Những lời xin lỗi của Spitzer

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
108
lượt xem
11
download

Những lời xin lỗi của Spitzer

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nhà lãnh đạo khi mắc lỗi thường đưa ra những lời xin lỗi như thế nào? Liệu những lời xin lỗi đó có mọi người được chấp nhận không? Hãy xem Holly Weeks nhận xét và phân tích về những lời xin lỗi của một lãnh đạo cao cấp cũng như thái độ của công chúng đối với những lời xin lỗi đó thông qua bài viết dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những lời xin lỗi của Spitzer

  1. Nh ng l i xin l i c a Spitzer Các nhà lãnh o khi m c l i thư ng ưa ra nh ng l i xin l i như th nào? Li u nh ng l i xin l i ó có m i ngư i ư c ch p nh n không? Hãy xem Holly Weeks nh n xét và phân tích v nh ng l i xin l i c a m t lãnh o cao c p cũng như thái c a công chúng i v i nh ng l i xin l i ó thông qua bài vi t dư i ây. Eliot Spitzer ã tuyên b trư c công chúng r ng ông s ch u trách nhi m cho cái mà ông g i là “nh ng khuy t i m cá nhân” ( ó là vi c ông ã chi hàng ch c ngàn ô-la cho gái g i cao c p) b ng vi c thôi gi ch c Th ng c bang New York). Ph i chăng ai cũng có dũng khí th a nh n l i l m c a mình? Ngu n: myphotodaily.files.wordpress.com Nhưng l i xin l i c a ông trư c công chúng ngày hôm qua ã b xuyên t c theo m t cách th c v a quen thu c v a kỳ c c. Quen thu c b i vì nh ng l i xin l i trư c công chúng c a các chính tr gia ang ngày càng tr nên gi t o, m p m và vô nghĩa. Qu th c là g n 10% các bài phát bi u c a ông là th hi n s ti c nu i c a mình i v i nh ng ngư i ã b thi t h i ho c b xúc ph m t nh ng gì ông ã làm – nh ng ngư i mà có v như ông ang mu n xin l i. Kỳ c c là vì Spitzer ã g n như không nhân cơ h i này làm nh ng vi c th c s c n th hi n s h i ti c i v i m i ngư i.
  2. Nh ng khuy t i m cá nhân c a Spitzer g n như không phù h p chút nào v i nh ng l i xin l i trư c công chúng c a ông. Ông ta c n xin l i không ch v nh ng vi c ông ã làm, mà còn b i nh ng thi t h i mà ông ta ã gây ra. Công chúng ã g p khó khăn khi ni m tin c a h b s p và h còn ph i ch u ng nh ng hành ng o c gi công khai tr ng tr n. H ã g p khó khăn khi nh ng công vi c quan tr ng g n li n v i s b u ch n c a h b h y ho i. Theo m t ph m vi nh hơn, vi c ng c a ông ta b y xu ng m t v trí nguy hi m và r t nhi u nh ng ngư i t n t y s b m t vi c, ó cũng là khó khăn mà ông gây ra. Nhưng nh ng ngư i mà nh ng l i xin l i này hư ng t i ch có ư c m t ph n mư i s ti c nu i c a Spitzer, ng th i nó l i quá nh t nh o và chung chung. Ông ã nói: “Tôi vô cùng xin l i vì ã không s ng theo nh ng gì m i ngư i mong i mình… Tôi th c s xin l i”. Là như v y ó. Và chuy n gì ã x y ra? L i xin l i ch ư c ch p nh n khi nó ư c nói úng lúc, úng ch và i u c t y u nh t là nói úng tr ng tâm c a v n . Ngu n: applejazz.com
  3. L i xin l i c a Spitzer trư c tiên hư ng vào gia ình ông. Dĩ nhiên, ó là nh ng ngư i ph i ch u t n h i nhi u nh t và gia ình là nơi ông ta có r t nhi u v n c n ph i i m t và gi i quy t. Nhưng i u ó không n m trong l i xin l i c a ông trư c công chúng. Vi c nh n m nh vào gia ình cho phép Spitzer có th nói v nh ng vi c ông ã làm như m t khuy t i m cá nhân, m t v n c a gia ình riêng. Ch ó không ph i là nh ng sai l m i công chúng như chúng th c s có v như th . Vi c hư ng vào gia ình cho phép ông có th nói v các khuy t i m cá nhân trong “tình yêu và lòng tr c n”. Và i u này khi n cho ông ta tr thành m t hình m u v cách hành x . Nhưng m t l i xin l i chân thành ph i th c s th a nh n và bày t rõ s h i ti c c a mình vì nh ng gì ã gây ra cho ngư i khác. Trong trư ng h p này, ó là r t nhi u nh ng ngư i ã b thi t h i – tr c ti p ho c gián ti p – b i nh ng gì Spitzer ã làm. Nh ng l i xin l i c a ông ã không làm ư c i u ó. Và vì v y m i ngư i v n ti p t c ch i nh ng l i xin l i th c s , tr c ti p c p n nh ng thi t h i mà h ph i gánh ch u. Dù cho Spitzer t ch c, và xu t v vi c ông s k t thúc các công vi c liên quan n chính tr , thì ph i chăng b t c l i xin l i nào c a ông ta cũng là không ? Có th như v y, nhưng chúng tôi cho r ng Spitzer ang t b gia s n c a mình, và ông v n mu n ti p t c m t cách t t p nh ng ho t ng liên quan n công chúng. m tm c nào ó, cũng có th ông Li u nh ng l i xin l i c a Eliot Spitzer mu n k t thúc công vi c c a mình trong có ư c công chúng ch p nh n. Ngu n:property-casualty.com b i c nh mà ông có th hi u tư ng t n t t c nh ng gì ông ã làm.
  4. Trên khía c nh nào ó, cũng có th ông mu n t o ra m t i tr ng i v i nh ng câu chuy n n i v ông mà trong ó ngư i ta bàn tán v sex và nh ng hành ng o c gi . Cũng có th ông mu n làm ư c nhi u hơn nh ng gì mà m t l i xin l i có th làm. Nhưng có m t câu h i, ó là: Li u ông có làm ư c i u ó không? - Trích chuyên m c “Kh i xư ng th o lu n” c a Holly Weeks trên trang Harvard Business Online - • HBV-TVN “B n quy n @Harvard Business School Publishing”
Đồng bộ tài khoản