intTypePromotion=3

Phân bố của trứng cá và cá bột cá cơm sọc xanh ở vùng nước trồi phía Việt Nam trong các mùa khác nhau

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
2
download

Phân bố của trứng cá và cá bột cá cơm sọc xanh ở vùng nước trồi phía Việt Nam trong các mùa khác nhau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả bài báo phân tích sự phân bố trứng cá và cá bột về mặt không gian và thời gian và những giả định về sự vận chuyển các bột của chúng dưới tác động của quá trình thủy động lực khu vực làm phong phú thêm về ý nghĩa nước trồi đối với nguồn lợi thủy sản nói chung và cá nói riêng, cũng như quá trình bổ sung quần đàn của các trong hệ sinh thái này ở vùng biển Nam Trung Bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân bố của trứng cá và cá bột cá cơm sọc xanh ở vùng nước trồi phía Việt Nam trong các mùa khác nhau

  1. Tieu ban: TAI NGUYEN SINH VAT BI^N VA N G U 6 N LOI 303 PHAN BO CUA TRLTNG CA VA CA B O T CA COM SOC XANH O VUNG NUrOC TROI PHIA NAM VIET NAM TRONG CAC MUA KHAC NHAU Vo Van Quang va Tran Thj Le Van Vi^n Hdi duang hpc, Viin Khoa hpc vd Cong nghi Viit Nam L M O DAU Hf thdng nude trdi ddng gdp chinh trong sin lupng nghe ci ciia the gidi, chilm 25,1% ting sin lupng c i khai thic d bien frong giai doan 1985-1991 (Pauly and Christensen, 1995). Qui trinh nude trdi kich thich cic din c i Com sinh sin thdng qua cic die trung hii duong, sinh hpc va mdi trudng, su khic nhau ve die trung ve mdi trudng v i ning suit sinh hpc giira cic khdi nude d cic dp siu khic nhau, nhit li ning suit sinh hpc sa cip vi cic yfu td mdi trudng sdng thuin lgi d ldp nude mat. Tuy nhien mdi quan hf niy khdng phii li mpt dudng thing, cudng dp nude trdi d mirc trung binh thich hgp cho su sinh sin cua ci bd m? v i uong dudng c i bpt (Cowan and Shaw, 2002). Cac qui trinh mdi frudng v i sinh hpc viing nude trdi cd vai trd quan frpng den sy sdng sdt v i bd sung cua giai doan diu ciia ci vio quan thf. Viing nude frdi nam ngoii khai khu vuc Nam Trung Bp da dugc ghi nhan vio miia gid Tay Nam vi da dugc nhieu tic gii nghifn cim ve pham vi, die diem cua nd (Wyrtki, 1961; La Van Bii cS: Vd Van Linh, 1997; Dippner et al., 2007...). Ci Cam spc xanh la loii ci nhd sdng ven bd cd sin lugng khai thic kha ldn, li mgt trong nhirng loii ci bien cd gia frj k^inb tf, chiing dugc che bien thinh nude mim, phai khd hoac in tuai. Theo Nguyen Vin Lyc (1997) loai c i Com spc xanh cd sin lugng kha ldn d cic dia phuang gin vimg nude trdi Nha Trang, Phan Rang, Phan Ri, Phan Thiet. Ket qui bai bio phan tich su phin bd trimg c i vi ci bpt vf mat khdng gian va thdi gian v i nhting gii djnh ve sy van chuyfn c i hot ciia chiing dudi tic dpng cua qui trinh thuy dpng lyc khu vuc lim phong phii them ve y nghTa nude frdi ddi vdi ngudn lgi thiiy sin ndi chung vi ci ndi rieng, cung nhu qui trinh bd sung quan din ciia ci frong hf sinh thii nay d vimg bifn Nam Trung Bg. n . PHUONG PHAP NGHIEN CUtJ Tien hinh thu miu tren vimg bifn Nam Trung Bp, tir Phii Yen den Binh Thuan, trong 4 chuyin cua chuang trinh hgp tic Vift Nam - Dire; vio thing 7/2003 (VG 3), 4/2004 (VG 4), 7/2004 (VG 7) v i 03/2005 (VG8). Khu vyc lya chpn phin tich nim trong khung (hinh 1). Thu thap mlu bing 2 loai ludi: Ludi ting mat: cd dang hinh chdp tii giac, dimg vdt mau d ting mat. Mifng ludi hinh chir nhit: cd chieu dii 90cm, rpng 56cm, difn tich mifng ludi 0,5m . Chieu dii toan bd li 269cm. Dimg vii ludi sd 22 (1cm chieu dii cd 21-22 Id, 1cm" cd 460 Id mit ludi), kich thudc mdi mat ludi la 330p.m. Ludi dugc keo frfn ting mat vdi van tdc 2 - 4km/ gid. Mdi me ludi thu mau deu cd gin luu tdc ke fren mifng ludi de tinh the tich nude qua ludi. Ludi thing dimg. cd mifng hinh frdn, dudng kinh 80cm, kich thudc mdi mit ludi li 500|im, keo tir 100m hoac diy len mat.
  2. 304 Tuyen tap Hpi nghi K H O A HOC T O A N Q U O C V E SINH HOC B I ^ N V A P H A T T R | £ N B g N VU'NG Phan loai trimg ci va ca bdt ci Cam spc xanh dua tren tii lieu ciia Leis and Carson- Ewart (2000), Ozawa and Tsukahara( 1986), Nguyen Htru Phung (1978), Delsman (1931). Luu trtr sd lifu vi thdng ke sa bp bing phan mem Excel, the hifn hifu do bing phin mem Surfer. 4. V-': y-'J^ I! 13 .. V . ,,2*1 III3 M .j''-^r • • • .,"V^ ''-^'.' * E^i rji 7i iS ijs iTo Vg7 ill i^Ti iS iJT m] Hinh 1. So' dd cac vi tri tram thu m l u III. KET QUA NGHIEN ClTU VA THAO LUAN i i 1. Phan bo trirng ca va ca bot vao thdi ky miia gio Tay Nam Vio thing 7/2003 (VG 3), frimg ci xuit hien tai cic vi tri ven bd nhu tram 41 & 51, ci bpt ngoai khu vuc tap trung d ven bd gidng nhu trirng ci chimg cdn xuit hifn mat dp khi cao d khu • vuc ngoii khai li tram 13. Cic khu vuc khic dfu cd mat dp rat thip (hinh 2).
  3. Ti4u ban; TAI NGUYEN SINH VAT BI^N VA N G U O N LOI 305 Vao thing 7/2004 (VG 4), trirng ci cung cd xu hudng phan bo viing ven bd giong nhu vao thing 7/2003 d khu vuc c i tram: 41, 42 va 62. 63. Ca bot cung cd moi lien he vdi trirng ci d t i n a mat. nhung d ludi thing dirng cho thiy ci hot lai xuat hien tir 10- 30 con/I OOm^d cic tram ngoai khai 55, 56 vi 65 (hinh 3). .-':i.':0 X ' 3- N liis'E 106 - 1 = 107 9 1 ' 2ti » - : ' 106 5 1 W 1 8 . 1C9 t--BHe " ^ g z 11 ' 1 £'£ lOC • i 11 U ICr IC3 iC-3 i-f B Hinh 3. Phan bd trung ca vk ca bgt ca Co-m sgc xanh vao thang 7/2004: A: ludi ting mat; B: ludi thing du'ng (diem la tru'ng ca va dudng ddng la cc bdt) 2. Phan bo trung ca va ca hot vao thdi ky chuven miia Trong thing 4/2004 (VG 4), trimg ci tip trung dpc theo cic tram ven bd nhu 41, 51 vi 62, nhung c i bdt xuat hien d cic tram ngoii khai li tram 55 vi 66 (hinh 4).
  4. 306 Tuyen tSp HOi nghi KHOA HOC T O A N Q U O C V t SINH HOC B I £ N V A P H A T TRifeN B^N VCfNG Vao thing 3/2005 (VG 8), trimg ci ciing cd xu hudng phan bo dpc theo ven bd (cac fram 21, 31, 41, 51 va 62), ca bpt cd mat dp rat thap, xuit hien ven bd vi d cic tram 42 vi 52 xa bd ban frong ludi thing diing (hinh 5). n- \ • • ' >'' ^ ' V > - Carrftijchia . ./ i r*"' • f-. • ' T* r - ..•' ..'-. '' ^ " ^ ' X , A*rthTf«^| M- 10- P"; '"i;^^ • 10 » 1- L- S''''''^ 0 30-30 ^ • ^ ^ 0 ».«0 „-i0Um-3 T "1 " 1 S 1 S 1 S 1' g mit^a^am g g g 3^ io£*e 106 107 i6e 109 no 1 1 B Hinh 4. Phan bd trirng cd va ca bgt ca Ccrm sgc xanh vao thang 4/2GL04: A: lu>6i ting m^t; B: ludi thing du>ng (diem la trirng cd va dudng ddng Id ca bpt) 1 - 1 i I I l-i ^ *^ H S S ?7 B Hinh 5. Phan bd trunp cd vd ca bpt ca Ccrm sgc xanh vao thang 3/2005: A: lu'd'l ting m?t; B: thdng dii-ng (dl4m la tru'ng ca va du'dng ddng la cd bgt) 3. Thao luan Dya vio kft qui thu dugc vio hai thdi ky gid miia khic nhau cho thay ring, mat do trimg ci vi ci bpt khi cao trong miia gid Tiy Nam (thing 7); thdi ky cd nude troi hoat dpng manh, d cic thing niy van tdc vi cudng dp gid cung cd the khac nhau timg nam, do do boat dpng nude frdi cung khic nhau. Qui trinh nude trdi viing bifn niy cdn dugc ghi nhin ca vao thing chuyen
  5. Tieu ban: TAI NGUYEN SINH VAT BI^N VA N G U O N LO'I 307 miia (thing 4/2004) vdi cudng dp yeu, dong thdi nd cdn chju tic ddng ciia khoi nude tir sdng Me Kdng (Voss et al., 2006). Ngugc lai vio cac thing chuyen miia mat dp frirng c i v i ca bpt cd xu hudng thip ban, nhat li vio thing 3/2005, tuy nhien vao thing 7/2003 mat dp trimg ca tuong doi thip (hinh 6), theo ket qui phin tich ciia Dippner vi cpng su (2007) thi nim 2003 li nim cd hifn tugng El Nifio yeu vdi nhift dp nude tang mat voing bien Ddng khi cao di inh hudng den cudng dp nude trdi (hinh 8), hifu ung nude frdi trong thing 7/2003 cdn yeu hon frong nim 4/2004 (Voss et al., 2006). Theo Lf Trpng Phin v i Nguyfn Vin Luc (1991) miia vy sinh sin cua gidng ci Com cd hai dinh chinh li thing 3-5 vi thing 9-11. Vd Van Quang v i Trin Thi Le Van (2005) khi khio sit mat dp trimg c i loai c i Cam spc xanh trong vinh Nha Trang ciing thay miia de tir thing 3-5 vi thing 9-11; tuang img vdi cac thing cic mat dp trung c i cao. Tir ket qui cho thay ring khu vyc nude trdi cd mat dp trung ci va ca bpt cua loii ci Com spc xanh khi cao, tir dd cd the thiy ring, nude trdi vdi cic dieu kifn mdi frudng v i sinh hpc thuan lgi da kich thich ci de frimg vio miia niy. Ket qui niy li ca sd de dinh gii vai trd va y nghTa nude frdi ddi vdi su sinh sin cua ci, nd cung phii hgp vdi nhin djnh ciia Nguyfn Huu Phung (1997) vf qui trinh nude frdi da kich thich them mpt dinh sinh sin nti^a ddi vdi ci. Sy tic dpng ciia nude trdi den mirc dp de frimg, bai de ciia c i bd me v i phin bd cua trimg c i vi ci bpt cd thf xe djch ve mat khdng gian; tuy nhien xu hudng chung cho thiy bii de ciia loii c i Cam spc xanh tap trung dii ven bd, cdn ci bpt tap trung d cic khu vyc tucmg ddi khac nhau. Sy phan bd tip trung ciia trimg ci hay bai de cua ci bd m? d ven bd li phii hgp vdi ket qui phan tich ciia Vd Van Quang v i Trin Thj Le Vin (2008) vf phan bd frimg c i loai ca Cam spc xanh tir Khinh Hoi den B i Rja-Vung Tau. 60 60 n ish egg • fish egg i 50 • fish larval •;.