intTypePromotion=1

Phân tích so sánh đặc điểm của bổ ngữ chỉ hoàn thành kết thúc 好,完,成 trong tiếng Hán hiện đại

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
1
download

Phân tích so sánh đặc điểm của bổ ngữ chỉ hoàn thành kết thúc 好,完,成 trong tiếng Hán hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa trên lý thuyết ba bình diện ngữ pháp, bài viết phân tích so sánh đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng của "好", "完" , "成" khi làm bổ ngữ chỉ hoàn thành kết thúc, với mong muốn có thể giúp người học phân biệt và sử dụng được thuần thúc ba bổ ngữ này. Ngữ liệu nghiên cứu được tổng họp từ một số tác phẩm văn học, bài báo, bài viết bằng tiếng Hán trên các trang mạng Trung Quốc và các tài liệu tham khảo liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích so sánh đặc điểm của bổ ngữ chỉ hoàn thành kết thúc 好,完,成 trong tiếng Hán hiện đại

s 6 1 0 r24ov.2ni-'i<br /> <br /> NG6N NGC & B(n S6NG<br /> <br /> so SANH D^C DIEM CUA B 6 NGU" CHI HOAN THANH<br /> KfiT T H C C ff, ^ , ^ TRONG TifiNG H A N mpi DAI<br /> COMPARING THE FEATURES OF ADVERBS INDICATING COMPLETELY<br /> FINISHING SUCH AS » , ^ , S IN MODERN CHINESE<br /> VCTHJHA<br /> (TS; Dgi hpc Ngogi ngO', 8HQG Hd Nfi)<br /> Abstract: Serving as resultative complements, "Jf", " ^ " , " ^ " have the similar meaning of<br /> "finished". They are usedfrequentlyand sometimes could be used alternatively. But they have some<br /> identical differences on semantic, syntactic, and pragmatic plane. Clarifying the differences between<br /> them would help Chinese language leamers to be better at understanding and using the three lesultative<br /> complements "Jff","%" and " ^ " .<br /> Key words: resultative complement; "ff", " ^ " , " ^ " ; comparison.<br /> 1. B$t vkn ak<br /> Id chl hirdng don - hudng vl dfng td, ho^c Id chl<br /> Trong tilng Hdn hifn dgi, ba bl ngtt chl hudng kip - hudng vl dfng tir, dong thdi hudng<br /> hodn thdnh kit thdc ff, ^ , S cd khd ndng kit vl mft thyrc thl lien quan din dfng td.<br /> hpp dupc vdi rh nhilu logi dfng td vd cd tan<br /> Bo ngtt chl hodn thdnh kit thdc 0 thudng<br /> suit sd dyng rat cao. Tuy nhienti-ongqud trinh bleu thj hdnh dfng sy vifc hodn thifn, dgt dupc<br /> dgy hpc, chtog tdi phdt hifn thiy, dll vdi hpc hifu qud mong muln, khiln ngudi ta hdi Idng. VI<br /> sinh phan bift dupc ba bo ngtt ndy Id mft dy:<br /> trong nhftng dilm khd trong ngtt phdp tieng<br /> (ij g g g T S l S , fIX7tB.mm , SifeWSi!<br /> Hdn. Trong bdi vilt ndy, dya trfn Ii thuylt ba JE q gnai, y<br /> binh difn ngtt phdp, chtag tdi phdn tich so ™ " ^ * - ' ' '<br /> sdnh djc dilm ngtt nghia, ngtt phdp vd ngtt<br /> (2)fT$lft|&g7 , S d i l S i O .<br /> dyng cua if, ^ , ^ khi ldm bl ngtt chl hodn<br /> d hai vf dy trdn, chl hudng ngtt ngMa cfla<br /> tiidnh kit tilde, vdi mong muin cd till giup Jf 14 dil buimg don - hudng vl dfng td.<br /> ngudi hpc phan bift vd sd dyng dupc thuan<br /> Khi chi hudng ngft nghia cda bo ngtt chl hodn<br /> tiiyc ba bl ngtt ndy. Ngtt lifu nghidn cdu dupc thdnh kit fliic ff Id chl hudng kdp: hudng vl<br /> ting hpp td^cdc mft so tdc phim vdn hpc, bdi ^„g f/,^ (j»„g ^(^ ^^^^g vl mft tfiyc till Udn<br /> bdo, bdi viet bdng tilng Hdn tirdn cdc ti-ang quan dai hdnh dfng, nghTa cda tl hpp "dfng td +<br /> mgng Trung Quoc vd cdc tdi lifu tham khdo « „ , , i ,,, ^, , ,<br /> .„, , m., n.a L<br /> ... *<br /> ^ ^<br /> ^<br /> Jf" cd till phdntichnhu sau; "V + ft = Pidnh<br /> hen quan.<br /> ,<br /> .<br /> „ .-i<br /> ^ .^. . « ^<br /> dfng/sy vifc hodnflidnhkit thdc] + [chd flil d<br /> 2. So sdnh dfc a.lm ngtt nghia cda » , S , ^ ^ ^ ^ ^ „ „„„g „„g„] / [j^i j ^ g ^<br /> A khi ldm b l ngtt cbi hodn thdnh kit thuc ti^g flidi tit nhu mong muln]. VI dy:<br /> 2.1. Bfc diim ngit ngMa cda 0 khi lim<br /> 0) 1»«e*:I«F7SyB , - 7 E « « { i i » 0 .<br /> bingHchlhoin thinh kitthic<br /> (4)agBJ&ff7SW3H)H,<br /> PhSn tich ngtt lifu cd sd dyng to hpp<br /> (5) a-f«!»#jlkS , S-feSSSaEH? ?<br /> "V + » " , cd till ttiiy, khi ldm bi ngtt chl hodn<br /> <br /> (6) S B t t ^ ^ a S i f f * * , •(*RSffi'e;S«l<br /> <br /> flidnh kitflidc,chl hudng ngtt nghTa cda Jfcd flll SlffT.<br /> <br /> NG6N NGf &B(n S6NG<br /> <br /> S6 10 (240-2015<br /> <br /> I<br /> <br /> d vl dy (3), (5), vd (6), chi hudng ngtt ngMa<br /> Nlu cU hutog ngtt ngMa cda % Id chl hudng?<br /> cua ft}- hudng vl dfng td vd dii tupng tilp nhfn don, ngodi bleu thj hdnh dfng sy vifc hodn thdnh<br /> hdnh dfng, bilu flij sau kW hdnh dfng ifV^H kittilde,% cdn biluflijhdnh dfng diln ra tiong<br /> (sfta dta), « [ # * Oain b^i ««>). *!!** 0'* cdi) mft qud tiinh cy flil trudc khi hodnflidnhkit<br /> thic. Vfdy nhir<br /> hodnflidnhkit flidc, 1f(6tlff7 (den tilt kifm<br /> (ii)ia:W^>fatiftiftW6#fiis^s«??<br /> difn ndng cd till sd dyng dupc), #!lk07 (bdi<br /> (12) jbSHiff^^ai»lB^gl¥ : *B}t}B*<br /> t$p dupc hodntiiifn),^MtS-7 (cdi d dtog vj tri<br /> cinflillt).d vl dy 4), cU hudng ngtt nghTa cda tShudng vl dfng td vd chi flil hdnh dfng, bilu flij<br /> NIU chl hutog ngtt nghm cia ^ Id chl hudng<br /> sau kM hdnh dfng J&ff JS)S hodn thdnh kit thdc,<br /> kdp, ^ bilu thj dil tupng tiep nhfn hdnh dfng<br /> " g » 7 " (tdi khdi bfnh).<br /> tidl qua mft qud trinh bien dil vl lupng, tli<br /> Dang chi ^ Id, khdng phdi tit cd cdc trudng "khdng" din "cd", hodc td "cd" chuyen thUnh<br /> hpp "iS" d vj Iri bi ngft deu Id bo ngft chi hodn "khdng", nghTa cda ti hpp "dfng td + ^ " cd fli^<br /> fliSnh kitfliic.Cd nhftng lie, jf chl don thuin Id phdntichnhu sau: "V +%" = [hdlfll dfng sy vi^<br /> bi ngft cM kit qud. Vidy:<br /> hoan thanh kit thic] + [dil tupngtiepnhgn hanh<br /> <br /> (13)-h^ig-ss, nmnn^'n-nM.<br /> <br /> dfng —»"cd" / "khdng" ]. VI dy:<br /> <br /> (8) «is#a*H^, ^^m^mms^tn^<br /> <br /> (14) srisaBaawafeBiffl^7, swai<br /> <br /> 3X'#S-tH^7.<br /> Trong hai vl dy tren, 0 khdng biluflij^ , l€,"<br /> (15)S. ( T0g* / T^«*)<br /> (23)»«iSX-ffB£.<br /> <br /> (24)a.affi2E^7. /3E#*IB2fe^7. •'<br /> b.*ffiaff7. /SSfrSB6a»7.<br /> c.SJgiSE«7. /i8B#SBE2fe«7.<br /> <br /> (27) KlSfi] , M-T7^=F*A7 , 5tfei8»<br /> «-;S7. mnnrnm^^RT. ( SJ»R» /<br /> asR*)<br /> <br /> b. g«iifta»g.^w%g, a*.*««<br /> <br /> ^ KI hl§u "•" bieu thj cAch n6i nfty phi h(?p v6i th6i<br /> quen bifiu d^it cua nguii Tmng Qudc.<br /> <br /> (32) a. «safi*ia«S5Es^e%a. zi<br /> |6liiftiA«X=F*ffi^7'<br /> <br /> Sil0(240V2ni^<br /> <br /> 83<br /> <br /> NG6N NGC & BOI S6NG<br /> <br /> b. «S^^IK|51}gS5Ea^S*iS , * ^<br /> |6ltftiA®X^*@^ ?<br /> c. «SW9llalSS^JEg^g*a , S^|6l<br /> Trong vi dy (118), * R * « (dan do len) Id hdnh<br /> dfngti'chcyc, dfng tii *H cd till kit hpp dupc vdi<br /> cd ba logi b i ngtt chl hodn tiidnh kit fliic ff, ^<br /> « . Ttong vl dy (119), n^SI Id hdnh dfng tidu<br /> cyc, dfng td l!J> chl cd till kit hpp dupc vdi m,<br /> khdng kit hpp dupc vdi J? vd S .<br /> Ddng chi y Id, ^ ctog cd lie dupc sd dyng dl<br /> midu td hdnh dfng sy vifc mang tinh tidu cyc, kM<br /> hdnh dfng sy vifc ndy Id dy djnh, kl hogeh cia<br /> chd ttil hdnh dfng. Tuy nhifn, tiwtog hpp sd<br /> dyng fi? midu td hdnh dfng sy vifc tifu cyc hiong<br /> dii Itgjp. Vidy;<br /> <br /> (33)**aiB(iiS'-se«sjg»¥, S i f t M .<br /> (3 vl dy tidn, do hdnh dfng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2