u tu ldn, ddi hoi trinh do khoa hgc cdng nghe cao, dam bag van hanh an toan va san xuat ra eac san pham ed chat Iugng tot, dap iing yeu cau cua nganh ccing nghiep lgc hoa dau ngang tam thg gidi. Chinh vi the, ngay tu khau thiet ke va xay dung, cae yeu cau ve san xuat an toan va bao ve moi trudng duge chii trgng dac biet. So vdi nhieu nha may lgc dau hien dai tren Ddl nga CBCNV ciia Nha may Loc dau Dung Quat dugc dao tao bai ban the gidi, so phan xudng cdng ky thuat de thuc hien SXSH va bao ve moi trudng Anh: CTV nghe, phan xudng phu trg ciia hgp, se thai ra 70 tan/ngay. Nhd Han mdt nam nay, NMLDDQ da NMLDDQ n h i l u ga'p doi (14 phan xudng thu hoi khi luu xuat xucmg hang trieu lit xang 90, phan xudng), nham tan d u n g huynh, lutpng khi thai ra khong 92, 95 cd chat lutpng cao, it khoi nguygn lieu va bien chat thai sau gay tac hai cho con ngudi va mdi thai dgc hai, eo ham lugng khi lgc dau thanh nhiing san trudng xung quanh, tranh dugc Benzen dudi 2%. Ngoai ra, dau pham ed ieh, khong gay tac hai nhirng tran mua a-xit, lam giam Diesel, dau dot Id F.O, LPG va cac dgn mdi trucmg. do p H ciia dat. san pham khae n h u Propylene, San xuat sach hon nham han Trudc nam 2007, Nha nude eho xang may bay ]et-Al... deu dat ehe anh hudng xau tdi mdi trudng phep luu hanh loai xang ed ham tieu ehuan ky thuat, tieu chuan trong toan bd vdng ddi cua san lutpng Benzen 5%. Do ham lugng bao ve moi trudng. pham tir kliau ehe bien nguyen lieu Benzen ldn se co nhieu tac nhan Di xir ly nudc thai, NMLDDQ dgn khau thai bo cuoi eung. Hien gay benh ung thu, nen sau nam da xay d u n g mdt phan xudng xu nay, NMLDDQ diing dSu Bach Ho 2007, Nha nudc quy dinh diing ly n u d c thai hoan chinh, bang lam nguyen lieu, thai ra 7 tan luu xang theo tieu ehuan Euro 2, cd cdng nghe eao, hoat ddng dn huynh 1 ngay, neu dung dau hdn ham lutpng Benzen khoang 2,5%. dinh. Cae thong so ve nhiet do. (Xem tiep trang 43) CHUYEN MUC DUOC THUC HIEN VCII SU HOP TAC CUA HOP PHAN SXSH TRONG CONG NGHIEP Website: www.tapchicongnghiep.vn Ky I. ihitig 5/2010 «CONG NGHIEP 41
  2. dung tram xii ly nude thai tap phi ciia CPI gdm: tao ra nhiing san pham tdt va an trung. Tir do, Dgi SXSH da h i n - Thu hdi va tai sii dung toi da toan eho ngudi tigu dung, thuc hanh phan tich va de xuat 15 giai lucmg nudc ngung va hoi nggn: hien dung voi chinh sach an toan phap do Nha may tu d i u tu thue Nha may da bao dn eae dudng ve sinh thue pham da cdng bo. hien, 4 giai phap duge Hgp phan ong dan nudc ngung vg Id hoi, Tdng miic dau tu eho viec nang San xuat saeh hon hd trg vg vdn. bao dn va lam mdi bdn chiia nudc cap nay khoang gan 1,9 ty dong. Vdi miic dau tu 126,5 hieu ddng, ngung dg giam lucpng nhiet that - Xay dung tram xii ly nudc Nha may da thue hien nhiing giai thoat. Den nay, Nha may da hoan thai: Vi dae thu la nha may ehg phap nhu: Quan ly, giam sat tieu thanh lap dat bay hoi Steamgard biln dua, nen cong tae xii ly nudc thu nude hieu qua; bd tri Iai cae va dang dua vao sii dung. He thai eiing rat phiic tap. Hien, Nha van k h o a / m d htprp Iy thuan lgi thong nay dang dugc theo doi may da xay d u n g xong be xu ly thao tac eua cdng nhan; sii dung miic do tiet kiem nhign lieu trau. va cae ho trong he thdng xu ly he thong chieu sang hieu qua; cai Chi phi dau tu cho giai phap la nude thai va dua vao hoat ddng tao lai cac ludi chan rac tai eac hd 379 trieu ddng. tli thang 7/2009. ga; van hanh htpp ly may nghign... - Thay Id dot trau bang lo dot Tir nhiing ket qua da trien khai, Sau qua trinh triln khai, Nha may gao dura: TCr md hinh 16 hoi dot eae can bd, nhan vien Nha may da tiet kiem duge 21% lutpng nudc trau, Nha may da nghign ciiu eai Chg biln Dira Thanh Vinh cang su dung, giam 90% lugng ban tao buong ddt mtM cho nguygn lieu nhan thiic ro hon tam quan hgng thanh pham roi vai trong qua trinh gao dira cd san tai Ben Tre. L6 da cua viee ap dung SXSH trong cac say, lam giam 95% lutpng trau hao tign hanh chay thii nghiem vao hoat ddng san xuat cua don vi hut trgn dudng van ehuyen. Sau 3 giiia thang 7/2009. Tong miic dau minh. Trong thdi gian ttM, Nha nam ap dung eae giai phap SXSH, tu eho giai phap nay khoang 2,6 ty may se tigp tue duy tri va khong moi nam, Itpd nhuan tii thu hoi phe dong. Du kign, Itpi ich mang lai ngimg tim tdi nhiing giai phap moi Ueu com dira da mang vg cho Nha khoang 1 ty ddng/nam, thdi gian de tigt kiem nguygn vat lieu va may 21 trieu ddng. hoan vdn khoang 2,6 nam. giam thilu phat thai ra mdi trudng, Sau khi trign khai 15 giai - Cai thien, nang cap nha xudng thuc hien phuong eham da de ra la: phap chi phi thap, Nha may tigp nham dap ling yeu cau quan ly "An toan - Chat lutpng - Trach tuc thue hien 4 giai p h a p ldn vdi chat iugng ciia he thong ISO nhiem d l phat trien bgn viing". su cam ket ho tro dau tu vg kinh 2200:2005: Viec nang cap nay da Phuong Thao Nha may LOG dau Dung Quat... a.^,.....„,.> B0D5, COD, TSS, h a m l u g n g qua dang miing la sau mdt nam mdi trudng, phat hien kip thdi dau m.a, phenol, coliform dgu van hanh, h a m lugng chat d nhiing d nhiem vg mdi trudng dg dat TCVN 5945:1995 (cdt B), nhiem trong mdi trudng xung cimg cac ehu thau thu gom va QCVN4:2009/BTNMT. Trong quanh Nha may d i u thap hon tigu hiiy eac chat thai nguy hai qua trinh van hanh Nha may, tigu ehuan cho phep. Cong tac an thai ra trong qua trinh san xuat. eae chat thai nguy hai duge thu toan, phdng ehdng chay n6 eiing Hien nay, Nha may da ban hanh gom, phan loai, dan n h a n va luu dugc Nha may trang bi day dii 909 quy trinh van hanh, 76 quy gili tai Tram luu giii, trudc khi eae thilt bi ky thuat va co ddi ngii trinh bao duong, 90 quy trinh an tigu hiiy. cdng nhan nam viing ky thuat de toan, 102 quy trinh eho phong thi Mdi day, Nha may cdn thug kip thdi ling phd. O NMLDDQ nghiem. Tat ca nhurng viec kg trgn cac dan vi co chiic nang quan trac cdn cd Ddi An toan Bao ve moi deu n h a m muc dich san xuat sach chat Iugng khi thai, chat lutpng trudng va siie khoe vdi n h u n g hon va bao ve moi trudng d Nha mdi trudng khdng khi tai 9 diem thanh vign dugc dao tao bai ban, may Lgc dau Dung Quat. xung quanh Nha may. Mdt k i t chuygn lam nhiem vu quan trac Yen Tuyet CHUYEN MUC DUOC THUC HIEN VOl SU HOP TAC CUA HOP PHAN SXSH TRONG CONG NGHIEP Wbbsite: www.tapchicongnghiep.vn Ky 1, thing 5/2010 « CONG NCHIEP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản