intTypePromotion=1

Những chủ đề tiến bộ trong C# Các mã không an toàn – Phần 3

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
7
download

Những chủ đề tiến bộ trong C# Các mã không an toàn – Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng con trỏ để tối ưu hoá thực thi Sau đây ta sẽ áp dụng những hiểu biết về con trỏ và minh họa 1 ví dụ mà ta thấy rõ lợi ích của việc dùng con trỏ trong thực thi Tạo ra mảng có nền là Stack Để tạo ra mảng này ta cần từ khoá stackalloc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những chủ đề tiến bộ trong C# Các mã không an toàn – Phần 3

  1. Những chủ đề tiến bộ trong C# Các mã không an toàn – Phần 3 Dùng con trỏ để tối ưu hoá thực thi Sau đây ta sẽ áp dụng những hiểu biết về con trỏ và minh họa 1 ví dụ mà ta thấy rõ lợi ích của việc dùng con trỏ trong thực thi Tạo ra mảng có nền là Stack Để tạo ra mảng này ta cần từ khoá stackalloc. lệnh stackalloc chỉ dẫn thời gian chạy .NET để cấp phát 1 số vùng nhớ trên stack khi ta gọi nó ,ta cần cung cấp cho nó 2 thông tin Kiểu của biến mà ta muốn lưu trữ  Ta cần lưu bao nhiêu biến  trong ví dụ , để cấp phát đủ vùng nhớ lưu trữ 10 số thập phân decimal , ta viết :
  2. decimal *pDecimals = stackalloc decimal [10]; lệnh này chỉ đơn giản cấp phát vùng nhớ. không khởi tạo bất kì giá trị nào. Để lưu 20 số double ta viết : double *pDoubles = stackalloc double [20]; mặc dù dòng mã này đặc tả số biến được lưu là hằng, điều này có thể là 1 định giá số lượng vào lúc chạy. vì thế ta có thể viết tương đương với ví dụ trên như sau : int size; size = 20; // or some other value calculated at run-time double *pDoubles = stackalloc double [size]; Kiểu mảng cơ bản nhất mà có thể có là 1 khối bộ nhớ lưu các phần tử như sau : Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào ta sử dụng vùng nhớ mà ta vừa tạo.trở lại ví dụ ta vừa nói rằng giá trị trả về từ stackalloc trỏ đến bắt đầu của vùng
  3. nhớ.do đó cho phép ta có thể lấy vị trí đầu tiên của vùng nhớ được cấp phát.ví dụ để cấp phát các số double và thiết lập phần tử đầu tiên ( phàn tử 0 của mảng) giá trị 3.0 tacó thể viết : double *pDoubles = stackalloc double [20]; *pDoubles = 3.0; Ta có thể thiết lập phần tử thứ 2 của mảng bằng cách dùng cách tính toán trên con trỏ mà ta đã biết .Ví dụ nếu ta muốn đặt giá trị của phần tử thứ hai ta làm như sau : double *pDoubles = stackalloc double [20]; *pDoubles = 3.0; *(pDoubles+1) = 8.4; Nó chung ta có thể lấy phần tử thứ X của mảng với biểu thức *(pDoubles+X) Bên cạnh đó C# cũng định nghĩa 1 cú pháp thay thế .Nếu p là con trỏ và X là kiểu số thì biểu thức p[X] tương đương với *(p+X). double *pDoubles = stackalloc double [20]; pDoubles[0] = 3.0; // pDoubles[0] is the same as *pDoubles pDoubles[1] = 8.4; // pDoubles[1] is the same as *(pDoubles+1)
  4. Mặc dù mảng của ta có thể được truy xuất theo cùng cách như mảng bình thường, ta cần quan tâm đến cảnh báo sau . đoạn mã sau đây sẽ gây ra 1 biệt lệ: double [] myDoubleArray = new double [20]; myDoubleArray[50] = 3.0; Biệt lệ xuất hiện vì ta cố truy xuất vào mảng dùng chỉ mục vượt quá mảng ( chỉ mục là 50 , nhưng giá trị lớn nhất cho phép là 19).Tuy nhiên ,nếu ta khai báo 1 mảng dùng stackalloc , điều đó sẽ không gây ra biệt lệ : double *pDoubles = stackalloc double [20]; pDoubles[50] = 3.0; Ví dụ QuickArray Ta sẽ thảo luận về con trỏ với stackalloc trong ví dụ QuickArray. ví dụ hỏi người dùng bao nhiêu phần tử họ muốn cấp phát cho mảng. sau đó ta d ùng stackalloc để cấp phát mảng với độ dài đó.các phần tử của mảng này được gán giá trị là bình phương của chỉ mục của nó .kết quả trình bày bên dưới : using System; namespace Wrox.ProCSharp.AdvancedCSharp { class MainEntryPoint {
  5. static unsafe void Main() { Console.Write("How big an array do you want? \n> "); string userInput = Console.ReadLine(); uint size = uint.Parse(userInput); long *pArray = stackalloc long [(int)size]; for (int i=0 ; i
  6. Element 4 = 16 Element 5 = 25 Element 6 = 36 Element 7 = 49 Element 8 = 64 Element 9 = 81 Element 10 = 100 Element 11 = 121 Element 12 = 144 Element 13 = 169 Element 14 = 196
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản