Những lầm tưởng về nhượng quyền thương hiệu

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
10
download

Những lầm tưởng về nhượng quyền thương hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhượng quyền là cách tuyệt vời nhất để bắt đầu công việc kinh doanh. Chúng ta sẽ nhận được khá nhiều lợi ích khi thực hiện nhượng quyền như phát triển thương hiệu, thị trường, sản phẩm, quy trình sản xuất, hệ thống quản lý,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những lầm tưởng về nhượng quyền thương hiệu

  1. Nh ng l m tư ng v như ng quy n thương hi u Như ng quy n là cách tuy t v i nh t b t u công vi c kinh doanh. Chúng ta s nh n ư c khá nhi u l i ích khi th c hi n như ng quy n như phát tri n thương hi u, th trư ng, s n ph m, quy trình s n xu t, h th ng qu n lý,... Như ng quy n thương hi u là m t ho t ng thương m i. Theo ó, bên như ng quy n s chuy n cơ s kinh doanh, cách th c kinh doanh, nhãn hi u hàng hóa - d ch v ... cho bên nh n quy n. Bên nh n quy n ư c phép khai thác trên n n t ng ó, i l i ph i tr m t kho n chi phí ho c t l ph n trăm doanh thu trong m t kho ng th i gian nh t nh cho bên như ng quy n. Ngày nay, như ng quy n thương hi u ang phát tri n khá nhanh chóng, tuy nhiên, nh n th c sai v như ng quy n v n còn t n t i nhi u doanh nghi p và giúp các doanh nghi p hi u rõ hơn v v n này, bài vi t dư i ây s ch ra 8 l m tư ng v như ng quy n thương hi u: L m tư ng 1: Tôi thành công n u tôi tìm ư c m t doanh nghi p phù h p
  2. Nhi u ngư i trong s chúng ta nh nghĩa t “phù h p” như là vi c mà chúng ta làm ã r t t t. Tuy nhiên, ng gi i h n b n thân. B n c n xác nh ư c nh ng k năng có th như ng ư c t th gi i kinh doanh như: s y thác, qu n lý, ti p th …N u b n ã có chúng m t lĩnh v c r i thì b n có th s d ng chúng m t lĩnh v c khác. L m tư ng 2: Tôi thành công khi tôi làm nh ng vi c mình yêu thích Dù tin hay không thì b n cũng c n bi t r ng, doanh nghi p phát tri n ch d a vào năng l c c a m t cá nhân thì t l th t b i cho th y là cao nh t. Công ty c a b n là m t “c máy” c n thi t trong cu c s ng mà b n ang tìm ki m. N u b n gi i h n s l a ch n c a mình trong nh ng cái b n ã quen thu c ho c làm r t t t r i thì b n ang d n không còn là chính mình n a b i th gi i kinh doanh luôn luôn thay i và linh ho t. L m tư ng 3: L p t c tôi bi t mình ang s h u cơ h i t t ngay khi h p tác v i công ty ó Nhi u ngư i mu n ch p nh n công ty như ng quy n ngay cái nhìn u tiên. ó ch là m t quy t nh theo c m tính mà không có m t s l a ch n v chuyên môn. Vì th , hơn h t, b n ph i dành th i gian, tìm hi u nh ng chi ti t và s c thái cơ h i hi u hơn
  3. ti m năng c a công ty ó. B n không th ơn gi n làm i u ó khi b n xác nh ch d a vào c m nh n ngày hôm nay c a mình. L m tư ng 4: Tôi không h p tác vì tôi không bi t gì v công ty ó T t nhiên b n có th h p tác ch . Thông thư ng thì b n mu n tìm m t doanh nghi p mà b n ã có kinh nghi m trong lĩnh v c ó. Nhưng khi là Franchisor, công vi c c a b n là i u hành và phát tri n kinh doanh, dù nó có như th nào chăng n a. Nh r ng, b n có nh ng k năng linh ho t. ó là i m m nh c a b n. B n có th thuê nh ng ngư i b n ã hi u rõ v h . Con ư ng d nt i thành công c a b n là mua và tìm hi u h th ng như ng quy n thương hi u và sau ó s d ng s thông minh c a mình phát tri n nó. L m tư ng 5: Ch ng có chút t do nào trong như ng quy n – ph i ph thu c m i th ây là m t trong nh ng l m tư ng ph bi n nh t v như ng quy n thương hi u. Trên th c t , s t do trong như ng quy n là r t nhi u. Franchisor ch ra l nh m t vi c ó là h th ng cơ b n – khung công vi c (n u b n ch ng minh ư c thành công). Hơn h t, b n ang là ngư i ph trách. B n ang qu n lý doanh nghi p mình. B n có quy n quy t nh sa th i và tuy n d ng, tìm m i cách ưa ra s n ph m ra th trư ng và xúc ti n nó. Nh r ng, nh ng
  4. ngư i như ng quy n mu n b n thành công b i n u b n không thành công thì h cũng không. ó là m t s h p tác v i tinh th n win - win. L m thư ng 6: Như ng quy n c n tr s sáng t o M t l n n a, i u này hoàn toàn không úng. S h n ch , th t b i c a b n s ch ng minh b ng k t qu kinh doanh. B n hoàn toàn có th nghĩ ra ý tư ng m i và ưa ra quy t nh. Th c t , h u h t các công ty m như ng quy n u khuy n khích ưa ra sáng ki n b i vì ó chính là nơi h thu th p ư c nhi u ý tư ng hay và m i. L m tư ng 7: Tôi không có kh năng tr phí như ng quy n Ch c ch n có th n u b n nhìn nó như là m t s u tư trong tương lai. H u h t, phí như ng quy n (Phí như ng quy n là kho n phí ban u b n ph i tr cho Franchisor khi ký k t h p ng. Nó là kho n phí dành cho vi c gia nh p h th ng và thư ng là m t kho n c nh kha khá) ư c thi t l p m c dư i 100.000 ô la và m t s h p ng ngh chưa t i 12.000 ô la. S ti n b n ph i tr cho công ty m ch là m t l n. Còn các kho n v t thì tương t như là v i các doanh nghi p b t kỳ: lương, qu ng cáo. i u khác bi t là b n s nh n ư c s giúp và ào t o c a franchisor. L m tư ng 8: Tôi ph i b công vi c c a mình tr thành Franchisee
  5. Không ph i khi ư c như ng quy n r i thì b n ph i b công vi c hi n t i c a mình. R t nhi u Franchisee làm ư c các công vi c khác nhau, và t l thành công c a h là khá l n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản