intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:129

6.017
lượt xem
2.896
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh. Hỗ trợ hữu ích cho tất cả học sinh, sinh viên và những người học tiếng Anh.Đây là cuốn giáo trình ngữ pháp tiếng anh đầy đủ nhất, cung cấp những kiến thức cơ bản cho người bắt đầu học tiếng anh.Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng anh cơ bản dùng để tham khảo ôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

 1. Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh
 2. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -1– Ôn t p ng pháp ti ng Anh 1. C u trúc chung c a m t câu trong ti ng Anh: M t câu trong ti ng Anh thư ng bao g m các thành ph n sau ñây: Ví d : SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER John and I ate a pizza last night. We studied "present perfect" last week. He runs very fast. I like walking. 1.1 Subject (ch ng ): Ch ng là ch th c a hành ñ ng trong câu, thư ng ñ ng trư c ñ ng t (verb). Ch ng thư ng là m t danh t (noun) ho c m t ng danh t (noun phrase - m t nhóm t k t thúc b ng m t danh t , trong trư ng h p này ng danh t không ñư c b t ñ u b ng m t gi i t ). Ch ng thư ng ñ ng ñ u câu và quy t ñ nh vi c chia ñ ng t . Chú ý r ng m i câu trong ti ng Anh ñ u có ch ng (Trong câu m nh l nh, ch ng ñư c ng m hi u là ngư i nghe. Ví d : “Don't move!” = ð ng im!). Milk is delicious. (m t danh t ) That new, red car is mine. (m t ng danh t ) ðôi khi câu không có ch ng th t s , trong trư ng h p ñó, It ho c There ñóng vai trò ch ng gi . It is a nice day today. There are a fire in that building. There were many students in the room. It is the fact that the earth goes around the sun. 1.2 Verb (ñ ng t ): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 3. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -2– ð ng t là t ch hành ñ ng ho c tr ng thái c a ch ng . M i câu ñ u ph i có ñ ng t . Nó có th là m t t ñơn ho c m t ng ñ ng t . Ng ñ ng t (verb phrase) là m t nhóm t g m m t ho c nhi u tr ñ ng t (auxiliary) và m t ñ ng t chính. I love you. (ch hành ñ ng) Chilli is hot. (ch tr ng thái) I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen) I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going) 1.3 Complement (v ng ): V ng là t ho c c m t ch ñ i tư ng tác ñ ng c a ch ng . Cũng gi ng như ch ng , v ng thư ng là danh t ho c ng danh t không b t ñ u b ng gi i t , tuy nhiên v ng thư ng ñ ng sau ñ ng t . Không ph i câu nào cũng có complement. V ng tr l i cho câu h i What? ho c Whom? John bought a car yesterday. (What did John buy?) Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?) She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?) 1.4 Modifier (tr ng t ): Tr ng t là t ho c c m t ch th i gian, ñ a ñi m ho c cách th c c a hành ñ ng. Không ph i câu nào cũng có tr ng t . Chúng thư ng là các c m gi i t (prepositional phrase), phó t (adverb) ho c m t c m phó t (adverbial phrase). Chúng tr l i câu h i When?, Where? ho c How? M t c m gi i t là m t c m t b t ñ u b ng m t gi i t và k t thúc b ng m t danh t (VD: in the morning, on the table,...). N u có nhi u tr ng t trong câu thì tr ng t ch th i gian thư ng ñi sau cùng. John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?) She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she see him?) She drives very fast. (How does she drive?) Chú ý r ng tr ng t thư ng ñi sau v ng nhưng không nh t thi t. Tuy nhiên tr ng t là c m gi i t không ñư c n m gi a ñ ng t và v ng . She drove on the street her new car. (Sai) She drove her new car on the street. (ðúng) 2. Noun phrase (ng danh t ) 2.1 Danh t ñ m ñư c và không ñ m ñư c (Count noun/ Non-count noun): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 4. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -3– · Danh t ñ m ñư c: Là danh t có th dùng ñư c v i s ñ m, do ñó nó có 2 hình thái s ít và s nhi u. Nó dùng ñư c v i a hay v i the. VD: one book, two books, ... · Danh t không ñ m ñư c: Không dùng ñư c v i s ñ m, do ñó nó không có hình thái s ít, s nhi u. Nó không th dùng ñư c v i a, còn the ch trong m t s trư ng h p ñ c bi t. VD: milk (s a). B n không th nói "one milk", "two milks" ... (M t s v t ch t không ñ m ñư c có th ñư c ch a trong các bình ñ ng, bao bì... ñ m ñư c. VD: one glass of milk - m t c c s a). · M t s danh t ñ m ñư c có hình thái s nhi u ñ c bi t. VD: person - people; child - children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice ... · M t s danh t ñ m ñư c có d ng s ít/ s nhi u như nhau ch phân bi t b ng có "a" và không có "a": an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. · M t s các danh t không ñ m ñư c như food, meat, money, sand, water ... ñôi khi ñư c dùng như các danh t s nhi u ñ ch các d ng, lo i khác nhau c a v t li u ñó. This is one of the foods that my doctor wants me to eat. · Danh t "time" n u dùng v i nghĩa là "th i gian" là không ñ m ñư c nhưng khi dùng v i nghĩa là "th i ñ i" hay "s l n" là danh t ñ m ñư c. You have spent too much time on that homework. (th i gian, không ñ m ñư c) I have seen that movie three times before. (s l n, ñ m ñư c) B ng sau là các ñ nh ng dùng ñư c v i các danh t ñ m ñư c và không ñ m ñư c. WITH COUNT NOUN WITH NON-COUNT NOUN a(n), the, some, any the, some, any this, that, these, those this, that none, one, two, three,... None much (thư ng dùng trong câu ph ñ nh, câu many h i) a lot of a lot of a [large / great] number of a large amount of (a) few (a) little fewer... than less....than more....than more....than M t s t không ñ m ñư c nên bi t: sand money information physics Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 5. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -4– food news air mathematics meat measles (b nh s i) mumps (b nh quai b ) politics water soap economics homework Note: advertising là danh t không ñ m ñư c nhưng advertisement là danh t ñ m ñư c, ch m t qu ng cáo c th nào ñó. There are too many advertisements during TV shows. 2.2 Cách dùng quán t không xác ñ nh "a" và "an" Dùng a ho c an trư c m t danh t s ít ñ m ñư c. Chúng có nghĩa là m t. Chúng ñư c dùng trong câu có tính khái quát ho c ñ c p ñ n m t ch th chưa ñư c ñ c p t trư c. A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, ch t t c các qu bóng) I saw a boy in the street. (chúng ta không bi t c u bé nào, chưa ñư c ñ c p trư c ñó) 2.2.1 Dùng “an” v i: Quán t an ñư c dùng trư c t b t ñ u b ng nguyên âm (trong cách phát âm, ch không ph i trong cách vi t). Bao g m: · Các t b t ñ u b ng các nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object ·M ts t b t ñ u b ng u, y: an uncle, an umbrella ·M ts t b t ñ u b ng h câm: an heir, haft an hour · Các t m ñ u b ng m t ch vi t t t: an S.O.S/ an M.P 2.2.2 Dùng “a” v i: Dùng a trư c các t b t ñ u b ng m t ph âm. Chúng bao g m các ch cái còn l i và m t s trư ng h p b t ñ u b ng u, y, h. VD: a house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a year income,... · ð ng trư c m t danh t m ñ u b ng "uni..." ph i dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (l i ca ng i), euphemism (l i nói tr i), eucalyptus (cây khuynh di p) · Dùng trong các thành ng ch s lư ng nh t ñ nh như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen. · Dùng trư c nh ng s ñ m nh t ñ nh thư ng là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred - a/one thousand. · Dùng trư c "half" (m t n a) khi nó theo sau m t ñơn v nguyên v n: a kilo and a half, hay khi nó ñi ghép v i m t danh t khác ñ ch n a ph n (khi vi t có d u g ch n i): a half - share, a half - holiday (ngày l ch ngh n a ngày). · Dùng v i các ñơn v phân s như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 6. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -5– · Dùng trong các thành ng ch giá c , t c ñ , t l : $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day. 2.3 Cách dùng quán t xác ñ nh "The" Dùng the trư c m t danh t ñã ñư c xác ñ nh c th v m t tính ch t, ñ c ñi m, v trí ho c ñã ñư c ñ c p ñ n trư c ñó, ho c nh ng khái ni m ph thông, ai cũng bi t. The boy in the corner is my friend. (C ngư i nói và ngư i nghe ñ u bi t ñó là c u bé nào) The earth is round. (Ch có m t trái ñ t, ai cũng bi t) V i danh t không ñ m ñư c, dùng the n u nói ñ n m t v t c th , không dùng the n u nói chung. Sugar is sweet. (Ch các lo i ñư ng nói chung) The sugar on the table is from Cuba. (C th là ñư ng trên bàn) V i danh t ñ m ñư c s nhi u, khi chúng có nghĩa ñ i di n chung cho m t l p các v t cùng lo i thì cũng không dùng the. Oranges are green until they ripen. (Cam nói chung) Athletes should follow a well-balanced diet. (V n ñ ng viên nói chung) 2.3.1 Sau ñây là m t s trư ng h p thông d ng dùng The theo quy t c trên: · The + danh t + gi i t + danh t : The girl in blue, the Gulf of Mexico. · Dùng trư c nh ng tính t so sánh b c nh t ho c only: The only way, the best day. · Dùng cho nh ng kho ng th i gian xác ñ nh (th p niên): In the 1990s · The + danh t + ñ i t quan h + m nh ñ ph : The man to whom you have just spoken is the chairman. · The + danh t s ít tư ng trưng cho m t nhóm thú v t ho c ñ v t: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (th c ăn ñông l nh) · ð i v i man khi mang nghĩa "loài ngư i" tuy t ñ i không ñư c dùng the: Since man lived on the earth ... (k t khi loài ngư i sinh s ng trên trái ñ t này) · Dùng trư c m t danh t s ít ñ ch m t nhóm, m t h ng ngư i nh t ñ nh trong xã h i: The small shopkeeper: Gi i ch ti m nh / The top offcial: Gi i quan ch c cao c p · The + adj: Tư ng trưng cho m t nhóm ngư i, chúng không bao gi ñư c phép s nhi u nhưng ñư c xem là các danh t s nhi u. Do v y ñ ng t và ñ i t ñi cùng v i chúng ph i ngôi th 3 s nhi u: The old = The old people; The old are often very hard in their moving · The + tên g i các ñ i h p xư ng/ dàn nh c c ñi n/ ban nh c ph thông: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles. · The + tên g i các t báo (không t p chí)/ tàu bi n/ các khinh khí c u: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg · The + h c a m t gia ñình s nhi u = gia ñình nhà: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 7. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -6– children · Thông thư ng không dùng the trư c tên riêng tr trư ng h p có nhi u ngư i ho c v t cùng tên và ngư i nói mu n ám ch m t ngư i c th trong s ñó: There are three Sunsan Parkers in the telephone directory. The Sunsan Parker that I know lives on the First Avenue. · Tương t , không dùng "the" trư c b a ăn: breakfast, lunch, dinner: We ate breakfast at 8 am this morning. Tr khi mu n ám ch m t b a ăn c th : The dinner that you invited me last week were delecious. · Không dùng "the" trư c m t s danh t như home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, university v.v... khi nó ñi v i các ñ ng t và gi i t ch chuy n ñ ng ch ñi ñ n ñó là m c ñích chính ho c ra kh i ñó cũng vì m c ñích chính: Students go to school everyday. The patient was released from hospital. Nhưng n u ñ n ñó ho c ra kh i ñó không vì m c ñích chính thì dùng "the". Students go to the school for a class party. The doctor left the hospital for lunch. 2.3.2 B ng s d ng "the" và không s d ng "the" trong m t s trư ng h p ñi n hình Có "The" Không "The" + Dùng trư c tên các ñ i dương, sông ngòi, + Trư c tên m t h bi n, v nh và các c m h (s nhi u) Lake Geneva The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes + Trư c tên các dãy núi: + Trư c tên m t ng n núi The Rocky Mountains Mount Vesuvius + Trư c tên nh ng v t th duy nh t trong vũ + Trư c tên các hành tinh ho c các chòm tr ho c trên th gi i: sao The earth, the moon Venus, Mars + The schools, colleges, universities + of + danh t riêng + Trư c tên các trư ng này n u trư c nó là The University of Florida m t tên riêng Stetson University + The + s th t + danh t The third chapter. + Trư c các danh t ñi cùng v i m t s ñ m + Trư c tên các cu c chi n tranh khu v c Chapter three, Word War One v i ñi u ki n tên khu v c ñó ph i ñư c tính t hoá The Korean War (=> The Vietnamese economy) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 8. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -7– + Trư c tên các nư c có hai t tr lên + Trư c tên các nư c ch có m t t : (ngo i tr Great Britain) China, France, Venezuela, Vietnam The United States, The Central African Republic + Trư c tên các nư c m ñ u b ng New, + Trư c tên các nư c ñư c coi là m t qu n m t tính t ch hư ng: ñ o ho c m t qu n ñ o New Zealand, North Korean, France The Philipines, The Virgin Islands, The Hawaii + Trư c tên các l c ñ a, t nh, ti u bang, thành ph , qu n, huy n: + Trư c tên các tài li u ho c s ki n l ch s Europe, Florida The Constitution, The Magna Carta + Trư c tên b t kì môn th thao nào + Trư c tên các nhóm dân t c thi u s baseball, basketball the Indians + Trư c các danh t tr u tư ng (tr m t s trư ng h p ñ c bi t): freedom, happiness + Trư c tên các môn h c nói chung mathematics + Trư c tên các môn h c c th The Solid matter Physics + Trư c tên các ngày l , t t Christmas, Thanksgiving + Trư c tên các lo i hình nh c c trong các hình th c âm nh c c th (Jazz, Rock, + Trư c tên các nh c c khi ñ c p ñ n các classical music..) nh c c ñó nói chung ho c khi chơi các To perform jazz on trumpet and piano nh c c ñó. The violin is difficult to play Who is that on the piano 2.4 Cách s d ng another và other. Hai t này thư ng gây nh m l n. Dùng v i danh t không ñ m Dùng v i danh t ñ m ñư c ñư c • an + other + danh t ñ m ñư c s ít = m t cái n a, m t cái khác, m t ngư i n a, m t ngư i khác (= one more). Không dùng another pencil = one more pencil • the other + danh t ñ m ñư c s ít = cái cu i Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 9. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -8– cùng còn l i (c a m t b ), ngư i còn l i (c a m t nhóm), = last of the set. the other pencil = the last pencil present • Other + danh t không • Other + danh t ñ m ñư c s nhi u = m y cái ñ m ñư c = m t chút n a n a, m y cái khác, m y ngư i n a, m y ngư i (= more of the set). khác (= more of the set). other water = some more other pencils = some more pencils water • The other + danh t ñ m ñư c s nhi u = • The other + danh t không nh ng cái còn l i (c a m t b ), nh ng ngư i ñ m ñư c = ch còn sót còn l i (c a m t nhóm), = the rest of the set. l i. the other pencils = all remaining pencils the other water = the remaining water · Another và other là không xác ñ nh trong khi the other là xác ñ nh; n u ch ng là ñã bi t (ñư c nh c ñ n trư c ñó) thì ta có th b danh t ñi sau another ho c other, ch c n dùng another ho c other như m t ñ i t là ñ . Khi danh t s nhi u b lư c b t (trong cách nói t t nêu trên) thì other tr thành others. Không bao gi ñư c dùng others + danh t s nhi u: I Don 't want this book. Please give me another. (another = any other book - not specific) I Don 't want this book. Please give me the other. (the other = the other book, specific) This chemical is poisonous. Others are poisonous too. (others = the other chemicals, not specific) I Don 't want these books. Please give me the others. (the others = the other books, specific) · Trong m t s trư ng h p ngư i ta dùng one ho c ones ñ ng sau another ho c other thay cho danh t : I Don 't want this book. Please give me another one. I don't want this book. Please give me the other one. This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too. I don't want these books. Please give me the other ones. · This ho c that có th dùng v i one nhưng these và those không ñư c dùng v i ones, m c dù c 4 t này ñ u có th dùng thay cho danh t (v i vai trò là ñ i t ) khi không ñi v i one ho c ones: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 10. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -9– I don't want this book. I want that. 2.5 Cách s d ng little, a little, few, a few · Little + danh t không ñ m ñư c: r t ít, không ñ ñ (có khuynh hư ng ph ñ nh) I have little money, not enough to buy groceries. · A little + danh t không ñ m ñư c: có m t chút, ñ ñ I have a little money, enough to buy groceries · Few + danh t ñ m ñư c s nhi u: có r t ít, không ñ ñ (có tính ph ñ nh) I have few books, not enough for reference reading · A few + danh t ñ m ñư c s nhi u: có m t chút, ñ ñ I have a few records, enough for listening. · Trong m t s trư ng h p khi danh t trên ñã ñư c nh c ñ n thì phía dư i ch c n dùng little ho c few như m t ñ i t là ñ (cũng gi ng như ñ i v i other/another; this/that). Are you ready in money. Yes, a little. · Quite a few + ñ m ñư c = Quite a bit + không ñ m ñư c = Quite a lot of + noun = r t nhi u. 2.6 S h u cách · The noun's + noun: Ch ñư c dùng cho nh ng danh t ch ngư i ho c ñ ng v t, không dùng cho các ñ v t. The student's book, The cat's legs. · ð i v i danh t s nhi u ñã có s n "s" ñuôi ch c n dùng d u ph y The students' book. · Nhưng ñ i v i nh ng danh t ñ i s nhi u ñ c bi t không "s" ñuôi v n ph i dùng ñ y ñ d u s h u cách. The children's toys, The people's willing · N u có hai danh t cùng ñ ng s h u cách thì danh t nào ñ ng g n danh t b s h u nh t s mang d u s h u. Paul and Peter's room. · ð i v i nh ng tên riêng ho c danh t ñã có s n "s" ñuôi có th ch c n dùng d u ph y và nh n m nh ñuôi khi ñ c ho c dùng s h u cách và ph i thay ñ i cách ñ c. Tên riêng không dùng "the" ñ ng trư c. The boss' car = the boss 's car [bosiz] Agnes' house = Agnes 's [siz] house. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 11. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 10 – · S h u cách cũng ñư c dùng cho th i gian (năm, tháng, th p niên, th k ) The 1990s' events: nh ng s ki n c a th p niên 90 The 21st century's prospects. · Dùng cho các mùa trong năm tr mùa xuân và mùa thu. N u dùng s h u cách cho hai mùa này thì ngư i vi t ñã nhân cách hoá chúng. Ngày nay ngư i ta dùng các mùa trong năm như m t tính t cho các danh t ñ ng sau, ít dùng s h u cách. The Autumn's leaf: chi c lá c a nàng thu. · Dùng cho tên các công ty l n, các qu c gia The Rockerfeller's oil products. China's food. · ð i v i các c a hi u có ngh nghi p ñ c trưng ch c n dùng danh t v i d u s h u. In a florist's At a hairdresser's ð c bi t là các ti m ăn v i tên riêng: The Antonio's · Dùng trư c m t s danh t b t ñ ng v t ch trong m t s thành ng a stone's throw from ...(Cách nơi ñâu m t t m ñá ném). 3. Verb phrase (ng ñ ng t ) Như ñã ñ c p ph n c u trúc chung c a câu, ng ñ ng t ti ng Anh g m có m t ñ ng t chính và m t ho c nhiêu tr ñ ng t . ð ng t trong ti ng Anh chia làm 3 th i chính: Quá kh (Past) Hi n t i (Present) Tương lai (Future) M i th i chính l i chia thành nhi u th i nh ñ di n ñ t tính chính xác c a hành ñ ng. 3.1 Present tenses (các th i hi n t i) 3.1.1 Simple Present (th i hi n t i thư ng) Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng mang tính thư ng xuyên (regular action), theo thói quen (habitual action) ho c hành ñ ng l p ñi l p l i có tính qui lu t. I walk to school every day. Khi chia ñ ng t th i này, ñ i v i ngôi th nh t (I), th hai (you) và th 3 s nhi u (they) ñ ng t không ph i chia, s d ng ñ ng t nguyên th không có to như ví d nêu trên. ð i v i ngôi th 3 s ít (he, she, it), ph i có "s" sau ñ ng t và âm ñó ph i ñư c ñ c lên: He walks. She watches TV Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 12. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 11 – Thư ng dùng th i hi n t i thư ng v i m t s các phó t ch th i gian như today, present day, nowadays,... và v i các phó t ch t n su t như: always, sometimes, often, every + th i gian ... Simple present thư ng không dùng ñ di n ñ t hành ñ ng ñang x y ra th i ñi m hi n t i (now), ngo i tr v i các ñ ng t th hi n tr ng thái (stative verb) như sau: know understand have believe hate need hear love appear see like seem smell want taste wish sound own Các t trong danh sách trên thư ng cũng không bao gi xu t hi n trong th i ti p di n (hi n t i ti p di n, quá kh ti p di n...). M t s ví d khác v th i hi n t i thư ng: They understand the problem now. (stative verb) He always swims in the evening. (habitual action) We want to leave now. (stative verb) The coffee tastes delicious. (stative verb) Your cough sounds bad. (stative verb) I walk to school every day. (habitual action) 3.1.2 Present Progressive (th i hi n t i ti p di n) · Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng x y ra vào th i ñi m hi n t i. Th i ñi m này ñư c xác ñ nh c th b ng m t s phó t như : now, rightnow, at this moment. · Dùng thay th cho th i tương lai g n, ñ c bi t là trong văn nói. The president is trying to contact his advisors now. (present time) We are flying to Paris next month. (future time) · Các ñ ng t tr ng thái (stative verb) b ng sau không ñư c chia th ti p di n (b t c th i nào) khi chúng là nh ng ñ ng t tĩnh di n ñ t tr ng thái c m giác c a ho t ñ ng tinh th n ho c tính ch t c a s v t, s vi c. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 13. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 12 – know understand have believe hate need hear love appear see like seem smell want taste wish sound own Nhưng khi chúng quay sang hư ng ñ ng t hành ñ ng thì chúng l i ñư c phép dùng th ti p di n. He has a lot of books. He is having dinner now. (ð ng t hành ñ ng: ăn t i) I think they will come in time. I'm thinking of my test tomorrow. (ð ng t hành ñ ng: ðang nghĩ v ) 3.1.3 Present Perfect (th i hi n t i hoàn thành) Th i hi n t i hoàn thành dùng ñ : (1). Di n ñ t m t hành ñ ng x y ra m t th i ñi m không xác ñ nh trong quá kh . John has traveled around the world. (We don't know when) (2). Ch m t hành ñ ng x y ra nhi u l n trong quá kh . George has seen this movie three time. (3). M t hành ñ ng b t ñ u di n ra trong quá kh và v n còn x y ra hi n t i. John has lived in that house for 20 years. (He still lives there.) = John has lived in that house since 1984. (Gi s hi n nay là 2004) 3.1.3.1 Cách dùng SINCE và FOR: FOR + kho ng th i gian: for three days, for ten minutes, for twenty years ... SINCE + th i ñi m b t ñ u: since 1982, since January, ... 3.1.3.2 Cách dùng ALREADY và YET: Already dùng trong câu kh ng ñ nh, already có th ñ ng ngay sau have và cũng có th ñ ng cu i câu. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 14. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 13 – We have already written our reports. We have written our reports already. Yet dùng trong câu ph ñ nh, câu nghi v n. Yet thư ng xuyên ñ ng cu i câu. We have'nt written our reports yet. Have you written your reports yet? Trong m t s trư ng h p th ph ñ nh, yet có th ñ ng ngay sau have nhưng ph i thay ñ i v m t ng pháp: ñ ng t PII tr v d ng nguyên th có to và không dùng not. John has yet to learn the material = John hasn't learnt the material yet. 3.1.3.3 Th i hi n t i hoàn thành thư ng dư c dùng v i m t s c m t ch th i gian như sau: · Dùng v i now that... (gi ñây khi mà...) Now that you have passed the TOEFL test successfully, you can apply for the schoolarship. · Dùng v i m t s phó t như till now, untill now, so far (cho ñ n gi ). Nh ng c m t này có th ñ ng ñ u câu ho c cu i câu. So far the problem has not been resolved. · Dùng v i recently, lately (g n ñây) nh ng c m t này có th ñ ng ñ u ho c cu i câu. I have not seen him recently. · Dùng v i before ñ ng cu i câu. I have seen him before. Xem thêm các ñ ng t b t quy t c 3.1.4 Present Perfect Progressive (th i hi n t i hoàn thành ti p di n) Ch ñ i v i các hành ñ ng th c lo i (3) c a th i hi n t i hoàn thành chúng ta m i có th dùng th i hi n t i hoàn thành ti p di n. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 15. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 14 – John has been living in that house for 20 years. = John has lived in that house for 20 years. Phân bi t cách dùng gi a hai th i: Present Perfect Present Perfect Progressive Hành ñ ng v n ti p di n hi n t i, có kh năng lan t i tương lai do ñó không có k t Hành ñ ng ñã ch m d t hi n t i do ñó ñã qu rõ r t. có k t qu rõ r t. I've waited for you for half an hour. I've been waiting for you for half an (and now I stop waiting because you hour. didn't come). (and now I'm still waiting, hoping that you'll come) 3.2 Past tenses (các th i quá kh ) 3.2.1 Simple Past (th i quá kh thư ng): Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng ñã x y ra d t ñi m t i m t th i gian xác ñ nh trong quá kh (không còn di n ra ho c nh hư ng t i hi n t i). Th i ñi m trong câu ñư c xác ñ nh rõ r t b ng m t s các phó t ch th i gian như: yesterday, at that moment, last week, ... He went to Spain last year. Bob bought a new bicyle yesterday. Maria did her homework last night. Mark washed the dishes after dinner. We drove to the grocery store this afternoon. George cooked dinner for his family Saturday night. 3.2.2 Past Progresseive (th i quá kh ti p di n): Th i quá kh ti p di n dùng ñ di n ñ t: (1) m t hành ñ ng ñang x y ra trong quá kh thì b m t hành ñ ng khác “chen ngang” (khi ñang... thì b ng...). Trong trư ng h p này, m u câu chung là: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 16. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 15 – I was watching TV when she came home. ho c When she came home, I was watching television. (2) Hai hành ñ ng cùng ñ ng th i x y ra trong quá kh . Trong trư ng h p này, m u câu sau ñư c áp d ng: Martha was watching television while John was reading a book. ho c While John was reading a book, Martha was watching television. C u trúc sau ñây cũng ñôi khi ñư c dùng nhưng không thông d ng b ng hai m u trên: While John was reading a book, Martha watched television. (3) M t hành ñ ng ñang x y ra t i m t th i ñi m xác ñ nh trong quá kh : Martha was watching TV at seven o’clock last night. What were you doing at one o’clock this afternoon? Henry was eating a snack at midnight last night. 3.2.3 Past Perfect (th i quá kh hoàn thành): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 17. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 16 – Th i quá kh hoàn thành ñư c dùng ñ di n ñ t: (1) m t hành ñ ng x y ra trư c m t hành ñ ng khác trong quá kh , trong câu thư ng có có 2 hành ñ ng: Th i quá kh hoàn thành thư ng ñư c dùng v i 3 phó t ch th i gian là: after, before và when. Phó t when có th ñư c dùng thay cho after và before trong c 4 m u trên mà không làm thay ñ i ý nghĩa c a câu. Chúng ta v n bi t hành ñ ng nào x y ra trư c do có s d ng quá kh hoàn thành. The police came when the robber had gone away. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 18. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 17 – (2) M t tr ng thái ñã t n t i m t th i gian trong quá kh nhưng ñã ch m d t trư c hi n t i. Trư ng h p này tương t trư ng h p (3) ñ i v i hi n t i hoàn thành nhưng trong trư ng h p này không có liên h gì v i hi n t i. John had lived in New York for ten years before he moved to VN. 3.2.4 Past Perfect Progressive (th i quá kh hoàn thành ti p di n): Ch ñ i v i các hành ñ ng thu c nhóm (2) c a th i quá kh hoàn thành ta m i có th dùng th i quá kh hoàn thành ti p di n, v i ý nghĩa c a câu không thay ñ i. John had been living in New York for ten years before he moved to VN. Lưu ý: Th i này ngày nay ít dùng, ngư i ta thay th nó b ng Past Perfect và ch dùng khi nào c n ñi n ñ t tính chính xác c a hành ñ ng. 3.3 Future tenses (các th i tương lai) 3.3.1 Simple Future (th i tương lai thư ng): Ngày nay ng pháp hi n ñ i, ñ c bi t là ng pháp Mĩ ch p nh n vi c dùng will cho t t c các ngôi, còn shall ch dùng v i các ngôi I, we trong m t s trư ng h p như sau: · ðưa ra ñ ngh m t cách l ch s : Shall I take you coat? · Dùng ñ m i ngư i khác m t cách l ch s : Shall we go out for lunch? · Dùng ñ ngã giá trong khi m c c , mua bán: Shall we say : $ 50 · Thư ng ñư c dùng v i 1 văn b n mang tính pháp qui bu c các bên ph i thi hành ñi u kho n trong văn b n: All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule. Trong ti ng Anh bình dân , ngư i ta thay shall = must d ng câu này. Nó dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng s x y ra m t th i ñi m nh t ñ nh trong tương lai nhưng không xác ñ nh c th . Thư ng dùng v i m t s phó t ch th i gian như tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 19. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 18 – 3.3.2 Near Future (tương lai g n): Di n ñ t m t hành ñ ng s x y ra trong tương lai g n, thư ng dùng v i các phó t dư i d ng: In a moment (lát n a), at 2 o'clock this afternoon.... We are going to have a reception in a moment Nó ch 1 vi c ch c ch n s ph i x y ra theo như d tính cho dù th i gian là tương lai xa. We are going to take a TOEFL test next year. Ngày nay ngư i ta thư ng dùng present progressive. 3.3.3 Future Progressive (th i tương lai ti p di n): · Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng s x y ra vào m t th i ñi m nh t ñ nh trong tương lai. At 8:00 am tomorrow morning we will be attending the lecture. Good luck with the exam! We will be thinking of you. · Dùng k t h p v i present progressive khác ñ di n ñ t hai hành ñ ng ñang song song x y ra. M t hi n t i, còn m t tương lai. Now we are learning English here, but by this time tomorrow we will be attending the meeting at the office. · ðư c dùng ñ ñ c p ñ n các s ki n tương lai ñã ñư c xác ñ nh ho c quy t ñ nh (không mang ý nghĩa ti p di n). Professor Baxter will be giving another lecture on Roman glass-making at the same time next week. · Ho c nh ng s ki n ñư c mong ñ i là s x y ra theo m t ti n trình thư ng l (nhưng không di n ñ t ý ñ nh c a cá nhân ngư i nói). You will be hearing from my solicitor. I will be seeing you one of these days, I expect. · D ñoán cho tương lai: Don't phone now, they will be having dinner. · Di n ñ t l i ñ ngh nhã nh n mu n bi t v k ho ch c a ngư i khác Will you be staying in here this evening? (ông có d ñ nh l i ñây t i nay ch ) 3.3.4 Future Perfect (th i tương lai hoàn thành): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 20. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 19 – Dùng ñ ch m t hành ñ ng s ph i ñư c hoàn t t vào m t th i ñi m nh t ñ nh trong tương lai. Nó thư ng ñư c dùng v i tr ng t ch th i gian dư i d ng: by the end of....., by the time + sentence We will have accomplished the English grammar course by the end of next week. By the time human being migrates to the moon, most of the people alive today will have died. 4. S hòa h p gi a ch ng và ñ ng t Trong m t câu ti ng Anh, ch ng và ñ ng t ph i phù h p v i nhau v ngôi và s (s ít hay s nhi u) The worker works very well. s ít s ít The workers work very well. s nhi u s nhi u 4.1 Các trư ng h p ch ng ñ ng tách kh i ñ ng t Trong câu ti ng Anh, có nhi u trư ng h p r t khó xác ñ nh ñư c ñâu là ch ng c a câu do ch ng và ñ ng t không ñi li n v i nhau. The boys in the room are playing chess. Thông thư ng trong các trư ng h p ñó, m t ng gi i t (m t gi i t m ñ u và các danh t theo sau – in the room) thư ng n m gi a ch ng và ñ ng t . Các ng gi i t này không nh hư ng ñ n vi c chia ñ ng t . The study of languages is very interesting. Serveral theories on this subject have been proposed. The view of these disciplines varies from time to time. The danger of forest fires is not to be taken lightly. Chú ý r ng trong các ví d trên các danh t n m trong ng gi i t ñ u trái ngư c v i ch ng v s ít / s nhi u nhưng ñ ng t luôn ñư c chia theo ch ng chính. Các c m t sau cùng v i các danh t ñi theo sau nó t o nên hi n tư ng ñ ng ch ng . Chúng ñ ng gi a ch ng và ñ ng t , phân tách kh i 2 thành ph n ñó b i d u ph y. Chúng cũng không có nh hư ng gì ñ n vi c chia ñ ng t . Together with along with accompanied by as well as Mary, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, is arriving tonight. N u 2 danh t làm ch ng n i v i nhau b ng and thì ñ ng t ph i chia ngôi th 3 s nhi u (tương ñương v i they) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2