intTypePromotion=1

Phần 3 - BÀI 1 : MẠCH DAO ĐỘNG RLC

Chia sẻ: Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
707
lượt xem
228
download

Phần 3 - BÀI 1 : MẠCH DAO ĐỘNG RLC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo hướng dẫn cách sử dụng ISIS - Proteus, phần 3: Mô phỏng tương tự, bài số 1: Mạch dao động RLC. Trong ví dụ này, nhóm xin trình bày cho các bạn cách vẽ và chạy mô phỏng một mạch dao động RLC bằng chương trình ISIS. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần 3 - BÀI 1 : MẠCH DAO ĐỘNG RLC

  1. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Baøi 1 : Maïch dao ñoäng RLC Trong ví duï naøy nhoùm xin trình baøy cho caùc baïn caùch veõ vaø chaïy moâ phoûng moät maïch dao ñoäng RLC baèng chöông trình ISIS. Sô ñoà nguyeân lí: Böôùc 1: khôûi ñoäng chöông trình ISIS baèng caùch choïn Start/ All Program/ Proteus 6 Professional/ ISIS 6 Professional. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 39 -
  2. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñoù cöûa soå chöông trình seõ xuaát hieän vôùi taát caû caùc coâng cuï hoã trôï thieát keá vaø chaïy moâ phoûng nhö hình sau: Böôùc 2: choïn linh kieän. Ñeå laáy linh kieän, haõy choïn nuùt Component: Sau ñoù choïn nuùt Pick Devices : Ñeå môû cöûa soå thö vieän linh kieän. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 40 -
  3. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy ñieän trôû, vaøo thö vieäân DEVICE, roài choïn RES (nhaáp ñoâi chuoät ) trong danh muïc linh kieän cuûa thö vieän: Cuõng trong thö vieän DEVICE: Ñeå laáy tuï ñieän, choïn CAP Ñeå laáy cuoän daây, choïn INDUCTOR SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 41 -
  4. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy nguoàn moät chieàu, choïn BATTERY Ñeå laáy nuùt nhaán vaøo thö vieän ACTIVE, choïn BUTTON Caùc linh kieän ñaõ choïn seõ xuaát hieän trong vuøng linh kieän : Böôùc 3: Veõ maïch Ñeå ñöa linh kieän vaøo vuøng veõ maïch, haõy choïn teân linh kieän roài sang vuøng veõ maïch nhaáp chuoät traùi vaøo vò trí caàn ñaët. Ví duï: choïn cuoän daây sau ñoù ñöa vaøo vuøng veõ maïch Ñeå di chuyeån linh kieän, haõy nhaáp chuoät phaûi vaøo linh kieän ñeå choïn ( linh kieän ñoåi maøu ), sau ñoù nhaáp chuoät traùi vaø keùo reâ ñeán vò trí caàn ñaët. Ngoaøi ra coøn coù theâm caùc coâng cuï: Ñoái xöùng doïc quay phaûi Ñoái xöùng ngang quay traùi Chuù yù: phaûi choïn linh kieän (nhaáp chuoät phaûi ) tröôùc khi söû duïng caùc coâng cuï treân. Caên cöù vaøo sô ñoà nguîeân lí, ta choïn linh kieän vaø saép xeáp vaøo vò trí töông öùng trong vuøng veõ maïch nhö sau: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 42 -
  5. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå noái daây cho linh kieän, tröôùc heát ñaët con troû oû chaân linh lieän thöù nhaát ( ñaàu con troû xuaát hieän daáu cheùo ), ENTER, sau ñoù ñöa ñeán chaân linh kieän thöù hai (ñaàu con troû cuõng coù daáu cheùo ), ENTER Chuù yù: ñeå xoaù linh kieän hay xoaù ñöôøng noái daây thì ta nhaáp chuoät phaûi hai laàn vaøo caùi ñoù. Ñeå ISIS hoã trôï töï ñoäng ñi ñöôøng daây thì choïn nuùt Enable/Disable wire auto-router Taïi ñieåm noái caùc ñöôøng daây seõ coù daáu chaám: Sau khi noái daây caùc linh kieän, ta coù sô ñoà maïch: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 43 -
  6. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Chuù yù: ñeå laáy noái ñaát cho maïch, haõy choïn nuùt: Inter-sheet Terminal Roài choïn GROUND trong vuøng linh lieän. Ñeå ñaët teân hay thay ñoåi giaù trò linh kieän, haõy nhaáp chuoät phaûi vaøo linh kieän, roài ENTER ñeå môû hoäp thoaïi Edit Component cuûa linh kieän. Ví duï: môû hoäp thoaïi Edit Component cuûa ñieän trôû: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 44 -
  7. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Nhaäp teân ñieän trôû vaøo oâ: Component Reference Nhaäp giaù trò linh kieän vaøo oâ: Resistance Coøn caùc oâ khaùc ñeå maëc ñònh roài choïn OK Caùc linh kieän khaùc töông töï. Ñeå gaén que ño ñieän aùp, haõy choïn nuùt Voltage probe Roài nhaáp chuoät vaøo vò trí caàn ño. Sau khi ñaët teân vaø nhaäp giaù trò linh kieän, ta coù sô ñoà nguyeân lí: Böôùc 4: Chaïy moâ phoûng Maïch dao ñoäng RLC laø maïch dao ñoäng coù bieân ñoä giaûm daàn neáu khoâng ñöôïc boå sung nguoàn. Ñeå thaáy ñöôïc ñieàu naøy ta duøng bieåu ñoà ANALOGUE Ñeå laáy bieåu ñoà ANALOGUE, haõy choïn nuùt Simulation Graph. Roài choïn ANALOGUE trong vuøng linh kieän: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 45 -
  8. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñoù sang vuøng veõ maïch, nhaán chuoät traùi keùo reâ moät ñoaïn ñeå taïo ñoàng hoà ño ANALOGUE. Ñeå môû bieåu ñoà, haõy nhaáp vaøo chöõ ANALOGUE ANALYSIS (hình treân ). Bieåu ñoà xuaát hieän Ñeå gaùn que ño ñieän aùp vaøo bieåu ñoà, haõy nhaáp nuùt Sau ñoù cöûa soå Add Transient Trace xuaát hieän, SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 46 -
  9. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. tieáp theo nhaäp L1(1) (teân que ño ) vaøo oâ Probe P1, roài choïn OK: Sau ñoù nhaáp vaøo nuùt Edit current graph Xuaát hieän cöûa soå Edit Transient Graph: Boû choïn oâ Initial DC solution (boû thaønh phaàn ñieän aùp DC ). Nhaáp “00” vaøo oâ Start time ( thôøi gian baét ñaàu ). Nhaäp 200m vaøo oâ Stop time ( thôøi gian keát thuùc ), vì bieân ñoä dao ñoäng suy giaûm raát nhanh. Caùc oâ khaùc ñeå maëc ñònh, roài chon OK. Sau ñoù chon nuùt Run simulation for current graph xem daïng tín hieäu cuûa dao ñoäng : SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 47 -
  10. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Thôøi gian Ñieän aùp Ñeå xem giaù trò ñieän aùp taïi töøng thôøi ñieåm treân bieåu ñoà, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu ñoà khi ñoù seõ xuaát hieän moät ñöôøng doùng thaúng ñöùng. Giaù trò ñieän aùp vaøthôøi gian taïi ñieåm giao cuûa ñöôøng gioùng vaø bieåu ñoà ñöôïc theå hieän trong khung TIME phía döôùi bieåu ñoà. Keát luaän: qua bieåu ñoà treân, ta deã daøng thaáy ñöôïc daïng tín hieäu vaø ñoä suït giaûm bieân ñoä cuûa dao ñoâng RLC. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 48 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2