intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những biểu mẫu khai thuế GTGT

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

2.492
lượt xem
518
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là "Những biểu mẫu khai thuế GTGT" sẽ giới thiệu đến bạn bảng giải trình Tờ khai thuế GTGT, bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những biểu mẫu khai thuế GTGT

  1. TỜ KHAI THUẾ GTGT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Mẫu số: NAM 01/GTGT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) [01] Kỳ kê khai: tháng .................năm 200... [02] Mã số thuế Serial No. [03] Tên cơ sở kinh doanh: [04] Địa chỉ trụ sở: [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-Mail: Đơ n vị tiền: đồng Việt Nam Giá trị HHDV Thuế STT Chỉ tiêu (chưa có thuế GTGT GTGT) [1 A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") 0] B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [11] C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước I Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ ([12]= [14]+[16]; [13]= 1 [15]+[17]) [12] [13] a Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước. [14] [15] b Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu [16] [17] 2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước a Điều chỉnh tăng [18] [19] b Điều chỉnh giảm [20] [21] 3 Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([22]= [13]+[19]-[21]) [22] 4 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [23] II Hàng hoá, dịch vụ bán ra 1 Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ ([24]= [26]+[27]; [25]= [28]) [24] [25] 1.1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] 1.2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) [27] [28]
  2. a Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29] b Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30] [31] c Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32] [33] 2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước a Điều chỉnh tăng [34] [35] b Điều chỉnh giảm [36] [37 ] 3 Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([38] = [24] + [34] - [36], [39] = [25] + [35] - [37]) [38] [39] III Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 1 Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40] = [39] - [23] - [11]) [40] [41] 2 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ([41] = [39] - [23] - [11]) [42] 2.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này 2.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) [43] Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai. ............ , ngày ......tháng .... ...năm .... Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ngày nộp tờ khai: (Do cơ quan thuế ghi) …./...…/………
  3. Bảng giải trình Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 02A/GTGT (Kèm theo Tờ khai thuế GTGT tháng....năm.....) Tên cơ sở kinh doanh:................................................................... Mã số thuế:....................................................................................... I. Giải trình các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Mã Kỳ kê Số Số kê khai điều chỉ khai Số liệu chỉnh kỳ này S Lý do tiêu đề liệu đề T Chỉ tiêu điều chỉnh Giá trị Thuế điều trên nghị đã nghị T HHDV GTGT chỉnh tờ điều kê điều khai chỉnh khai chỉnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Hàng hoá dịch vụ mua vào 1. Điều chỉnh tăng 1 1. Điều chỉnh giảm 2 2 Hàng hoá dịch vụ bán ra 2. Điều chỉnh tăng 1 2. Điều chỉnh giảm 2 II. Các trường hợp điều chỉnh khác: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai. Ngày..... tháng ...... năm..... Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: - Số liệu tại dòng 1.1 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [18], [19] trên Tờ khai thuế GTGT
  4. Mẫu số 02B/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (Kèm theo Tờ khai thuế GTGT tháng.....năm.......) Tên cơ sở kinh doanh:................................................................... Mã số thuế:....................................................................................... Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như sau: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ 2 Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ 3 Tỷ lệ doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai (3) = (2)/(1) 4 Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ 5 Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ (5) = (4) x (3) Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai. Ngày..... tháng ...... năm..... Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh (Ký tên, đóng dấu)
  5. Mẫu số: 02/GTGT BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (kèm theo tờ khai thuế GTGT) (Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế kê khai hàng tháng) (Tháng..... năm 200....) Tên cơ sở kinh doanh:...................................... Mã số Địa chỉ:............................................................... Hoá đơn, chứng từ bán Ký Số hoá Ngày, tháng, Tên Mã số Mặt Doanh số Thuế Thuế Ghi chú hiệu đơn năm phát hành người thuế hàng bán chưa suất GTGT hoá mua người có thuế đơn mua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng cộng Người lập biểu Ngày... tháng... năm... (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
  6. Mẫu số: 03/GTGT BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng) Tháng..... năm 200.... Tên cơ sở kinh doanh:................................... Mã số Địa chỉ:......................................................... Hoá đơn, chứng từ mua Ký Số hoá Ngày, tháng, Tên Mã số Mặt Doanh số Thuế Thuế Ghi chú hiệu đơn năm phát hành người thuế hàng mua chưa suất GTGT hoá bán người có thuế đơn bán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng cộng Người lập biểu Ngày... tháng... năm 200... (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
  7. Mẫu số: 04/GTGT BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN (Tháng..... năm 200....) Tên cơ sở kinh doanh:................................... Mã số Địa chỉ:......................................................... Địa chỉ nơi tổ chức thu mua........................... Người phụ trách thu mua:.............................. Ngày Người bán Hàng hóa mua vào tháng năm Tên Địa chỉ Tên mặt Số lượng Đơn giá Tổng Giá thanh Ghi chú mua người hàng toán hàng bán 1 2 3 4 5 6 7 8 - Tổng giá trị hàng hoá mua vào: ............................................................. . Ngày... tháng... năm 200... Ngày... tháng... năm 200.. Người lập bảng kê Giám đốc cơ sở (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) BK này chỉ được sử dụng đối với trường hợp DN thu mua HH, DV của người bán không có hóa đơn (cơ sở kinh doanh mua sản phẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ… của người nông dân trực tiếp làm ra; mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt và một số dịch vụ của cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì được lập bảng kê 04/GTGT). Mẫu số: 05/GTGT
  8. BẢNG KÊ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO CÓ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG, HOÁ ĐƠN THU MUA HÀNG NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN (Tháng..... năm 200....) (Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng) Tên cơ sở kinh doanh:..................................... Mã số Địa chỉ:........................................................... Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ Giá mua hàng Ký Số hoá Ngày, tháng, năm Tên Mã số Tên mặt hoá, dịch vụ hiệu đơn phát hành người thuế người hàng Ghi chú ghi trên hoá hoá bán bán đơn đơn 1 2 3 4 5 6 7 8 Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào: ........................................... Người lập biểu Ngày... tháng... năm 200... (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
  9. (Ngày... tháng..... năm 200....) Tên cơ sở kinh doanh:................................... Mã số Địa chỉ:......................................................... Họ tên người bán hàng:................................. Địa chỉ nơi bán hàng:..................................... Doanh thu Thuế suất thuế GTGT Tên hàng Đơn vị Số Đơn STT có thuế hoá, dịch vụ tính lượng giá GTGT A B C 1 2 3 4 Tổng cộng tiền thanh toán:..................................................................................................... Tổng số tiền (bằng chữ):.............................................................................................. ................................................................................................................................ Người bán (Ký, ghi rõ họ tên) Bảng kê bán lẻ HH, DV dùng cho các cơ sơ kinh doanh trực tiếp bán lẻ HH, DV có giá trị dưới mức quy định (dưới 100.000 đồng ) không thuộc diện phải lập hóa đơn bán hàng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2