-: 50 • fish larval - 40 40 o30 30 4 o 20 ^-: 20 • F\' - :^; J 10 10 -] h li 'Ui VG3 VG4 VG8 VG3 VG4 VG7 VG8 Cruise B Hinh 6. So sanh mat dp tru'ng ca va ca bdt d cac chuyin khao sat A: ludi ting mat; B: thing du'ng Su xuat hifn c i bpt vdi mat dp cao d vimg ngoii khcri cd thf la do tic dpng ciia ddng chiy vi qui trinh phin tin cua trung ci. Hudng ddng chiy v i van tdc ddng chiy cd le ddng vai trd quan frpng trong su van chuyen vi phin tin ci bpt. Sy van chuyen vi phan tin cd y nghTa nhit dinh frong vifc dua c i bpt den cic khu vuc uang dudng cd dieu kifn sdng thich hgp cho phit trifn con non. Kdt qui niy dat ra ciu hdi vf tie dgng qui trinh van chuyen len su bd sung ciia
  6. 308 Tuy^n tap Hpi nghi KHOA HOC T O A N Q U 6 C V E SINH HOC B | £ N V A P H A T T R | £ N B £ N VLfNG con non nhu the nao; dong thdi cCing thay dugc sy can thiet phii phin tich cic yeu td mdi rrudng. co' sd thirc an va bai uong dudng cua chiing. .VlJlrt Hinh 7. Phan bd nhiet dp trung binh ("C) thing 7 cac nam 1998-2003 viing bien Ddng (theo Dippner et al., 2007) (Dir lifu ngudn: http://www.remss.com/tmi/tmi_description.html) IV. NHAN XET Trirng ca tap trung d cac fram khu vuc ven bd Ninh Thuan - Khinh Hda, mat dp trimg c i va ca bpt loai c i Com spc xanh khi cao vao thing 7. Tir do cho thiy bai de loii c i n i y frong khu ;• virc la \-iintz \'cn bd. '
  7. Tieu ban: TAI NGUYEN SINH VAT BlEN VA N G U O N LOI 309 Ca bpt tap trung phan bo ngoai khu vuc ven bd nhu trirng ca, no con xuat hien vdi mat dp cao d vimg ngoai khai. Nude trdi khu vyc Nam Trung Bp cd the da tao nen dinh sinh sin nira cua loai ci Cam spc xanh sdng trong viing bien nay. V. TAI LIEU THAM KHAO 1. La Vin Bai va Vo Van Linh, 1997. Die diem phin bo va cau true nhift mudi viing nude trdi manh. Tuyen tap Nghien ciru viing nude troi Nam Trung Bp, trang 39-46. 2. Lc Trpng Phan vi Nguyen Vin Luc, 1991. Die diem sinh hpc gidng ca Cam Stolephorus d viing bien ven bd Viet Nam. Tuyen tap Nghien ciru Bien. Ill, trang 51 - 58. 3. Nguyen Vin Lyc, 1997. Mpt vii die trung sinh hpc ci bien viing nude troi manh Nam Trung Bp. Tuyfn tip Nghien ciru viing nude troi Nam Trung Bp, trang 192-203. 4. Nguyen Htru Phung, 1978. Trirng ci Com (Anchoviella) d ven bien Quing Ninh - Hii Phdng. Tuyen tip Nghien ciru Bien. Tip 1. Phan I, trang 175 - 189. 5. Nguyen Htru Phung, 1997. Trirng c i vi C i bdt viing nude trdi manh Nam Trung Bp. Tuyen tap Nghien ciru viing nude trdi Nam Trung Bp, trang 156-165. 6. Vd Vin Quang vi Tran Thi Le Vin, 2005. Bien dpng mat dp trirng ca ciia loii ci Com spc xanh Stolephorus zollingeri (Bleeker, 1849) d viing bien vinh Nha Trang - Khinh Hda. Tap Chi Khoa hpc vi Cdng nghf Bien. Phu truang sd 4(5), trang 129-138. 7. Vd Van Quang vi Trin Thj Le Vin, 2007. Phin bd trirng ci loii ci Com spc xanh (Encrasicholina punclifer) a vimg bien Khanh Hda den Ba Rja Vung Tau. Hpi nghj Khoa hpc "Bien Dong - 2007", Vien Hii duang hpc (Nha Trang), trang 425-432. 8. Bailey K. M. and E. D. Houde, 1989. Predation on eggs and larvae of marine fishes and the recruitment problem. Advances in Marine Biology. Vol. 25. p 1-83. 9. Cowan, J. H. Jr. and R. F. Shaw, 2002. Recruitment. Chapter 4. in "'Fishery Science: The Unique Contributions of Early Life Stages" edited by L. A. Fuiman and R. G. Werner. Blackwell Science: 88-111. 10. Delsman H.C., 1931. Fish eggs and larvae from the Java sea. 17. The genus Stolephorus, Treubia, 13 (3): 217-243. 11. Dippner J. W., Vinh N. K., H. Hein, T. Ohde . N. Loick, 2007. Monsoon-induced upwelling off the Vietnamese coast. Ocean Dynamics 57; 46-62 12. Leis J. M. & B. M. Carson-Ewart, 2000. The Larvae of Indo - Pacific Coastal Fishes. Fauna Maiesiana Handbook 2, Netherlands, pp. 82-87. 13. Ozawa T. and H. Tsukahara, 1986. On the occurrence of the Engraulid fish, Stolephorus hitccaneeri Strasburg, in the oceanic region of the Equatorial western Pacific. In "Studies on the oceanic ichthyoplankton in the western north pacific" edited by Ozawa. Kyushu University press, pp. 8-28. 14. Pauly, D. and V. Christensen. 1995. Priman,' production required to sustain global fisheries. Nature (374): 255-257 15. Smith P. E., 1981. Fisheries on coastal pelagic schooling fish. In Marine fish larvae: Marine fish larvae: morphology, ecology, and relation to fisheries, (Lasker R. editor). Washing sea grant program, p. 1-31. 16. Voss M.,D. Bombar, N. Loick, and J. W. Dippner, 2006. Riverine influence on nitrogen fixation in the upwelling region off Vietnam, South China Sea. Geophysical Research Letters. Vol. 33. L07604: 1-4.
  8. 310 Tuyln tjp H(>\ nghj KHOA HOC TOAN QU6C Vfe SINH HQC BifeN VA P H A T T R I ^ N B £ N VCTNG 17. Wyrtki K., 1961. Physical Oceanography of the Southeast Asian Waters. NAGA Report, Vol. 2. La Jolla, Cahfomia. 195pp. THE DISTRIBUTION OF RED ANCHOVY FISH EGG AND LARVAL IN UPWELLING WATERS IN SOUTHERN VIETNAM IN VARIABLE SEASONALITY Vo Van Quang and Tran Thi Le Van •a SUMMARY 3 The distribution of fish egg and larval of small pelagic - red anchovy is variable in July 2003, April 2004, July 2004 and March 2005 in upwelling waters. The former results on biological reproduction of anchvy (genus Stolephous) showed that there are two spawning peak of red anchovy being from March - May and September - November annually for Vietnam waters. The upwelling process marked responses of red anchovy adult which released the eggs in the sfrong upwelling period (June - August) through many oceanography features that structure the pelagic environment and markedly influence rate of biological productivity (e. g., phytoplankton, zooplankton). The fish egg of red anchovy are the most abundant density in season southwest monsoon (Jul. 2003 & 2004). Although the difference between the climatic means during all seasons, a clear tendency exists with high density of fish egg in spawning ground of inshore waters (station: 41, 42, 51, 52, 62, and 63). The upwelling process induces more a spawning peak in this area that provides favourable conditions for spawning. The distriburion of larval is differing in comparison with egg that demonsfrates the influence of circulation of area through diffusion, fransport and retention, it will affect to recruitment process of red anchovy population. 'I il Zl

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản