Phần mềm tối ưu và cải thiện tốc độ Internet

Chia sẻ: NGUYỄN CÔNG THÀNH | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
174
lượt xem
78
download

Phần mềm tối ưu và cải thiện tốc độ Internet

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với TCP Optimizer, người dùng có thể dễ dàng thay đổi các thiết lập của hệ thống, giúp tăng tốc độ kết nối Internet mà không cần có nhiều kiến thức về mạng hoặc giao thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm tối ưu và cải thiện tốc độ Internet

  1. Phần mềm tôi ưu và cai thiên tôc độ Internet ́ ̉ ̣ ́ Vơi TCP Optimizer, ngươi dung có thể dễ dang thay đôi cac thiêt lâp cua hệ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̉ thông, giup tăng tôc độ kêt nôi Internet mà không cân có nhiều kiên thưc về ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ mang hoăc giao thưc. ̣ ̣ Sau khi tải TCP Optimizer, ngươi sử dụng có thể dùng ngay mà không cân ̀ cai đăt. Tuy nhiên, ngươi dung nên sao lưu trang thai hiên tai cua hệ thông ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ để đề phong bất trắc. Để thưc hiên điêu nay, nhấn File -> Backup current ̀ ̣ ̀ ̀ settings tư menu cua phân mêm rồi chon vị trí để lưu lai file thuôc tinh. ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ Trong trương hơp cân khôi phuc lai trang thai cua hệ thông như ban đâu, ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ngươi sử dụng chỉ viêc chon File -> Restore Backed up Settings rôi chon ̣ ̣ ̀ ̣ file đã lưu lai ơ trên. ̣ - Để băt đâu sử dung phân mêm, tai muc Connection Speed, lưa chon tôc độ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ tôi đa cua dich vụ Internet đang sử dung. Ví dụ trong hinh minh hoa dươi ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ đây, tôc độ tôi đa là 512 Kb/giây (tôc độ này có thể tim thây trong hơp đông ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ vơi nhà cung câp)́ - Đanh dâu tuy chon Optimal Settings ơ bên dươi để phân mêm tư đông tiên ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ hanh cac thiêt lâp và thay đôi trên hệ thông sao cho đương kêt nôi Internet ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ đươc tôi ưu. ́
  2. - Trong trương hơp có kiên thưc về giao thưc và mang may tinh, ngươi ́ ̣ ́ ́ dung có thể chon chon Custom Settings để tư thiêt lâp cac giá trị theo ý ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ minh.̀ ́ ́ - Nhân nut Apply Changes. - Môt hôp thoai hiên ra cho thây cac thiêt lâp sẽ đươc thay đôi, trong đó bao ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ gôm cả cac khoa trong registry cua hệ thông. Nhân OK để xac nhân. ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ - Khơi đông lai hệ thông để thiêt lâp có tac dung. ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ Lưu y: Tôc độ kêt nôi Internet không thể vươt quá tôc độ tôi đa cua hơp ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ đông giưa ngươi dung và nhà cung câp. ̀ ̀ ́
Đồng bộ tài khoản