intTypePromotion=3

Phân tích phim CT sọ não

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
162
lượt xem
64
download

Phân tích phim CT sọ não

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy chụp cắt lớp vi tính (CLVT) do Hounsfield nhà vật lý người Anh phát minh năm 1973, nhận giải thưởng Nobel năm 1979. Chụp CLVT là phương pháp chẩn đoán hiện đại cho phép chẩn đoán sớm các tổn thương ở sọ và não do chấn thương và nhiều bệnh lý khác ở hệ thần kinh trung ương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích phim CT sọ não

 1. PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH PHIM CT SOÏ NAÕO BS.ÑAËNG VÓNH HIEÄP TS.BS PHAÏM NGOÏC HOA KHOA CÑHA - BVCR
 2. GIAÛI PHAÅU TREÂN CAÙC LÔÙP CAÉT HÖÔÙNG TRUÏC (AXIAL) DUØNG HEÄ THOÁNG NAÕO THAÁT LAØM MOÁC:  Naõo thaát beân.  Naõo thaát III.  Naõo thaát IV.  Dòch naõo tuûy & caùc beå naõo
 3. HEÄ THOÁNG NAÕO THAÁT
 4. NAÕO THAÁT BEÂN  Vaùch trong suoát.  Theå chai.  Nhaân ñuoâi.  Naõo thaát beân:Söøng traùn,thaân NT,ngaõ ba, söøng chaåm, söøng thaùi döông .
 5. NHAÂN ÑUOÂI
 6. NHAÂN ÑUOÂI
 7. THEÅ CHAI
 8. VAÙCH TRONG SUOÁT (Sept.Pellucid) Vaùch moûng naèm giöõa chia hai naõo thaát.
 9. VAÙCH TRONG SUOÁT
 10. VAÙCH TRONG SUOÁT
 11. THEÅ CHAI (Corp.callosum) Giaûi phaåu luoân ñi theo naõo thaát beân.
 12. MOÛ THEÅ CHAI
 13. LOÀI THEÅ CHAI
 14. THEÅ CHAI
 15. NAÕO THAÁT BEÂN  Söøng traùn:Naèm phía tröôùc.  Söøng chaåm: Naèm phía sau  Söøng thaùi döông: + Taùch bieät treân caùc lôùp caét. + Naèm thaáp hôn ngaõ 3 naõo thaát + Gaëp ôû ngöôøi lôùn tuoåi.Ngöôøi treû -> Beänh lyù.
 16. HEÄ THOÁNG NAÕO THAÁT
 17. NAÕO THAÁT III  Naèm ôû giöõa ñöôøng noái raõnh lieân baùn caàu tröôùc vaø sau.  Ñöôøng khe giöõa song song: d < = 10mm. * Ñoài thò ( Thalamus). * Tuyeán tuøng ( Pineal Gland).
 18. NAÕO THAÁT III

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản