intTypePromotion=1

Nhóm động từ tiếng Nga biểu thị sự thiết lập tư thế người và các yếu tố tương đương của chúng trong tiếng Việt

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
3
download

Nhóm động từ tiếng Nga biểu thị sự thiết lập tư thế người và các yếu tố tương đương của chúng trong tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đối chiếu nhóm động từ tiếng Nga biểu thị sự thiết lập tư thế người (встать; сесть; лечь. . .) với các yếu tố tương đương của chúng trong tiếng Việt, nhất thiết phải xác định được các yếu tố tương đương giữa hai thứ tiếng. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần trang bị cho người học, người nghiên cứu một số kiến thức chuyên sâu về mặt ngữ pháp, ngữ nghĩa cũng như các phương thức chuyển dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt và ngược lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhóm động từ tiếng Nga biểu thị sự thiết lập tư thế người và các yếu tố tương đương của chúng trong tiếng Việt

v LÝ LUẬN NGÔN NGỮ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHÓM ĐỘNG TỪ TIẾNG NGA<br /> BIỂU THỊ SỰ THIẾT LẬP TƯ THẾ NGƯỜI<br /> VÀ CÁC YẾU TỐ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA CHÚNG<br /> TRONG TIẾNG VIỆT<br /> NGUYỄN TÌNH*<br /> Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, ✉ nguyentinhdhnn@yahoo.com.vn<br /> *<br /> <br /> Ngày nhận: 20/3/2017; Ngày hoàn thiện: 04/4/2017; Ngày duyệt đăng: 10/5/2017<br /> <br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Một trong các nhiệm vụ quan trọng của ngôn ngữ học đối chiếu là xác định được các yếu tố tương<br /> đương trong các ngôn ngữ tham gia đối chiếu. Không thể tiến hành đối chiếu chừng nào chưa<br /> xác định được các yếu tố tương đương này. Chính vì vậy, để đối chiếu nhóm động từ tiếng Nga<br /> biểu thị sự thiết lập tư thế người (встать; сесть; лечь. . .) với các yếu tố tương đương của chúng<br /> trong tiếng Việt, nhất thiết phải xác định được các yếu tố tương đương giữa hai thứ tiếng. Kết quả<br /> nghiên cứu sẽ góp phần trang bị cho người học, người nghiên cứu một số kiến thức chuyên sâu<br /> về mặt ngữ pháp, ngữ nghĩa cũng như các phương thức chuyển dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt<br /> và ngược lại.<br /> Từ khóa: động từ, ngôn ngữ học đối chiếu, tương đương.<br /> <br /> <br /> 1. ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ с соответствующими им выражениями во<br /> вьетнамском языке необходимо определить<br /> Kак известно, что сопоставительная эквивалентныe соотношения между данными<br /> лингвистика, предметом которой является языками, а в нашем случае, определить и<br /> сравнение двух (или более) языков и выяснять эквиваленты русских глаголов во<br /> вытекающие из этого сравнения выводы, вьетнамском языке. В этом и заключается<br /> достигла в наше время такого уровня развития,<br /> актуальность данного исследования.<br /> что может решать комплекс теорических и<br /> лингводидактических задач. По мнению У. 2. СОДЕРЖАНИЕ<br /> К. Юсупова (1988, с.6), одной из важных<br /> теорических задач сопоставительной 2.1. O понятии эквивалетности<br /> лингвитики является определение<br /> межъязыковых эквивалентов. Следовательно, Понятие эквивалентности в сопостави-<br /> при изучении русских глаголов принятия позы тельной лингвиcтике обозначается, как<br /> (положения тела): встать/вставать; сесть/ правило, совпадение единиц двух или<br /> садиться; лечь/ложиться в сопоставлении более языков в их значении, точнее,<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 10 Số 07 - 5/2017<br /> LÝ LUẬN NGÔN NGỮ v<br /> <br /> <br /> <br /> тождественность в значениях, закрепленнных Подобное обстоятельство тоже<br /> в системах сопоставляемых языков. Однако, наблюдается в переводных материалах с<br /> опыт сопоставительных исследований вьетнамского языка на русский:<br /> показывает, что тождественность языковых<br /> đứng dậy => встать/вставать<br /> явлений наличествует лишь частная<br /> идентичность. Эта частная идентичность не Nó (Lượng) đứng dậy bỏ đi, hai con mắt<br /> вытекает однако, из различий в отражаемой đỏ kè. Tôi nghĩ bụng: “Kệ thây mày, sao hôm<br /> действительности. Она основывается nay chưa nói động tới đã tự ái!” (Nguyễn Minh<br /> на различных возможностях языкового Châu, 2001, tr. 29).<br /> воплощения идентичных денотатов в двух<br /> языках. Это говорит о том, что одно и то Гдяжу, он встает, глаза красные. Вот<br /> же явление (денотат) может выражать его думаю, какой самолюбивый парень – сразу в<br /> значение в разных языках по-разному. Для обиду! (перевод И. П. Pимойниной, 1977, c. 16).<br /> иллюстрации cказанного можно привести<br /> ngồi xuống => сесть/садиться<br /> некоторые примеры из переводных<br /> материалов с русского языка на вьетнамский: Đến trưa Tấn đứng cảnh giới có vẻ mệt, nó<br /> ngồi xuống cạnh mình kể lại cảnh càn quét phía<br /> встать/вставать => đứng lên trên của địch đang diễn ra (Nhật ký Đặng Thùy<br /> Trâm, 2005, tr. 161)<br /> Потом встал секретарь и начал читать<br /> обвинительный акт (Л. Н. Толстой, 1964, c. 34). Часовым был Тан, но он устал, сел возле<br /> меня и начал рассказывать о действиях<br /> Sau đó viên lục sự đứng lên đọc bản cáo trạng вражеских солдат над нами (перевод<br /> (Vũ Đình Phòng, Phùng Uông dịch, 2011, tr. 60). Анатолия Соколова и Ле Ван Няна, 2012, c.170)<br /> сесть/садиться => ngồi xuống nằm xuống => лечь/ложиться<br /> Маслова сняла пыльный халат и сынку Hồi toan ngồi dậy xỏ giày ra về nhưng Khuê<br /> с курчавящихся черных волос и села (Л. Н. đã kéo vai cậu chiến sĩ nằm xuống. (Nguyễn<br /> Толстой, 1964, c. 113). Minh Châu, 2001, tr. 35).<br /> <br /> Maxlôva cởi chiếc áo khoác đầy bụi và bỏ cái Хой попытался встать и потянулся<br /> khăn che mái tóc quăn đen ra rồi ngồi xuống. (Vũ было з сандалиями, но Кхюэ толкнул его в<br /> Đình Phòng, Phùng Uông dịch, 2011, tr. 198). плечо, застав снова лечь (перевод И. П.<br /> Pимойниной, 1977, c. 20). <br /> лечь/ложиться => nằm xuống<br /> Приведенные выше примеры<br /> В эту ночь Нехлюдов лег в постель и показывают, что в русском языке для<br /> потушил свечу. Он долго не мог заснуть (Л. обозначения принятия позы, употребляются<br /> Н. Толстой, 1964, c. 295). отдельные самостоятельные глаголы<br /> (встать;сесть;лечь), в то же время, во<br /> Đêm đó, khi chỉ còn một mình ở trong phòng, вьетнамском языке используются, так<br /> chàng nằm xuống, tắt đèn và trằn trọc mãi mới называемые глагольные группы (đứng lên,<br /> ngủ được. (Vũ Đình Phòng, Phùng Uông dịch, ngồi xuống, nằm xuống, đứng dậy). Cледует<br /> 2011, tr. 523). заметить, что эквивалентноe соотношениe<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 07 - 5/2017 11<br /> v LÝ LUẬN NGÔN NGỮ<br /> <br /> <br /> между вьетнамским и русским языками в во вьетнамском языке не все эти глаголы<br /> данном случае представляет собой частная используются при образовании названных<br /> идентичность. Cказанное может быть глагольных групп, так например, можно<br /> представлено таким образом: сказать ngồi xuống, đứng lên, nằm xuống, но<br /> нельзя сказать*nằm về, *đứng đến, *ngồi tới,<br /> глагол глалольная группа *nằm dậy и т.д.<br /> <br /> Примечательно, что они не совпадают Cледует сказать, что при одном и таком<br /> друг с другом по структуре. Отношение же русском глаголе во вьетнамском языке<br /> между ними определяется на основе имеются разные по составу, соответствующие<br /> функциональной эквивалентности. ему глагольные группы. Так, например,<br /> русский глагол сесть/садиться можно<br /> 2.2. Определение эквивалентов русских передать на вьетнамский такие глагольные<br /> глаголов, обозначающих принятия позы группы, как: ngồi xuống, ngồi vào, ngồi lên, ngồi<br /> во вьетнамском языке dậy... Данное сказанное можно рассмотреть в<br /> переводных материалах с русского языка на<br /> К сказанному следует добавить, что<br /> вьетнамский:<br /> выступая в качестве эквивалентов данных<br /> русских глаголов, каждая вьетнамская сесть/садиться => ngồi xuống<br /> глагольная группа состоит из двух<br /> компонентов: ядра и подходящего зависимого Секретарь и сложив листы, сел на свое<br /> члена. При этом, ядро представляет собой место (Л. Н. Толстой, 1964, c.37).<br /> один из глаголов рассположения: đứng,<br /> ngồi, nằm, (букв. стоять, лежать, сидеть), Anh ta (Lục sự) xếp lại các giấy tờ trước mặt,<br /> а зависимые члены – один из глаголов ngồi xuống ghế. (Vũ Đình Phòng, Phùng Uông,<br /> направленного движения: lên, dậy, xuống,… 2011, tr. 65).<br /> букв. подняться, опуститься). Эти зависимые<br /> сесть/садиться => ngồi vào<br /> члены конкретируются лексическое<br /> и грамматическое значение ядра. По Левин сел на один из пустых стульев,<br /> своей семантике эти глаголы обозначают стоявщись вокруг стола (Л. Н. Толстой,<br /> движение, ориентированное относительное 1968, c. 264).<br /> каких-то заданных пунктов и указывают<br /> на направление движения глагола-ядра. В Lêvin ngồi vào một cái ghế bỏ không. (Nhị<br /> отличие от глаголов, обозначающих движение Ca, Dương Tường dịch, 1988, tr.372).<br /> вообще, они способны непосредственно<br /> сочетаться со словами, указывающими сесть/садиться => ngồi lên<br /> на конечный пункт движения. Выступая<br /> в качестве зависимых членов, глаголы Когда обе женщины сели в коляску, на<br /> направления движения представляют собой обеих вдруг нашло смушение (Л. Н. Толстой,<br /> довольно разнообразные. По мнению Нгуен 1968, c. 253).<br /> Таи Кан (1975, с. 95), во вьетнамском языке<br /> Ngồi lên xe rồi hai người đột nhiên thấy lúng<br /> сушествуют одиннадцати таких глаголов,<br /> túng. (Nhị Ca, Dương Tường dịch, 1988, tr. 270).<br /> в том числе, по мнению Нгуен Лай (1977),<br /> имеются такие глаголы как: đi, lên, xuống, сесть/садиться => ngồi dậy<br /> ra, vào, về, lại, đến, tới, sang, qua. Однако,<br /> практические наблюдения показывают, что Он (Николай) опять стал садиться,<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 12 Số 07 - 5/2017<br /> LÝ LUẬN NGÔN NGỮ v<br /> <br /> <br /> <br /> кашлять, стал есть, стал говорить (Л. Н. садиться; лечь/ложиться), со значением<br /> Толстой, 1968, c.73). принятия позы. Вместо таких отдельных<br /> русских глаголов во вьетнамском языке<br /> Ông ta (Nhikôlai) lại ngồi dậy, ho, ăn uống используются глалольные группы.<br /> và nói chuyện. (Nhị Ca, Dương Tường dịch, Структура каждой глалольной группы<br /> 1988, tr.100). состоит из двух компонентов: ядра и<br /> подходящего зависимого члена. При этом,<br /> Из приведенных примеров видно, что<br /> ядро представляет собой один из глаголов<br /> данные глагольные группы (ngồi xuống,<br /> рассположения, а зависимые члены – один<br /> ngồi vào, ngồi lên, ngồi dậy...), по существу<br /> из глаголов направленного движения.<br /> говоря, представляются частичными<br /> синонимами. Используется тот или другой 2.3. Семантическая основа опреде-<br /> глагол направленного движения (ra, vào, ления эквивалентов русских глаголов,<br /> lên, xuống) в зависимости от характеристики обозначающих принятия позы во<br /> исходного пункта движения по сравнению с<br /> вьетнамском языке<br /> конечным, а именно, если исходный пункт<br /> выше, чем конечный, то используется xuống; Из выше изложенного возникает вопрос:<br /> если исходный пункт ниже, чем конечный, На какой основе приведенные выше передачи<br /> то используется lên; если исходный пункт реализуются? Отвечая на этот вопрос, мы<br /> уже, чем конечный, то используется ra; если берем за основную проблему лексико-<br /> исходный пункт шире, чем конечный то семантической структуры слов.<br /> используется vào (Nguyễn Lai, 1977, с. 10) . А<br /> что касается глагола dậy, то он используется Анализ показывает, что в семантической<br /> в зависимости от характеристики исходного структуре русских глаголов принятия позы<br /> положения тела. Практика употребления (встать/вставать; сесть/садиться; лечь/<br /> вьетнамского языка показывает, что глагол ложиться), наблюдаются две основные<br /> dậy в данном случае, используется только существеные семы: “движение” и<br /> тогда, когда исходное положение тела “положение” (как результат данного<br /> представляет собой лежачие. движения). А что касается соответствующих<br /> выражений во вьетнамском языке, то<br /> Такое же обстоятельство наблюдается при мы заметили, таким образом, что сема<br /> рассмотрении глаголов встать/вставать,<br /> “положение” заключается в семантической<br /> лечь/ложиться.<br /> структуре глаголов рассположения (ngồi,<br /> Итак, при даже самом беглом ознакомлении nằm, đứng), в то же время сема “движение”<br /> с передачей русских глаголов принятия позы заключается в семантической структуре<br /> на вьетнамский язык, не может не обратить глаголов направленного движения (ra, vào,<br /> на себя внимание тот факт, что выступая lên, xuống...). Следовательно, для того,<br /> в качестве эквивалентов рассмотренных чтобы выступать в качестве эквивалентов<br /> русских глаголов, вьетнамские глалольные рассмотренных русских глаголов,<br /> группы характеризуются неустойчивостью вьетнамские глаголы раcсположения (ngồi,<br /> как по структуре, так и по составу. nằm, đứng) должны сочетаться с одним из<br /> глаголов направленного движения (ra, vào,<br /> В целом же следует отметить, что во lên, xuống...), и в результате этого образуются<br /> вьетнамском языке нет глаголов, совсем разные глагольные группы типа: ngồi vào,<br /> подобных русским (встать/вставать; сесть/ nằm xuống, đứng lên. . . и т. п. (см. таблицу 1):<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 07 - 5/2017 13<br /> v LÝ LUẬN NGÔN NGỮ<br /> <br /> <br /> Таблица 1: Семантическая основа определения эквивалентов<br /> <br /> CЕМЫ<br /> ГЛАГОЛЫ положение движение<br /> В русском языке:<br /> глаголы принятия позы: сесть, лечь, встать. + +<br /> Во вьетнамском языке:<br /> глаголы рассположения: ngồi, nằm, đứng. + −<br /> глаголы направленного движения:vào, xuống, lên ... − +<br /> глагольные группы: ngồi vào, nằm xuống, đứng lên... + +<br /> <br /> 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ с вьетнамского языка, Изд. «Глобус».<br /> Языковой культурный центр «Восток-Запад».<br /> Из выше изложенного можно сделать<br /> следующие выводы: 2. Быстров И. С., Нгуен Тай Кан, Станкевич<br /> Н. В. (1975), Грамматика вьетнамского<br /> Эквивалентноe соотношениe между языка, Изд. Ленинградский университет, Лен.<br /> вьетнамским и русским языками в данном<br /> случае представляет собой частная 3. Nguyễn Tài Cẩn (1998), Ngữ pháp tiếng<br /> идентичность. Эта частная идентичность Việt (in lần thứ 5), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> основывается на различных возможностях<br /> языкового воплощения идентичных 4. Nguyễn Minh Châu (2001), Dấu<br /> денотатов в двух сопоставляемых языках. Во chân người lính, NXB Thanh niên, Hà Nội.<br /> вьетнамском языке нет глаголов, подобных<br /> русским (встать/вставать; сесть/садиться; 5. Зимониной И. П. (1977), След солдата,<br /> лечь/ложиться). В качестве их эквивалентов Перевод с вьетнамского языка, Воениздат,<br /> выступают разные глалольные группы типа: Москва.<br /> đứng lên, ngồi xuống; nằm xuống… Данные<br /> 6. Nguyễn Lai (1977), “Một vài đặc điểm<br /> вьетнамские глалольные группы включают в của nhóm từ chỉ hướng được dùng ở dạng động<br /> себя, как правило, два глагола: один из них từ trong tiếng Việt hiện đại”, Tạp chí Ngôn ngữ,<br /> обозначает раcсположение тела, а другой – Số 3, tr.8-29.<br /> направленное движение, основой сочетания<br /> которых является лексико-семантическая 7. Nguyễn Lai (1989), “Ghi nhận thêm về<br /> структура слов. В зависимости от конкретной bản chất nhóm từ chỉ hướng vận động trong<br /> ситуации, один и тот же раcсмотренный tiếng Việt hiện đại”, Tạp chí Ngôn ngữ, Số 1,<br /> русский глагол можно передать на tr.25-36.<br /> вьетнамский язык разные глагольные<br /> группы, отличением между которыми 8. Vũ Đình Phòng, Phùng Uông (2011), Phục<br /> являются подходящие зависимые члены./. sinh, Bản dịch từ tiếng Nga, NXB Văn học, Hà Nội.<br /> <br /> Литературa: 9. Nhật ký Đặng Thùy Trâm (2005), NXB<br /> Hội Nhà văn, Hà Nội.<br /> 1. Анатолия Соколова и Ле Ван Няна<br /> (1912), Дневник Данг Тхюу Чам, Перевод 10. Lê Quang Thiêm (1989), Nghiên cứu đối<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 14 Số 07 - 5/2017<br /> LÝ LUẬN NGÔN NGỮ v<br /> <br /> <br /> <br /> chiếu các ngôn ngữ, NXB Đại học và Trung học 13. Толстой Л. Н. (1968), Анна Каренина,<br /> chuyên nghiệp, Hà Nội. Изд. «Художественная литература», Москва.<br /> 11. Nhị Ca, Dương Tường (1988), Anna<br /> Karênina, Bản dịch từ tiếng Nga, NXB Văn học, 14. Юсунов У. К. (1988), Сопоставительная<br /> Hà Nội. лингвистика как самостоятельная дисиплина,<br /> <br /> 12. Толстой Л. Н. (1964), Воскресенье, (в кн. “Методы сопоставительного изучения<br /> Изд. “Художественная литература”, Москва. языков”), Изд. Наука, Москва.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> RUSSIAN VERBS EXPRESSING THE ESTABLISHMENT OF HUMAN POSTURE<br /> AND THEIR EQUIVALENTS IN VIETNAMESE<br /> <br /> NGUYEN TINH<br /> <br /> Abstract: One of the important tasks of contrastive linguistics is to determine the equivalent<br /> elements in the languages involved. It is not possible to carry out the process without identifying<br /> these equivalent elements. Therefore, in order to conduct a comparison of the Russian verb forms<br /> indicating postures (встать; сесть; лечь ...) with their corresponding expressions in Vietnamese,<br /> we have proceeded to define the equivalent elements between the two languages. The research<br /> results will provide learners and researchers with some in-depth knowledge in terms of grammar,<br /> semantics as well as methods of translating from Russian into Vietnamese and vice versa.<br /> <br /> Từ khóa: verb, contrastive linguistics, equivalent.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 07 - 5/2017 15<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2