intTypePromotion=3

Ôn thi Lý: Phần dao động cơ học

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
207
lượt xem
40
download

Ôn thi Lý: Phần dao động cơ học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ôn thi lý: phần dao động cơ học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi Lý: Phần dao động cơ học

  1. PHAÀN DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC * Dao ñoäng ñieàu hoøa vaø con laéc loø xo: A. Dao ñoäng ñieàu hoøa laø chuyeån ñoäng coù phöông trình tuaân theo qui luaät sin hoaëc cosin theo thôøi gian: x = Asin( ωt + ϕ ) dx B. Vaän toác töùc thôøi v = = ωA cos(ωt + ϕ) dt Δx (x 2 − x1 ) C. Vaän toác trung bình vTB = = Δt (t 2 − t1 ) dv D. Gia toác töùc thôøi: a = = −ω2 A sin(ωt + ϕ) dt Δv E. Gia toác trung bình: aTB = Δt F. Heä thöùc ñoäc laäp: ω A = ω2 x2 + v2 2 2 l0 K a = - ω2 x r -A G. Chieàu daøi quó ñaïo baèng 2A f0 Δl H. Quaõng ñöôøng ñi trong 1 chu kyø laø 4A O I. Ñoä bieán daïng taïi vò trí caân baèng thaúng ñöùng r P mg +A p = f0 → mg = KΔl hay Δl = K m Δl x J. Chu kyø: T = 2 π = 2π K g K. Ñoä bieán daïng khi con laéc naèm treân maët phaúng nghieâng 1 goùc α so vôùi phöông naèm ngang mg sin α Δl = K L. Chieàu daøi taïi vò trí caân baèng lCB = l0 + Δl M. Chieàu daøi toái ña: lmax = l0 + Δl + A N. Chieàu daøi toái thieåu: lmin = l0 + Δl - A l +l Ta suy ra: lCB = max min 2 1 O. Cô naêng: E = Et + Eñ = KA2 2 1 Vôùi Eñ = KA2cos2( ωt + ϕ ) = Ecos2( ωt + ϕ ) 2 1 Et = KA2sin2( ωt + ϕ ) = Esin2( ωt + ϕ ) 2 P. Dao ñoäng ñieàu hoøa coù theå xem nhö hình chieáu cuûa moät chuyeån ñoäng troøn ñeàu leân moät ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng cuûa quó ñaïo: Δα * Taàn soá goùc ω cuûa dao ñoäng ñieàu hoøa baèng vaät toác goùc ω = cuûa chuyeån ñoäng troøn Δt ñeàu. * Thôøi gian Δt chuyeån ñoäng cuûa vaät treân cung troøn baèng thôøi gian Δt dao ñoäng ñieàu hoøa di chuyeån treân truïc Ox.
  2. r Q. Löïc phuïc hoài fPH laø löïc taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoøa khi noù coù li ñoä x so vôùi vò trí caân baèng: FPH = -Kx = -KAsin( ωt + ϕ ) * Taïi vò trí caân baèng x = 0 neân fmin = 0 * Taïi vò trí bieân xmax = A neân fmax = KA r R. Löïc ñaøn hoài fÑH = -Kx* Vôùi x* laø ñoä bieán daïng cuûa loø xo Veà ñoä lôùn fÑH = Kx*, 1. Khi loø xo treo thaúng ñöùng: mg * Taïi vò trí caân baèng thaúng ñöùng: x* = Δl = neân K f0 = K Δl * Choïn truïc Ox chieàu döông höôùng xuoáng, taïi li ñoä x1 f1 = K( Δl + x1) = K( Δl + Asin( ωt1 + ϕ )) * Giaù trò cöïc ñaïi (löïc keùo): fmax keùo = K( Δl + A) * Giaù trò cöïc tieåu phuï thuoäc vaøo Δl so vôùi A a/ Neáu A < Δl thì fmin = K(Δl − A) b/ Ngöôïc laïi A ≥ Δl thì + fmin = 0 luùc vaät chaïy ngang vò trí loø xo coù chieàu daøi töï nhieân. + Khi vaät leân cao nhaát: loø xo neùn cöïc ñaïi x*max = A - Δl sinh löïc ñaåy ñaøn hoài cöïc ñaïi : fmax ñaåy = K(A - Δl ) * Do fmax keùo > fmax ñaåy neân khi chæ noùi ñeán löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi laø noùi löïc cöïc ñaïi keùo 2. Khi loø xo doác ngöôïc: quaû caàu phía treân, thì löïc taùc duïng leân maët saøn cuûa vaät laø löïc ñaøn hoài nhöng : fmax ñaåy = K( Δl + A) fmax keùo = K(A - Δl ) Khi A > Δl 3. Neáu loø xo naèm treân maët phaúng nghieâng α thì ta coù keát quaû vaãn nhö treân nhöng mg sin α Δl = K S. Töø 1 loø xo chieàu daøi ban ñaàu l0, ñoä cöùng K0 neáu caét thaønh 2 loø xo chieàu daøi l1 vaø l2 thì ñoä cöùng K1 vaø K2 cuûa chuùng tæ leä nghòch vôùi chieàu daøi: K 0 l1 K 0 l2 = ; = K1 l 0 K 2 l0 - Ñaëc bieät: Neáu caét thaønh 2 loø xo daøi baèng nhau, do chieàu daøi l1 = l2 giaûm phaân nöûa so vôùi l0 neân ñoä cöùng taêng gaáp 2: K1 = K2 = 2K0 T. Gheùp loø xo coù 2 caùch 1/ Gheùp song song: Ñoä cöùng K// = K1 + K2 - Khi treo cuøng 1 vaät khoái löôïng nhö nhau thì: K1 K2 hoaëc K1 1 1 1 = 2+ 2 m T// T1 T2 2 m K2 - Hai loø xo gioáng nhau gheùp song song K1 = K2 = K thì K// = 2K 2/ Gheùp noái tieáp: chieàu daøi taêng leân neân ñoä cöùng giaûm xuoáng K1 K2 m
  3. 1 1 1 = + K nt K1 K 2 - Khi treo cuøng 1 vaät khoái löôïng nhö nhau thì Tnt = T12 + T22 2 K - Hai loø xo gioáng nhau gheùp noái tieáp thì Knt = 2 Giaûng vieân Nguyeãn Höõu Loäc, TT Luyeän thi ÑH chaát löôïng cao Vónh Vieãn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản