Nửa ly nước

Chia sẻ: Đọt Chuối Non | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
156
lượt xem
35
download

Nửa ly nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hôm nay bên hội hoa xuân, nam thanh nư tú dập dìu, cươi nói xôn xao. Nhưng ai đó lầm luĩ giưa doǹ g ngươi, nhìn nhưng cánh hoa muôn sắc mà nghe lòng tê tái: “Hoa ơi, sao ngươi cư vô tình?”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nửa ly nước

  1. Nửa ly nước ́ ̣ ́ Cac ban mên, Hôm nay bên hôi hoa xuân, nam thanh nư tú dâp diu, cươi noi xôn xao. Nhưng ai đó lâm ̣ ̣ ̀ ́ ̀ lui giưa dong ngươi, nhin nhưng canh hoa muôn săc mà nghe long tê tai: “Hoa ơi, sao ̃ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ngươi cư vô tinh?” ̀ Hôm qua trơi mưa, nhưng em bé tăm mưa cươi đua trong hem nho, đôi tinh nhân ôm ́ ̀ ̉ ̉ ̀ nhau che dù bươc trong mưa. Nhưng ngươi cô phụ chơ chông nhin nhưng dong mưa ̀ ̀ ̀ như nhưng dong nươc măt. ̀ ́ Vây thì mưa buôn hay vui? Hoa vô tinh hay hưu ý? ̣ ̀ ̀ Mưa chỉ là mưa. Hoa chỉ là hoa. Hoa đâu có ý tinh, mưa đâu có buôn vui. Chăng qua chỉ ̀ ̀ ̉ vì long ngươi xuông lên, bâp bênh, trôi nôi. ̀ ́ ̣ ̀ ̉ Tât cả nhưng hiên tương bên ngoai, đêu không có ý nghia gì tư chung ca; cac ý nghia ́ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ ̉́ ̃ đêu tư tư duy cua ta mà sinh ra. Mưa chỉ là mưa; nêu ta cho là mưa buôn thì mưa buôn, ̀ ̉ ́ ̀ ̀ nêu ta cho là mưa vui thì mưa vui. Năng chỉ là năng; nêu ta cho là năng đep thì năng đep, ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ nêu ta cho là năng choi thì năng choi. ́ ́ ́ ́ ́ Tât cả cac tinh cam–vui, buôn, giân, ghet, yêu, thich–chỉ là phan ưng cua ta đôi vơi sư ́ ́̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ viêc bên ngoai. Nêu chang trễ hen mà ta cau có phan nan thì cung phai, hoăc ta cươi vui ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̃ ̉ ̣ vì ket xe thế mà chang cung đên cho băng đươc thì cung phai. Trễ hen chỉ là trễ hen. Đó ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ̃ ̉ ̣ ̣ chăng phai là chuyên vui hay buôn, tôt hay xâu. Vui buôn chỉ là phan ưng cua ta đôi vơi ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ viêc trễ hen thôi. ̣ ̣ Nưa ly nươc, nêu noi là đây nưa ly thì cung đung, mà can nưa ly thì cung đung. Đăng ́ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ̃ ́ ̀ nao cung đung. Tât cả chỉ tuy thuôc vao sư lưa chon cua chung ta thôi. Ta muôn tư duy ̀ ̃ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ tich cưc, yêu đơi, manh me? Hay là muôn lam kẻ phan nan, ngươi thua cuôc? ́ ̣ ̃ ́̀ ̀ ̀ ̣ Vui buôn, yêu ghet, tich cưc tiêu cưc, không phai tư ngoai đên. Cung không phai là bâm ̀ ́́ ̉ ̀́ ̃ ̉ ̉ tinh trơi sinh. Chung chỉ là thoi quen cua ta phan ưng lai vơi cac tac nhân bên ngoai. Nêu ́ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́́ ̀ ́ ta quen cau nhau, phan nan, tiêu cưc, thì cả đơi ta luôn luôn cau nhau, phan nan, tiêu ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ cưc. (Và có lẽ là cung sẽ kêt hôn vơi ngươi cau nhau, phan nan, tiêu cưc. Nôi nao vung ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀̀ nây). Nêu ta quen mỉm cươi, vui ve, nông nhiêt, thì cả đơi ta luôn luôn mỉm cươi, vui ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ve, nông nhiêt. Và trong hai loai ngươi nay, ban biêt là ai sẽ thanh công trong đơi, phai không? ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̉
  2. Victory! Ban mơi mua môt chiêc xe may, đi đươc vai hôm đã bị tai nan, chiêc xe nat bây, vây là ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́́ ̣ xui hay hên? Nêu chiêc xe nat bây mà giơ nây ban con ngôi noi chuyên đươc, thì đó là ́ ́ ́́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ xui hay hên vây? Nêu ban thi hong, không vao đai hoc ưu tiên môt đươc, thì đó là viêc tôt hay xâu? ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣́ ́ Nêu không vao đươc trương y nhưng lai vao trương luât, biêt đâu đó lai chăng là dâu ́ ̀ ̣̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ hiêu ban hơp nghề luât hơn và sau nay sẽ thanh công lơn trong nghề luât. ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ Nêu chăng có đai hoc nao nhân ban ca, có lẽ đó là dâu hiêu ban sẽ phai theo con đương ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ lam ăn cua Bill Gates.
  3. Có thể là môi ngươi chung ta có môt tí di truyên tư bố me. Nhưng nêu minh không chiu ̃ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ tâp tư duy tich cưc rôi cư đổ lôi cho bố mẹ về tinh tiêu cưc muôn năm cua minh, thì rât ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ̀ ́ là bât công cho bố me, và bât công cho cả ông trơi nưa đó Muôn biêt lam toan thì chỉ ́ ̣ ́ ́ ́̀ ́ có cach là đi hoc toan mà thôi. ́ ̣ ́ Nhưng lam thế nao để tâp đươc môt tư duy tich cưc? ̀ ̀ ̣ ̣ ́ Thư nhât, mỉm cươi cả ngay, nhât là khi noi chuyên vơi ai. ́ ̀ ́ ́ ̣ Thư hai, găp bât kỳ chuyên gi, dù xem ra có vẻ xâu cach mây, ta cung phai hoi: “Chuyên ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̉ ̉ ̣ nay có gì hay? Có gì tôt?” Nêu ban tim không ra câu trả lơi, hoi tiêp cho đên khi thây câu ̀ ́ ́ ̣̀ ̉ ́ ́ ́ trả lơi. Thư ba, ban sẽ không tim ra câu trả lơi nêu ban nôi nong, mât binh tinh, than khoc, phan ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́̀ ̃ ́ ̀ nan. Trí oc con ngươi không thể lam viêc tôt trong nhưng điêu kiên khó khăn như thê. Vì ̀ ́ ̀ ̣́ ̀ ̣ ́ vây, uông vai ngum nươc, ngân nga môt ban nhac, đi bộ vai ba vong, trươc và trong khi ̣ ́ ̀ ̣ ̣̉ ̣ ̀ ̀ ̉ hoi. Thư tư, luôn luôn để tâm đên cai tôt, cai hay, cai đang thông cam cua ngươi khac, và ́ ́́ ́ ́́ ̉ ̉ ́ đưng cư chú tâm vao cai xâu, cai đang ghet cua ho. Ai cung có môt cai gì đó đang cho ̀ ́́ ́́ ́̉ ̣ ̃ ̣́ ́ minh thich, đang cho minh thông cam. Nêu ban không thây đươc điêm nao đang yêu, ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ đang phuc, đang cam thông trong môt ngươi nao đo, thì nhât đinh là đâu oc cua ban có ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣́ ̀́ ̉ ̣ vân đê, chưa biêt cach suy nghĩ chinh xac. ́ ̀ ́́ ́ ́ Chỉ gian dị thế thôi. Và “luyên tâp sẽ đưa đên toan thiên” (practice makes perfect). Cư ̉ ̣̣ ́ ̀ ̣ tâp hoai thì môt luc nao đó ban chỉ có thể tư duy tich cưc, và đâu oc cua ban mât cả khả ̣ ̀ ̣́ ̀ ̣ ́ ̀́ ̉ ̣ ́ năng tư duy tiêu cưc. Luc đó là luc đai công cao thanh. ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ Chuc cac ban môt ngay vui ve. ́ Mên ̀ Hoanh © copyright TDH 2009 www.dotchuoinon.com Permitted to use for non-commercial purposes
Đồng bộ tài khoản