intTypePromotion=3

Ôn tập chương VIII: Lượng tử ánh sáng

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
146
lượt xem
21
download

Ôn tập chương VIII: Lượng tử ánh sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ôn tập chương viii: lượng tử ánh sáng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập chương VIII: Lượng tử ánh sáng

  1. Ch-¬ngVIII Tµi liÖu dµnh cho hs líp 12A3,A6,A11,A12 H và tên:…………………………… L p:………….THPT Cao Bá Quát ÔN T P CHƯƠNG VIII : LƯ NG T ÁNH SÁNG 1. Hi n tư ng quang đi n đ ơc Hecxơ phát hi n b ng cách nào? A. Chi u m t chùm ánh sáng tr ng đi qua lăng kính B. Cho m t tia cat t đ p vào m t t m kim lo i có nguyên t lư ng l n C. Chi u m t ngu n sáng giàu tia t ngo i vào m t t m k m tích đi n âm D. Dùng ch t Pônôli 210 phát ra h t α đ b n phá lên các phân t nitơ 2. Phát bi u nào sau đây là đúng? A. Hi n tư ng quang đi n là hi n tư ng êlectron b b t ra kh i kim lo i khi chi u vào kim lo i ánh sáng thích h p. B. Hi n tư ng quang đi n là hi n tư ng êlectron b b t ra kh i kim lo i khi nó b nung nóng. C. Hi n tư ng quang đi n là hi n tư ng êlectron b b t ra kh i kim lo i khi đ t t m kim lo i vào trong m t đi n trư ng m nh. D. Hi n tư ng quang đi n là hi n êlectron b b t ra kh i kim lo i khi nhúng t m kim lo i vào trong m t dung d ch. 3. Gi i h n quang đi n c a m i kim lo i là A. Bư c sóng dài nh t c a b c x chi u vào kim lo i đó mà gây ra đư c hi n tư ng quang đi n. B. Bư c sóng ng n nh t c a b c x chi u vào kim lo i đó mà gây ra đư c hi n tư ng quang đi n. C. Công nh nh t dùng đ b t êlectron ra kh i b m t kim lo i đó. D. Công l n nh t dùng đ b t êlectron ra kh i b m t kim lo i đó. 4. V i ánh sáng kích thích th a đi u ki n đ nh lu t quang đi n th nh t ta th y dòng quang đi n ch tri t tiêu hoàn toàn khi. A. Gi m cư ng đ ánh sáng chi u vào cat t c a t bào quang đi n. B. Ng ng chi u sáng vào cat t c a t bào quang đi n. C. Hi u đi n th đ t vào an t và cat t c a t bào quang đi n b ng hi u đi n th hãm. D. Hi u đi n th đ t vào an t và cat t c a t bào quang đi n l n hơn hi u đi n th hãm. 5. Dòng quang đi n đ t đ n giá tr bão hoà khi A. T t c các êlectron b t ra t catôt khi cat t đư c chi u sáng đ u v đư c anôt. -1- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  2. Ch-¬ngVIII Tµi liÖu dµnh cho hs líp 12A3,A6,A11,A12 B. T t c các êlectron b t ra t cotôt đư c chi u sáng đ u quay tr v đư c catôt. C. Có s cân b ng gi a s êlectron b t ra t catôt và s êlectron b hút quay tr l i catôt. D. S êlectron t catôt v an t không đ i theo th i gian. 6. Phát bi u nào sau đây là không đúng? A. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a êlectron quang đi n ph thu c vào b n ch t c a kim lo i. B. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a êlectron quang đi n ph thu c bư c sóng c a chùm ánh sáng kích thích. C. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a êlectron quang đi n ph thu c t n s c a chùm ánh sáng kích thích. D. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a êlectron quang đi n ph thu c cư ng đ c a chùm ánh sá`ng kích thích. 7. Trong hi n tư ng quang đi n nh ng cách th c hi n sau đây cách nào có th làm tăng đ ng năng ban đ u c c đ i c a electron quang đi n A. Tăng cư ng đ chùm ánh sáng kích thích. B. Tăng hi u đi n th đ t vào hai đi n c c an t và cat t. C. Thay ánh sáng kích thích có bư c sóng dài hơn. D. Thay ánh sáng kích thích có bư c sóng ng n hơn. 8. Ch n câu đúng. A. Khi tăng cư ng đ c a chùm ánh sáng kích thích lên 2 l n thì cư ng đ dòng quang đi n tăng lên 2 l n. B. Khi tăng bư c sóng c a chùm ánh sáng kích thích lên 2 l n thì cư ng đ dòng quang đi n tăng lên 2 l n. C. Khi gi m bư c sóng c a chùm ánh sáng kích thích xu ng 2 l n thì cư ng đ dòng quang đi n tăng lên 2 l n. D. Khi ánh sáng kích thích gây ra đư c hi n tư ng quang đi n. N u gi m bư c sóng c a chùm b c x thì đ ng năng ban đ u c c đ i c a êlectron quang đi n tăng lên. 9. Theo quan đi m c a thuy t lư ng t phát bi u nào sau đây là không đúng? A. Chùm ánh sáng là m t dòng h t, m i h t là m t phôtôn mang năng lư ng. B. Cư ng đ chùm sáng t l thu n v i s phôtôn trong chùm. C. Khi ánh sáng truy n đi các phôtôn ánh sáng không đ i, không ph thu c kho ng cách đ n ngu n sáng. -2- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  3. Ch-¬ngVIII Tµi liÖu dµnh cho hs líp 12A3,A6,A11,A12 D. Các phôtôn có năng lư ng b ng nhau vì chúng lan truy n v i v n t c b ng nhau. 10. Phát bi u nào sau đây là đúng? A. Hi n tư ng quang đi n trong là hi n tư ng b t êlectron ra kh i b m t kim lo i khi chi u vào kim lo i ánh sáng có bư c sóng thích h p. B. Hi n tư ng quang đi n trong là hi n tư ng êlectron b b n ra kh i kim lo i khi kim lo i b đ t nóng C. Hi n tư ng quang đi n trong là hi n tư ng êlectron liên k t đư c gi i phóng thành êlectron d n khi ch t bán d n đư c chi u b ng b c x thích h p. D. Hi n tư ng quang đi n trong là hi n tư ng đi n tr c a v t d n kim lo i tăng lên khi chi u ánh sáng vào kim lo i. 11. Phát bi u nào sau đây không đúng khi nói v hi n tư ng quang d n A. Hi n tư ng gi i phòng electron liên k t thành electron d n g i là hi n tư ng quang đi n bên trong. B. Có th gây ra hi n tư ng quang d n v i ánh sáng kích thích có bư c sóng dài hơn gi i h n quan d n. C. M i phôtôn khi b h p th s gi i phóng m t electron liên k t thành m t electron t do g i là electron d n. D. M t l i th c a hi n tư ng quang d n là ánh sáng kích không c n ph i có bư c sóng ng n. 12. Nguyên t c ho t đ ng c a quang tr d a vào hi n tư ng nào? A. Hi n tư ng quang đi n C . Hi n tư ng quang đi n ngoài B. Hi n tư ng quang d n D. Hi n tư ng phát quang c a các ch t r n 13. Tìm phát bi u sai v m u nguyên t Bo A. Nguyên t ch t n t i nh ng tr ng thái có năng lư ng hoàn toàn xác đ nh g i là tr ng thái d ng. B. Nguyên t tr ng thái d ng có năng lư ng cao luôn có xu hư ng chuy n sang tr ng thái d ng có năng lư ng th p hơn. C. Trong các tr ng thái d ng c a nguyên t electron ch chuy n đ ng trên nh ng qu đ o cò bán kính xác đ nh g i là qu đ o d ng. D. Khi nguyên t chuy n tr ng thái d ng thì electron võ nguyên t thay đ i qu đ o và nguyên t phát ra m t phô tôn. 14. Dãy Lyman trong quang ph v ch c a Hiđrô ng v i s d ch chuy n c a các electron t các qu đ o d ng có năng lư ng cao v qu đ o: A. K B. L C. M D. N -3- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  4. Ch-¬ngVIII Tµi liÖu dµnh cho hs líp 12A3,A6,A11,A12 15. Dãy quang ph nào trong s các dãy ph dư i đây xu t hi n trong ph n ph b c x t ngo i c a nguyên t H A. Dãy Ly man B. Dãy Banme C. Dãy Braket D. Dãy Pasen 16. Các b c x trong dãy Banme thu c vùng nào trong các vùng sau? A. Vùng h ng ngo i B. M t ph n n m trong vùng ánh sáng nhìn th y,m t ph n n m trong vùng t ngo i C. Vùng t ngo i D. Vùng ánh sáng nhìn th y 17. Phát bi u nào sau đây là ĐúNG khi nói v quang ph c a nguyên t H A. Quang ph c a nguyên t H là quang ph liên t c B. Các v ch màu trong quang ph có màu bi n thiên liên t c t đ đ n tím C. Gi a các dãy Laiman, Banme, Pasen không có ranh gi i xác đ nh D. A, B, C đ u sai 18. Ch n m nh đ đúng khi nói v quang ph v ch c a nguyên t H A. B c x có bư c sóng dài nh t dãy Banme ng v i s di chuy n c a e t qu đ o M v qu đ o L. B. B c x có bư c sóng dài nh t dãy Lyman ng v i s di chuy n c a e t qu đ o P v qu đ oK C. B c x có bư c sóng ng n nh t dãy Lyman ng v i s di chuy n c a e t qu đ o L v qu đ oK D. B c x có bư c sóng ng n nh t dãy Pasen ng v i s di chuy n c a e t qu đ o N v qu đ oM 19. Nguyên t H b kích thích do chi u x và e c a nguyên t đã chuy n t qu đ o K lên qu đ o M. Sau khi ng ng chi u x nguyên t H phát x th c p, ph này g m: A. Hai v ch c a dãy Ly man C. 1 v ch dãy Laiman và 1 v ch dãy Bamme B. Hai v ch c a dãy Ban me D. 1 v ch dãy Banme và 2 v ch dãy Lyman 20. Công thoát c a kim lo i làm cat t c a m t t bào quang đi n là 2,5eV. Khi chi u b c x có bư c sóng vào cat t th c c electron quang đi n b t ra có đ ng năng c c đ i là 1,5eV. Bư c sóng c a b c x nói trên là A. 0,31 m B. 3,2 m C. 0,49 m D. 4,9 m 21. Công c n thi t đ tách m t electron ra kh i m t kim lo i làm cat t c a m t t bào quang đi n là 2,76eV. N u chi u lên b m t cat t này m t b c x mà phô tôn có năng lư ng là -4- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  5. Ch-¬ngVIII Tµi liÖu dµnh cho hs líp 12A3,A6,A11,A12 4,14eV th dũng quang đi n tri t tiêu khi đ t vào gi a an t và cat t c a t bào quang đi n m t hi u đi n th là A. – 1,38V B. – 1,83V C. – 2,42V D. – 2,24V 22. V i ánh sáng kích thích có bư c sóng = 0,4 m th c c electron quang đi n b hóm l i hoàn toàn khi đ t vào an t và cat t m t hi u đi n th - 1,19V. Kim lo i làm cat t c a t bào quang đi n nói trên có gi i h n quang đi n là A. 0,64 m B. 0,72 m C. 0,54 m D. 6,4 m 23. Năng lư ng c n thi t đ iôn hoá nguyên t kim lo i là 2,2eV. Kim lo i này có gi i h n quang đi n là A. 0,49 m B. 0,56 m C. 0,65 m. D. 0,9 m 24. M t t bào quang đi n cú cat t b ng Na, c ng tho t c a electron c a Na b ng 2,1eV. Chi u vào t bào quang đi n b c x đơn s c có bư c sóng 0,42µm. Tr s c a hi u đi n th hóm: A. –1V B. –0,2V C. –0,4V D. –0,5V 25. Chi u m t ch m nh s ng đơn s c cú bư c súng 400 nm vào cat t c a m t t bào quang đi n, đư c làm b ng Na. Gi i h n quang đi n c a Na là 0,50 µ m. V n t c ban đ u c c đ i c a lectron quang đi n là A. 3,28 . 105 m/s. B. 4,67 . 10 5 m/s. C. 5,45 . 105 m/s. D. 6,33 . 105 m/s. 26. Chi u vào catôt c a m t t bào quang đi n m t chùm b c x đơn s c có bư c sóng 0,330 µ m. Đ tri t tiêu dũng quang đi n c n m t hi u đi n th hóm cú gi tr tuy t đ i là 1,38V. Công thoát c a kim lo i dùng làm catôt là A. 1,16 eV B. 1,94 eV C. 2,38 eV D. 2,72 eV 27. Cư ng đ dũng đi n bóo hũa b ng 40µA th s electron b b t ra kh i cat t t bào quang đi n trong 1 giõy là: A. 25.1013 B. 25.1014 C. 50.1012 D. 5.1012 28. Bi t cư ng đ dòng quang đi n bão hoà Ibh=2 µ A và hi u su t quang đi n H=0,5%. S phôtôn đ p vào cat t trong m i giây là: A. 25.1015 B. 2,5.1015 C. 0,25.1015 D. 2,5.1013 29. Chi u b c x có bư c sóng λ =0,552 µm vào cat t (K) c a m t t bào quang đi n, dòng quang đi n bão hoà Ibh=2 mA. Công su t c a ngu n sáng chi u vào K là P=1,2W. Hi u su t c a hi n tư ng quang đi n là: A. 0,650 % B. 0,550 % C. 0,375 % D. 0,425 % -5- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  6. Ch-¬ngVIII Tµi liÖu dµnh cho hs líp 12A3,A6,A11,A12 30. Khi chi u b c x vào cat t c a m t t bào quang đi n thì có hi n tư ng quang đi n x y ra. Bi t đ ng năng ban đ u c c đ i c a các e b b t ra kh i cat t là 2,124 eV, hi u đi n th gi a 2 đi n c c A và K là 8V. Đ ng năng l n nh t c a e khi đ n an t là: A. 16,198.10-19J B. 16,198.10-17J C.16,198.10-20J D.16,198.10-18J 31. Hi u đi n th gi a hai anôt và catôt c a m t ng tia Rơghen là 200kv a) Đ ng năng c a electron khi đ n đ i cat t (cho r ngv n t c c a nó khi b c ra kh i catôt là vo=0) A. 1,6.10 13 (J) B. 3,2.1010(J) C. 1,6.1014(J) D. 3,2.1014(J) b) Bư c sóng ng n nh t c a tia Rơnghen mà ng đó có th phát ra A. 5,7.10-11 (m) B. 6.10-14(m) C. 6,2.10-12(m) D. 4.10-12(m) 32. Cư ng đ dũng đi n trong ng Rơnghen là 0,64 mA. T n s l n nh t trong chùm b c x phát ra t ng Rơnghen là 3.1018(Hz) a) S đi n t đ p vào đ i cat t trong 1 phút là A. 24.106 B. 16.105 C. 24.104 D. 24.107 b) Hi u đi n th gi a an t và cat t là: A. 11.242(V) B. 12.421(V) C. 12.142(V) D. 11.424(V) 33. G i λα và λ β l n lư t là 2 bư c sóng c a 2 v ch H α và H β trong dãy Banme. G i λ1 là bư c sóng c a v ch đ u tiên trong dãy Pasen. Xác đ nh m i liên h λ α , λβ , λ1 1 1 1 A. = + B. λ 1 = λβ - λα λ1 λ α λβ 1 1 1 C. = - D. λ 1 = λα + λβ λ1 λβ λα 34. G i λ1 và λ 2 l n lư t là 2 bư c sóng c a 2 v ch quang ph th nh t và th hai trong dãy Lai man. G i λ α là bư c sóng c a v ch H α trong dãy Banme. Xác đ nh m i liên h λ α , λ1 , λ 2 1 1 1 1 1 1 A. = + B. = - λ α λ1 λ 2 λ α λ1 λ 2 1 1 1 C. = - D. λ α = λ 1 + λ 2 λ α λ 2 λ1 -6- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  7. Ch-¬ngVIII Tµi liÖu dµnh cho hs líp 12A3,A6,A11,A12 35. Các bư c sóng dài nh t c a v ch quang ph thu c dãy Lyman và dãy Banme trong quang ph v ch c a H tương ng là: λ 21=0,1218 µm và λ 32=0,6563 µm .Tính bư c sóng c a v ch th 2 trong dãy Lyman? A. 0,1027 µm B. 0,0127 µm C. 0,2017 µm D. 0,1270 µm 36. Cho bi t bi t bư c sóng ng v i v ch đ là 0,656 µm và v ch lam là 0,486 µm trong dãy Banme c a quang ph v ch c a H. Hãy xác đ nh bư c sóng c a b c x ng v i s di chuy n c a e t qu đ o L v qu đ o M? A. 1,875 µm B. 1,255 µm C. 1,545 µm D. 0,84 µm 37. Trong quang ph v ch c a hydr bi t bư c sóng c a các v ch trong dóy quang ph Banme v ch H : 32 = 0,6563 m và H : 32 = 0,4102 m. Bư c sóng c a v ch quang ph th ba trong dóy Pasen là A. 1,0939 m B. 0,9141 m C. 3,9615 m D. 0,2524 m 38. Cho 3 v ch có bư c sóng dài nh t dãy quang ph v ch c a nguyên t H là: λ 21=0,1216 µm (Lyman), λ 32=0,6563 µm (Banme), λ 43=1,8751 µm (Pasen) a) Có th tìm đư c bư c sóng c a m y v ch thu c dãy nào? A. λ 31, λ 41 thu c dãy Lyman; λ 42 thu c dãy Banme B. λ 32 thu c Banme, λ 53 thu c Pasen, λ 31 thu c Lyman C. λ 42 thu c dãy Banme, λ 31 thu c Lyman D. λ 31, λ 41, λ 51 thu c Lyman b) B c x thu c dãy Banme có bư c sóng th a mãn giá tr nào? A. 0,5212 µm B. 0,4260 µm C. 0,4871 µm D. 0,4565 µm c) Các b c x thu c dãy Lyman có bư c sóng tho mãn giá tr nào? A. λ 31=0,0973 µm , λ 41=0,1026 µm C. λ 31=0,1026 µm , λ 41=0,0973 µm B. λ 31=0,1226 µm , λ 41=0,1116 µm D. λ 31=0,1426 µm , λ 41=0,0826 µm 39. Cho bư c sóng c a 4 v ch quang ph nguên t Hiđrô trong dãy Banme là v ch đ H α = 0,6563, v ch lam H β = 0,4860, v ch chàm H γ = 0,4340, v ch tím H δ = 0,4102 µm . Hãy tìm bư c sóng c a 3 v ch quang ph đ u tiên trong dãy Pasen vùng h ng ngo i? A. λ 43=1,8729 µm ; λ 53=1,093 µm ; λ 63=1,2813 µm B. λ 43=1,8729; λ 53=1,2813 µm ; λ 63=1,093 µm C. λ 43=1,7829 µm ; λ 53=1,2813 µm ; λ 63=1,093 µm D. λ 43=1,8729 µm ; λ 53=1,2813 µm ; λ 63=1,903 µm -7- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  8. Ch-¬ngVIII Tµi liÖu dµnh cho hs líp 12A3,A6,A11,A12 40. Các m c năng lư ng c a nguyên t H tr ng thái d ng đư c xác đ nh b ng công th c En= - 13,6 eV, v i n là s nguyên n= 1,2,3,4 ... ng v i các m c K,L,M,N. Tính t n s c a b c x có n2 bư c sóng dài nh t dãy Banme A. 2,315.1015 Hz C. 2,613.1015 Hz B. 2,463.1015 Hz D. 2, 919.1015 Hz -8- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản