intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

những Danh sách các thuật ngữ văn phạm cơ bản

Chia sẻ: Nguyen Thi Trang Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:74

1
508
lượt xem
283
download

những Danh sách các thuật ngữ văn phạm cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một khi đã học tiếng Anh, bạn sẽ thường xuyên gặp những thuật ngữ này. Để học tốt văn phạm tiếng Anh, chúng ta cần phải hiểu được những khái niệm cơ bản này. Nếu bạn không thể nhớ hết một lần, hãy thường xuyên xem lại trang này để đảm bảo mình có cơ sở vững chắc trước khi tiến xa hơn. Danh sách này chỉ để bạn làm quen khái quát. Ở phần khác sẽ có những bài đề cập chi tiết về từng mục cụ thể. Adjective (viết tắt: adj) = Tính từ - là từ chỉ tính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: những Danh sách các thuật ngữ văn phạm cơ bản

 1. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản Danh sách các thuật ngữ văn phạm cơ bản Một khi đã học tiếng Anh, bạn sẽ thường xuyên gặp những thuật ngữ này. Để học tốt văn phạm ti ếng Anh, chúng ta c ần ph ải hi ểu được những khái niệm cơ bản này. Nếu bạn không thể nhớ hết một lần, hãy thường xuyên xem l ại trang này đ ể đ ảm bảo mình có c ơ sở vững chắc trước khi tiến xa hơn. Danh sách này chỉ để bạn làm quen khái quát. Ở ph ần khác s ẽ có những bài đ ề c ập chi ti ết v ề từng mục cụ thể. Adjective (viết tắt: adj) = Tính từ - là từ chỉ tính chất, dùng để bổ nghĩa cho danh từ, đại từ. Thí dụ: cao, thấp, già, tr ẻ, mắc, r ẻ… Adverb (viết tắt: adv) = Trạng từ : dùng để bổ nghĩa cho động từ hoặc cả câu. Thí dụ: một cách nhanh chóng, hôm qua, ngày mai… Article = Mạo từ : Đứng trước danh từ. Trong tiếng Việt không có từ loại này nên bạn cần phải làm quen k ỹ t ừ loại này vì chúng được dùng rất rất rất nhiều và đa số người học tiếng Anh không phải đều biết dùng đúng, ngay cả ng ười học lâu năm. Mạo t ừ có hai loại: mạo từ xác định và mạo từ bất định. 1. Indefinite article = Mạo từ bất định: có 2 từ là A và AN 2. Definite article = Mạo từ xác định: có duy nhất 1 từ THE A đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm. Thí dụ: A CAR (một chiếc xe hơi) AN đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm Thí dụ: AN APPLE (một trái táo) Nguyên âm: là âm bắt đầu với a, e, i, o, u Phụ âm: là âm với chữ bắt đầu khác với những âm trên đây Ngoại lệ: Có khi một chữ có chữ cái đứng đầu là phụ âm nhưng là phụ âm câm nên chữ đó vẫn đ ược coi là b ắt đ ầu v ới âm nguyên âm. Thí dụ: “Hour” có âm H câm đọc như “Our” vì vậy khi dùng mạo từ bất đ ịnh phải là: AN HOUR. Auxiliary verb = Trợ động từ: là những động từ gồm BE, DO, HAVE, được dùng với một động từ chính để tạo ra những cấu trúc văn phạm như: thì, bị động cách, thể nghi vấn, thể phủ định. BE, DO, HAVE sẽ có thể thay đổi hình thức tùy theo ch ủ ng ữ. Clause = Mệnh đề : là tổ hợp có đủ chủ ngữ và vị ngữ nhưng phải đi kèm một mệnh đề khác phù hợp về nghĩa đ ể t ạo thành một câu có ý nghĩa. Conditional clause = Mệnh đề điều kiện: là mệnh đề bắt đầu bằng từ NẾU, TRỪ KHI. Dùng để diễn đạt một sự kiện, tình trạng trong tường lai, hiện tại hoặc quá khứ, có thể có thật hoặc có thể không có thật. Infinitive = Động từ nguyên mẫu . Động từ nguyên mẫu không có TO đằng trước gọi là BARE INFINITIVE, có TO đ ằng tr ước thì có khi gọi là TO INFINITIVE. Nếu bạn có trong tay Bảng Động Từ Bất Quy Tắc (mua ngoài nhà sách giá khoảng 5000đ), b ạn s ẽ th ấy có 3 cột, đó là: Động từ nguyên mẫu không có TO, dạng QUÁ KHỨ của động từ đó, dạng QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH của đ ộng t ừ đó. Khi học xâu hơn, bạn sẽ hiểu về cột thứ 2 và 3. Mới bắt đầu, bạn chỉ cần học dạng nguyên mẫu của t ừng đ ộng t ừ tr ước, sau đó, chúng ta sẽ bàn về cách biến đổi động từ để đặt câu. Trong tiếng Vi ệt, đ ộng t ừ không bao gi ờ thay đ ổi hình th ức c ủa nó. Trong ti ếng Anh, tùy theo chủ ngữ, tùy theo thời gian, tùy theo cấu trúc…động từ phải thay đ ổi hình thức t ương ứng. Tuy nhiên, t ất c ả đ ều có quy luật hệ thống, do đó, bạn đừng quá lo, chúng ta sẽ đi từng bước một. Modal verb = Động từ khiếm khuyết : Gồm có tất cả là : CAN, COULD, MAY, MIGHT, MUST, OUGHT TO, SHALL, SHOULD, WILL, WOULD. Động từ khiếm khuyết luôn đứng trước động từ nguyên mẫu không có TO để diễn tả một dạng ý nghĩa nhất đ ịnh, như: KHẢ NĂNG, CHO PHÉP/XIN PHÉP, BỔN PHẬN, KHẢ NĂNG hoặc TÍNH CHẮC CHẮN. Noun = Danh từ: Từ chỉ tên gọi của sự vật, sự việc, tình trạng. Ta có danh từ cụ thể, danh t ừ tr ừu t ượng, danh t ừ s ố ít, danh t ừ s ố nhiều. Cách xác định danh từ đếm được hay không trong tiếng Việt là ta hãy thêm s ố tr ước nó và xem nó nghe có đúng không. Ví d ụ: Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 1
