Nhân một trường hợp vỡ cơ hoành

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
188
lượt xem
35
download

Nhân một trường hợp vỡ cơ hoành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn đoán dựa trên xquang, CT scan và ho c siêu âm. Chúng tôi báo cáo m t trư ng h p v cơ hoành ph i sau ch n thương, ư c siêu âm phát hi n sau 27 ngày nh p vi n. Case report Rupture diaphragma, maybe spontaneous or after thorax or thoracoabdominal traumatisms, often cause motor vehicle accident. To diagnose relying on X ray, CT scan and or ultrasound. We present case report right rupture diaphragma after trauma, detected after 27 days admitted to hospital. I. M U Ch n thương b ng kín ho c ch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhân một trường hợp vỡ cơ hoành

  1. NHÂN M T TRƯ NG H P V CƠ HOÀNH DO CH N THƯƠNG Ư C PHÁT HI N QUA SIÊU ÂM Nguy n H u Chí 1– ào Trung Hi u 2 Ca lâm sàng V cơ hoành, có th t nhiên ho c sau ch n thương ng c ho c b ng ng c, thư ng do tai n n giao thông. Ch n oán d a trên xquang, CT scan và ho c siêu âm. Chúng tôi báo cáo m t trư ng h p v cơ hoành ph i sau ch n thương, ư c siêu âm phát hi n sau 27 ngày nh p vi n. Case report Rupture diaphragma, maybe spontaneous or after thorax or thoracoabdominal traumatisms, often cause motor vehicle accident. To diagnose relying on X ray, CT scan and or ultrasound. We present case report right rupture diaphragma after trauma, detected after 27 days admitted to hospital. I. M U Ch n thương b ng kín ho c ch n thương ng c b ng, m t tai n n cũng thư ng g p trong nhi khoa, c bi t là tai n n giao thông, nhưng t n thương cơ hoành ơn thu n ho c ph i h p hi m g p. Ch n oán v cơ hoành ph n l n d a trên ch p X quang ng c ho c CT scan, siêu âm chưa ư c c p nhi u. Nhân m t trư ng h p v cơ hoành do ch n thương ư c phát hi n qua siêu âm, chúng tôi xin trình bày ca lâm sàng và h i c u l i y văn. II. CA LÂM SÀNG B nh nhi T.V. Nam, 14 tu i, nhà Long An, ư c B nh vi n LA chuy n v i ch n oán v gan, g y xương ch u, tràn máu màng ph i ph i. Cách nh p vi n 7 gi , bé ng i trên xe y hàng cùng 2 tr khác, tu t d c, xe è lên b ng, nh p vi n trong tình tr ng thi u máu, M ch 120l n/phút, huy t áp 10/7cmHg, nh p th 22 l n/phút, ph âm bên ph i gi m, ư c x trí truy n máu, kháng sinh gi m au, d n lưu màng ph i ra khoãng 2 lít d ch (d n lưu 2 l n). * Xquang ng c N1: g y xương ch u trái, tràn d ch màng ph i ph i. N4: t n thương vùng gi a và dư i ph i ph i kèm TDMP lư ng ít, nghĩ phù ph i/ d p ph i ph i kèm TDMP lư ng ít. N5: TDMP * Siêu âm N1, N4, N5, N10, N12, N17, N24: ghi nh n có d p v gan phân thùy IV-V, xu t huy t b ng, TDMP ph i lư ng nhi u. * Ch p CT scan N4, ghi nh n TDMP ph i, t n thương v gan phân thùy IV, d p mô gan phân thùy III-VII, d ch t do b ng, theo dõi t tĩnh m ch trên gan ph i. Sau 27 ngày i u tr n i khoa, tình tr ng lâm sàng n nh, nhưng d n lưu màng ph i v n còn ra d ch dai d ng, ư c siêu âm ng c ki m tra, ghi nh n Hematoma gan phân thùy IV, cơ hoành m t liên t c, gan ph i n m trong kh i d ch màng ph i, b p b nh kèm TDMP ph i lư ng v a (H1,H2) ư c ch n oán v cơ hoành ph i gây thoát v gan ph i, TDMP ph i lư ng v a, hematoma gan phân thùy IV. (1) Bs CK2 Nhi-Khoa Siêu âm . (2) ThS Trư ng kh i ngo i-BV Nhi ng I 1
  2. B nh nhân ư c m vào N29, ghi nh n vòm hoành ph i rách nham nh # 12cm, ư ng rách ph c t p và gan thoát v gây viêm dính vùng hoành, không ghi nh n t n thương ph i. Ti n hành l y toàn b máu c c và d ch ng trong khoang màng ph i, khâu ph c h i cơ hoành. 2 2 2 3 1 1 1 3 H1. H2. Cơ hoành m t liên t c, gan ph i n m trong khoang màng ph i có kèm tràn d ch màng ph i lư ng v a. (1) TDMP, (2) Gan , (3) cơ hoành 1. B trư c cơ hoành 1. B trư c cơ hoành 2. ư ng rách gan 2. B sau cơ hoành T NG QUAN-BÀN LU N V cơ hoành do ch n thương chi m 1-7%[6], ph n l n do tai n n giao thông và thư ng k t h p t n thương nhi u cơ quan như gan, lách ho c g y khung ch u, nói chung là nh ng ch n thương n ng. Cơ ch v cơ hoành có th do s gia tăng t ng t áp l c trong b ng do ch n thương, d n n s gia tăng áng k chênh áp gi a khoang màng ph i và khoang phúc m c [2]. V cơ hoành bên trái thư ng b , chi m 76-86%, bên ph i 14-20% [4][8], 2 bên ch có 3,5%. Ch n oán v cơ hoành có th th b sót t 48-66% [3][6] trong 24-48 gi sau nh p vi n. 8% ư c ch n oán t sau 6 ngày n 6 tháng. B nh nhân c a chúng tôi ư c ch n oán sau 27 ngày nh p vi n, m c dù tri u ch ng lâm sàng có c i thi n nhi u, nhưng u làm cho 2
  3. các bác sĩ lâm sàng lo ng i là tình tr ng tràn d ch màng ph i kéo dài và tái l p nhanh. Ph i luôn nghĩ n nh ng b nh nhân có ch n thương ng c, v khung ch u, ch n thương b ng kèm tình tr ng hypoxemia. Các d u hi u g i ý v cơ hoành trên phim X quang ng c là tràn d ch màng ph i vòm hoành nâng cao ho c x p ph i, hơn n a, v trí ng thông d dày có th góp ph n cho ch n oán n u nó n m l c ch trong l ng ng c. Nh ng d u hi u trên phim Xquang g i ý v cơ hoành tùy thu c nh ng thành ph n trong b ng thoát v vào khoang l ng ng c. Trong nhi u trư ng h p, v cơ hoành trái, t ng thoát v thư ng là i tràng, hơn n a có th th y s dãn r ng trung th t ho c b t thư ng trung th t. Trên phim X quang ng c, hình nh ch n oán quang tr ng nh t là vòm hoành nâng cao, hình nh quai ru t trong l ng ng c ho c ng sond d dày cu n n m trong l ng ng c, s thoát v các t ng c trong l ng ng c, cho hình nh bóng m trong l ng ng c hình chi c n m, dư i màn hình huỳnh quang, cơ hoành gi m ho c m tc ng, g i ý v cơ hoành, ch p có c n quang s giúp xác nh ch n oán thoát v hoành. Ch n oán v cơ hoành nên nghĩ n khi trên phim ch p X quang ng c có b t thư ng. Các d u hi u siêu âm bao g m s m t liên t c c a cơ hoành, cơ hoành b p b nh, thoát v gan ho c ru t qua ch khuy t cơ hoành, các d u hi u gián ti p bao g m tràn d ch màng ph i, t d ch dư i hoành [5]. b nh nhân c a chúng tôi, n u kh o sát siêu âm theo nh ng ư ng c t thư ng qui, có th ch ghi nh n d u hi u tràn d ch màng ph i, nhưng n u theo ư ng chéo sư n, qua ó chúng ta có th th y s m t liên t c c a cơ hoành và ph n gan ph i n m cao trong l ng ng c. ây t ng thoát v là gan ph i. nh ng b nh nhân ch n thương b ng ng c, siêu âm thư ng ư c s d ng bên c nh vi c ánh giá các t n thương t ng c, vi c phát hi n các t ng n m trong l ng ng c như gan, lách, ru t cho phép ch n oán thoát v hoành, v cơ hoành gây thoát v sau ch n thương, ôi khi có th ánh giá s toàn v n c a cơ hoành, n u m t liên t c cũng có giá tr ch n oán, tuy nhiên nh ng t n thương nh có th siêu âm không th y. T th c t lâm sàng, khi kh o sát siêu âm b ng ng c nh ng b nh nhân có ch n thương n ng vùng b ng-ng c, n u có tràn máu màng ph i, nên c nh giác và ánh giá c n th n cơ hoành, s m t liên t c c a cơ hoành cũng như s hi n di n c a t ng thoát v s cho phép ch n oán vơ cơ hoành. Trên CT scan, thoát v các t ng ho c m c n i, xuyên qua ch m t liên t c c a cơ hoành, hình nh th t c nút chai, do cơ hoành xi t có th nhìn th y rõ trên m t c t sagittal, coronal ho c tái t o trên 3D. Trong ch n oán v cơ hoành, CT scan có nh y 54-73% và c hi u 86-90%[6]. III. K T LU N V cơ hoành có th g p trong nh ng trư ng h p ch n thương ng c ho c b ng-ng c n ng, nên nghĩ n và n u phim X quang có b t thư ng, nên th c hi n siêu âm b ng-ng c, có th góp ph n phát hi n t n thương cơ hoành. 3
  4. TÀI LI U THAM KH O [1] Ali Akbar, Dakshesh H Parikh (1999), Spontaneous rupture of the diaphragm, Arch Dis Child, 81: 341-342 [2] Ali Nawaz Khan (2006), Diaphragm, Injury and Paresis, eMedecine. [3] Arendrup HC et al (1982), Traumatic rupture of the diaphragm, Surg Gynecol Obstet, 154(4): 526-30. [4] Lee W et al (1994), Rupture of the diaphragm after blunt trauma, Eur J Surg, 160(9): 479-83 [5] Kim H.H, Y. R Shin (1997), Blunt traumatic rupture of the diaphragm: sonographic diagnosis, JUM, 16: 593-598. [6] Murray John G. et al (1996) Acute rupture of the diaphragma due to blunt trauma: Diagnostic sensitivity and specificity of CT, AJR, 166 (5):1035-9. [7] Melzig E. P., M. S. Swank and A. M. Salzberg (1976), Acute blunt traumatic rupture of the diaphragm in children, Arch of surgery,111, 9. [8] Smither BM et al (1991), Diagnosis of ruptured diaphragm following blunt trauma: results from 85 cases, Aust N Z J Surg, 61 (10): 737-41. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản