intTypePromotion=1

Những quy tắc trong nghệ thuật Bonsai

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
750
lượt xem
367
download

Những quy tắc trong nghệ thuật Bonsai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đa số mọi người đều có thể tạo ra cho mình một cách nhìn hoàn mỹ đối với một tác phẩm bonsai thông qua những qui tắc này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những quy tắc trong nghệ thuật Bonsai

  1. Nh ng quy t c trong ngh thu t Bonsai H u h t nh ng qui t c này đ u b t ngu n t ngh thu t bonsai c a Nh t B n cách đây vài th k . Chúng phân tích r t k nh ng đi u nên làm và không nên làm khi mu n t o ra m t cây bonsai theo ý mu n. Đa s m i ngư i đ u có th t o ra cho mình m t cách nhìn hoàn m đ i v i m t tác ph m bonsai thông qua nh ng qui t c trên. Tuy nhiên, đ t o ra m t cây bonsai đ p v n ph i ph thu c vào tài năng, kinh nghi m, c m h ng ngh thu t, và s tìm tòi khám phá... Nh ng qui t c v thân cây và r cây : 1. Nên đ chi u cao thân cây g p 6 l n đư ng kính r cây. 2. Thân cây nên đ hơi nghiêng v phía trư c hư ng v bên ph i ngư i xem. 3. G c cây nên đư c t o dáng xòe ra và đ cho nó nhô lên trên n n ch u, như th trông nó gi ng như đang bám vào đ t đ gi cho cây đ ng th ng. 4. R cây nên đư c đ nhô lên t g c cây xòe trên n n ch u. 5. Không nên đ nh ng nút s n m c trên r cây (vì ngư i xem s đ ý nhi u đ n nó). 6. Nên t o dáng ng n cây hơi nghiêng v phía trư c hư ng v phía ngư i xem. 7. Thân cây nên đư c gi thon t dư i lên trên đ trông nó như là đang m c vươn lên, nhưng không đư c làm thon ngư c l i t trên xu ng. 8. Nh ng ch i ghép nên đư c ghép v i s lư ng v a ph i đ t o đư c dáng cây hài hòa, ho c ghép chúng đ th p đ không nhìn th y nh ng m i ghép t nebari.
  2. 9. U n thân cây sao cho nh ng đi m u n trên thân không mang hình “ c b câu” (nh ng đi m u n nên đư c u n cong hư ng v phía ngư i xem). 10. Nên t o dáng ng n cây theo hư ng c a g c cây. Đ u n c a cây c n ph i đư c đ m b o. 11. Không đ cây t m c ra phía sau. Đây là m t trong nh ng qui t c c a tôi và r t khó gi i thích vì sao. Nó liên quan đ n đ u n cong c a thân cây. N u m t thân cây t m c ra phía sau thì s t o ra m t đi m u n hình ch “C”. 12. Đ i v i nh ng thân cây th ng bình thư ng và th ng không bình thư ng thì ng n cây nên đư c gi sao cho nó m c cao hơn g c cây. 13. Trên nh ng thân cây th ng bình thư ng, n u có quá nhi u đi m u n hình ch “S” s làm cho cây trông r t n ng n m t đi v t nhiên v n có c a nó. 14. V i nh ng cái cây m c nh n hư ng lên cao thì nh ng đi m u n nên đư c u n g n nhau (c n đ ý đ n v trí c a cành cây). 15. M t cây ch nên mang m t ng n. 16. Đ i v i hai thân cây đôi thì nên đư c tách ra ch g c cây, không đ cây nào cao vư t lên trên cây nào Nhánh cây: 1. T o nh ng nhánh cây sao cho chúng không m c ngang, ho c không đ nh ng nhánh cây m c đâm ngang thân cây. 2. Trên nhánh không nên đ l nh ng nút m t s n (làm cho ngư i xem chú ý đ n nó). 3. Nhánh đ u tiên nên đư c đ t n m kho ng 1/3 chi u cao thân cây tính t g c. 4. Còn nh ng nhánh cây đư c ghép thành công nên đ chúng n m nh ng v trí
  3. trong kho ng 1/3 thân cây còn l i tính đ n ng n cây. 5. Nhánh cây c n ph i cho chúng m c ra t phía bên ngoài c a nh ng đi m u n (đ không làm nhánh cây b phình ra). 6. Đư ng kính nhánh cây nên đư c cân đ i v i thân cây. Nh ng nhánh cây đư c xem là quá kh là nh ng nhánh có đư ng kính dày hơn 1/3 đư ng kính thân cây. 7. N u cho nhánh th 1 m c bên trái thì nhánh th 2 s đ nó m c bên ph i và ngư c l i (khi đó nhánh th 3 nên đ nó m c phía sau). 8. Nên đ nh ng nhánh cây m c xen k nhau, không nên đ chúng m c song song. 9. Nên gi m b t kích thư c và đư ng kính c a nh ng nhánh cây n u không thì chúng s trông như là đang leo lên. 10. Nên ch a m t kho ng tr ng đ r ng gi a nh ng nhánh cây. 11. Nên đ nh ng nhánh đ u tiên hay nh ng nhánh th 2 (còn g i là nhánh trái và nhánh ph i) hư ng v phía trư c, phía trung đi m c a t m nhìn đ thu hút ngư i xem. 12. Nh ng nhánh th nh t, th hai, th ba nên đư c đ cách v i nhánh phía sau 120o đ tránh trư ng h p chúng t che nhau phía sau cây. 13. Trên thân cây, m i v trí ch nên t o m t ki u nhánh, không nên đ chúng v a mang hình bánh xe v a mang hình nan hoa hay là đ nh ng nhánh cây xo n l i ho c nh ng nhánh cây th ng đu c (vì như th chúng s t làm chúng trông r t vô duyên). 14. Nên t o hình nh ng nhánh cây sao cho chúng t o thành m t hình tam giác l ch v i ng n cây tư ng trưng cho tr i, góc gi a tư ng trưng cho con ngư i và góc phía dư i tư ng trưng cho m t đ t. 15. Nên đ nh ng nhánh thu c l p th 2 m c xen k trái và ph i và c n ph i tuân
  4. theo nh ng qui t c chính trong cách s p nhánh cây, ngoài ra, không đ nh ng nhánh cây khác m c ch a lên hay ch a xu ng. Như v y ta s t o ra đư c m t l p đ m lá. 16. Đ t o o giác cho cây bonsai già, ta đ nh ng nhánh phía dư i cây rũ xu ng. Nh ng thân cây tươi tr thì có nhi u nhánh m c vươn lên. V i nh ng nhánh g n ng n ta nên t o dáng sao cho chúng n m ngang ho c m c vươn lên t khi chúng còn là nh ng nhánh non. 17. Nhìn chung ta nên t o dáng sao cho nh ng nhánh cây đ xu ng tuân theo các qui t c dành cho nh ng thân cây th ng, ngo i tr thân cây m c nghiêng. 18. Đ i v i nh ng cây đôi, không nên đ nh ng nhánh cây xen vào gi a các cây vì chúng s đâm ngang vào thân cây. Khi đó nh ng nhánh cây g n phía ngoài các cây s t o nên m t hình tam giác “lá”. 19. Không đ nh ng tán lá che khu t “jin”. Ch u: 1. Cây bonsai nên đư c đ t sau v ch chính gi a c a ch u, và bên trái ho c bên ph i c a v ch trung tâm. 2. Đ sâu c a ch u ph i b ng đư ng kính thân cây, ngo i tr nh ng cây có dáng rũ xu ng. 3. Nên s d ng nh ng ch u có màu men thích h p cho vi c tư i tiêu và chăm sóc cây, nh ng màu men đó c n ph i hài hòa v i màu s c c a hoa. 4. Nên ch n nh ng ch u có chi u r ng g p 2/3 chi u cao c a cây. V i nh ng cây lùn thì chi u r ng ch u ph i g p 2/3 b r ng thân cây. 5. Ki u dáng ch u cũng c n ph i phù h p v i ki u dáng c a cây bonsai. Ch u hình ch nh t thì thích h p v i nh ng cây dáng th ng không u n éo nhi u, còn
  5. v i nh ng cây th ng không bình thư ng, nh ng cây mà có nhi u đi m u n trên thân thì ch u hình oval hay hình tròn là thích h p nh t. Đ i v i nh ng cây bonsai l n thì ta nên tr ng chúng sâu trong nh ng ch u hình ch nh t. Chăm sóc: 1. C n tr n chung nhi u lo i đ t vào m t ch u, không nên phân ra thành nhi u l p đ t (Đây là qui t c m i, v n s có nhi u tranh cãi). 2. Ta c n bón phân đ y đ theo nhu c u c a cây (Đây là qui t c m i, v n s có nhi u tranh cãi). 3. Ta nên tư i nư c t trên xu ng, tránh đ bonsai b ng p trong nư c, vì đi u này s c n tr s tích t mu i c a cây. 4. Ta tăng đ m c a cây b ng cách đ t ch u cây vào m t khay đ ng nhi u đá cu i và nư c hay đ t ch u bonsai dư i m t cái gh dài m ư t, nhưng không đư c đ sương bám trên cây (Đây là qui t c m i, v n s có nhi u tranh cãi. Vì sương mù làm tăng s tích t mu i trên lá, và th c t thì nó không có tác d ng gì trong vi c làm tăng đ m cho cây). 5. Ta c n d n s ch h t nh ng h t cát m n t b t kì h n h p đ t nào, ch nên s d ng nh ng hòn đá thô và nh . 6. Ch tư i nư c khi nào cây th c s c n đư c tư i, không tư i chúng theo m t th i khóa bi u c đ nh nào. 7. Cho cây ti p xúc nhi u v i nhi t đ môi trư ng bên ngoài. Ch v i nh ng cây bonsai nhi t đ i và c n nhi t đ i (v i h u h t các b ph n) đ u thích h p cho vi c đ chúng trong nhà. N u chúng đư c đ t trong nhà thì ph i đ m b o r ng nhi t đ môi trư ng th p, phù h p đ có th t o nên tình tr ng ti m sinh cho cây. K t lu n Sách K thu t tr ng ghép Bonsai I c a John Naka đư c xu t b n năm 1973, t i
  6. h c vi n Bonsai California, là ph n lu n án hay hơn mong đ i trong lĩnh v c “nh ng qui t c” tr ng và ghép bonsai mà tôi đã tìm th y. B t kỳ ai đ u có th t o ra cho mình m t cây bonsai đ y s c thuy t ph c khi làm theo nh ng qui t c trên. Khi chúng đã đư c nghiên c u k lư ng thì b n có th b t đ u công vi c t o cho mình m t cây bonsai ưng ý, mà không c n ph i đ n đo suy nghĩ nhi u khi áp d ng “Nh ng qui t c” trên là đúng hay là sai. Nguyen Thanh Loan (shakura5_6@yahoo.com.) (Trích d n t www.vatgia.com)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2