 2. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản “một người”: đúng nhưng “một tiền”: sai. Vậy “người” là danh từ đếm được và “ti ền” là danh t ừ không đ ếm đ ược. Trong ti ếng Anh cũng có thể áp dụng cách này, trừ một số ngoại lệ sau này bạn sẽ biết. Object = Tân ngữ: Là từ đi sau động từ, bổ nghĩa cho động từ. Một câu thường có đủ 3 phần: CHỦ NGỮ + Đ ỘNG TỪ + TÂN NGỮ. Thí dụ: TÔI ĂN CƠM (“Tôi”: chủ ngữ, “ăn”: động từ và “cơm”: tân ngữ). Active voice = Thể Chủ Động: Là cấu trúc văn phạm ta dùng thông thường, khi chủ ngữ là tác nhân gây ra hành đ ộng. Thí dụ: Tôi c ắn con chó. Passive voice = Thể Bị Động : Là cấu trúc văn phạm khi chủ ngữ là đối tượng chịu ảnh hướng của hành động do tác nhân khác gây ra. Thí dụ: Tôi bị chó cắn. Preposition = Giới từ: Là từ giới thiệu thông tin về nơi chốn, thời gian, phương hướng, kiểu cách. Thí dụ: trên, dưới, trong ngoài…Đôi khi giới từ đi sau động từ để tạo nên một nghĩa mới và trong trường hợp như vậy, ta phải học thuộc lòng vì không có quy t ắc chung nào cả. Pronoun = Đại từ: là từ có thể dùng để thay thế danh từ để không phải lập lại danh từ nào đó. Tuy nhiên có 2 đ ại t ừ không thay th ế ai hết, đó là hai đại từ nhân xưng I và YOU. Đại từ có các loại: đại từ nhân xưng (tôi, anh, chị ấy, cô ấy…), đ ại t ừ s ở h ữu và đ ại t ừ ch ỉ định. Chỉ có hai loại đại từ sau cùng không có từ loại tương ứng trong ti ếng Vi ệt. Do đó, bạn cần đ ể ý làm quen v ới chúng t ừ nay v ề sau. Relative clause = Mệnh đề quan hệ: Là mệnh đề bắt đầu bằng WHO, WHERE, WHICH, WHOSE, hoặc THAT. Dùng để xác định hoặc để đưa thêm thông tin. Mệnh đề này có dạng tương ứng trong tiếng Việt nhưng không ph ải lúc nào cũng dùng đ ược, trong khi ở tiếng Anh, dạng mệnh đề này dùng thường xuyên. Thí dụ: Anh ấy là một người đàn ông mà mọi cô gái đ ều mu ốn đ ược l ấy làm chồng. Mệnh đề “mà mọi cô gái đều muốn được lấy làm chồng” đưa thêm thông tin về ng ười đàn ông. Subject = Chủ ngữ : Thường đứng ở đầu câu, có thể là danh từ, đại từ hoặc cả một cụm từ. Chủ ngữ là trung tâm của s ự chú ý trong một câu. Tense = Thì: Là hình thức văn phạm không có trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh, một hành đ ộng đ ược xảy ra ở lúc nào s ẽ đ ược đ ặt câu với thì tương ứng. Hình thức của động từ không chỉ thay đổi tùy theo chủ ngữ mà còn thay đ ổi tùy theo th ời gian hành đ ộng x ảy ra. Đây là khái niệm xa lạ với tiếng Việt, do đó bạn cần chú ý. Ta có 9 thì: 1. Thì hiện tại đơn 2. Thì hiện tại tiếp diễn 3. Thì hiện tại hoàn thành 4. Thì quá khứ đơn 5. Thì quá khứ tiếp diễn 6. Thì quá khứ hoàn thành 7. Thì tương lai đơn 8. Thì tương lai tiếp diễn 9. Thì tương lai hoàn thành Trong phần khác, từng thì sẽ được giải thích chi tiết. Verb (viết tắt: V) = Động từ: Là từ chỉ hành động, hoặc tình trạng, hoặc quá trình. Có 2 loại: nội động từ và ngoại động từ 1. Transitive = Ngoại động từ: là động từ có tân ngữ đi theo sau 2. Intransitive = Nội động từ: là động từ không có tân ngữ đi theo sau Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 2
 3. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản Để dễ nhớ, hãy nghĩ ngoại là bên ngoài, vậy ngoài động từ cần có một tân ngữ bên ngoài đi kèm theo sau. T ừ đó có th ể suy ra ng ược lại cho nội động từ. ---------------------------------------------------------- Đại từ nhân xưng Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô trong giao tiếp. Ngôi thứ nhất thuộc về ng ười nói, ngôi thứ hai thuộc về ng ười nghe, ngôi thứ ba thuộc về người hoặc con vật hoặc đồ vật mà người nói và người nghe đề cập tới. Đại t ừ nhân xưng đ ược làm chủ ng ữ nên có thể gọi chúng là đại từ chủ ngữ. Tiếng Phiên âm quốc NGÔI Anh tế Ngôi thứ nhất số ít: TÔI I /ai/ /wi:/ Ngôi thứ nhất số nhiều :CHÚNG TÔI, CHÚNG TA WE /ju:/ Ngôi thứ hai số ít : ANH, CHỊ, BẠN, ÔNG, BÀ... YOU Ngôi thứ hai số nhiều : CÁC ANH, CÁC CHỊ, CÁC /ju:/ YOU BẠN... /hi:/ Ngôi thứ ba số ít: ANH ẤY HE Ngôi thứ ba số ít: CHỊ ẤY SHE /ʃi:/ Ngôi thứ ba số ít: NÓ IT /it/ Ngôi thứ ba số nhiều: HỌ, CHÚNG NÓ, TỤI NÓ... THEY /ðei/ * Lưu ý: - Khi muốn kêu người nào đó từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu "YOU, YOU" vì như vậy là r ất r ất bất l ịch s ự. Nếu ng ười đó là nam, có thể kêu MR, nữ, có thể kêu MRS, hoặc MISS. - "IT" chỉ dùng cho con vật, đồ vật, sự vật hoặc danh từ trừu tượng, không bao gi ờ dùng đ ể chỉ ng ười. Trong ti ếng Vi ệt, ta có thể dùng "NÓ" để chỉ người thứ ba nào đó. Trong trường hợp này, trong tiếng Anh, chỉ có thể dịch "NÓ" thành "HE' hoặc "SHE" tùy theo giới tính. ---------------------------------------------------------- Tính từ sở hữu Phiên Âm Quốc Đại từ nhân xưng Tính Từ Sở Hữu Tế Tôi: I → MY: của tôi /mai/ OUR: của chúng tôi, của chúng Chúng tôi WE → /'auə/ ta Bạn: YOU → YOUR: của bạn /jɔ:/ Các bạn: YOU → YOUR: của các bạn /jɔ:/ Anh ấy: HE → HIS: của anh ấy /hiz/ /hə:/ Cô ấy: SHE → HER: của cô ấy Nó: IT → ITS: của nó /its/ Họ, chúng nó: THEY → THEIR: của họ, của chúng /ðeə/ Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 3
 4. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản Thí dụ: - "CAR" là "xe hơi", "MY CAR" là "xe hơi của tôi". -"HOUSE" là "nhà", "HIS HOUSE" là "nhà của anh ấy. - Một đại từ sở hữu rất hữu ích. Bạn biết tại sao không? Vì nó giúp người nói khỏi phải lặp lại một ngữ danh t ừ có tính chất s ở hữu. Thí dụ: Nếu anh A nói: "Máy vi tính của tôi chạy chậm quá!" (MY COMPUTER IS SO SLOW.) anh B đáp: "Máy vi tính của tôi còn chậm hơn máy vi tính của anh!". (MY COMPUTER IS EVEN SLOWER THAN YOUR COMPUTER) thì như vậy anh B lặp lại cả một cụm từ dài - Trong tiếng Anh, chúng ta nên hạn chế việc dài dòng vô ích đó. Lúc này bi ết s ử dụng đ ại t ừ s ở hữu là r ất c ần thi ết. - Sẵn đây để ôn lại bài trước, sau đây là bảng gồm 4 cột : Đại từ nhân xưng, tính t ừ s ở hữu t ương ứng, đ ại t ừ s ở hữu t ương ứng: Đại từ nhân xưng Tính Từ Sở Hữu Đại Từ Sở Hữu Phiên Âm Quốc Tế Tôi: I MY: của tôi MINE /main/ Chúng tôi WE OUR: của chúng tôi/ta OURS /'auəz/ Bạn: YOU YOUR: của bạn YOURS /jɔ:z/ Các bạn: YOU YOUR: của các bạn YOURS /jɔ:z/ Anh ấy: HE HIS: của anh ấy HIS /hiz/ Cô ấy: SHE HER: của cô ấy HERS /hə:z/ Nó: IT ITS: của nó ITS /its/ Họ: THEY THEIR: của họ, của chúng THEIRS /ðeəz/ - Trong thí dụ đầu bài, nếu dùng đại từ sở hữu, thay vì nói "MY COMPUTER IS EVEN SLOWER THAN YOUR COMPUTER", ta s ẽ nói gọn hơn như thế nào? - Đáp án: MINE IS EVEN SLOWER THAN YOURS ---------------------------------------------------------- Danh từ, cách chuyển số ít sang số nhiều Phần này sẽ đi sâu hơn về danh từ trong tiếng Anh. Danh từ là từ chỉ tên của người, con vật, sự vật, trạng thái, khái niệm... Về thể loại, danh từ được chia thành nhiều loại. Ta có: * Danh từ cụ thể : là danh từ chỉ những gì có thể nhìn thấy được, sờ mó được. Thí dụ: Cái bàn =TABLE, cái ghế = CHAIR, con mèo = CAT, con chó = DOG, con sông = RIVER,... * Danh từ trừu tượng: là danh từ chỉ những khái niệm, tình trạng mà ta chỉ có thể hình dung, cảm nhận. Thí dụ như: tình yêu = LOVE, cái đẹp = BEAUTY,... * Danh từ riêng: là danh từ chỉ tên riêng của một người, sự vật, con vật, địa danh hoặc s ự ki ện. Chúng ta phải vi ết hoa ch ữ cái đ ầu tiên của danh từ riêng. Ví dụ: China = Trung Quốc, England = nước Anh, The Great Walls = Vạn Lý Tr ường Thành, Ha Long Bay = Vịnh Hạ Long, President Bill Clinton = Tổng thống Bill Clinton... Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 4
 5. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản * Danh từ tập hợp: là danh từ chỉ một nhóm, một đoàn thể, một tập hợp của người, vật, con vật, sự vật...Thí dụ: một bầy cá = A SCHOOL OF FISH, một đàn chim = A FLOCK OF BIRDS, một nhóm người = A GROUP OF PEOPLE... * Danh từ đếm được: là danh từ có thể thêm con số vào ngay trước nó. Thí dụ: ONE PIG = Một con heo, ONE TABLE = một cái bàn... * Danh từ không đếm được: là danh từ mà ta không thể thêm con số vào ngay trước nó. ONE MONEY = một ti ền? Không ổn, do đó, MONEY là danh từ không đếm được, ONE SALT = một muối? Không ổn, do đó, SALT là danh từ không đếm được - Danh từ chung : có thể là danh từ cụ thể, trừu tượng, tập hợp nhưng không bao giờ là danh từ riêng (hi ển nhiên r ồi, đúng không bạn!) - Danh từ cụ thể có thể bao hàm cả danh từ riêng. Thí dụ: "sông Hương" là danh t ừ riêng nhưng ta có th ể nhìn th ấy đ ược sông H ương nên nó cũng là danh từ cụ thể. Về hình thức, danh từ có 4 hình thức như sau: Danh từ đơn: là danh từ cấu tạo bởi một từ duy nhất. Thí dụ: WOMAN = người đàn bà, COMPUTER = cái máy vi tính, MONEY = tiền... Danh từ phức: là danh từ cấu tạo bởi hai danh từ đơn. Thí dụ: FIRE-FLY = con đom đóm (FIREFLY = FIRE (l ửa) + FLY (con ru ồi)), SEAT BELT = dây an tòan (SEAT BELT = SEAT (chỗ ngồi)+BELT(dây nịch))... Danh từ số ít: là danh từ đếm được với đơn vị số đếm là một hoặc có thể là danh từ không đ ếm đ ược. Danh từ số nhiều: luôn luôn là danh từ đếm được với đơn vị số đếm là hai hoặc nhi ều hơn hai. Thí dụ: TWO APPLES = hai trái táo Cách chuyển danh từ số ít sang số nhiều: Về danh từ, rắc rối nhất cho người Việt chúng ta là cách chuyển hình thức s ố ít của danh t ừ sang hình th ức s ố nhi ều. Tại sao? Vì trong tiếng Việt, danh từ số ít, khi dùng với đơn vị đếm từ hai trở lên cũng giữ nguyên hình thức, không hề thay đ ổi (một con v ịt, hai con v ịt, ba con vịt...), còn trong tiếng Anh thì hình thức của danh từ có s ự thay đ ổi t ừ s ố it sang s ố nhi ều. Tuy nhiên, n ếu b ạn ch ịu khó nh ớ những quy tắc sau đây, việc chuyển danh từ từ số ít sang số nhi ều trong tiếng Anh cũng không đ ến nỗi ph ức t ạp l ắm. THÊM "S" vào danh từ số ít để chuyển thành số nhiều. Thí dụ: Số ít Số nhiều BEE = con ong BEES (2 con ong trở lên) COMPUTER = máy vi tính COMPUTERS (2 máy vi tính trở lên) HEN = con gà mái HENS (2 con gà mái trở lên) DUCK = con vịt DUCKS (2 con vịt trở lên) APPLE = trái táo APPLES (2 trái táo trở lên) MANGO = trái xoài MANGOS (2 trái xoài trở lên) TABLE = cái bàn TABLES (2 cái bàn trở lên) CHAIR = cái ghế CHAIRS Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 5
 6. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản HOUSE = căn nhà HOUSES STREET = con đường STREETS RIVER = con sông RIVERS BIRD = con chim BIRDS CAR = xe hơi CARS BICYCLE = xe đạp BICYCLES THÊM "ES" vào những danh từ tận cùng bằng CH, hoặc SH, hoặc S, hoặc X . Thí dụ: Số ít Số nhiều ONE FISH = 1 con cá TWO FISHES = 2 con cá ONE BOX = 1 cái hộp TWO BOXES = 2 cái hộp ONE BUS = 1 xe buýt TWO BUSES = 2 xe buýt ONE WATCH = 1 cái đồng hồ đeo tay TWO WATCHES = 2 cái đồng hồ THÊM "ZES" vào những danh từ tận cùng bằng Z (mấy từ này rất ít). Thí dụ: NE QUIZ = 1 câu trắc nghiệm TWO QUIZZES Những danh từ tận cùng bằng một phụ âm và Y: ĐỔI Y thành I và THÊM "ES". Thí dụ: Số ít Số nhiều ONE BUTTERFLY = 1 con bướm TWO BUTTERFLIES = 2 con bướm ONE BABY = 1 em bé TWO BABIES = 2 em bé ONE LADY = 1 người phụ nữ TWO LADIES = 2 người phụ nữ Lưu ý: KEY = chìa khóa, tận cùng bằng nguyên âm E và Y nên không áp dụng quy tắc này mà chỉ thêm S vào thành KEYS. Những danh từ tận cùng bằng một phụ âm và O: THÊM ES . Thí dụ: Số ít Số nhiều POTATO = củ khoai tây POTATOES TOMATO = trái cà chua TOMATOES Lưu ý: quy tắc này có những trường hợp ngoại lệ chỉ có cách phải nhớ nằm lòng, thí dụ như: PIANO ->PIANOS, PHOTO ->PHOTOS... Những danh từ tận cùng bằng F, FE, FF, BỎ F hoặc FE hoặc FF và THÊM VES. Thí dụ: Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 6
 7. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản Số ít Số nhiều ONE WOLF = 1 con sói TWO WOLVES = 2 con sói (BỎ F, THÊM VES) ONE WIFE = 1 người vợ TWO WIVES (BỎ FE, THÊM VES) NGOÀI NHỮNG DANH TỪ THEO QUY TẮC TRÊN, CÓ NHIỀU DANH TỪ KHÔNG THEO QUY TẮC NÀO CẢ KHI CHUYỂN SANG HÌNH THỨC SỐ NHIỀU. CHÚNG TA CHỈ CÓ CÁCH HỌC THUỘC LÒNG NHỮNG DANH TỪ NÀY. SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ NHỮNG DANH TỪ CÓ HÌNH THỨC SỐ NHIỀU BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP : Số ít Số nhiều MOUSE = con chuột MICE GOOSE = con ngỗng GEESE LOUSE = con chí LICE CHILD = đứa trẻ, đứa con CHILDREN MAN = người, người đàn ông MEN WOMAN = người đàn bà WOMEN SHEEP = con cừu SHEEP (giống y như số ít) TOOTHH = cái răng TWO TEETH = 2 cái răng FOOT = bàn chân TWO FEET = 2 bàn chân ---------------------------------------------------------- Mạo từ bất định "A" và "AN" Trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày dù đơn giản hay phức tạp, không thể thiếu được hai từ "A" và "AN" này. Bài này giải thích chi tiết về mạo từ bất định "A" và "AN". Đây là loại t ừ t ưởng chừng như đ ơn gi ản nhưng r ất nhi ều b ạn h ọc ti ếng Anh lâu năm vẫn còn dùng sai hoặc khi cần dùng lại không dùng. Mạo từ bất định "A" hoặc "AN" luôn đứng trước danh từ đếm được số ít . Do đó, có thể nói, về nghĩa thì "A" hoặc "AN" tương đương với ONE (nghĩa là "một"). Tuy nhiên, khi dùng ONE, ta có phần muốn nhấn mạnh s ố l ượng hơn, trong khi mạo từ bất định chỉ để giới thiệu ra một danh từ được nhắc đến lần đầu tiên trong một cuộc nói đối thoại . Thí dụ: A TEACHER = một giáo viên và ONE TEACHER cũng là "một giáo viên", nhưng bạn chỉ nói "I AM A TEACHER" (tôi là giáo viên) chứ không bao giờ nói "I AM ONE TEACHER" vì chẳng lẽ bạn có thể là HAI giáo viên hay sao mà c ần ph ải nh ấn mạnh ONE chứ không phải con số nào khác. Bạn hiểu rồi, đúng không? Vậy chúng ta hãy phân bi ệt khi nào dùng A tr ước danh t ừ đ ếm đ ược s ố ít và khi nào dùng "AN" trước danh từ đếm được số ít: Dùng A trước danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng ÂM PHỤ ÂM. Tại sao chúng ta cần nhấn mạnh ÂM PHỤ ÂM ở đây? Vì đa số chữ cái phụ âm đều có âm phụ âm, nhưng một số từ bắt đầu bằng chữ cái phụ âm lại được đ ọc như nguyên âm vì chữ cái đó là âm câm không đọc. Ngược lại, một số chữ cái lẽ ra là nguyên âm nhưng lại được người bản xứ đ ọc như một ph ụ âm. Thí dụ: A BOY = một đứa con trai, A GIRL = 1 đứa con gái, A STREET = 1 con đ ường, A FAN = 1 cái quạt máy, A MOTORCYCLE = 1 chiếc xe gắn máy, A STUDENT = 1 học viên, A SINGER = 1 ca sĩ, A SONG = 1 bài hát, A LESSON = 1 bài học, A TABLE = 1 cái Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 7
 8. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản bàn, A HUSBAND = 1 người chồng, A FAMILY = 1 gia đình, A MINUTE = 1 phút, A SECOND = 1 GIÂY, A YEAR = 1 năm, A MONTH = 1 tháng , A WEEK = 1 tuần, ... Thí dụ trường hợp ngoại lệ: A UNIFORM = 1 bộ đồng phục (Bạn thấy không, UNIFORM bắt đầu bằng U, một nguyên âm nhưng UNIFORM được đọc như /DIU-NI-FO;RM/ thành ra U là ÂM PHỤ ÂM rồi. Dùng AN trước danh từ đếm được số ít bằng đầu bằng ÂM NGUYÊN ÂM. Tương tự, ta nhấn mạnh ÂM NGUYÊN ÂM vì một số từ bắt đầu bằng chữ cái phụ âm nhưng đọc như nguyên âm. Thí dụ: AN APPLE = 1 trái táo, AN EAR = 1 tai, AN UMBRELLA = 1 cái dù, AN OX = 1 con bò đực, AN ARM = 1 cánh tay, AN EYE = 1 con mắt, AN EGG = 1 quả trứng Thí dụ trường hợp ngoại lệ: AN HOUR ("HOUR" bắt đầu bằng H, 1 chữ cái phụ âm nhưng trong tr ường hợp này ng ười bản xứ đ ọc "HOUR" y như "OUR" nên ta phải nói AN HOUR chứ KHÔNG thể nói A HOUR.) Khi danh từ được bổ nghĩa bởi một tính từ hoặc một danh từ khác đứng trước nó, ta dựa vào âm bắt đ ầu của t ừ bỗ nghĩa cho danh t ừ chính để xác định dùng A hay AN. Thí dụ: ta có ENGLISH TEACHER= giáo viên tiếng Anh. Chữ ENGLISH đứng tr ước danh t ừ TEACHER bổ nghĩa cho TEACHER. Vậy ta thấy âm đầu tiếng của ENGLISH là nguyên âm nên ta dùng AN --> AN ENGLISH TEACHER. Tương tự, ta có: BEUTIFUL = đẹp, WOMAN = người đàn bà --> BEAUTIFUL WOMAN = người đàn bà đ ẹp. BEAUTIFUL bắt đ ầu bằng âm phụ âm (B) vậy ta nói A BEAUTIFUL WOMAN = 1 người đàn bà đẹp. Trong bài sau, chúng ta sẽ học cách đặt câu với tất cả những gì chúng ta đã học. ---------------------------------------------------------- ĐỘNG TỪ "TO BE" -THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI TO BE Đây là động từ cơ bản nhất trong tiếng Anh, nhưng lại là một động từ đặc biệt. H ọc xong đ ộng t ừ TO BE, bạn s ẽ bắt đ ầu bi ết cách đặt ra vô số câu nói với những gì ta đã học từ đầu đến giờ như Đại Từ Nhân Xưng, Tính Từ Sở H ữu, Đ ại Từ Sở H ữu, Danh Từ S ố Ít, Danh Từ Số Nhiều, Mạo Từ Bất Định A và AN cùng với một số tính từ cơ bản bạn sẽ được cung cấp ở cuối bài này. Trong thì hiện tại đơn, động từ TO BE có tất cả 3 biến thể là AM, IS và ARE. Ta dùng các biến thể đó tương ứng với chủ ngữ nhất định , như sau: * AM: Dùng cho chủ ngữ duy nhất là I I AM... (viết tắt = I'M...) * IS: Dùng cho chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, bao gồm HE, SHE, IT và bất cứ danh từ số ít nào SHE IS... (viết tắt = SHE'S...) HE IS...(viết tắt = HE'S...) IT IS...(viết tắt = IT'S...) THE DOG IS… PETER IS… THE TABLE IS … Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 8
 9. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản * ARE: Dùng cho chủ ngữ là YOU, WE, THEY, và bất cứ chủ ngữ số nhiều nào YOU ARE... (viết tắt =YOU'RE...) WE ARE...(viết tắt = WE'RE...) THEY ARE...(viết tắt = THEY'RE...) YOU AND I ARE… HE AND I ARE … THE DOG AND THE CAT ARE... * Khi nào ta phải dùng thì hiện tại đơn của động từ TO BE? - Khi ta muốn giới thiệu tên hoặc địa điểm, hoặc tính chất, trạng thái của một người, con vật hoặc s ự ki ện trong hi ện t ại. * Với Thì Hiện Tại Đơn của động từ TO BE, ta có thể đặt được những câu như thế nào? - Vốn từ càng nhiều, bạn càng đặt được nhiều câu. Về kiểu câu, bạn sẽ đặt được những câu như vài thí dụ sau: Tôi là bác sĩ. Cô ấy là sinh viên. Bà tôi rất già. Cái cây viết ở trên bàn. Em mệt không? Nó không thành thật Con gái bạn rất đẹp. *Công thức Thì Hiện Tại Đơn của động từ TO BE: Từ giờ trở đi bạn hãy nhớ, khi học công thức một thì nào, ta luôn học 3 thể của nó: Thể khẳng định: là một câu nói xác định, không có chữ “KHÔNG” trong đó. Chủ ngữ + AM / IS / ARE + Bổ ngữ Thí dụ: I AM A TEACHER. (Tôi là giáo viên). HE IS A STUDENT. (Anh ấy là sinh viên) SHE IS A SINGER. (Cô ta là ca sĩ) Thể phủ định: là một câu nói phủ nhận điều gì đó, có chữ “KHÔNG” ngay sau chủ ngữ. Chủ ngữ + AM / IS / ARE + NOT + Bổ ngữ Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 9
 10. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản +Cách viết tắt: I AM NOT = I'M NOT IS NOT = ISN'T ARE NOT = AREN'T Thí dụ: HE IS NOT HANDSOME. (Anhấy khôngđẹp trai) YOU ARE NOT STUPID. (Bạn không có ngu) Thể nghi vấn: là một câu hỏi : AM / IS / ARE + Chủ ngữ + Bổ ngữ ? Thí dụ: IS HE HANDSOME = Anh ấy đẹp trai không? AM I TOO FAT? = Tôi có quá mập không vậy? IS SHE PRETTY? = Cô ấy đẹp không hả? IS HE RICH? = Ông ta giàu không vậy? ARE YOU OK? = Bạn có sao không vậy? Lưu ý: Bổ ngữ có thể là một ngữ danh từ, có thể là một tính từ, có thể là một tr ạng ng ữ. Thí dụ: Bổ ngữ là danh từ: I AM A YOUNG TEACHER. = tôi là một giáo viên trẻ (A YOUNG TEACHER là một ngữ danh t ừ). Bổ ngữ là tính từ: I AM YOUNG = tôi trẻ. (YOUNG là tính từ) Bổ ngữ là trạng ngữ: I AM AT HOME = tôi đang ở nhà (AT HOME là trạng ng ữ, chỉ nơi ch ốn) Như vậy bạn đã học xong Thì Hiện Tại Đơn của động từ TO BE rồi đó. Sau đây là một s ố t ừ cơ bản đ ể bạn t ập đ ặt câu: AND = và OR = hay, hoặc BUT = nhưng IN = ở trong ON = ở trên UNDER = ở dưới ---------------------------------------------------------- Mạo từ xác định THE Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 10
 11. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản Là từ loại duy nhất trong tiếng Anh chỉ có 1 từ. Ngay cả nhiều người học tiếng Anh lâu năm cũng không phải lúc nào cũng dùng đúng mạo từ THE. Mạo từ xác định THE thường được dùng sai, hoặc không dùng khi cần dùng. Trong khi đó, đây là một từ không thể không biết vì tính quan trọng và cần thiết của nó. Một người bản xứ không thể mở miệng ra nói quá 10 câu tiếng Anh mà không dùng đến mạo từ THE nào Như vậy, ta phải dùng mạo từ xác định THE như thế nào và khi nào ? *THE luôn đứng trước danh từ. VD: THE SUN = mặt trời THE MOON = mặt trăng * Khi THE đứng trước một số tính từ, tính từ đó được biến thành một danh từ nói về một tầng l ớp, một thể loại liên quan đến tính từ đó. (bạn không thể lấy bất cứ tính từ nào ráp vô, những tính từ được dùng theo ki ểu này có hạn) VD: THE RICH = những người giàu THE POOR = những người nghèo THE WEAK = những kẻ yếu * Dùng THE trước bất cứ một danh từ nào khi người nói và người nghe đều biết về danh từ đang đ ược nói tới hoặcđ ược xácđịnh rõ ràng: PAY HIM BACK THE MONEY YOU BORROWED FROM HIM = Hãy trả lại cho nó số tiền anh đã mượn nó! (Người nói bi ết về s ố tiền này mới nói ra câu này và người nghe cũng biết đến số tiền này vì anh ta đã mượn của 1 ng ười thứ 3) PLEASE GIVE ME THE KEY TO MY CAR = Vui lòng đưa tôi chìa khóa xe hơi của tôi. THE WOMAN IN BLACK IS HIS WIFE = Người đàn bà mặc đồ đen là vợ anh ta. * Dùng THE trước những danh từ thông thường được xem là duy nhất, không có cái thứ hai. VD: The sun = mặt trời, the moon = mặt trăng, the sea = biển, the sky = bầu trời... * Dùng THE trước số thứ tự: VD: I am the first person to come here today. (Hôm nay, tôi là người đầu tiên đến đây ) * Dùng THE để thành lập SO SÁNH NHẤT . THIS IS THE BEST DICTIONARY I HAVE EVER HAD. = Đây là từ điển tốt nhất mà trước giờ tôi có được. * Một số tên quốc gia phải có THE (đa số không có): THE PHILIPPINES, THE USA, THE UNITED KING DOM... * Trong một số thành ngữ, phải có THE (học thuộc lòng): DONT' BEAT ABOUT THE BUSH! = Đừng có vòng vo tam quốc. Như vậy, chúng ta KHÔNG dùng mạo từ THE khi nào? Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 11
 12. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản * KHÔNG dùng THE khi danh từ được tiếp theo sau bằng một chữ số hoặc chữ cái. VD: The Chicago train is about to depart from track 5. Her flight leaves from gate 32. He fell asleep on page 816 of "War and Peace". She is staying in room 689. * Không dùng THE khi có ngữ động từ đi trước một trong những danh từ bed (giường), church (nhà thờ), court (tòa án), hospital (bệnh viện), prison (nhà tù), school (trường học), college (trường đại học), university (trường đại học) nếu như chủ ngữ sử dụng những nơi đó đúng như chức năng của nó VD: Nếu tôi đến trường học là để học, tức là đúng với chức năng của trường học, vậy tôi không cần dùng THE tr ước danh t ừ SCHOOL : I MUST GO TO SCHOOL NOW !(Bây giờ tôi phải đi học rồi!) * Không dùng THE khi nói 3 bữa ăn: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối I NEVER HAVE BREAKFAST. = Tôi không bao giờ ăn sáng. * Không dùng THE trong nhiều thành ngữ. BIRDS OF THE SAME FEATHER FLOCK TOGETHER = Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Càng học chúng ta sẽ càng biết nhiều hơn về mạo từ THE này. Trước mắt bạn có thể an tâm s ử dụng THE sau bài h ọc này. ---------------------------------------------------------- SO SÁNH NHẤT So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với toàn bộ nhóm, t ập thể mà chủ thể có trong đó. * Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng t ừ hai âm tiết tận cùng bằng Y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này. THE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN THÊM EST. - Thí dụ: + HE IS THE SMARTEST IN HIS CLASS. = Anh ấy thông minh nhất lớp. + THIS BOOK IS THE CHEAPEST I CAN FIND. = Cuốn sách này là cuốn r ẻ nhất mà tôi có thể tìm thấy. + HE RUNS THE FASTEST. = Anh ta chạy nhanh nhất. - Lưu ý: + Khi tính từ ngắn tận cùng bằng Y, ta đổi Y thành I rồi mới thêm EST HAPPY -->THE HAPPIEST CRAZY --> THE CRAZIEST Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 12
 13. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản FUNNY --> THE FUNNIEST + Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM: ta viết phụ âm cuối cùng thêm 1 l ần r ồi mời thêm EST BIG --> THE BIGGEST HOT --> THE HOTTEST SMALL --> THE SMALLEST * Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ dài: Tính từ/trạng từ dài là tính từ/trạng từ có hai âm tiết trở lên. THE + MOST + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI + YOU ARE THE MOST BEAUTIFUL LADY I HAVE EVER MET. = Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh t ừng g ặp t ừ tr ước đ ến nay. + LONDON IS THE MOST EXPENSIVE CITY IN ENGLAND. = Luân Đôn là thành phố đ ắt đ ỏ nhất nước Anh. * Ngoại lệ: một số tính từ/trạng từ khi sử dụng trong cấu trúc so sánh nhất có dạng đặc bi ệt, không theo công th ức trên đây, b ắt bu ộc ta phải nhớ nằm lòng: TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DẠNG SO SÁNH NHẤT BAD THE WORST GOOD THE BEST WELL THE BEST MANY THE MOST MUCH THE MOST - Thí dụ: + IT WAS THE WORST DAY IN MY LIFE. = Ngày đó là cái ngày tồi t ệ nhất trong đ ời tôi. + HE IS THE BEST TEACHER I HAVE EVER HAD. = Ông ấy là người thầy tốt nhất mà tôi t ừng có. + THESE PANTS FIT ME THE BEST. = Quần này vừa vặn với tôi nhất. + WHO HAS THE MOST MONEY IN THE WORLD? = Ai có nhiều tiền nhất trên thế gi ới? ---------------------------------------------------------- Câu hỏi WH với TO BE Câu hỏi WH là câu hỏi bắt đầu bằng từ có W và H. Những từ này gồm có: WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY và HOW. Trong bài này ta tạm gọi chúng là từ WH. Học xong động từ TO BE rồi, giờ ta có thể áp dụng TO BE với những t ừ WH đ ể đ ặt ra vô s ố câu hỏi. Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 13
 14. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản * Nghĩa của các từ WH: WHAT = cái gì WHO = ai WHERE = ởđâu WHEN = khi nào WHY = tại sao HOW = như thế nào, bằng cách nào *Công thức câu hỏi WH với động từ TO BE: Từ WH + TO BE + Chủ ngữ + Bổ ngữ ? -Lưu ý: + TO BE phải được chia đúng biến thể (AM hay IS hay ARE) tùy theo chủ ngữ. + Bổ ngữ có thể là danh từ, tính từ, trạng từ, trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ thời gian. Có thể không có b ổ ng ữ. - Ví dụ: + WHAT IS LOVE? = tình yêu là gì? + WHO AM I? = Tôi là ai? + WHO ARE YOU? = Bạn là ai? + WHERE IS MY KEY? = Chìa khóa của tôi ở đâu? + WHY AM I HERE? = Tại sao tôi lại ở đây? + HOW ARE YOU? = Bạn như thế nào? (Tức là "Bạn khỏe không?") + HOW IS IT MADE? = Nó được làm ra bằng cách nào? * Trường hợp đặc biệt HOW: - Với từ HOW, ta còn có công thức sau: HOW + Tính từ + TO BE + Chủ ngữ + Bổ ngữ (nếu có) ? - VD: + HOW TALL ARE YOU? = Bạn cao bao nhiêu? + HOW MUCH IS IT? Nó bao nhiêu vậy? (Hỏi giá tiền) + HOW FAR IS IT FROM YOUR HOUSE TO SCHOOL? Từ nhà bạn đến trường bao xa? Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 14
 15. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE Để có thêm công cụ để đặt câu, ta cần biết về những từ này. * Nghĩa: THIS = này, cái này, đây THESE = số nhiều của THIS THAT =đó, cái đó, điều đó THOSE = số nhiều của THAT * Cách dùng: - Đại từ chỉ định luôn đứng trước danh từ - Đại từ chỉ định có thể không cần danh từ, tự thân nó có thể làm chủ ngữ * Ví dụ: + THIS CAR IS VERY FAST. = Chiếc xe hơi này rất nhanh.(chạy rất nhanh) + THIS IS A BASIC LESSON. = Đây là một bài học cơ bản. + THESE LESSONS ARE EASY TO UNDERSTAND. = Những bài học này dễ hiểu. + THESE ARE BASIC LESSONS = Những cái này là những bài học cơ bản. + THAT DOG IS VICIOUS. = Con chó đó dữ lắm. + THAT IS MY DAUGHTER. = Đó là con gái tôi. + THOSE PILLS ARE ASPIRINS. = Mấy viên thuốc đó là aspirin. + THOSE ARE MY CHILDREN = Mấy đứa đó là con của tôi. ---------------------------------------------------------- Cấu trúc THERE IS.../THERE ARE... Cấu trúc này dùng để giới thiệu rằng có cái gì, ai đó, ở đâu trong hiện tại. Ở đây, ta l ại cần áp dụng đ ộng t ừ TO BE đã h ọc. * Công thức thể xác định: THERE IS + Danh từ số ít + Trạng ngữ (nếu có) - Lưu ý: + Trước danh từ số ít đếm được, cần dùng A hoặc AN hoặc ONE (xem lại bài Mạo từ bất định A/AN nếu cần) Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 15
 16. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản + Trước danh từ số ít không đếm được không thêm A/AN nhưng có thể thêm NO (không), A LITTLE (một ít), LITTLE (ít) , MUCH (nhiều), A LOT OF (rất nhiều) + THERE IS có thể viết tắt là THERE'S - VD: + THERE IS AN APPLE ON THE TABLE = Có 1 trái táo trên bàn. + THERE IS NO WATER IN THE TANK = Không có tí nước nào trong bồn. + THERE IS A LOT OF SUGAR IN VIETNAMESE WHITE COFFEE = Có rất nhiều đường trong cà phê s ữa ki ểu Vi ệt Nam. THERE ARE + Danh từ số nhiều + Trạng ngữ (nếu có). - Lưu ý: + Trước danh từ số nhiều, thường có số từ từ hai trở lên (TWO, THREE, FOUR) hoặc không có số t ừ mà có MANY (nhi ều), A FEW (một số), SOME (vài) A LOT OF (rất nhiều) + THERE ARE có thể viết tắt là THERE'RE - VD: + THERE ARE TWENTY MEMBERS ONLINE NOW. = Có 20 thành viên đang tr ực tuyến hi ện gi ờ. + THERE ARE GOOD PEOPLE AND BAD PEOPLE EVERYWHERE. = Có người t ốt và ng ười xấu ở mọi nơi ( Ở đâu cũng có ng ười tốt, kẻ xấu). + THERE ARE A LOT OF BEGGARS IN VIETNAM = Có rất nhiều người ăn xin ở Vi ệt Nam. * Công thức thể phủ định: THERE IS NOT + ANY + Danh từ số ít + (nếu có). THERE IS NOT viết tắt: THERE ISN'T - Lưu ý: + Ở thể phủ định, dùng dạng viết tắt nhiều hơn. - VD: + THERE IS NOT ANY FAT IN SKIM MILK. = Không có chất béo trong sữa không béo. + THERE ISN'T ANY MONEY IN MY WALLET = Trong bóp tiền của tôi, không có l ấy 1 xu. THERE ARE NOT + Danh từ số nhiều + (nếu có) . THERE ARE NOT viết tắt: THERE AREN'T - VD: Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 16
 17. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản + THERE AREN'T MANY XICH LOS IN DISTRICT 1. = Ở quận 1, không có nhi ều xe xích lô. * Công thức thể nghi vấn: IS THERE ANY + Danh từ số ít + Trạng ngữ (nếu có) ? - Có thể thay ANY bằng SOME (một ít) - VD: + IS THERE ANY MILK IN THE FRIDGE? Trong tủ lạnh có sữa không? + IS THERE ANYONE HOME? = Có ai ở nhà không? (lưu ý là "anyone" giống như "anybody" vi ết li ền nhau, không có khoảng tr ống giữa any và one) + IS THERE A WAY TO FIX THIS COMPUTER? = Có cách sửa máy vi tính này không? ARE THERE ANY + Danh từ số nhiều + Trạng ngữ (nếu có) ? + ARE THERE ANY EGSS IN THE KITCHEN? = Trong bếp có trứng không? ---------------------------------------------------------- Câu hỏi YES - NO với động từ TO BE Bài này củng cố thêm cách áp dụng động từ TO BE để đặt một loại câu hỏi đ ặc thù - câu hỏi Yes -No. Câu h ỏi Yes- No v ới đ ộng t ừ TO BE bắt đầu bằng biến thể của động từ TO BE tương ứng với chủ ngữ sau nó. Người ta gọi đây là câu hỏi Yes - No vì đ ể tr ả l ời câu hỏi này, ta phải bắt đầu bằng YES hoặc NO. * CÔNG THỨC YES-NO VỚI ĐỘNG TỪ TO BE: TO BE + Chủ ngữ + Bổ ngữ ? - Lưu ý: + TO BE phải là biến thể tương ứng với chủ ngữ đi liền sau nó (AM hay IS hay ARE) + Bổ ngữ có thể là tính từ, danh từ, ngữ danh từ, trạng ngữ - VD: + ARE YOU TIRED? = Bạn có mệt không? + ARE YOU A DOCTOR? = Bạn có phải là bác sĩ không? + IS HE A FAMOUS SINGER? = Anh ấy có phải là một ca sĩ nổi tiếng không? + IS SHE HERE? = Cô ấy có ở đây không? (HERE là trạng từ) + IS IT ON THE TABLE? = Nó có phảiở trên bàn không? * CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YES-NO: Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 17
 18. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản - Nếu trả lời YES thì trả lời theo công thức: YES, chủ ngữ + TO BE. - Nếu trả lời NO, thì trả lời theo công thức: NO, chủ ngữ + TO BE + NOT + Bạn hãy nhớ là TO BE phải được chia đúng theo chủ ngữ. - VD: + ARE YOU THIRSTY? = Bạn có khát nước không? Trả lời YES: YES, I AM. Trả lời NO: NO, I AM NOT. + IS SHE YOUR GIRLFRIEND? = Cổ là bạn gái của anh hả? Trả lời YES: YES, SHE IS. Trả lời NO: NO, SHE IS NOT. (viết tắt = NO, SHE ISN'T) + ARE THEY YOUR FRIENDS? = Họ là bạn của anh hả? Trả lời YES: YES, THEY ARE Trả lời NO: NO, THEY ARE NOT (viết tắt: NO, THEY AREN'T). * Trong văn nói hàng ngày, ta thường dùng dạng viết tắt. Dạng đầy đủ thường để dành khi ta mu ốn nhấn mạnh ý muốn nói. ---------------------------------------------------------- Câu hỏi OR với động từ TO BE Đây là câu hỏi cũng bắt đầu bằng động từ TO BE nhưng không thể trả l ời bằng YES hay NO. * CÔNG THỨC CÂU HỎI OR VỚI ĐỘNG TỪ TO BE: TO BE + Chủ ngữ + Bổ ngữ 1 + OR + Bổ ngữ 2 ? - Lưu ý: + Bổ ngữ có thể là tính từ, danh từ, trạng từ, trạng ngữ - VD: + ARE YOU HUNGRY OR ANGRY? = Bạn đang đói hay đang giận? + ARE YOU A DENTIST OR A DOCTOR? = Anh là nha sĩ hay là bác sĩ? * CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI OR VỚI ĐỘNG TỪ TO BE: Chủ ngữ + TO BE + Bổ ngữ 1 hoặc Bổ ngữ 2 (người trả lời phải chọn 1 trong 2) Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 18
 19. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản -VD: + ARE YOU HUNGRY OR ANGRY? Trả lời: I AM ANGRY. (nếuđang giận) I AM HUNGRY. (nếu đang đói) + ARE YOU A DENTIST OR A DOCTOR? Trả lời: I AM A DENTIST. (nếu là nha sĩ) I AM A DOCTOR. (nếu là bác sĩ) ---------------------------------------------------------- THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Đây là một trong những thì được dùng nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày. Khi học xong thì này, bạn s ẽ có thêm ki ến th ức ng ữ pháp để đặt câu. Để đặt được càng nhiều câu, bạn càng phải biết nhi ều động từ. Bạn chỉ cần nhớ đ ộng t ừ ở dạng nguyên mẫu c ủa nó. Khi chủ ngữ thay đổi, động từ sẽ phải thay đổi cho phù hợp và thay đổi như thế nào, bài này s ẽ ch ỉ cho b ạn các quy t ắc c ần bi ết. Động từ thường loại trừ động từ TO BE và động từ khiếm khuyết. Một lần nữa, khi học thì nào ta luôn xem xét công thức của nó ở 3 thể: khẳngđ ịnh, phủ đ ịnh và nghi vấn. * Công thức thể khẳng định: Chủ ngữ + Động từ phù hợp + Bổ ngữ -Lưu ý: + Động từ phù hợp phải ở dạng tương ứng với Chủ ngữ. + Khi chủ ngữ là I, WE, YOU, THEY hoặc khi chủ ngữ là một danh từ, ngữ danh từ, ngữ đại t ừ s ố nhi ều: TA DÙNG DẠNG NGUYÊN MẪU CỦA ĐỘNG TỪ. + Khi chủ ngữ là HE, SHE, IT hoặc là bất cứ danh từ số ít nào đó, TA THÊM S HOẶC ES NGAY SAU Đ ỘNG TỪ. + Khi nào thêm S, khi nào thêm ES sau động từ? Ta có quy tắc rất dễ nh ớ như sau: + ĐỘNG TỪ TẬN CÙNG LÀ CH, O, S, SH, X, Z THÌ TA THÊM ES. Ví dụ: WATCH -->HE WATCHES... GO --> SHE GOES... DO --> HE DOES... MISS -- SHE MISSES... WASH --> HE WASHES... MIX --> SHE MIXES... Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 19
 20. Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản DOZE --> HE DOZES... + KHI ĐỘNG TỪ TẬN CÙNG BẰNG Y, TA ĐỔI Y THÀNH I RỒI THÊM ES: FLY --> IT FLIES... + TẤT CẢ CÁC ĐỘNG TỪ CÒN LẠI, TA THÊM S. - Thí dụ: + I LIKE ICE-CREAM = Tôi thích kem. + YOU ALWAYS GET UP LATE. = Bạn luôn luôn dậy trễ. + THEY SING KARAOKE EVERY SUNDAY. = Họ hát karaoke mỗi chủ nhật. + SHE LOVES DURIANS = Cô ấy mê món sầu riêng. + HE AND I SING VERY WELL. = Anh ta và tôi hát rất hay. + THAT DOG BARKS ALL DAY LONG. = Con chó đó sủa tối ngày. + SHE CRIES WHEN SHE MISSES HER HOMETOWN. = Cô ấy khóc khi nhớ nhà. - Ngoại lệ: HAVE --> HAS I HAVE... YOU HAVE.. SHE HAS... * Công thức thể phủ định: Chủ ngữ + DO hoặc DOES + NOT + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ - Lưu ý: + Khi chủ ngữ là I, WE, YOU, THEY hoặc khi chủ ngữ là danh từ, ngữ danh từ số nhiều, ta dùng DO. + Khi chủ ngữ là HE, SHE, IT hoặc bất cứ danh từ số ít nào, ta dùng DOES + DO NOT viết tắt là DON'T + DOES NOT viết tắt là DOESN'T + Thông thường, khi nói, ta dùng dạng viết tắt, dạng đầy đủ để dành khi muốn nhấn mạnh. - Thí dụ: + I DON'T LIKE HIM = Tôi không thích anh ta. + YOU DON'T UNDERSTAND THE MATTER = Bạn không hiểu vấn ề ở đây. Huỳnh Công - Lớp 10T3 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ ĐN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản