Nuôi bò sữa ở nông hộ - Chương 2

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
101
lượt xem
18
download

Nuôi bò sữa ở nông hộ - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nuôi bò sữa ở nông hộ. Chương 2. Chuồng nuôi bò sữa nông hộ. Cần chọn vị trí và bố trí hướng chuồng phù hợp để tránh mưa tạt, gió lùa, đảm bảo che nắng, thoáng mát và thoát nước tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nuôi bò sữa ở nông hộ - Chương 2

  1. Ch−¬ng 2 chuång nu«i bß s÷a n«ng hé i. Yªu cÇu Chung ®èi víi c¸c chi tiÕt chuång bß 1. VÞ trÝ vµ h−íng chuång CÇn chän vÞ trÝ vµ bè trÝ h−íng chuång phï hîp ®Ó tr¸nh m−a t¹t, giã lïa, ®¶m b¶o che n¾ng, tho¸ng m¸t vµ tho¸t n−íc tèt. ViÖc chän vÞ trÝ vµ h−íng chuång ph¶i tuú theo ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai. Th«ng th−êng nÕu cã thÓ nªn chän h−íng chuång quay vÒ phÝa nam hoÆc ®«ng nam ®Ó ®¶m b¶o cã ¸nh s¸ng vµ th«ng tho¸ng tèt. 2. NÒn chuång NÒn chuång ph¶i cao h¬n mÆt ®Êt bªn ngoµi kho¶ng 40-50cm ®Ó n−íc m−a kh«ng thÓ trµn vµo chuång. NÒn chuång cã thÓ ®−îc l¸t b»ng g¹ch hoÆc l¸ng bª t«ng. MÆt nÒn chuång kh«ng gå ghÒ, nh−ng còng kh«ng tr¬n tr−ît, cã ®é dèc hîp lý (1-3%), xu«i vÒ phÝa r·nh tho¸t n−íc ®Ó b¶o ®¶m tho¸t n−íc dÔ dµng khi déi röa. DiÖn tÝch chuång nu«i b×nh qu©n cho mçi bß s÷a nªn kho¶ng 6-8 m2. Trong chuång cã thÓ bè trÝ 32
  2. khu ®i l¹i tù do chung vµ khu chia « c¸ thÓ cho bß n»m nghØ. Trong c¸c « cho bß n»m nghØ (1m x 2m) cã thÓ sö dông c¸t hoÆc r¬m r¹ b¨m nhá, m¹t c−a, lâi ng« b¨m vôn lµm vËt liÖu lãt nÒn gióp cho bß tho¶i m¸i, tr¸nh bÞ c¸c bÖnh vÒ ch©n mãng. Tèt nhÊt lµ tr¶i nÒn b»ng th¶m cao su. 3. T−êng vµ m¸i §èi víi bß s÷a ®iÒu quan träng nhÊt khi thiÕt kÕ chuång tr¹i lµ chèng nãng. §èi víi bª con cÇn chó ý ®Õn chèng l¹nh vµ giã lïa vÒ mïa ®«ng, cßn ®èi víi bß v¾t s÷a th× kh«ng cÇn quan t©m ®Õn chèng l¹nh v× nã lu«n lu«n ph¶i th¶i ra khái c¬ thÓ mét l−îng nhiÖt lín. T−êng chuång bao quanh cã thÓ cÇn ph¶i cã ®Ó tr¸nh m−a h¾t. T−êng nªn më h−íng ®«ng-nam ®Ó høng giã m¸t vµ che t©y-b¾c ®Ó ch¾n giã l¹nh (®Æc biÖt n¬i bß ®Î vµ nu«i bª). §èi víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña miÒn Nam, cã thÓ kh«ng cÇn x©y t−êng xung quanh chuång. CÇn cã m¸i che chuång víi ®é cao vµ ®é dèc võa ph¶i ®Ó dÔ tho¸t n−íc, th«ng tho¸ng vµ tr¸nh n−íc m−a h¾t vµo chuång. M¸i che cã thÓ lîp ngãi hay tranh ®Ó gi÷ m¸t. Kh«ng nªn lîp m¸i t«n hay fibroxim¨ng v× sÏ rÊt nãng. 33
  3. 4. M¸ng ¨n Trong ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i n«ng hé cÇn ph¶i cã m¸ng ¨n trong chuång cho bß. M¸ng ¨n nªn x©y b»ng g¹ch, l¸ng xi m¨ng. Kh«ng x©y m¸ng ¨n qu¸ s©u, dÔ g©y tån ®äng thøc ¨n vµ khã vÖ sinh. C¸c gãc cña m¸ng ¨n ph¶i l−în trßn vµ tr¬n nh½n, ®¸y m¸ng cã lç tho¸t n−íc ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc röa m¸ng. Thµnh m¸ng phÝa trong (phÝa bß ¨n) ph¶i thÊp h¬n thµnh m¸ng ngoµi ®Ó thøc ¨n kh«ng r¬i v·i ra lèi ®i. H×nh 2-1: M¸ng ¨n cho bß 5. M¸ng uèng Tèt nhÊt lµ dïng m¸ng uèng tù ®éng. NÕu kh«ng cã m¸ng uèng tù ®éng th× cã thÓ lµm m¸ng uèng b¸n tù ®éng nh− sau: n−íc tõ th¸p chøa ®−îc dÉn tíi mét bÓ nhá x©y ë ®Çu chuång nu«i, ®Çu èng dÉn cã l¾p mét phao tù ®ãng më n−íc. Tõ bÓ nµy cã hÖ thèng èng dÉn tíi c¸c m¸ng uèng ë c¸c « chuång. Khi bß uèng n−íc, mùc n−íc trong m¸ng h¹ xuèng nªn phao 34
  4. më ra, n−íc tõ th¸p ch¶y vµo bÓ cho ®Õn khi ®Çy th× phao tù ®ãng l¹i. M¸ng uèng nªn cè ®Þnh ë ®é cao 0,8m tõ mÆt ®Êt vµ gi÷ cho chóng cã cïng mùc n−íc víi bÓ chøa n−íc (theo kiÓu b×nh th«ng nhau). H×nh 2-2: S¬ ®å m¸ng uèng b¸n tù ®éng 6. Rãng chuång Trong chuång cÇn cã hÖ thèng rãng ®Ó ph©n chia vÞ trÝ vµ giíi h¹n ph¹m vi ®i l¹i cña mçi con bß (h×nh 2- 3). C¸c rãng chuång ph¶i h¬i trßn c¹nh ®Ó tr¸nh cho con vËt bÞ x©y x¸t. Rãng cã thÓ lµm b»ng s¾t, gç hay tre. CÇn cã rãng ng¨n phÝa tr−íc ngang tÇm vai ®Ó bß kh«ng b−íc vµo m¸ng ¨n hay m¸ng uèng. 35
  5. H×nh 2-3: Rãng ng¨n bß trong chuång 7. HÖ thèng chèng nãng trong chuång Trong chuång bß, nhÊt lµ vÒ mïa hÌ, cÇn l¾p ®Æt hÖ thèng qu¹t ®Ó lµm m¸t cho bß. Tèt h¬n n÷a, nªn l¾p ®Æt hÖ thèng phun n−íc d−íi d¹ng s−¬ng mï trong chuång kÕt hîp víi qu¹t sÏ gióp bß tr¸nh ®−îc stress nhiÖt. NÕu kh«ng th× Ýt nhÊt còng ph¶i cã hÖ thèng vßi phun n−íc ¸p suÊt cao ®Ó t¾m déi trùc tiÕp cho bß vµo nh÷ng ngµy n¾ng nãng (th−êng tr−íc mçi lÇn v¾t s÷a). 8. S©n, ®−êng ®i vµ c©y che m¸t CÇn cã s©n ch¬i vµ hµng rµo ®Ó bß cã thÓ vËn ®éng tù do. S©n l¸t b»ng g¹ch hoÆc ®æ bª t«ng víi diÖn tÝch kho¶ng 4-6m2/con. Nªn trång c©y bãng m¸t quanh chuång vµ trong khu vùc s©n ch¬i. Trong s©n ch¬i còng bè trÝ m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng. 36
  6. §−êng ®i cho ¨n trong chuång ®−îc bè trÝ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn chuång tr¹i (vÞ trÝ, kiÓu chuång...), ph−¬ng thøc ch¨n nu«i, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn thøc ¨n. 9. Kho chøa NÕu quy m« ch¨n nu«i kh¸ lín cÇn ph¶i x©y dùng kho chøa thøc ¨n tinh, kho chøa cá kh«, bÓ ñ thøc ¨n xanh... Kho chøa thøc ¨n còng nh− n¬i chøa s÷a sau khi v¾t rÊt quan träng. Kho ph¶i tho¸ng m¸t, tr¸nh ¸nh n¾ng, lu«n ®Ò phßng sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i vi khuÈn, nÊm mèc, tr¸nh ruåi nhÆng, c¸c lo¹i c«n trïng vµ chuét g©y h¹i. C¸c vËt chøa thøc ¨n còng nh− s÷a cÇn ph¶i cã n¾p kÝn. 10. Hè ph©n Bè trÝ hè ñ ph©n phï hîp ®Ó tËn dông toµn bé ph©n vµ cá ¨n thõa còng nh− chÊt ®én ®−a vµo hè ñ ph©n nh»m t¨ng khèi l−îng ph©n bãn ruéng, t¨ng thu nhËp cho ng−êi ch¨n nu«i bß s÷a nh−ng vÉn ®¶m b¶o vÖ sinh. NÕu cã ®iÒu kiÖn, tèt nhÊt lµ x©y bÓ biogas ®Ó s¶n xuÊt khÝ cho ®un nÊu, kÕt hîp tiÖt trïng, n©ng cao chÊt l−îng ph©n vµ vÖ sinh m«i tr−êng. Cïng víi hè ph©n cÇn cã r·nh tho¸t n−íc, ph©n, n−íc tiÓu hîp lý. 37
  7. ii. c¸c kiÓu chuång nu«i bß s÷a 1. KiÓu chuång mét d∙y KiÓu chuång nµy (h×nh 2-3) thÝch hîp cho ch¨n nu«i bß s÷a n«ng hé, quy m« nhá. −u ®iÓm lµ cã thÓ tËn dông, tiÕt kiÖm ®−îc nguyªn vËt liÖu, dÔ ®Æt vÞ trÝ. H×nh 2-3: MÆt c¾t ngang chuång bß mét d·y 38
  8. 2. KiÓu chuång hai d∙y Cã thÓ lµ chuång hai d·y ®èi ®Çu (®−êng ®i cho ¨n ë gi÷a, m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng bè trÝ däc theo lèi ®i), hoÆc chuång hai d·y ®èi ®u«i (lèi vµo thu dän ph©n ë gi÷a hai d·y). KiÓu chuång nµy th−êng ®−îc ¸p dông víi c¸c hé cã quy m« ch¨n nu«i kh¸ lín. H×nh 2- 4 lµ vÝ dô vÒ chuång hai d·y ®èi ®Çu. H×nh 2-4: MÆt c¾t ngang chuång bß hai d·y 39
Đồng bộ tài khoản