Obama và Alan Schwartz - Ai là nhà diễn thuyết tốt?

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
105
lượt xem
20
download

Obama và Alan Schwartz - Ai là nhà diễn thuyết tốt?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cả Obama và Alan Schwartz đã gặp khó khăn trong sự nghiệp của mình, vậy ai đã xoay chuyển tình thế được coi là bất lợi trước đó thành có lợi sau bài diễn thuyết của mình? Họ nên làm gì để thành công hơn nữa. Hãy cùng Barbara Kellerman phân tích về vấn đề này qua bài viết sau của bà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Obama và Alan Schwartz - Ai là nhà diễn thuyết tốt?

  1. Obama và Alan Schwartz - Ai là nhà di n thuy t t t? C Obama và Alan Schwartz ã g p khó khăn trong s nghi p c a mình, v y ai ã xoay chuy n tình th ư c coi là b t l i trư c ó thành có l i sau bài di n thuy t c a mình? H nên làm gì thành công hơn n a. Hãy cùng Barbara Kellerman phân tích v v n này qua bài vi t sau c a bà. Vài nét v Bear Stearns Trong su t nh ng tu n t i t nh t i v i t p oàn tài chính Bear Stearns[1], thì Schwartz[2] - T ng Giám c Bear Stearns là m t trong nh ng t p oàn i u hành c a Bear Stearns - cũng có nh ng kho ng th i môi gi i ch ng khoán và ngân hàng u tư hàng u c a Ph Wall. T p oàn này gian t i t . ã ph i xin c c d tr Liên Bang M (FED) c u tr vì thua l n ng các kho n cho vay mua nhà lên n 3,2 t USD và Là ngư i ph i ch u trách nhi m v v s p áng x u h hai qu d phòng do h qu n lý s p và t ng t nh t trong l ch s các t p oàn Hoa Kỳ, nh t vào gi a năm 2007. c nh t ng c a ông lúc này u tr thành tâm i m c a Trong m t thông báo gây s c hôm Ch nh t ngày 16/3/2008, JP Morgan Chase m i s chú ý. tuyên b h ã mua Bear Stearns v i m c giá “r như bèo” là 2 USD/c phi u, th p hơn r t nhi u so v i m c giá óng Câu h i ư c nêu ra nhi u nh t là ông ã làm gì ngăn c a 30 USD c a ngày 14/3/2008. ch n s s p c a Bear Stearns - m t t p oàn tài chính m i ây thôi còn ư c ánh giá r t cao. i n hình là Nh t báo ph Wall[3] ã yêu c u m t nhóm chuyên gia ánh giá v s xu t hi n c a Schwart trên kênh CNBC[4] vào th i i m then ch t trư c khi “b c tư ng thành nát Bears Stearn” s p xu ng. Không có nhi u nh ng l i nh n xét t t p dành cho Schwart. Hi n nhiên là Schwartz nghĩ r ng ông ta ã úng khi nói v i khán gi ang xem chương trình r ng Bear Stearns “không có b t kỳ khó khăn tài chính nào, t t c ch là do cu c kh ng ho ng tài chính”. Nhưng các chuyên gia cho r ng l ra ông ta c n làm nhi u hơn th .
  2. M t chuyên gia nói r ng Schwardz c n cung c p m t s thông tin chi ti t, có th là tên c a nh ng khách hàng l n nh t c a Bear Stearns, ho c công khai minh b ch v kho n ti n m t mà công ty hi n t i ang n m gi . M t ý ki n khác cho r ng Schwartz nên xu t hi n trên truy n hình nói v quá trình mà nh ng c u lãnh o c a công ty ã vư t qua các cu c kh ng ho ng tài chính trong quá kh . Nh ng ý ki n khác cũng ch trích bài phát bi u c a Schwartz, m t bài phát bi u không thành công khi n h ph i “x u h ”. H ch ra r ng khi di n thuy t, Schwartz ã nhìn ch m ch m vào bài phát bi u và mím ch t môi - nó t o ra v m t “nhăn nhó” và làm cho b d ng c a ông trông r t khó coi. Ph i chăng Schwardz nên công khai ưa ra Ch vài ngày sau, m t nhà lãnh o khác ang nh ng thông tin v ho t ng c a Bear Stearns? Ngu n: nymag.com g p nh ng r c r i do s g n bó ch t ch gi a ông v i m t m c sư có nh ng bi u hi n kích ng - cũng ã th c hi n m t quy t nh tương t Schwartz. Barack Obama quy t nh xu t hi n trên truy n hình gi i thích r ng ông không bào ch a cho s nóng gi n c a m c sư Rev Jeremiah A Wright[5] (cha u c a ông). Jr.Obama, dĩ nhiên là phát bi u b ng m t bài di n văn theo úng nghi th c ã ư c chu n b k lư ng. Nhưng cũng như Schwartz, m c ích c a ông là nói v v n s p x y ra trong m t th i i m c bi t và theo cách th c c bi t, nh m ki m soát tình hình và xoay chuy n tình th ang r t khó khăn sang m t tương lai t t p hơn. Ngay khi bài di n thuy t c a Obama ư c phát trên truy n hình, nó ã ư c mô t như m t bài phát bi u l ch s . Không k n các T ng th ng Lyndon Johnson[6], John
  3. Kenedy[7] và Abraham Lincoln[8], chưa có nhà chính tr nào trong l ch s c p n v n ch ng t c m t cách th ng th n và m nh m như th . Nên c p n nh ng v n c p thi t c n ư c gi i quy t t c th i s thu hút ư c s chú ý c a ngư i nghe. Ngu n: bridge8.files.wordpress.com Nhi u ngư i l n tu i ã c m ng rơi nư c m t (Julian Bond[9] là m t ví d ), và nhi u ngày sau ó, trên sóng radio kh p Hoa Kỳ tràn ng p âm thanh ph n khích c a nh ng ngư i da tr ng và da màu, vào gi a nh ng lúc Obama t m ng ng bài di n thuy t. T t nhiên, i u ó không có nghĩa là ng c viên c a ng Dân ch này có ư c t t c nh ng gì mà ông mu n. Không ít ngư i phàn nàn r ng Obama chưa bao gi gi i thích rõ ràng v m i quan h thân thi t gi a ông và Wright - ngư i châm ngòi cho s ki n này. Hơn n a, b n thân Obama cũng không lư ng trư c ư c nh hư ng c a i u này nl i ích cá nhân khi ông ch t p trung vào v n ch ng t c trong bài phát bi u c a mình.
  4. V i phong thái ch ng ch c và kh năng di n thuy t t t Barack Obama ã giành ư c nhi u thi n c m c a công chúng. Ngu n: todaysseniorsnetwork.com V l i, chúng ta ang s ng trong th i i mà kh năng di n thuy t là phương ti n chính y u kh ng nh cá nhân. Nh ng ngư i lãnh o không có kh năng di n thuy t t t (ví d như George W.Bush) ã tr thành ngu n khai thác cho các lo i truy n tranh r ti n. Và nh ng nhà lãnh o ã m c sai l m khi s d ng s c m nh c a di n thuy t t o nên l i th cho mình - như Alan Schwartz - và ã b l m t cơ h i. Ngư c l i, nh ng nhà lãnh o dám th c hi n nh ng cu c tranh lu n v i kh năng thuy t ph c l i có l i th l n. Trong trư ng h p c a Barack Obama, b t k nh ng thâm h t ng n h n hay nh ng cơ may dài h n, nh ng l i phát bi u c a ông Philadelphia tu n trư c s ư c nh mãi. Và ông cũng s ư c nh mãi vì nh ng l i phát bi u ó. M ts ý ki n bình lu n c a c gi Harvard Business Online Ý ki n bình lu n c a Abbi Shetty: Ngư i di n thuy t trong h u h t các trư ng h p u ư c ánh giá b ng k t qu . N u Bear Steans s ng sót, Schwarts ch c ã ư c ánh giá v i m t thái tích c c hơn. Ý ki n bình lu n c a Erick J. Hendricks: M t bài vi t tuy t v i. B n ã vi t r t ng n g n, nh ó mà t t c m i ngư i u có th c và hi u ư c. i u quan tr ng nh t, tôi cho r ng b n ang th tìm i m tương ng gi a Barack v i Schwartz. Bài vi t này là m t cơ s t t có m t cu c th o lu n h p lý. - Bài vi t c a Barbara Kellerman[10] trong chuyên m c Kh i xư ng th o lu n trên trang Harvard Business Online -
  5. • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n. [1] The Bear Stearns Companies, Inc. là m t t p oàn s h u Bear, Stearns & Co. Inc. m t h th ng ngân hàng u tư l n nh t toàn c u, môi gi i và kinh doanh có th ch p. Thành l p năm 1923, hi n công ty có tr s t i NewYork City, M . Năm 2007 t ng thu nh p c a h ư c tính kho ng 16,151 t . [2] Alan D. Schwartz là T ng Giám c i u hành c a Bear Stearns, Schwartz k t c s nghi p c a James E. Cayne t i Bear Stearns t tháng 6 năm 2007. Ông t t nghi p Trư ng i h c Duke năm 1972. Hi n ông v n là ch t ch nhóm thanh tra c a trư ng Kinh doanh Fuqua thu c trư ng i h c Duke [3] The Wall Street Journal là m t t nh t báo có nh hư ng l n trên th gi i, ư c sáng l p b i Charles Dow, Edward Jones và Charles Bergstresser, xu t b n l n u năm 1889 t i Thành ph New York. Tên c a nó b t ngu n t Ph Wall, trung tâm tài chính c a New York, v i lư ng phát hành trung bình hơn hai tri u b n m i ngày trên toàn th gi i (s li u 2006). Nhi u năm li n, Wall Street là t báo có s lư ng phát hành l n nh t c a Hoa Kỳ. T báo này cũng phát hành Châu Á và Châu Âu. Hi n t i, Wall Street ư c s h u b i công ty Dow Jones & Company. [4] CNBC (vi t t t c a Consumer News and Business Channel, cái tên chính th c dùng cho n năm 1991) là m t t p oàn kinh doanh tin t c qua ư ng truy n cáp và truy n hình v tinh c a M , hi n ang b s h u và ho t ng có k t qu b i NBC Universal. CNBC là kênh truy n hình chuyên v tin t c thương m i và tài chính, l n u tiên ư c phát sóng t i New Jersey (M ) vào ngày 17/4/1989. ây là m t trong nh ng chương trình truy n hình có t i 390 tri u lư t ngư i xem trên toàn th gi i. Hi n m ng lư i c a CNBC bao g m 19 kênh truy n hình có ch t lư ng cao t i M , áng giá kho ng 4 t USD. [5] Jeremiah A. Wright, Jr. sinh ngày 22 tháng 8 năm 1941, nguyên là m c sư c a nhà th Trinity United Church of Christ (TUCC), m t nhà th l n Chicago, Illinois v i hơn 10000 con chiên. Trư c ây, ông s ng như m t tu sĩ n d t su t 36 năm. Cho n năm 2008, Wright tin tư ng và có nh ng hành ng thuy t gi ng ng h Obama trong cu c tranh c ch c t ng th ng. Obama có nh c t i ông trong bài di n thuy t “M t s k t h p hoàn h o” . [6] Lyndon Baines Johnson (27/8/1908 – 22/1/1973), thư ng ư c g i t t là LBJ, là T ng th ng Hoa Kỳ th 36, gi ch c t năm 1963 n 1969. Sau khi ph c v lâu i t i Qu c h i Hoa Kỳ, Johnson ư c b u làm Phó t ng th ng th 37; năm 1963 ông nh n ch c t ng th ng sau khi T ng th ng John F. Kennedy b ám sát. Ông là m t nhà lãnh o quan tr ng c a ng Dân ch . [7] John Fitzgerald Kennedy (29/5/1917 – 22/11/1963), thư ng ư c g i là JFK, là t ng th ng th 35 c a H p ch ng qu c Hoa Kỳ (1961– 1963). Kennedy b ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, ây là m t bư c ngo t l n trong l ch s Hoa Kỳ vào th p niên 1960. [8] Abraham Lincoln (12/2/1809 – 15/4/1865) là m t chính tr gia Hoa Kỳ, t ng th ng th 16 c a H p ch ng qu c Hoa Kỳ (nhi m kỳ 1861 n 1865), và là t ng th ng u tiên thu c ng C ng hòa. [9] Horace Julian Bond sinh ngày 14 tháng Giêng năm 1940, là m t nhà u tranh nhân quy n Hoa Kỳ. Khi còn là sinh viên c a Trư ng Cao ng Morehouse t i Atalanta, bang Georgia nh ng năm u th p niên 60 c a th k trư c, ông ã giúp thành l p y ban Hòa bình c a sinh viên. T năm 1998 n nay, ông là Ch t ch c a H i thăng ti n ngư i da m u (NAACP) - M t t ch c vì hòa bình lâu i nh t nư c M . [10] Barbara Kellerman hi n là Giám c nghiên c u c a Trung tâm Lãnh o c ng ng và là gi ng viên b môn Chính sách xã h i t i Trư ng Qu n tr John F. Kenedy thu c i h c Harvard. Bà là ngư i thành l p và là Giám c Trung tâm Qu n lý xã h i c a Trư ng Kennedy t năm 200 n 2003. T năm 2003 n 2006 bà công tác t i Trung tâm nghiên c u qu n lý. Bà là tác gi và là biên t p viên c a m t s cu n sách cũng như n ph m chuyên v lĩnh v c qu n lý và lãnh o. M t trong nh ng cu n sách n i ti ng do bà ch p bút là Followership: How Followers Create Change and Change Leaders.
Đồng bộ tài khoản