intTypePromotion=1

Nội dung Email - Linh hồn của Email Marketing

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
227
lượt xem
104
download

Nội dung Email - Linh hồn của Email Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Email marketing vẫn là công cụ hiệu quả nhưng chiến thuật sử dụng nó đã thay đổi. Nhiều nhà tiếp thị đã phân vân “Có phải việc dùng email marketing vẫn còn phù hợp với thời đại?”. “Thời đại” ở đây là sự bùng nổ của các mạng xã hội và tin nhắn di động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung Email - Linh hồn của Email Marketing

  1. N i dung email - Linh h n c a Email Marketing
  2. M t Email v i n i dung h p d n và hình th c b t m t s thi t l p lòng tin và s nh n d ng thương hi u cho ngư i c. i v i b t kỳ m t chi n d ch email nào doanh nghi p cũng c n ph i t o m t email hoàn h o c v n i dung và hình th c ngư i c hi u ư c ý nghĩa c a thông i p. Giá tr n i dung em l i thành công c a chi n d ch Email Marketing. T i sao n i dung quan tr ng? i u u tiên ngư i c s làm khi m m t email ó là h i chính b n thân h . Thông tin trong mail có l i gì cho h ? B n có 7 giây tr l i câu h i này. Cách trình bày và b c c óng m t vai trò l n ây. Trong cái nhìn thoáng qua u tiên, thương hi u c a b n c n d nhìn, rõ ràng và n i dung d c. Tuy nhiên ch có hình th c thôi thì chưa . Dù m t email có p, trình bày t t như th nào thì ma thu t kéo ngư i c c ti p qua giây th 7 chính l i n m trong n i dung email.
  3. N i dung c n liên quan ch t ch v i nhau. N u y u t này thi u, ngư i c s xóa email ngay t c kh c. N u i u ó x y ra thư ng xuyên, h có th th y ó là phi n nhi u và tìm cách ngăn ch n email c a b n, t hơn h thông báo r ng b n là m t spammer. S thích h p c a email tr l i câu h i “Thông i p trong email mang l i gì cho tôi”. Hãy ch c ch n r ng ngư i nh n ph i quan tâm và c, tìm hi u nó. h p d n hơn b n có th xúc ti n nh ng ho t ng trong email như ch ư ng d n t i website c a công ty, các k t n i h có th chuy n newsletter ho c qu ng cáo t i nh ng ngư i b n và ng nghi p c a h . B n có th cung c p n i dung gì? Hi u i tư ng nh n email M t trong nh ng bư c quan tr ng cung c p nhi u thông i p liên quan ó là bi t ư c i tư ng b n ang nh hư ng t i. B n ang vi t cho ai? Có ph i b n ang vi t cho m t ngư i 70 tu i ã v hưu, ngư i thích chơi golf ho c nhà? B n có th phân lo i khách hàng và i u quan tr ng là hư ng t i và phân khúc úng n i dung c a b n d a trên m i quan tâm c a h .
  4. nh n ra ư c nh ng quan tâm này, b n c n s d ng công c email marketing ưa ra ch c năng thông báo mà cho phép b n bi t ư c nhi u hơn v ngư i nh n như t l m email và t l click. B n cũng có th phân tích nh ng b n báo cáo v chi n d ch trư c ây hi u hơn v s chú ý c a h và thông i p nào khi n h hành ng. T o ti ng nói cá nhân S am hi u thương hi u ư c thi t l p thông qua ti ng nói và cá tính trong cách truy n t thông tin c a b n. Thay vì g i nh ng email có c i m chung chung, hãy cá nhân hóa chúng nói rõ b n là aim g i n ai. Thi t l p ti ng nói cá nhân trong cách truy n t thông i p c a b n không ch giúp khách hàng c m th y có s k t n i mà còn nuôi dư ng m i quan h v i ngư i c. M t ti ng nói riêng r t quan tr ng có ư c ni m tin c a ngư i c v i b n và n i dung email. H s quan tâm n email nhi u hơn và quan tâm n nh ng gì b n mu n truy n t i trong ó. Ng n g n và súc tích
  5. Ch v i 7 giây t o s chú ý c a ngư i c, b n không nên lãng phí th i gian vào nh ng câu dài lo ng ngo ng ho c n i dung ch ng có gì liên quan. Hãy chú ý n tr ng tâm. B n c n ph i ch c ch n r ng n i dung email ph i ư c lên k ho ch chi n lư c chuy n t i thông i p rõ ràng và súc tích. Hãy khi n email d dàng cho ngư i c có th b qua nh ng thông tin h không quan tâm và lưu l i cái mà h th c s quan tâm. Quy t c ngón tay cái: Càng thư ng xuyên g i email thì email c a b n càng ph i ng n g n. Thêm link và thay i ch Thêm link cho chi n d ch email ho c newsletter giúp g n k t khách hàng và h p d n h n website c a b n. Không nên gi i b n chính b n t i các nút b m và banner. B n có th thêm các hyperlinks chi n lư c vào email. Nh ng link này s k t n i n n i dung sâu s c hơn và b n có th ki m tra ư c t l lick vào trang, m c h i âm c a khách hàng. Nh ó doanh s s tăng nhanh hơn. Thêm vào ó, s d ng các ch khác nhau - dù là nh ng thay i theo ngày ngh ho c lý do nào ó, b n có s sáng t o và làm m i email c a mình. Lên k ho ch n i dung quanh ch nh m gi ngư i c hi u
  6. ư c i u b n mu n nói. Hãy chu n b và lên k ho ch trư c, ch rõ khi bào b n g i email d a trên các s ki n trong năm. Ch c ch n r ng layout và thi t k t ph i b sung cho n i dung Bây gi b n ã có n i dung liên quan và g n k t ch t ch v i nhau thì hãy ch c ch n trông chúng ph i th t phong cách. Email c a b n ph i trông sáng s a v i kho ng tr ng gi a các o n, hình nh, ho và ư ng k . Nh t quán gi a n i dung và hình th c trong email ho c newsletter, t o s tương ph n gi a màu font và màu n n n i dung d d c và c nhanh hơn. Nh r ng, n i dung mà b n cung c p là lý do chính khách hàng c email và newsletter c a b n. Hãy ch c ch n n i dung ph i có giá tr . ây là chìa khóa th c hi n chi n d ch thành công, tăng lư ng ngư i c và c thư ng xuyên email c a b n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2